Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p
OKROK
ZA
PAD
13
Zaloicn 187)--]loři)ft XXXV V AHA HEMl VK BTftEDU JíNK 17 JUDNA 10
-: — -? ' - —
Z AMEv
Zasedáni 59 kongresu
Dne n ledoa pokračoval v de
batí o filipínikí celní předloze a
o různých záležitostech vztahují
cích se k tomuto bodu Vodce
republikánské vfitfiiay Payoe pro
hlásil že nebude-li v tobotu jedná
ní o této předloze scakoníeno
podá návrh lby se tak stslo 1
pondělí Grosvenor se též při
mlouval ra přijetí této předlohy
Senátor Aldrich podat návrh aby
letění senátu odročilo sa až na
pondílí Senátor Grane přimlou
val le za přijetí návrhu aby pe
čovalo to o to aby Filipíny byly
uznány za samostatné jakmile je
neodvislými prohlásí Spojené
Státy Vodce demokratické mco
líny wiiiums mluvil acm řeč o
celních zásadách ivé strsoy Do
kazoval Že vysoké clo není zá
kladem blahobytu zemí neboť
podobný blahobyt je i v Kanadé
Mexiku ačkoli tam cla nemají
Foelanec Adami z Whconsinu
mluvil proti předloze a odporučo
val f nížení cla na obchodních zá
kladech — Dne ia ledna senát
nezaiedal V záitupitelotvu mlu
vílo ae stálo o filipínském clu i
bylo umeteno £c rokováni o tom
biHe ještí prodlouženo JJylotéž
zsjímavo oailoucbati řeči aenáto
ra Loogwortha o otázce filipínské
Poněvadž Longworth jako ženich
dcery presidentovy patří téměř do
rodiny Rooseveltovy bylo po
jednání jeho tím zajímavější jeli
koŽ ae považovalo za náhled pří
buzoý presidentovu Longworth
pravil Že by bylo záhodno uči
nit! pro Filipíny všecko aby tyto
staly se v nejbliŽŠÍ době rovnými
jiným státům aby se zvelebily
obyvatelstvo aby se pozvedlo i
potom aby se jim dala samoitat
nout a neodvislost aby pak ne
jich Spojené Státy zbavily docela
Pravil tél mezi jiným že přijetí
nynější předlohy nemůže míti
docela Žádného vlivu na domácí
průmysl americký Filipínské
doutníky netěší se nijaké zvláfitní
oblibě a cukr dá se pěstovati jen
Vnt jediném ostrově filipínském
ttmi nikterak se neuškodí ame
ckfc)u cukernímu průmvslu
Nová světová výstava
Sotva že byla odbyta výstava
Jjedoa je už druhá na obzoru
Kalifornský poslanec Kahn podal
návrh na uspořádání výstavy své
tové v Sao Franciscu v r 1913
na paměť 400 výročí objeveni
13 i I bac m oceánu pacifického V
předloze této Žádá kongres za po
volení 15000000 ve prospěch to
hoto účele
Úspěch íeskoarnerlcké umělkyni
Miladka Černá známá malá
umělkyně virtuoaka na piano
dodělala ae této neděle skvělých
úspěchů v divaJle Illinois v Chi
cagu Jame opravdu potěšeni
úspěchem UmD protože ae
sájmero sledujeme uměleckou drá
hu mladistvé osli krajinky t
jedním s nevšedních ijevů a není
sajíité s místa natývajMi ji sá
zračným dítětem Dodělala ae
před nedávnem skvělých úpěchů
v Prase Pařili Londýně pře
dešlého toku uvedla celý lunUbul
New York v oaďUot a úlas i
České pěvecká kvarttlto
Po vřelém přijetí" jehož ae mu
vSudo dostalo kamkoli zavítalo
nastupuje t východního tourné
amerického opít ceatu na západ
aby Času zbývajícího před od
ezdem do USo vycházejícího slun
ce — japonaka použilo k několi
ka zastávkám veatátech Ksnsasu
Oklahomě Texaau a Kalifornii
Na opětovnou žádost opakovalo
kvirtctto koncert v Ilumpoldt v
Nebrasce který poslední těiil se
znamenité návštěvě jak se strany
krajanů tak i amerického a ně
meckého obyvatelstva V pátek
ta ledna uspořádalo koncert v
české osadí Dutois Neb VSuJe
jeví se o koncerty kvsrtetta a
slavné pívce naSe neobyčejný zá
jem a není pochybnosti ža uměl
co naie bude provázet! i na skloo
ku amerického tourné stejná pří
zeň obecenstva která jim při
všech podnicích byla údělem a že
koncerty jejich budou i nadále
dostaveníčkem všech uvědomělých
Čechů
Spisovatel Jan Havlasi
Spisovatel a náš spolupracovník
Jan Havlasa odjíždí právě ze Sao
Francísca Ca! kde nakolik dnů
trávil v rodině A Korbeloví Od
jíždí do Los Aogeles kde se zdrží
poněkud déle' Jsk se vyjádřil
má už opravdu zapotřebí klidu
aby mohl se v&novati své práci
která za poslední čas se mu na
hromadila v míře veliké Je mu
nyní dostáti závazkům Četných
revuí i listů ve staré vlasti l které
stále jej o slíbené příspěvky upo
mínají a též hodlá uspořádat! nej
blíže příští knihu ('Díti nekli
dů" která má vyjít! v polovině
tohoto roku v Praze "Děti ne
klidů" bude literární událostí po
něvadž tu poprvé bude dána čte
nářstvu ve staré vlasti příležitost
blíže nahlédnout! do českoamf
rického Života téhož se mu až na
nepatrné výjimky dosud nedosta
lo I my těšíme se na tu knihu
a neopomeneme o uí pojednati v
naší literární rubrice Adresaa
páně Havlasova nyní jest: J II
Los Aogeles Cal 217 So Main
Street
Z Náprstkova Musea v Praze
Starý náš přítel p Borecký z
Little Rock píše nám: "Obdržel
jsem z Čech od pant Josefy Ná
prstkové z Prahy k novému roku
ďopisnici s přípisem: Z Náprst
kova domu Upřímné přání Vám
velectěný pane a všem druhým
do nového roku 1906 v duchu po
sílá Josefa Náprstkova Při tom
přání všem našim krajanům sděl
te Že je všechny upřímně pozdra
vuji aby tél Časem pamatovali
na svoji vlasť a odkas Náprstkův
národu: česká promyslové mu
seum Děkujeeie Vám uctiví sa
Vaše knihy které Jste věnoval do
čítárny Všechno co ae v Ameri
ce vydá jest pro nás veUvltsnýmj
proto prosím upozorněte ialdého
kdo můře nechť pošle stóco po
dobného buď pra musetiM nebo
pro čítárnu tím bude ieticr jméno
u nás trvalou památkou"
Drotaoitl
Ohchmhl obrat roesl Něw'
cki 1 Spojenými Stály sa iwrl
sltdní rok obnášel kolem 300 mi
lionů dollarů Vývoz do Ně
mecka byl v cení 194 milionů s
dovoz odtamtud sem v cení 118
milionů — Ssnto Domingo o
nímž nyní často ae dočítáme jest
ostrov roku 1491 objevený Ko
lumbem Rozloha jeho jest 18
045 Čtv mil a má nyní asi půl
milionu obyvatelstva mluvícího
Španělsky smlšcnců to z bělochů
Indiánů a černochů Hlavním
mimem je Santo Domingo které
má aai aoooo obyvatel Jest re
publikou a lhůta preaidentaká trvá
4 roky Kongrea sestává se z je
diné sněmovny o 34 členech Vy
dává se tu ssi 8 ěisopisú Vyváží
ae odtud hlavní cukr káva rum
kakao tabáir Ovoce a drahá dře
va — Náš president má z pekls
Štěstí Každé chvíle vzpomene ai
někdo na něho a obšťastoí ho ní
jakým darem President Roose
velt má už z těch darů pěknou
abírku a mimo toho celou řadu
pěkných koní a jiných zvlřatkterá
odevzdal buď zemědčlakému od
dělení nebo zoologickému ná
rodnímu parku ve Wasbiogtooč
Před Čaaem doatal od msrockého
sultána šest arabských hřebců
Poněvadž celní úřad uvrhl na ní
ao procent cla což ovšem nebylo
Žádnou maličkoatí preaident zřekl
ae daru toho ve prospěch hoapo
dářakého oddělení jemuž zvířata
tato slouží k různým pokusům s
účelům výchovným Ani král
Menelik nezůstal pozadu a presi
dentovi zaslal: dva lvy dví opice
dví zebry až ze Somálska a celou
fadu drahocenných zbraní Po
sledním darem který president
obdržel byl 31 liber vážící krocan
kterého rodina presidentova snědla
o posledním díkůčinění
Dar pro Alici Rooseveltovu
Rooseveltovi drsní jezdci při
pravují slečně Alici svatební dar
Iiude sestávali ze stříbrného stol
ního náčiní ozdobeného plnkov
nimi ornsmentya figurou drsného
jezdce
Starý zvyk
U Američanů jest ustáleným
obyčejem že začnou nový rok
dobrým předsevzetím obyčejně
opouštějíce od nějakého zlozvyku
stojícího v cestě životnímu úspě
chu jejich a tím zahajujíce nový
život Mnozí zůstanou takovému
předsevzetí věrnými kdežto jiuí
záhy na ní zapomenou a upadají
v staré chyby své líylo by zaji
sté krásným kdybychom i my
jednotlivci i celek usnesli se pev
ní na tom že každý rok něco do
brého vykonáme něčím přispěje
me k blahu svého národa k blahu
všeho lidstva Především ovšem
umíníme si že budeme hleděti si
zdraví a sílu Trraerovým Léčivým
Hořkým Vínem udrieti abychom
snáze úkol svůj vykonali Ozbro
jeni jsouce proti chorobám bude
me moci více času více energie
věnovati účelům vznešenějším
Toto Trioerovo Léčivé Hořké
Vlno má výtečný účinek na Žalu
dek a sallvact ústrojí vůbec a tlm
{ na tvoření sa nové krve Kdy
koli žaludek Vám oznámí Že ne
chce pokrmu který mu nabízíte a
který jindy ochotně přijímal máte
inámku Že nastal čas kdy tento
lék jest vhodnými kdy koli spánek
Váš est neklidným chuť k práci
sa ztratila oči lesku poibyly pleť
jett bledou lalloutlou jn tento
lék Vám pomftle V lékárnách
Josef Tfíocr jWSa Athlaad Av„
Chicago III
RAKOUSKO-UIIERSKO
Docházející nás zprávy z Ra
kouska jsou mdlé jakoby Život
politický ao poněkud ve svém
chodu zsatavil Nedá se mnoho z
nich ueoudit Říšská rada bude
svolána na den aa ledna možno
na 39 až totiž vláda ukončí avé
přípravy k volební opraví a pora
dy s vůdci stran Názory na vlád
ní předlohu o volební opraví jiou
velmi různé Kdyby prý měla
většina říšské rady úplnou volnot
hlasovací už nyní prý by byly ty
nejlepši naděje v možnost zdárné
ho výsledku pochovány Hlavní
nátlakem nesmírných masa děl
nictva tato volnost je zadržována
ač přes to všecko ještě atojí proti
volební úpraví valná část Němců
Poláků a agrárníků takže lze
často pomýšlet! na zmar všech
těch snů rakouských národů Mno
zí zsčíosjí vážně pochybovat) o
tom že bude vůbec volební opra
va přijata tak jak by ai zasluhova
la V některých kruzích mluví se
o tom le předseda Gautsch by
měl předejiti tomu a nějakým způ
sobem omezit! nepřátelské stano
visko mnohých členů sněmovny k
volební úpravě široké massy lidu
stále ještě neztrácejí naději s jsou
v té domněnce Že myšlenka rov
ného volebního práva je podporo
vána též od koruny Nebudali
volební oprava přijata bude par
lament rozpuštěn a vypsány nové
volby — České listy při příležito
sti zakončení roku pohlížejí na
bilanci roku právě uplynulého
Rok 1903 nebyl prý rokem nijaké
sklizní le pouze prý oicvti a
klíčení a přeerrok nevšední zají
mavý důležitý a historický Ne
bylo prý hotových skutků a veli
kýcb událostí ale přece rok ten
byl průpravou a krokem k přecho
du Rok po každé stránce pozo
ruhodný plný nepokoje a kvasu
ze kterých rodí se reformy a z kte
rých vzklíčí lepší budoucnost1
A uvažujíce o roku minulém přece
jenom jaks! nejiatí hledí do bu
doucnosti plné mlh a záhadnosti
Stane se skutkem pro co dovedla
se rozbouřit česká srdce? Dozraje
v ovoce co slibní rozkvetlo? A
vzejde z toho užitek české vlasti?
A odpověď prý přinese čas a bu
doucnost Jaká bude těžko nyní
soudit! Doufejme Že národ náš
tam za mořem ve zkoušce té ob
stojí a že dále bude mohutněli a
stoupati na cestě rozvoje t po
kroku V Uhersku na situaci mnoho se
nezměnilo Celní smlouvy nebyly
dosud projednány což není sice
škodou Uherska ale hlavní zemí
rakouských zejjiena české Ani
branci nebyli dosud povoleni a do
služby vojenské zavoláni byli zá
ložnici kteří byli povoláni na
dobu neurčitou Proslýchá se le
vláda za úitupek jednotné řeči
německé ve vojští je ochotna
Uhrům učin?ti jiné ústupky
HUŠKO
Je úkolem nesnadným vyznat!
se v nynější situaci Ruska Katím
co na jedné straní oznamuje ae
ta Rusko nalézá se na neodvratné
cestě k úplnému bezvládí ni stra
ně druhé vyvrací se kaldádomoěn
kao malomoci vlády Ua dokonce
se prohlašuje te vláda odvolá
všechny ai dosud učiněné útup
ky a te absolutismus zavládne ve
ipasobu daleko horším ocš doud
Ale zdá se še tyto správy jiou
poněkud přehnanými a i vláda
aii nepokládá tvou moc la tak
pevnou aby mohla odolali nátla
ku ohromných mais národního
Živlu Prozatím zůstává pouze
při potírání revolučního kllfenl
A že vláda při tomto potírání
počíná si krutým způsobem
jest zcela ssmozřejmo 3 patrným
strachem hledí se vstříc výročnímu
dnu prvé krvavé neděle který při
padá na den aa ledna Vláda činf
dalekosáhlé přípravy ale zdá se
žo jsou už zcela zbytečnými V
lidu už není té nálady která by
vedla k odvážným skutkům —
Postavení Wítteovo považuje se
dosud stále za pevné Onehdy
Witte proucsl několik slov která
všechny přátele pokroku poněkud
zarazila poněvadž ae předpoklá
dá že myšlení Wítteovo je při
buzno s myšlením carovým Ta
okolnost také vzbuzuje vážné
obavy ve všech vrstvách pokroko
vých lidí Witte prohlásil že
car je dosud jedinovládcem a Že
kdykoli ae mu zlíbí může ústavu
roifclřiii nebo zleDŠitl anebo na
opak co sž dosud bylo povoleno
odvolati A že car nepomýšlí
mnoho na zlepšení ústavy prohlá
sil Witte zcela jasně Když do
stavila se deputace k Wittcovi se
žádostí sby policejní prefekt po
někud ulevil ve své přísnosti v
přičiní odbývání schůzí volebních
Witte zaujmul stanovisko zcela
nepřátelské a protichůdné Witte
prohlásil Že nepůjde sni o krok
dále než carův manifest slíbil s že
vláda pod Žádnou podmínkou ne
dovolí aby duma ustavila s jako
zákonodárné shromáždění které
by novou ústavu pro zemi zpraco
valo A poněvadž tato slova jak
jsme výše podotkli pokládala se
za smýšlení carovo vzbudila v
celé zemi pochopitelný poplach
A ačkoliv později Witte prohlásil
že neužil takových ostrých slov
nebylo tomu přikládáno mnoho
víry — Zasedáni dumy zahájeno
bude až koncem dubna jak totiž
vláda prohlašuje Dokládá ale Že
pro nepořádky a bouře v zemi
může býti i na dobu pozdější od
ložena Jenom za příčinou stálých
nepokojů nemohou se odbývat!
žádná řádná shromáždění Car
prý si přeje aby duma sešla se co
nejdříve ale úředníci kteří mají
volbu na starosti prohlašují že
nebude se tak moci státi dříve
než až ku konci dubna Vláda prý
má ohromné potíže na které všu
de naráží Revoluce v MoBkvfi
byla prý hrozivější a větší ještě
nežli se předpokládalo I v Petro
hradě prý bylo zabaveno tolik
dynamitu jímž by prý bylo možno
celé město zničiti —
Nádherný kalendář
Jako každý rok i tentokráte
Jos Triner vyrabitel Léčivého
Hořkého Vina předkládá lidu
velmi nádherný kalendář lithogra
fovaný v mnohých barvách Jest
to bezpochyby nejcennějšl dílo v
tom oboru a proto vítaným bude v
katdé domácnosti Kdo a našich
čtenářů by si výtisku přál nechť
zašle 10c v poštovních známkách
na adtessu vyrabitelovu Jos
Triner 799 So Ashland Ave
Chicago lila Kalendář sestává
s dvou obraaů a oicht jden
přfdváJI veselou společnost na
projiždce v automobilu a druhý
rodinná v aahradě plné kvě
ta Ha le v lni pospíšili si při
hláškami Jkud kalendář ntnl
toicbiin ))