Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1906, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i NEBRASKA $ g
iakn
Novinky z Br&lnard Neb
Cttké Plvtcké Kvartelto rozlou
Cílo chicagským publikem če
ským krásným večerem pořádaným
v Thalii líni na 18 ulici v neděli
7 t m Místnost byli do poslcd
nlho míita vyplněna intelligent
ním publikem chicagským 1 jetlě
mnoho lidí odcházelo od pokladny
1 nepořízenou Úspěch večera byl
skvělý Druhého dne na lo zpívalo
kvartetto u francouzského konin
li v úterý u konsula japonského
Ve středu odjelo kvartctto 01 zá
pad a zpívalo dne n t m druhý
koncert v Humboldt iz v Du
Dois Neb 14 koncertuje v Klli
wortb Kans 15 ve WJIson Kas
16 v Kenírew Okla 17 v lil
Heno Okla 18 v Yukon 19
20 v Oklahomi City Okla
— První Česká nemocnice v
Americe totiž nemocnice dra K
11 iireuera byla konečně dohoto
vena a odevzdána ivému účelu
Nemocnice 10 nalézá v kráiném
Živém městě v Crčte Salině Co 1
jest okrasou města Dr Ureuer
ice měl jii po dva roky malou
nemocnici vlak minulý podzim 1
i přes léto před tím měl tolik ne
mocných a tolik operací že dosa
vadní malá budova nedostačovala
a proto musel postavit! novou vel
kou budovu která by sek tomu
cíli lépe hodila Nechal tedy vy
hotovit! ploy u architekta llully
v Chicagu a pan Jan Daniel ob
držel kontrakt na celou stavbu
l'an Daniel se Činil a velmi brzy
postavil krásnou budovu Tito
obsahuje celkem 18 svftnlc a
může pojmout! 22 nemocných V
budově se nalézá vetkeré zařízení
jaké jest k nalezení v nejleptích
nemocnicích a sanitariích Jest
celá vytápěna parou a v každém
poschodí jest k pohodlí nemoc
ných zavedena studená i horká v o
da Nalézáte tam zvláltní aífl k
léčení elektřinou a masážízvláltnl
síB k léčení vodou viemi způsoby
a léčení raznými lázněmi ZvláStní
sin k operacím pohodlně zařízená
víím příslufienstvím a sífi pro ob
vazy Pro nemocné jest deset
světnic pohodlně zařízených a ná
bytkem opatřených Osvětlována
jest elektřinou V nemocnici jtat
veškeré zařízení k léčení pomocí
lázní elektřiny inhalace pro prsní
neduhy a velký elektrostatický
stroj a X paprsky Obsluha jest
v rukou českých ošetřovatelek
Vrchní ošetřovatelkou jest slečna
Hullova z Chicaga a il Anna
Kašparova jest druhou oBclřova
telkouv V budově jest prostranná
jídelna pro nemocné jíž mohou
pfecházeti a dokonalá kuchyfi K
léčeni ae přijímají nemocní vlcho
druhu vyjma nakažlivé nemoce a
zvláStal pozornosťte věnuje žen
ským nemocím revmatismu ne
mocem srdce Žaludku plicnlm
neduhům nemocem OČÍ a ufil a
operacím Vrchním lékařem a
operátorem jest dr lircuer a má k
ruce dra Sampla a dra Pantera
tak že jest o lékařskou pomoc
dobře postatáno Tito tři lékaři
mohou konat! vlečky operace a
vlečko léčení jaké jest třeba
Proto doufáme žc krajané budou
tento podnik podporovat! a místo
aby jeidili k cizooárodaím léka
řom a do nemocnic do velkého
města když e třeba Že se tvifl
léčení v této první české nemocni
cl ivláliě když jsou poplatky vel
mi mírné laciněji! ne! kdekoliv
jinde a obsluha právě tak dobrá
de aipoft jsou mesiivýmimohou
se česky domluvit! a mohou být
jUtl le bude o o! co nojsvědomi
tljí postaráno Vlickni krajané
kttll i avUajf do CieU jsou iváoi
by 1! přilil laikavě nemocnici pro
hlédnoutl
Nál nový mlýn začal pracovat
prvním lednem a pracuje nyn
plnou parou Mouka iť už Žitná
nebo plenlčná je NumberOne
Zdejll okolní farmář! Jsou téměř
vlichol ipojcni telefonem A to
mále ilyteti když li dvě sousedky
něco položí do cesty a nemůžou
li do vlasd PouŽijou jednodule
drátu a ty i! dovedou vycinkat
A potom ae řekne že to není do
bré A když ti namluví Francek
Mařenu po drátě to ano
Pan Anton Vanil byl povážlivě
nemocen ale už je zaie dobře
Pan dr Aniž ho oKctřujo
Nál pan Aot F Janák prozí
ravý íirmcr potkal onehdy tvého
dovážeče polty a ptal te ho proč
ty jeho koofi jsou tak hubení Do
vážeč odpověděl Že žerou jenom
ovet a seno Druhý den už tu
byl pan Janák 1 pytlem korný a
povídá "Tu mál krm kornou ať
mají leplí krok!" Kéž by bylo
více takových milodárco
Pan Jakub Kříž který te tem
přestěhoval z okolí IJrvoo a za
koupil zdo farmu postavil si zde
jak se říká 1 brusu nové ttavby
Každý kolemjdoucí pátravě na ně
pohlíží Myslíme kdyby byl
více tikových Křížů že by bylo
dobře
Pan Johd Kříž krmí asi dvě
káry volů a káru pratat Myslím
Že ti Omalani pochutnají až okus
ten fine beafiteak z těch volků
Pan John Dulátko necelou míl!
půlnočně vzdálený od města do
hotovujfe právě krásnou ivou resi
denci která bude okrasou jak
jeho farmy tak i celého okolí
Stavitelem jest pan Jos Křepčík
Pan Thomat llauíbaurod Loma
právě te přistěhoval do nalebo
městečka kde koupil residenci
doufá ie zde trvale uiaditi
Pan Frank Wíttera prodal jeho
farmu 3 míle od Urainard za ISo
akr p Fr Hrabcovi Pan Wittera
koupi! coíí v Iiuffalo okreiukamŽ
te na jaře odstěhuje
Pan Václav Petrželka který
přisel k úrazu měl totiž zlámanou
nohu již od tedmi neděl je upou
tán na lože Nyní již te částečně
pozdravuje Pan dr Aniž te
něho pečlivě ttará
Pan Frank Smolík od Weiton
Neb koupi! farmu na Oak Cree-
I _ a w-%
ku ou pana jonna urowoa za
Í65 akr Pan Smolík přistěhuje
te tem na aře
Paní Vopálková te slečnou při
jeli minulý týden ze So Omahy
se podívat! do Urainard do býva
lého jejího domova navltivit vle
čky tvé přátele Zde prý te cítí
jako doma
Pan Kud Kirchner t Omahy
I J f W
uyi tu návštěvou u svých rodičů
po té odjel ku tvým přátelům do
Abie
Pan Frank Cuda vykoupil Že
lezný obchod v lite Neradi ví
díme pana Čudu odcházet! z na
leho okolí ale což je to plátno
Co my zde ztratíme o to budou
mít! více v líce Přejeme mu
mnoho zdsiu v novém působili! a
v jeho podniku
Nál Ikolo! dozorce pan Josef
Nrulka si zalel na ty nale české
učitele Napřed zalel na p Km
Kavalce potom na K Mstou Se a
konečně na p Dartka v Loma
A jak te vyjádřil jsou čelif učite
lé hodní povlimnutí oproti jiným
Podruhé přijeďte pane ilrulko
také do liralnard My tde čekali
na Vál přes test hodin Col ul
jita ispoměl le tde máte stati
Vale toámé? L K
PhMlnliiftt! ho iui rokrok
Novinky ze Schuylcr
Pisatel těchto řádků te nemálo
podivil Že minulý týden Žádných
zpráv ze Schuylcr v Pokroku Zá
padu ocnalel ačkoli jich zašla
více nežli obyčejně Až když nale
poznámku redakce na přední stra
ně zvěděl Že rukopiiy nedolly
vcai
joiue uz prcce není zimní po
čaiíl Leč nikdo než obchodnic
le zimním zbožím te na to ne
zlobí
V Havlík zaie pracuje na če
ti v a
lvem uuzoru aio inad jenom na
králko mezitím co řídíte! agituje
pro nové odběratele
Julie Shultzova bvla uitanovena
F A Suchou k výpomoci v jeho
úřadě dislriktního klcrka
Starý Woodworth musei býli
znovu odvezen do Lincoln do !é
čení proti pití lihových náoolú
Na tohoto páoa te hodí jedno
itaré přísloví české
Křivohlávkův potah min týden
se splatil a při prudké jízdě byl
vůz rozbit způsobeno obyčejné
při lom vsruleof
U Josefa Svobody mají malého
yna Hned minulý týden jsem to
chtěl oznámit ale přifiel isem 1
řížkem po fuoute neboť Pokrok
i! trochu popili!
K Pokorný vykoupil od
Aug Uodenichwsgera íarmrrské
nářadí stroje vozy a kočáry
Godeoschwsger ti podrží obyčejné
železářiké zboží
Tento týden te odbývají v měst
tkých Ikolách zkoulky Příltí
týden pak budou žáci kteří zkout
co obitojí povýieni
W A Cuba byl v Lincoln kde
skládal státní zkoulku balzamo
vače
Lékařský okresní spolek odbý
vá schůzi zde tuto středu
na o ence jen oatud po ran
ním osobním vlaku Burlington
dráhy dobře udělá když bude v 6
hodin ráno na nádraží Vlak vy
jfídí ze bchuyler v 6:20 ráno
tn i a i ě i § m
msieuujici pyu vyioaovaoi na
porotut Jeppe M Watte Frank
Kaaich John C Steínke Frank
Kaipar Louit Prokel J C
Halston J Sucha 11 J Van llous
en K i' uafita francii U Urien
W JIIiggins K N Van Houseo
Loun Kluck John DunlopeJoho
Slavík William Brunswick Fred
Dott Cliíf Van Housen J Shaw
Henry Wrigge Ired Dcliower
D W McCurdy Max Miller
Charles Lambrecht
Okreinf aaaenor J li Šindelář
Howellt ustanovil následující
příručí v preemktech jmenované
ku tvé výpomoci:
Ricbland J II Smith
Shell Creek John Moural
Wilson Frank Rychtík
Stantoo A H Price
Grant August Herdě
Midland J W Dobrý
Adami K II Koza
togere H M Petera
Colfax I H Costello
Maple Creek J K Semerád
Lincoln F K- Šindelář
ro Schuyler nebyl dosud ještě
nikdo ustsnoven
Snad přece jednou u náa dojde
na založení Ženského odděleni pro
eiocvik Free Laňce o tom při
oek! dellí článek od pisatele těch
řádků
Tak už dáváme itřechu na tu
novou fotografickou dílnu Teď
I mad nebude tak tle a vnitřní
práce ta požene rychle ku předu
Pan Kosa netrpělivě čeká na
vého tesaře Kád by měl tvůj do
mek postaven a v poslední době
ylo počatí přísnivéač se to může
brltitl každou chvíli
Novinky z Linwood
V minulém Číale rozepsal jsem
te o tlavnoati řádu Hatoleit Mla
dočechů t ji ZČUJ která po
řádina byla dne 6 ledna na osla
vu dostoupení 10000 Členů ZČiiJ
Zmínil jsem te minule o progra
mu odpoledním a dnel pokračo
vali budu a programem večerním
Po vyčerpání odpoledního progra
mu odebrala ae celá společnost do
rozsáhlého sálu Uartolova kde
připraveny byly pro ně prostorné
tabule a bohatými a vybraoými
pokrmy Po dobu večeře byly
dvéřo každému otevřeny a Žádné
ho rozdílu nedělalo te mezi boha
tým a chudým Vlichol byli
mne mrzelo jen to že te nemáme
pořáde tak a upokojil jsem ae tou
blahou myllénkou že co není J
může jeltft být ~ Divadelní před
atavení ' Černý kříž v leně" Které
bylo oznámeno na 7:30 hod ve j
Čer protáhlo ae až do 8115 Síň"
iž v půl osmé byla jako když j
nabije a ctěné obecenstvo stával(7C
ae každým okamžikem netrpěli I
vějlím domáhajíc te začátku tle
akotem a cupicupity nohama Po j
vytáhnutí opony nastalo vlak u ti- X
Aenf veliké že kdyby byl Ipcndlík-
upadl v předu v zadu zře tel ti'
bylo by ho alylcti Vfiichoi účin
kující dámy i pánové od nejmen
fií (Slohy až do hlavní role drželi i
i tak znamenitě že nás v někto
atejně vítáni a po řádném vyčastorých výstupech strhli k bouřlivé
vání vlech te ihledalo Že dosti
jídel zbylo eliě na dvě takové
večeře Z toho možno posoudit
že nale sestry te tvým uměním
kuchařským nikterak neskrblily a
ak te zdá Že chtěla jedna před
stihnout druhou Abych na tu
večeři měl řádný apetit ráno jsem
š m
nesnídat v poledne neobědval a
en a! brousil zuby na tu tlavnou
večeři Musil jsem vlak chudák
čekat až te po třetí zasedlo ke
stolům a tělil jsem te na věci pří
tí Avlak neměi jsem pokoje
aotva jsem začal umluvily te
sestry od sousedních řádů a každé
sousto mně před aamou hubou
vyrvaly Lehko te jim tmálo
dyž měly Žiludky plné ale já
mu potlesku Uncd v prvním
jednání bylo na nalich ochotní
cích poznat Že řídí je p Kup A
Daříček ze Schuyler Pan Daří-
ček tkutcčoě ve tvé obČtavosti
pro České umění ntmá enad vo
bpoj blátech rovného A proto
te tedy nedivte že divadlo koru
nováno bylo rozhodným
chem když řídil jo pan
Daříček
trta vi jJinos Koupu sousední 1
lot k jeho hostinci přiléhající od
p D Ginklase Jak se p IJartuW
vyjádřil hodlá tam postavit a ?
jara otevřít krám t vyložený-
zbožím í '
Pohřeb paní TicháČkové odbý-1
lo koru
m úípě J
Kud AVI
X
- '
Át ti„ 1-n! nt v a V8 tředu dopoledne ze tlnt}
Ale kdy le nouze nej-
Ntjhoill aaebo nejnepatrněji!
thmly které jsou odřeninami
rováiaoy mohou končit! otravou
rve )40-li laotdbáoy Při kal
téia nehodě ulijte St lakota
jOl a odřeniny ta krátko imisi
chudák!
yMÍ pomoc bývá nejbližlí Z i?"" ' z ? r" TO ?i
oeihorlího útisku ženských vvsvo- VB " imsuj
bodil mě T Duda vzkázáním Že
te mnou v taloné chce někdo mlu
vit Vyřídiv ti v taloně konfe
renci vrátil jsem te k mojí načaté
večeři chtěje ji dojítti Ty mi
dalýl Káva byla slaná mastná
pepřená kyselá kořeněná vlím
kořením 1 Faytingrova i TicháČko
va obchodu byl tam 1 biřtllk od
naleho řezníka p Ferdy Faytingra
a ani hořká pilulka od p F Do
háče tam nechyběla Z toho mů
M m
zete toudit lak sestry se o mne
staraly Vzdor jejich velké ata
rošti jsem tu mfcbaoici nejed ke
vlemu vidět jtem před tebou nt
leho obchodníka rakvemi a na
padlo mi že kdybych to pozřel
byl by t toho jistě pohřeb Ko
nečně jedna sestra te imitovala a
nalila mi koflík kávy který jsem
už jen v běhu vypil a byl jsem
patří V domě smutku v síni t}r
na hřbitově promluvil útěchy plnf
slova pan Fr J Sadílck z Wilberv
Prostorná sííl byla do poiledníhJI '
místečka naplněna nejen nalim
krajany ale i jinonárodovci V'
mluvný zajiité důkaz jaké iktěV
vážnosti těiila se zesnulá vo vSerfó !
vrstvách tvých spoluobčanů d:)
tvou milou povahu Át'it
Paní Veselá nalézala te v JÁ
dnch v Omtze u tvé dcery Oti
a četných jiných přátel Při té př-fe
iežitosti lúčiitnili to také ao leté p
otlavy sboru Vlastislava jehož!
byla jednou ze zakladatelek ď
itaa uaio esr Miaaocecnn cxi
ZCUJ odbýval minulou nedě!
tvou výroční schůzi jež byla doitl
četně navštívena a v níž zvoleni
byli tito úředníci pro rok 19061
předseda Tom Duda stárli před-r
rád že budu mít chvilku pokoj seda Kmil Folda dozorkyně Annal
o jcaie jsem 10 asi nedomyslil uartolova tajemník irank JJohac?
Očetník J L Hofman pokladtík
J li Ticháček průvodkyně MF
Dartoěová vnitřní ttráž AI Pra!
st venkovní stráž J J Marulák
řádóvý lékař dr Draský výbor
majetku na 3 roky Fr Faytinger
Sotrab
když tu paní Hamrdlová křičela
abych te tumlovat a sháněl vyprázd
něné nádobí a to te t pěknou po
tázala — já a tumlovat te kdo
to jakživ slylel nebo viděl? Já to
beru dle toho ttarého pořekadla
'dvakrát jez a jednou měř —
Nu bohatá večeře odbyla te ve
vil tichotti žádný nekřičel že
chce jcStě neboť měl co hrdlo
ráčí ani Štiplavý křen nechyběl a
Krásný obraz "MUtr Jan Iius loiiíí iJ
s pNttoly svými plod upiUcnfm V Koutní
cl" dáváme za 40 coulů Utto prémii k
rokrok" í x
Oznámení úmrtí a díkůvzdání
Neziiiřmm Salem akllčcnl aďčlujeme vSem iifátel&ui a známi m
iriicnuvou evchi ze mnovana nuho inaiiKciKa a inaina
na vřčnoat ae odebrala v nedíll dne 7 ledna 1906 a v lňno ascn3 uložena jL w-A
byla ve středu dne 10 ledna načeaký Národní hřbitov— Zeanulá J'fl?VJCi
ateliovala ae do Ameriky ae avym manželem a dltkuml v roce 1871
Va chvílích hořkého íalu nemůžeme opomenout! Četných těch dň
kaiA aouclu a jříanř jel ao víech atran byly nám jMidáuy Nevaluv
nfml éiky laváxint jme sejména p V J Nadílkoví a Wllbrr sa do
jemná alova dtíchy jak v domS amutku tak 1 v afnl ZČIIJ a na hřbito
ve" Pále vřelé nale diky nechť přijmou vllthnl dárcové krásnech
kvřtlu jel co výmluvn? d&kaa tkty na rakev letmtlé jK]uícuy byly
Pokud mdleme ae pamatovali jou tneal dárci t následující! MUtrt'
ftád ZCllJ Jau a Marie II Tkháíek Jocf a Anna Ticháfeki
T a M Iuda Tomál a Warle Tkli4íck a iuauZtl4 V Sedtkkí
Kovitíl vroucí dík vtrm llehetiijím direftm kvřtlu JU ht
hll jm ijUthl neb kteří jmen avjch nemlátí l!ky nuvh
atare pani Krtkové a pan! nťávové a alednl imctu tem
nou— Koneční dí kujeme vlem kdol vtlduiiu alovcui dihv i
citu tlil velký lat nad strátou milované nuulclky a matky amlrultl aik i
til tWL s V
v rieuuťa' v
í Jimína ei% % ?
lunt jam tI
mulá prokitl fc
VM1 i i Vild CY A a 47 MJaW
Tmfk Juf% J a Méth JJrJ dítky
Jitiwood Ktb 12 Ixlua