Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1906, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    viděl ničeho jiného než právl
tito dvě fakta Srdce cítili trpí
té 1 1 a a a
la toužila do minulosti a
když přestala tlouci zpráchnlvěla
a rozpadla 10 v olvcc budoucooit
nebude vědět o srdcích tich prv
ních osadníků o jejich bolestech
a aotclit o jejich lebezipfráof a
mučedmctvl Mozky zmítaly ae
v bouřích my Henek j nebylo zábl
dy její
IVmllloton
Vlít T 3 Klíma z Kenfrow OkU
Zajisté la viichoi Čtenářové
Četli osmou gloasu p Havlátovu
i Jsem jiit ie aspoň polovííce
bylo jako mol Harfo Davidova
Uráno JeriSská oo ai dovolí říci
la lotva 10 najíme
oravfm aotva
tajemoost nebyla by ae ( Ie oajíme lednem i píšem prý
a -li - __ _ i a I I '
uouia možno aie mozky prestaiy do Svornosti hanebné a nevzdělá
myant zpracnnivtiy i rozpadly to D6 dopily za něi bychom prý ae
_ ř _ a _ a _ _ _ i m w w
v nivec pro uuuqucnosi aamy mohli Stydět
zastanou en zanaaou oan niz Nní mhi in limirhA Aimn
vaaic nikdo 11 nebudeblavyiiroat VOl troufaloat bezuzdnál Takhle
nad niž mnozí kda rameny pokr- l4 nm v[mU( nim iVObodomyil
Cl Duše tyly v tfcli lidech a n4m kizí vánoční ivátkv Itlffek
ly uuse mciy svnu rjisiorii aie i vlečko? Himlla don kdvbv mě
dule rozpadly ae v prach zárovefl
s tělyj nezbylo nic co bylo by lve
dectvím to byly veliké bolest) a
touhy veliké any a city v lích
dutích i
Nebyly tedy veliké ideje v tom
iivolí anebo bytoit národa tápá
teprve na celtách a hledá kudy
by vyšla do záře vítězství? bmut
pan Havlasa aipon trochu citu
tíle a jen trochu ohledu byl by
počkal al po novém roce ale oo
né a né A vzpomene ai zrovna
před Kriirnuieml
Aby do ního tiiíc a nic víc
Myslím páni Čtenáři kteří píšeme
ty hanebné dopity le vám bylo
jako mne Ani ta jablka ani ty
né faktum le Češí amerífití nedali ořechy nám nechutnaly -a ba
jediného talentu literatuře ani
americké ani Črské a le domd
nemají věrného obrazu ivého li
vota v Ceikém písemnictví ba ani
význačnějších pokuiů — to nepo
píratelné faktum jeit jen před
chůdoým atavem povrchem pod
níml to kvaií a zraje anebo je
poCátkem konce — zrcadlem aku
teCnoiti chladné a nehybné lho
atejné nezměnitelné? A kde
jsou pUCiny? Co způiobilo le
hnui rozlezl ie veřejným livotem?
Co způsobilo lo veliká mytlenka
oivobození od nábolenikých před
audkQ anižena tma na výstřední a
protté Štvanice na prostředek k
vydělávání peněz? Co oicílo
všechny myšlenky jemnější city?
Co zdrlovilo Čechy americké ve
vzděláoí v pokroku? Co vycho
vávalo nízký vkus vritev a zne
možflovalo touhu po něčem u
Siechtilejšíra vyšším vzneleněj
lim?
Tiak který nazýván jeit "llu
tým" a do podrobnoití charakter!
zován Svorností tiskjeol poinci
niCÍ cit a vkua obecenstva a jeho!
na neštěstí od aceití ui odvrátit
nelze — ten tisk lze oblalovat
před veřejností Ceskoamerickou
bez obavy le dopouštíme se jen
atínu Čehosi co jednou bylo by
moioo nazvati křivdou předpoje
tím nenávistí nebo Čímkoli ji
ným
Pokud ediný "krvák" bude ie
objevoval v Českých listech jel
chtřjí něco znamenat a nemají
chuti být proskribovaným zlořá
řadem pokud nezačne ie i
výchovou vkusu těch nejširších
vrstev a pokud dufe národa tteod
dechne od iplny bahna tmy a tam jsem hrál o krejcary po celé
ao
to pivo Vlečko bylo odporné
nechutné — a víme co nechutná
zdraví nesloulí A toho všeho
vinen jo ten pan Havlasa
W M a i Š t a a a
uz tu byli tmi cestovatele na
návltšvě ale takhle do oCÍ ai to
netroufali říci tak upřímně ba
odvállívěl To li nechali až byl
pryč abychom ie jim nemohli
ivéiti po kobylkách A pan Ha
vlasa také kdyl řekl to nejlepÉf
zmizel A má takéStéstí le utekl:
ten by byl dostal
liyí bych panu Havlátovi po
mohl v jeho boji ale nyní s
udělal ze mne nepřítele na livot
a na smrt JJylo mi uloženo Vám
odepsat] pořádně zvochlovati i
vynadati To taky udělám a bu
dete vidít le od Vál ani pes kus
chleba nevezme vy posére Vy
Vy Vy! Skoda le kdyl chci ní
koma pořádně vyCiniti vidy mi
stoupne krev do hlavy tváře
zbrunátoí spánky klepou jako
cepy a pak ul nemohu mluvit
pouze vydávám skřeky
Profi mám p Havlani já zval
chovati jeat na blledni Jeat vám
viem zajisté známo le jsem ve
řejně uznán za zcectovalého Clo
věka zrovna tak jako on A po
oěvidl mnozí můj cestopia nezná
jí uvedu ho v krátkosti aby do
znali ze autoritou jsem a na
vldomoitcch cestovních le mi
neschází
Kdyl mi bylo ta roků Sel jsem
na pouf do Přeltic myalím le se
to tak jmenovalo nesl jsem ko
rouhev a to prý mám o jeden stu
pínek blil do nebe
V roce 13tém víku svého byl
jsem na pouti ve Vlachově Uřeží
roviho pokřiku-— — potud nemfl
leme doufat le bytost národa
projeví se jinak nel mlCením
Pokud nebude touhy nebude tplnlnt
1'rvqlm tedy co nyní mamě na
práci: vychovávejme touhu v tom
lidu z touhy vyrostá hojná led
A pak budeme mít jistotu le lilo
ae tu také oěCemu vyfilímu a le
avédectví toho přetká nás k nafi
Čestné památce — —
#
Vlak v jakémsi podivném tempu
tluCe ae po kolejích a v tom tem'
du mvilenky rozbíjeli ie I zase
9 w
ale tam venku anělí na obzoru
mlhv se valí a smutek Čilí 1
oblohy i ze rentě Je těžko mít
dvojí smutek na očích a zatím
co PÍleme o jednom nedat ae rutit
oabi) druhým — —
odpoledne a večer přinesl jsem
drobných plnou kapsu Chrám
Páně jsem v Dřezi neviděl a přificl
jsem domů dříve nel procesí
Jako mul Mletý byl jsem na
pouti na iv Hoře u Příbrami
To bylo ul před 35ti lety a to
jeítě pan Havlasa o svítě ani ne
věděl Modlil jsem se po scho
dech od Příbrami ai na sv Horu
prošel jsem křížovou cestu vy
zpytoval jsem vlechny zázraky
tam namalované viděl jsem tu
kapii zázračnou kdt prý by
panna Maiia umiitněna a kde ne
chtěla zůstat kde malta ae zdi za
trest opadala a vSichni svati tam
umístnění ie rozpadali Jedl jsem
tam kyselé okurky ipal jsem na
ilámě a proto jsem acestoval? a
mohu p Havlátovi říci co a zač
A kdo jiný by to také dovedl?
Teď rozebereme celý ten Vál
manévr kde oáa chcete tak snili-
fSJrýJ! i' — Poslali jsme ce ti 1 uráletl nás ivobodomyslné
lou ladu dopisft v nichl mylleaka dopisovatele do novin nás kleli
páně Havlátova a poroiumlnlm í}kvV~ Já1' n"íow'
1 na vidllaoě 11 Cánl ideillho náro-
tm biiiHi m iiiifiijini nniinnri i
Vy ae domníváte pane le když
Jste slézal Tatry Alpy Apenininy
a jiné hory ie Jate velikým? Což
kdybyste ae byl dívat na tebe ae
abora viděl byste le Jste docela
maličkým A nyní nás chcete po
učovat a kdo ví byl-li Jste také na
sv Hoře? Vy jeden nescestovalý
cestovateli Vy Vy Vyl
Jednou Jste napsal ie mezi
námi panuje závist a jak to prosím
to vlečko přijde lacino je li Clo
věk avobodomyslným
A le novináři kazí Spatnou Čet
bou nál lid prosím Vás co je Vám
po tom? Nafii novináři musí eami
vědět co nejvíce táhne a co dove
de náS lid pobavit Kdo chce
kam pomozme mu tam
Že bychom kdyl ae trocbu na
jíme a trochu ai pomůleme na
byli rozumu a psali takové haneb
Vál vlte kdyl Jate tu jen malou né dopisy do novin to přece není
cnviur 10 já bych mohl o tom nic zlého V Irsku kdyl ae uro
psáti celé knihy ie si nepřejeme dl tam dělají jeitě borSf věci: lení
Proolltoy Jsou tél ramé návrhy
jsi pro isjlmavost uvahjotme v
přiiiim euu
vlive jak Jste nás iro
nicky naiva) Tohle Vátu ood
puitimal My iatellÍKali le pile
ma Bividllané dopisy?
ani viaao na hlavě ani práci ani
lepSÍ postavení A coi kdyl ob
chodník rozšíří avůj závod nebo
farmář svoji farmu to je teprve
mela to je křiku to je nadávek
A vidíte já to vlečko vím ale
mlčím protole lépe ae 1 každým
shodou a anadněji vsím prpklou
znu A Vám dávám moudrou
radu řiďte se dle mne a budete
mítí pokoj
jinde zase povídáte le novináři
kazí lid uvtřejfiovánfm krváků a
citujete kus kapitoly románu
"Kníže Hor" Loupežník akoČil
z okna atrážník po něm atřelil z
téhož okna 1 trefil ho do čela
zrovna do Cela Vy myslíte ie
by to nemohlo býti pravda? Vidyť
může kule opsali křivku a trefit
třeba jeoom v románě Anebo
což když onen atrážník mířil na
protějtl dům a kule ae odrazila?
AspoB v tom románě je znáti na
uku o odrážení předmětů a věc
je vyavětlena Takové krváky
jsou dobré pro nás poněvadž ae
učíme přemýfilet jak může takový
loupežník lít dále 1 nožem v srdci
nebo podřezaným křtánem nebo
dělat krkolomné přemety jak o
tom povídají kapitoly následující
Vy myslíte le to Čteme a čte-
me-lí to ie tomu rozumíme? Kdy
bychom tomu rozuměli nebudeme
to číiti a proto oái krváky nekazí
My proti nim jsme obrněni nás
se to netkne Ale Vy ai deite
pozor Vy jim chcete rozumět
Vám to fikodí Vy byate ai tako
#1 W t ks i k
vyen veci nemel ani všímat a
punktum Myslíte le my něče
mu věříme? Dějinám a zeměpisu
my ul dávno přestali věřit Kdo
nám za to ručí le jest to správné
a &f
(o co vytisknou v 11 ew xorku v
Chicagu nebo v Praze? Myalíte
ie my vám věříme ie Jste někde
byli? Můžeme věřiti Vám nebo
Kořenakýmu le Jate někde cesto
valí kdyl my jsme Vámi nebyli?
My pane Havlaao nevěříme nic
my máme svou vlastní darmomlu
vu a blafovědu To je ta pravá
americká svobodomyslnost a tu
Vy Jste v Americe ještě nestudo
val a proto nemáte právo povídali
čemu my lépe rozumíme Vy je
den uvobodomyslný Vy Vy Vyl
A což se Kristus nehodí pro
každého? Komunista praví že byl
komunistou socialista ie byl
socialistou ze cntei založili krá-
ovstvl bolí zde na zemi Demo
krat praví le byl demokratem
populfcta ie byl populistou pro
tože odsuzoval boháče a chválil
chuďasy Republikán rád si ho
také přivlastní neboť odpověď
kterou dal oněm farizeům a záko
nlkůro ohledně penízu: "Dávejte
co je císařovo císaři a co je bo
M Si 9 % i fit I
ziuo uonu - je veuce cnytra a
vykutálená odpověď jíl mnozí
prolhaní demagogové užívají A
trempové myslí ie byl trempem
aby přece měli také nějakého pa
trona
A le my v "pravdě avobodo-
myslní jsme fanatici jako katolíci
lo my víme sami Ale nač bychom
my tu v Americe měli nábožen
skou svobodu a jak prosím Vás
chcete abychom tu svobodu uplat
nili jinak nel Jídávat kněllm a
katolíkům A nám ti ivobodo
tnyslnott přijde laciněji nemusíme
na kostel a kněie platit nemusíme
se modlit a do kostela chodili Na
národní podniky laké nemusíme
Olo dal protote to je nlrodal le
brots a pant Vy ani navita jak
ae vdávají
šly zprávy
a tak dále A jak do
i v cecnacn letoi ie
Tam
od toho
urodilo hodně brambor
bude lenitby a rozumu! A
tady uchovej nás Panel
1
Svitá sviti"'
Denně dochází nás řada dopi
sů po jich! přečtení nedovedeme
ee ubránit! upřímné radosti le v
boji nafiem za lepší tudoucnost a
nápravu v českoamerickém Životě
jde námi celá myslící veřejnost
Svitá ui u nás svitá Jsme
mile potěieni tím le krajané naši
přemýšlejí rlovedou už rozezná
vati dobré od špatného a duši
otravující od povznášejícího A
v řadách těch tisíců jimž náš zá
pas není lhostejným jdou svorně
všichni bez rozdílu politických
stran a vyznání a jsou to hlavně
české ženy které v první řadě ee
ozvaly UŽ tato okolnost posiluje
nas v dojí a utvrzuje v oas my
Henku na možnost vítězství
VIlěiHtví myšlenky dobré a u
přimné vyšlé z bolesti tisíců nad
bilancí roků předcházejících Oti
akujeme dnes dva z té spousty
denních dopisů plných radosti
z obrození listů upřímných pře
kypujicicn povzbuzujícími slovy a
souhlasem A doufáme Že každý
aspoS trocbu přemýšlející člověk
bude sdíleli radost tu a námi A
al jednou v budoucnu poslední z
nešvarů proti nimi dnes bojuje
me bude patrni minulosti pou
kážeme na to le to byla práce
ipolečoá nás všech i těch kteří
třeba jen slovem jediným nebo
souhlasem účastenství v boji na
šem projevili
#
#
Ihornburf Neb — Ctěná re
dakce přeji Vám v novém roce
mnoho zdraví štěstí a božího po
žehnání Ani jsem ai nepomyslil
ie váš list bude kde koho zajímati
Mimo wilberského "Přítele Lidu"
ještě žádný list evobodomyslný
neozval ee tak rozhodně proti
krvavému čteoí jako váš "Pokrok
Západu" proti krvákům chicaž-
ským které náš lid jenom ohlu
pují Nikdy neohlížejte se na
útoky nepřátel ani na to ztratí-
te-li několik odběratel Měli jste
tak udčlati dávno a ruku podat
katolickému tisku a ruku v ruce
potirati ten ziorad a přičinit se o
to aby nebylo toho sočení a vSichn
v přátelském poměru vedle sebe
lili Jsme-li rozt-štvaní ve dvě
strany nemůžeme na národním
poli mnoho dokázat Katolické
mu tisku vinu nelze dávat proto
Že co bylo v jeho silách to snažil
se učinit Nesmíte se také divit
že katolický lid a naši duchovní
stranili ie Časem národního hnutí
a života kuy2 videu v )kych ru
kou Často jeho flzení se nachází
Iiude-li jednat více svobodomysl
ných listů tak jako váš bude snad
přece jednou imír a pokoj čest
budil léi pani lieckové t Wilber
kterou též osobně znám Nik ly
nestavěla ie do popředí byla
vždy tichá jen pro rodinný kruh
aaujatá ale kdyl dostalo ae če
ským ženám takové urážky od
"Svornou! dovedla ae oivati
Nyal měli by se apojiti vlechny
Ženy v tomto boji vlechny které
nitratily lásku k rodné řeči a
rodině Praní Hrot
Mdtt Kftut — Clíaá re
dakcet První den v novém roce
zvěstoval nám le možno nám ul
očekávat jenom sníh a opnvdu
také druhého dne byla jím země
pokrytá A dnei ticho puito
vůkol ukončen lidské práce úkol
o jak ie raduje ta včelička milá
ie v příhodné době pilnou byla
bohaté zásoby před hladem jí
chrání kdyl sníh a mráz t úlu
vylétnout ji brání Tak asi také
milí farmáři se radují ie v pří
hodné době pečliví byli a za
krásných časů komu iklidili
Nyní budou míti více času pře
mýšlet čst a psát kél by také
četli a přemýšleli a hleděli přispět!
k lepšímu poznání a ušlechfováoí
sebe i ivých bližních Paní Sixto
vá ze atátu Iowi hle jak Šle
chetně přemýšlela kél by ie našlo
více takých len a román "Kníže
hor" hodily do kamen I já
chápu ie péra abych odsoudila
tvrzení "Svornosti" le české
ieny rády čtou podobné romány
I já byh podobný román hodila
docela klidně bez zármutku do
kamen Zajisté le jsou to lidé
nečestní a nepoctiví kteří vylé
vají ai zlost a zášť proti Člověku
poctivých inih a ěato ae ani ne-
podepíšou jako by se za to sty
děli Ovšem že při takových ano
nymnfch Šípech krev neteče ale
molno že některému napadené
mu ardce zakrvácí Často ie mi
zdá čtu-li nějaký podobný článek
že ae kdosi v dálce ďábelsky
chechtá Jak už jinak hřeje
Článek Otakara Charváta onehdy
v "Pokroku'' otištěný Ten za
jisté dobře postřehl ten kámen
úrazu a ty nástrahy jel mnozí
rádi ivým ipolubratfím v ceatu
kladou Tak dlouho ae se džbán
kem pro vodu chodí si se ucho
utrhne a pak se ukále le ve
džbánku byla otrava a praŠivina
Matky a ieny! Která z vás má
ruku schopnou ku psaní neletíte
a ozvete ee proti těm kteří nafii
čeakou řeč podobně jenom tupí
hanobí a v nevážnost uvádějí
Tisknu vřele ruku paní lieckové z
Wilber ta zajisté mluvila jménem
všech poctivě smýšlejících len
Zastala se neohroženě p Havla
sy který nebál se pozvednout!
svého hlasu proti všem těm nešva
rům Myslím le každý všeho si
všímající a myslící člověk často
sám sebe se ptá tak jako paní
Decková Přeji v nastávajícím
novém roce všecko dobré všem
Čtenářům "Pokroku"
Barbora Hundui
lest leiTit
Kdo chce bítl adriv tnuí Jínil Sluté
pokrmy K tomu je nevyhnutelní! třeba
fUté mouky NuSo mouku jc zdravá tt
ČÍHtá bez chemie K dout Ani ve vfiech
ncjUpftlch obchodch Jcatli il vít ob
chodník nemá poZádcjte ho aby JI
objednal na zkouSUu nebo 1 pro til
přímo dopiRte na níže uvedenou adrcmi
my vám ji dodáme az na vaSl xturJcl
za ceny mírné Al okusíte Hvobodovti
pravou žitnou a Whltelvlly 1'atent neb
Jllue Stem Patent mouku pak řeknete
je-li rozdíl mezi moukou na&í a onou
jakou jinde doHtáváte Ceny na poZá
dáni Vvíkeré objodnávky adrcnujtei
Ablo Mlllliig Co
AblcNcb
v
ÍJ
ÍV
r
JlHl
Dr A E WanSk
imVf lékař
V ASHTON NE13
Úřadovna v Ashton lékárně
Na požádání poslouží ivědomitě
všem arajanům z blízka i s dáli
Zvláště krajané v okolí Parwrll
mohou ie na něho a úplnou důvě
rou obrátili 1 tmi
f
Johánek Bratři :-
Imtul
a (t m k
první triiiy hiiIooii
HOJ VlIIUWMlUMaft VB
Iiibii vlit Urjř a uuiir--(UmKt