Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1906, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    9
KALAMAZOU Nřb- - Clená
redl Chápu 10 opttnépera abych
dchl Vámi několik zdtjlích no
itiek 1'rank Vít % Ntwmau
Grove rt do Pony okresu na
návštěvu ivých rodičů alo Jk io
podobá odejel se Frantík oženit
a lalc ná nějak chce okulatit
Je li tomu tak ať la nebojí Že
mu ííÍco odpustíme To ao aamo
aebou rozumí Ze mu nějakou tu
kočičinu připravíme Nu uvidí
mel Frank 1'osplBÍI odejel do
Omahy hledat lékařské pomoci
Přcju mu aby co hledá v plné
kume nasel Josef Ducbářek by
návttivou u svého syna Jana
který je uiazrn na farmfi ve Škuk
raít distriktu jenom že ae dlouho
nezdržel nd rná mnoho práce
jak ee ayo jeho Jan vyjádíil Joi
Uioutka staví vilkou mastal za
panujícího teplého počasí v této
roíoí době libuje si že matlal dc
hotoví až na nijaký ten capart
doat brzy i snad jfcBtft dfíve než
ae Df jaký ten blimd přižene
který můžeme každého dne oteká
vat Frank Ve cli koupil 80 akrů
pozemku od ísaca Joniona ta
£3400 totiž beze vři atavby
Frank ai hodlá podle příležitost
potřebná budovy poeta vít Jost
Vech který přijel z Wísconsinu
kde bydlí jeho matka ještg dvS
ma bratry dlí návřttvou u Vt
Věchy na otázku kde ae jemu
leplí líbí povídá In v Madiion
okreau Jakub Vlažný v Crete
nyní bydlící hodlá ae prestÉhovstl
do Madiaon Karel Kaaík přije
do Madison z Wíaconiioi] na ná
vátěvu 1'ozdrav viem Čtenářům
a Čtenářkám Zpravodaj
IKVJNG Kan - Ctěná re
dakcel Muaím též do vaícbo ctě
'5ho listu napiati nějaký dopil
poněvadž aC větiína tdejíích Cen
kých osadníka Vál Caiopii ode
bírá nikdo do něho nenapífie aoi
řádky Tak tedy napiSu něco já
Letošní úroda byla doni pěkná
aěkoliv mohla býti Jeplí Korná
£la od 20—45 buŠlů po akru
pSenice 13-30 bulla a ovcí od
33—38 bullo po akru Též mu
aím napaati že jiem byl letos na
vánoce v Kosville Kaos totiž ne
byl jsem tam sám bylo nál tam
aedm Přijeli jsme do Koaville v
pondělí 33 prosince Sotva jsme
a vlaku slezli už iimc viděli pp
Kratinu Tom Černého 1 jiné
Dostalo le nám opravdu přátel
akébo přijetí od krajanů kotvili
akých Vzdáváme nalim milým
krajanům tamějlím trdečné díky
a doufáme že budeme mlti brzy
plíležitobt jim 000 pohoatěoí o
' platit Pozemky v okolí Koaville
jsou dosti dobré trochu kopcovaté
jsou pravda ale ne tolik jako
okolí lrving Úrodu tam měli
letos dobrou Někteří jefitě lámou
Nkornit ale většina jest již vylámá
na Přeju všem odběratelům mno-
ho zdaru v novém roce a též
vydavatelstvu "Pokroku"
Antonín Soudek
A ▼ - W m m t www —
redakce! Zasílám vám předplatné
a prosím byste mí zaslali prémii
PcČírkův kalendář Počasí máme
nyní deštivé a právě co píšu těch
to pár řádek prší jen což Podzim
jsme měli doiti pěkný a též úroda
byla velmi pěkná Až na ovocel
Toho bylo dosti málo- Psal bych
vám co je tu novenoaie verte
ani nevím co bych psal Nale
krajina pokročili vdice ku předu
vlude samé dráty telefony a po
Itovof doprava Poiemky se ade
prodávají al za $n$ akr Kál
Čítám rtvahy a ílánky p IlavUsy
1 1 čato ae snad nimi lamysllm
Ml těžký úkol a nemaže se v lem
lidem stojně šachovat Můžeme
dějiny stopovat tlrba al do alarc
věku a vždycky najdeme odporu
jíc! si stlaný Ale četký národ]
neiahyne nikdy! Jen ktáftjma
svorně ku předu! Šťastný vtmlý
nový tok přeje vlnu
Vávlév Podtlil
Z mé cesty
Pí Vác Přibyl cct jednatel 'V
' 1'uktfováfil
Dále nimiž jsem ae sokl
byli pp Jos Fencl J A Kliment
Jakub IJÉIIk Hud Fencl Jos
Vrána jos IJurel Frank černo
hlávek Jan Sulc Jan Wáchal
Pan Jan Pavlík ivému řemeslu
dosud věnuje velkou pozornost a
jeho uzenářské tboŽÍ jik sám
jsem ae pfcsvědíil pro svou vý
bornou Jakost jde znamenitě na
odbyt) p J J Vlasák obchodník
hospodářskými stroji znaCně nyn
závod ivůj rozšířil a neustále no
vými tásohami doplňuje Pan
Joa Jiřík vlastní hojně zásobený
obchod nábytkem prodává též
obrazy a pod vedle toho zhoto
vuje různé práce od dřeva jest
dovedným truhlářem Pan Ant
Stránský mistr obuvnický'zhoto
vuje veškeré správky levně a ry
chle Zvláště milé mi bylo setkán
se a p Čcřlkem WyskoCílem kte
rýž ae sem přesídlil z Weston
Pan WyskoCil jest dovedným ho
dtnářem a má na skladě velký vý
běr různých pěkných hodin a jiné
ho zboží zlatého a stříbrného
Čefikovi ti manželům Hromaso
vým děkuji srdečně za přátelské
pohoštění Velice nápomocným
byl ml maršál p Kašpar jemuž
za jeho obětavé služby též vřele
děkuji
Z Prague jel jsem do Míllitfan
vzdor tomu že ráno již v pfl
osmé jsme vyjeli přece trvalo to
téměř do pěti hodin odp nežli
konečně vlak stanul v nádraží toi
kolného tohoto městečka Nevím
jak to přijde Že do Millígan vždy
jedu jako domů A jak by ne?
Vlude kam ae ohlédnete vidíte
spokojenost občané bez výminky
snad jsou všichni k cizinci nad
míru vlídní 1 zářící obličej každé
ho prozrazuje Že zde vládne bia
hobyt Však jak jsem slyšel Jsou
po většině všichni krajané náležitě
"zazobáni'' a proto také veškeré
obchody jež jsou v držení našin
ců rostou a mohutní vůčihledě
Ať vkročíte kamkoliv všude lze
zřítí bojné zásoby zboží různého
Zcptáte U se tu a tam některého
obchodníka jak jest apokojen tu
napořád jiného neuslyšíte než
dobře výborně jen prý kdyby to
tak šlo vždycky — a že to půjde
možno téměř jistotou tvrdili
neboť krajin jest bohatá a Že jest
bohatá dověděl jsem ae zase od
zdejšího bankéře p Karla Snrhy
ml Také zde byl jsem všude
nanejvýše přátelsky vítán a kde
kdo byl mi nápomocným jenom
abych hojně odběratelů získal což
za tak vydatné pomoci znamenitě
ae mi dařilo a mnohdy 3 až 4 na
jednou se hrnuli abych jen čer
stvě stvrzenky jim vyhotovil že si
přejí domácí časopis odbírat
Zvláště za poslední doby i zde
každý ai pochvalu e že jest
"Pokrokem'' náležitě spokojen
jenom kdyby ti dopisovatelé ča
atěji dopisovali Doufám že nyní
bude vždy více zpráv ze adej&lho
okolí podáváno Také o Milligan
přinesl jsem minulé dva roky po
drobný téměř popis a proto tento
kráte zmíním se toliko jen po
vrchně o různých zdejších obcho
dech jež jak svrchu již zmíněno
isou v drženf kra ano mužů to
veskrs uvědomělých a obchodně
(kulených a značně pokročilých
Isou ide tři obchody sbulím aml
leným jejichž majetolky jsou pp
Karel J Červený I r Hrdý a
Ant llamoua Viem dali ae
snsmenltě U Karla Červeného
nalétnete úplný výběr mužských i
chlapeckých obleků nejnověji!
mody lilky na laty atd 1'riuk
Hrdý jest rovněž ptipraveQ kal
dému poiioulit lbollm nejlepll
akoiti Remické obchody vlastni
p Vác Prokop a Vác Kňi
Alolt 1'ttii'sk mi plkal siřítený
restaurant a F 1 Jánsky hotel
hodioy spravuje a nové prodává
Vác Kottas moukou vás zaopatř
Jos Kottas a noviny zdejif vydá
vá p l£ J Kottas Obchod
cukrovinkami a jinými lahůdkami
vlastní V Kyilinkf hojně zásobě
ný obchod zbožím železným má
zde p F A Plaček Má též na
sklad! pěkný výběr různých ka
men barev a olejů Vykonává
veikcré práce klempířské Joa
Kunc vlastní obchod aedlářský
prodává též stroje hospodářské
1'aa Chas bmrha st jest poštml
strem a vedle toho vlastní obchod
moukou Alb Jiixi ve své ve
fijné stáji zaopatří vám vaše po
tahy a půjčuje též koně Frank
Uožánek vlastní obchod nábytkem
a pakli něco ve avých domácno
stech potřebujete pospěšte si
dokud zásoby stačí K velké tpc
kojenosti vykonává též práce po
hroboické Tom Pulec dávný
přítel listu naleho dosud vyráb
ty nejlepší doutníky a musí se jak
nálež! Činit aby stačil délati dout
niky jež jen zdejší obchodníci od
něho u velkém počtu objednávají
Frank Menglcr dávný nál přítel
vlastní zde kovárnu a Ježto ve
avém oboru dobře se vyzná má
neustále hojnost práce V J
Dulín příznivec listu našeho
prodává dosud parní stroje gaso
lioové hnací strolo váhy a ood
Slečna Francia červený má pěkně
zařízený obchod módní t ženský
mi klobouky na jedné kdežto na
druhé strano ulice podobný ob
chod vlastní slč Francia čudlých
Pečlivě o nemocné zde se stará
Dr V V Smrha Tvrz a Soukup
vlastní zde dobře zařízenou dílnu
kovářskou a kolářskou Také zde
mají tolik práce Že mnohdy jen
těží postačí Frank Tvrz vyho
tovuje zručně veškeré práce ko
lářské a jsa dovedným též truhla
řem podniká se Štěpánem šímo
oem veškeré zdejší atavby Oba
jak jsem doslechl jsou dobří ře
meslníci a všude komu co stavili
dostává se jim zasloužené pochva
ly Tak brzo jak tomu obdob
dovolí počnou se stavbou nového
methodiatického kostela Kdo by
z krajanů něco chtěl stavětí nechť
s důvěrou na Tvrze 1 Simona se
obrátí oni za tvou práci ručí
Joa Uohla který jako maršál pc
čuje o bezpečnost zdejšího občan
stva hodlá a jara odjetí do Jižo
Dakoty kdež chce se věnovati
rolničení Pan Vaniš vlastní dílnu
obuvnickou Jednatelem želez
ničoím na zdejším nádraží jest p
jan uermaa Hostince a sice
vesměs pěkně a pohodlně zařízené
jsou zde tři z nichž v jednom jest
divný přítel nás p Jos Jícha
bývalý Omažao jemuž za nálev
nou jako osvědčený sklepník vy
pomáhá p Frank Laun mladý
muž velice příjemného zevnějšku
a svým solidním jednáním těší se
veliké přízni V druhém hostinci
jehož majitelem jest p Chas Si
máček otáčí se za nálevnou pan
Jan Oadrák Také Karel požívá
velké přízně zdejších krajanů
Třetí hoitinec vlastní pp Havelka
a Jícha jimž za nálevnou vypo
mana saramantnt sklepník pan
Kamil Ondrák jinak též dovedný
malíř Netřeba ani podotýkat!
že i tento hostinec jest hojně n
vštěvováo neboť jak Tomeš
dlouholetý zdejší bývalý občan a
řezník tak i Sokol Kudolf Havel
ka jako osvědčený a oblíbený ho
stinský 1 Omahy jsou snad kaž
dému dobře známí Panu Havel
kovi jakož i jeho cílné manželce
sem povinoováo mnohými diky
za laskavé pohoštění Na zdejší
škole obecné řiditelem jest p jos
Votava jemu! Čestně po bok řadl
učitelky slečny A Smrha L
špírk a N Meogltr Také jednou
dostalo se mi koneíul vsácoé pří
litoiti aúCattQill seschůse spot
ku Kytira rytina čdejll lole
ssttává al na jednoho člena ve
smis a kiajanů mulů ta intelli
Itntnlch Dávali právě dvěma
novým čekaocům druhý atupeR
Schůze byla téměř všemi Členy
navštívena celé jednánf dělo se
za předsednictví p Chaa Smrhy
ml hladce a v úplné harmonii
Konečně mufm úplně doznali
že jsem byl velice mile překvapen
přátelským jednáním jehož ve
velké míře dostalo se mi se strsny
všeho zdejšího ossdoictva Mě
jsem příležitost seznámit! se a ná
sledujícími krajany kteřf buď zde
ve městě bydlí aneb v okolí pěkoé
farmy obývají a aice byli to pp 1
Frank Jiran J V Krisl Frank
Křísl Jos Kubíček F V Kuče
ra Lukšík Podlesákové Tos
švec st Emil Jsrolímek jos F
Kohla Vác Rohla Ant Hering
Jiřf liartů at Jos Suda Jos
Naimon los Jirkovský Vác Se
lement Joa Čudlý a F J Jsnský
rolníci od Tobias kteří drolilí
u čečedly kukuřici a sem ji dová
želi a tu jsme se sešli a na novou
známost jednu ve zdraví vypili
Jos Janoušek Jos Simkovský
Jos Zsjíček výborný harmonikář
Jos Kolář mladý farmer který
po žních jezdil mlátičkou a nyní
opět po farmách drolí korou Jos
Slezák lan bttjikal a Jos Mst4
jovský Velice milým bylo mi
též seznámení se a p Gcorgt
JJártú kterýž zde v neděli 10
pros ae svou ctěnou manželkou
a provdanou dcerou Marií meškal
návštěvou u svého otce p Jiří
IJártů Pan IJarlů vlastní u We
ston pěknou farmu a ačkoli jest
teprvo asi 39 roků a manželka
jeho asi 36 roků etará přtee již
dočkali se té radosti že jsou dě
déčkem a babičkou jsa tak da
lece zde hotov rozloučil jsem se
se všemi starými i nově nabyvšími
přáteli a spěchal jem na nádraží
vzdor tomu že Pepík jícha když
se mnou byl učinil 'dobrý handl'
pokoušel se zde ještě déle mne
zdržeti Jel j'tem do St Paul
kamž šťastně jsem se dostal ne
boť z Millígan do St Paul jest
velice příhodné železniční spojení
Pokřikování priXU
1 1 1 'i
MAUPLEi Neb — CtÉná
redakcel Poněvadž moje před
platné dochází posílám nové před
platné na rok 1906 Za prémii
pošlete mi kalendář Desed Lidu
Úrodu jsme tu měli pěknou Na
podzim tady některým farmářům
zmrzlo bodně bramborů Nyní tu
máme počasí pěkné dosud ještě
bez sněhu Ale poněvadž nemůže
me jirého očekávat než zimu
mířili jsme už a tím osudem a
čekáme ji trpělivě Přeji ct vy
davatelstvu veselý nový rok a též
čtenářům nechť hodně do Po
kroku dopisují Václav Krejčí
1'rmí láli cv již přesvědčí vás že
je to ten pravý lék kterého po
třebujete Jste-li trápeni nezá
živností reumatismem jater af
chorobou- nebo jakýmkoli nedu
hem povstávajícím z nečisté krve
užívejte Dra Petra Hoboko Ne
prodává se v lékárnách DopiŠte
si o podrobnosti na Dr Peter
Fahrney & Sons Co 112— 118
So Iloyne Ave Chicago III
LaciiúiommDÉt6 g
Dalsám
radostného pocitu
Nic nevyrovná ae utlíujícím
a léčivým (ířlnkfltn
Dr Auguú Konlf'
Hamburger
Bmstthee
pfl kaSli a nastuzení od jedno
duché rýmy ni po chřipku Vy
pití Jednoho Kálku horkého toho
to léku jest u tisíců rodin uzná
váno jako baUám utlSujícího
pocitu a co jediný lék v domá
cnosti Vrfy-n r přívodních balíkách
Cena 25c
Ksai
ae
Xťvjim&ný £51 volní
uroll vi)tUrfm vviitrm umimnnm druha
JuMhokolIv )ak prn rniiíle tuk liro Jínny n
íjmiyi vriijwj pro khupiiii on nojiiricD ii
nfurcH lék ttmlo (lnWul uvolí Aruřnou
Klvoít u ulit) V licrí!tinfi:li if!iii'!li kde
voi!Íiiiy JJní My noilnily u lidi klnfl (Jloii
liulmou línímu! bull NÍIZanl nt iifliiuir4
cljulé n dubu! on 1'roUi hy mhn inlll kuMi
roijiiifi r MwihA láhov UiSfúu Ifíkil íim Ml
liinoluly (ihiilnlilí) riuliiZifíiiS ftwnoi!l ofml'
lunnémii CmrU~( lenit látivn MAK) InM
A labvl IIOWl nlitCl pro Jakoukoliv l)tfii!
aílis vvpUcifiio kamkollr po oiiiirtml
ohwma K)r
Jforneopallilo Mudlolnow
Vuotf John Vvduk
V O liox 1858 New York City
EfllfSF)
11
vyldóíifiii
'MoIjii vlimittif) vhd každém ikiikI-
com dokiízutl ía Dr Grunt mne dplnC
vylcoll piKloiicnlco— -Wlevo llMUMnt
skl Mi Ji Klmbal Avo„ Clilcngo 111"
Jedna Ititiev na zkouSku zdarma
Udejte vtk poSIcte ítorniillk a plito
fenky UTnti
l)r V E GRANT
Z Kldiío Itldir KaiiHiis City Mo
MM DílSlFOÍO
áwis
ZaHdfíin zdarma molo
krfifin6 ilhiHtrovuiió con
niky liudubnícli uiistroja
tt Auw A til u Vt u tt M tr
foukne! niixtroío LouhIo
pruvó ícbUó harmoniky konccrtlny aj
Nejnlžňl ceny
Výhradní Jednatel V V Červený a
Hynové uvÉtoznámýcli hudobnící ná
strojů riňto lincd
LOUIH VITAK
floiř tas Wtjiih Ave ClikkKO HI
Upozordujome niiío krajany bydlící
ve starých osadách Nebraky Ioy a
Minnesoty kdo 10 prodrfvajl pouinky
od i!0 ai do SlOO akr la mohou koupili
ta polovičku tich to pttiiř a sice od
do 1 10 akr právě tak dobry a úrodný
poistmiok v okrusu Charles Mix f J1J11I
lakotí kdo ot Jll uumíouo kolik sut
řeikeU rodtn blahobytu o tisících
KaždJ první a tfotí tUurý v mísící
DioZnit doatatl laciná Jízdné a 24iUmu
naSa krajany ktefl samyill koupili po
svmttk aby ueuUlull a pMJuli iu pto-
svMČItl na svá vlantní oři a Jma jitl
ta uauajl pravdivoit ualhu tvrieul
MAinudubrT výhrpaoikft iarrodJ
v vi UTedeinn okresu a Jm jlill
t katdý kda tu idljodu s ilmytlmu
koupili poíomek aopojeda otlutl aby
nebyl S"ťé skoiipi poiptuok
O dalM puvlrobinmil ptua na
0f WACINKU illUW Táboř H t
ABSTRAKT 1T
~-VFHOTOVDJR -
M Sadlor
Hth and Faruaui rattarsoiiillfc
ZcpUlta sv nad u tohoto listu TeliaíiO
Čoská lékárna a pošto
lil
VihMArný ld
k'ímlk pro
nnjHprávntJM
if(iravu
rvcoptq víuíU
JUtň liVIvjf
lllfi plh
nl baliiim t bi!
iro pra a
rr4ky proti
bnťnm hU
vy r sic