Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1906, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 '
-i t
f ř
í
V
4
M
"i
: -í
i
W
i
i í
i
4
''"i
s
4
1 l
n
v
1"JL -rV li x W g)
AiAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Upozornění ct krajanům!
NcJlcpM tvrdé i míkké
ubil licho drubu (lnuta
učte vždycky u tUtCho
známého
ILEVI-HO
715 JIŽ 13 ulice
TEL 1918
Dobrá váha — rychlý dovoz
fTYTYTTW
— Pamatujte 2e FRANK KA
SFAit vám prodá ubl( míkké
tvrdé za cenu jako vfiude jinde ale
to vál uspokojuje Že učinili jíte
objednávku u Čecha nxm
PLIJME SE ihned 500 statných
dtlníka ku skládání velkých skle
nic Storzova letáku na 6 a Pacific
ul DliŽSÍ zprávu podá každému
ústné Antoo Křeček hostinský
— ZKUSTE nafie výtečné Pea
uhli k vaření za I3 50 tuna Ta
ké máme velkou zásobu znameni
tého uhlí Hlínou kusové $6i$
menlí (nut) JGoo ťfcsvčdčtese
objedoávkou Zavolejte nás tele
fonem 4231 21x1
PittsburgCoal & Bldg Supply Co
Jos Novák synové
1264 již 13 ul
NA PRODEJ velmi lacino lot
a dam maítal kolna Číslo domu
jest 565 33 ul Přihlaste se hned
v Č 943 Ntw York Lie Bldg
Omaba Neb 24tí
Tfio Wornan's tíuild
519 New York Lííe Bldg Omaha
Neb potřebuje očkolik slušných
děvčat pro všeobecnou domácí
práci Mzda od $4 do $b týdní
O bližší podrobnosti hlaste se aneb
pište: The Woman's Guíld 519
New York Life Bldg Omaha
Neb 13-
-— Vybranou veselou společnost
Českého obecenstva hostila min
sobotu Sokolovna Dostavila se
značná síla přátel dobré pěkné
zábavy kteří na programu í ta
nečnfm pořádku Čilého brali zájmu
Nikde po celý čas nebyla přeru
šena přátelská shoda a dobrá ná
lada dostoupila svého vrchole k
půlnoci kdy za jásavých zvuků
orchestru zasedlo se za bohatě ob
těžkané stoly jež dvěma řadami
rozestaveny byly ve sborové hoíej
Ší síni Vzdor všemu však přičí
nčnf velmi mnozí z návštěvníků
neměli příležitosti zasednouti ani
po druhé hodině Po 10 hodině
proveden krátký avšak pěkný
program na provedení kteréhož
mohou všichni účastníci býti hrdi
Zvláště sopránová dvě sola "Burst
of Apple Buds"a"Biid and Rose"
s fídkým pochopením zazpívané j
pí A Huntleá doznaly hlučné
pochvaly Avšak ani dojímající
ďvojzpív z fialkových ' Večerních
písní" sl Lily a Blancbe Vanču
rovými přednesený nikterak ne
zůstal pozadu Paní Svobodová
promluvila krátce o významu sna
hách a výsledcích aoleté čionosti
Sboru Vlastislava 1 paní Band
hauerová jako obyčejně rozjařila
přítomné vzorným přednesem de
klamace Program zakončen skvč
lým allegorickým obratem jenl
Činí všechnu Čest p U Bartošovi
který jak nám řečeno sestaveni
obratu vypracoval Po té baldo
váno statečně bohyni Terpsichofe
Čestnou šminku sastouií také
orchestr jent řfiea p S (i Le
tovským u výučné náladě udilo
vat všechny přítomné al do poid
nich hodin ranních Obětivé
soalivé dámy Sboru Vlaititlm
mohou si k diplchu tak sosmcnl
téma jen gratulovali Nsnl po
— Minulé středy ráno zakontil
svou karritru co policejní soudce
našího měita všeobecně vážený
sudí Louis Utika Seděl na trůně
spravedlnosti v policejní síni s
malými přestávkami po 11 roků a
svým spravedlivým nestranným
jednáním získal si řídké vážnosti
ve všech vrstvách obyvatelstva
omahkého Není picbyby Že
byl by zvolen býval i pro dillí
lhůtu 00 však letos nominaci tu
FodékLOvéLXii I
Pud dojmem (lidného zdaru jakým setkal se náS výroční ples na
oslavu 20-letého trvaní v Hokolovné dne 6 ledna odbýván přejeme si
v radostném uznáni naKich snah podčkovatl tímto způsobem vícmkdož
jakkoli o zdar podniku nafteho se přičinili a radosti doznáváme Ze tak
mnonyen au kazu flobre vuie plní oceňujeme a jich sl vážíme
Tak zejména nechť dík v naše uřlimou dm 1'iťha Kalina Střnifika
a Jtílck za óřičinčnl jejich za nálevnou pp vančura a T uma za obsta
raní prodeje pivních lístků pp Kuchánek a Dandhauer za prodej a od
bírání vstupenek Pále vřelé naše uznáni u li W Dartoíovl za nacvi
čení a řízeni skvostnáho Xivého obrazu p Mikovi za výpomoc při tém
S!c Dále nechť dík nái přijmou pp Hudeček a Piťha za okrášleni síní
a pp Mik a K Ilarto za udríování pořádku na podlaze Konečné také
p H I) Ivctovsk za výtečnou hudbu
Za Sbor Vlastislava C 2') JCU Pořádající výbor
1
chyby že sobotní "elitní"na dlou
no zastane vsem účastníkům v
pamětí
— Také v síni J V KsŠpara
Itda táhni xpf-rra rllii+n6 ftli
Omaha č 144 ČSPS odbýval rozhodně odmítl Během ivé ii
zábavu shromáždila ohrovká eIs posobnosti projcloal více než
11a iotellíai-ntnlhn níhn fthřn 100000 případů Nástupcem jellO
„ I t II rmt~t Ill I " ' "" '" ' "iiii i ii min i i itw jjuuiia i i„ j íi
stva a jest patrno ža Rád Omaha uw vi - u c M4_A_4_4______ BABA1IA
získává stále většího kroužku pří r™0'0 " p" p""" PravDc"e
znivců Sífl byla do posledního — Neiatartím a oroto také nej-
místecká naplněna a každý z účast-1 oblíbenějším hostincem v české
oíků bavil se nenuceným přátel Praza iet bez od noru hostinec
kým způsobem přítomným řízeny do léta krajany ppSlouDcm
n iiiL i ti i i ' : ' -
praietiaeno arouzau niairrax e la Krumlem na rohu 14 a William
nechtělo patrno z toho te eštfi k u Přiiďte do útulného hostince
ď hodmé ranní bylo v kole živo toho kdykoliv vždy najdete tam
vubi tuwi ajiie piuv ni tciflou spoictuosi a z oaievoou
vysicflkero iveuo podniku spo- usmívavé tváře starých známých
kojen Vůbec pokrok celého řádu pp Jama i Prokopa Kdo v ho-
ta poiieani rok- je pozoruhodný ttinci jich zastavil se jednou tec
Když Rád Omaha č 144 CSPS přijde podruhé zase neboť nikde
Dyi pred 18 roky založen Čítal 32 se mu nedostane Icníího 'Étofu'ani
Cleno 1'očtt tento v čase kdv I orhnlnříM ohsluhv Při hoíném
založena byla Z C B ledoota odbvtu nemfiíu ttf línak než f
Maškarní PLES
uspořádá Z
rr~i~i:-i'n-j~ nii v 5
Lvuiuiiuuy ruupouKOi
v sobotu dne 20 ledna '00
v síni ) V Kašpara na jižní 13 ulici
UTNádhcrné ceny vvstaveny io v obchodí p V DuSátka v čísle
iU)i ji7-ni it ui iTonieaiiřie si je
Ywtoptiéi Masky 50c Kcmuskoraní 2H cnlfl
KtJ LII l w tti - f j ř 2IX K ho oé návštěvě zve V úctě PofiHaifrí vhnr
icuu-í uviu u iiuuidi cepu test siaie ccrsivy riznv _ " '
nouze 21 členů Zdálo se liž že ma umu r iirA ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦slí
f 9 ~W I 4TVWMT KMMS m SfW V V W f § M %f fl) V V
ád nepřetrvá další pilnou akcí doutníků tu dostanete to ncjlepšl
ms a m 1
nove jeanoiy avšak itutm casu zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
poměry utvářily se tak ie Kád židný" "šmejd'' nekoupí t%i
umana staie ziskivsi a dnes citá
iž 116 členů čímž zajisté trvání
jeho na dlouho jest zajištěno
V záležitosti známého 28'
dolarového plynového kontraktu
kterýžto případ projednáván byl
FHANK JANDA
č 1235 již 13 ul
oe priktictějif český pohrobolk a
balzamovač— Tel 2084 likdt
Francia Vávra jsou salonfci
před sudím Sutionem nin týdne I 'A nurnber one'1 proto také vždy
vydal tento opět prozatímní zákaz veliký je shon kdo na řízném
Imž zakazuje se msyoroví a rsď Schlitzovu moku si rád pochutná
nim v uttniiniiní ti LnntriLt nli I Un n 1 Iminnilu "n íňunrát"
námi společností na tak dlouho zavítá a kdo rád ítof má trochu
dokud nebude dokázáno Že 28- silnější tea "u SHupce' vždy na
dolarová nabídka byla správná a jde to nejlcpšl a doutníky jaké
poctivá Sudí je toho náhledu kouří Mahomed v ráji Franci a
Že J14 ročně za lampu jest nejvyšší Vávra také tam mají a pakli něco
uusiatucioa cena ibkou se prnac iouc k cnuii tu aaiezncs
město může odvážit tam lecos dobrého k zakousnutí a
Minulého týdne byli jsme kevíemu m táe vf'P
překvapeni láhví vína od dávného v 10 DJl Pro ?"a?'l0
ašeho Přítele o los Altmana uq uy v ymaao pri navsic
Kdykoliv potřebujete kočár k
břbu aneb k vyjí Hec objednejte s
Jej v ncjvřtíí půjčovně koní a povozA
Palaco Stables
CIÍCKEIHT05 máj '
roh 17 a ])avcnport u)
Kořáry Jsou vyhřívány a nrot
motuo v nlcb podDlknouďl dělil vy
1et Povozy íioíno si objednali té"
leřoaíekf lt 1W7 i
Nejlepší HOBTINEO v městě vlastní
CHAS II STU l FR 13 a Howard
Má na sklade nejlepM Importovaná a domácí T
lilcór3r a doaotixílr3r I x
ý Btorzdv ležiík stále na řepu Nejlepfií piva lahvová 7 '
424 No lOlh Ht
Omaha Neb
Výtečný
Chutný zákuselc vždy po ruco
Ohsluha vzorná
Telefon A 2520
ochutnali jsme si vširbni náježítě
do práce potom byli jsme jako
raci Toť se rozumí že pili jsme
a šťastné manželství p Altmana
vě své nenavftívil kumpány tav
veselé na rohu 13 a William ul
— Každý se diví proč tolik
lidí hrne se do obchodu Čís 1835
r t # __ a _ _ t a tmwtmš
nrajsno 1 umany 1 z vensova jsou ucuve zaaani aoy 10 neopomenuli
na ceste do města neo z mesta zastavit) u stařeno známého U Ji etlllcrs
kkkLkkk
4
kkkkk i kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
- Katolická Podnfiokolrhtstá Vioton ul Inu vede tam obchod
ae k víroČnímn maškarním ni ZOÍk CHAS J PASSICK
r_„~ I L
e ž odbývali hodlá v sobotu 20 'euo Víy
edna v síni T V Kašoara Víhor 4túhi výborné uzenářské výrobky
iiíť„ie i bud to l-n nejlepší grocene v trhu těší se
zdařilejších maškarád tohoto roku b0řé P°VÍ8Í príns Českých
Že každému bude stát za ta bv se hospodyněk Je-li v okolí ještě
— _ --i _L_i íl_ 1 :i
o maskování nutil a o vítřřstvf Je JBU
r a t mi ifí i-_
ápasil vidno z následujících fr " c° "'0MVf ucn' Je řDC'
kvostných cen vystavených v uiwe lonomgvu I2U
obchodě p Vác DuŠátka v č 1262 —Hojní čerstvou grocerif záso-
zni ui JuamsKe ceny 1 hnó hrhftri v otní
icí stroj 2 Elegantní kombi Voir M Svnfníi
--C--II - frnti — " '
oacmsiui aucnynsuy 3 v rmor o v ifa ran jižní t ul Obchod
půl tuctu stfíbrných nožů a vidli- teDt0 uut lednfm 0fcistar&fch ob-
ti I I i r á m I f ' w
eii mužské: 1 rsaci stoi s km- „iftiA n iní t 1 yhnf :
ami 2 Pěkné stojací hodiny v2Jy {erstvé a prvé jakosti Míra
wessa oyraaa jcudb zviasiai dobra neh u Svač nv n kdv oeh e-
cena skupinová a 3 saikovsae u dí se na něiakÝ ten nřívažek Zboží
I -00 m
— Smutně započal Nový Kok vj možno též objednali telefonem
domácnosti krajana Jana Vidláka Tel F 1824 ijlíl
v č 2318 jižní 17 ul Devate-
oáctiměslční synáček jeho hrát si
po celý den na podlaze příbytku
když tu pojedoou začal naříkali na
velké bolesti v Žaludku Vystra
šení rodiče povolali ihned lékaře
který zjistil známky otravy Itychle
přivoláno bylo ještě několik lékařů
však vzdor všemu jejich přičinění
chlapeček ještě téhož večera za
velkých bolestí zemřel Dle dobro
tdáol lékařů semřel chlapec otra
vou která plivoděna byla tím že
dítě sebralo se země prudce jedo
vilý hnijící jaký odpadek Živočil
ný a poiřrlo J
— V minulých dnech ustavili
se v měně oslem nová společnost
pode jméoem Slotti Logulon Sig
nal Co ktfiá přibili bude nový
dAmyilaý druh ieUinUu'ch signálů
Upozorněni ot krajanům !
EMIL M DOBRY jl EXPRESSU
sthuje cábytek obstarává veškeru dopravu zavazftdel a
vnbec koná vie co v obor tento náleží Ctřným krajun&m
poslouží správnfi a rychle za ceny pHmtfené Mimo to
prodá vám levnč dmi na topení jako? i z druhé ruky
dHvl stavební
Úřadovna jeho nalézá se prozatím v Hotelu Praha TEL A 1814
Obydlí č 1 463 JíŽ a 14 ulice Omaha 2 —
í
TTTTYT f V fTTVTTTTTTTTTT STYVTVff V F11fVVT?f
JÍpJoblíbenřJSí střcUlnko ČechA s Omaby I venkova Jent
ElogantnS zařízený HOSTINEC
kteríl vlastni 1
Too ZETQTTáúr é424 [Iž 15 n Howurd ul °
Výteřn Krugfiv "Cahlnet" stále na Cepu Jakož 1 neJlepSÍ piva lahvo- T
vá Na skfadfi má pouze ta nejlépe! vina jemné likéry a výborné doutní- f
ky Chutný %bxwm vzdy po ruce
27- O hojnou prlzefi kraan& žádá
JOS NOVÁK
S t I 1 I II H H I N IIIIIM
iíÉDl!
1 Lee-Glass-Andreoson Hardware Como
Projevuji tímto srdečuá své í
diky víetn sestrám říádu Elilka I
Přemvsloviia íls 77 ZClU a 1 ll
milou a vKácnou vtpoin(iikukte
mu před mimodjezdeiu aUmahy
krásným darem ml projevily
Nevím jak stala jsem se hodna
vil Vail Uiut Ul dárek Vát
bude ml vidy milou připomínkou
lUdnUy v kruhu Valeni prolité
Jeltí jednou vlin stvlé dlkyl H
prinlin mnoha sdaru a blahého
Nuvho Koku vtidsk
vidy Vale
KUšKA KO-iTOKYZ
řii Hlt 1 1 H HIHMM It ít V
— -prodá4ji va vslksm—
Tlaítné vyrážené lakované plech)vé náCinl — Cínován plech
lelezny plech a sovové ahotf Oitn'tf drát hřebíky noilfalU
zboil olcykly střelné trrani níbcji iiportovsaé íooAI
l llarne Omaha Neb
J
Hojné zásobený
lMtlll
Bratři Somínové
v č William ul
Mali na vjbřr Ily hojnost ruritvlbt
ntsis víchu druhu Jiťh uienihkr
výr-diky If J ss té ii)!eil irttl
'hM'u a ifsMu ssl OtUJnifk
mulu i
PKVNl TftlDY
řeznický:: obchod
vlssinl
FItANK KUJVCt
0 ii Plcrco Ul
Vidy jeo čerstvé sbolí 'octi
vá obsluha a dobrá váha-Uie-nlfské
výrobky specialiia ij
lAZboli molao til objednali
leltíooem Navolejte tel jjqi