Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1906, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    x~r:rrTacrarsrrr ar raa
IOKROk APAnil Jme Vdfí°j "íftm" že lohopočerndneplivejlaproco jahmavubai
A SlllI L A f il U U mimo dnn ťVnniii nnit" nmn Lil Un nn-l L11 illlli
" — — ' " - — — - ~ I — mm-wmmmmw w wi n r WWINWI'1 ť r U I Ml BII IVU VVIIllbLIII MU VII 1 C I 1 W
podíly nim ruku v společném boji různých kaplích svityních —
prou krvavému ohlupujícímu cle posledně v Jeruzalémské ulici v
ě a j a I- _
01 vazimc ai loho hlaeu neboř Praze - kteří chtějíce u krátko
Jsme přeevědčeni že přichází z irských platit! z moudré vtipné
míst nad jioé povolaných a maji hlavy neltítí ae nejhorlíeh po
cích veliký vliv "Kozhledy" pí- ŠklebkŮ a nádivek a jimi není nic
lou: "Pralivina — tak nazývá dost dobrého a doit avatého
I - i I I l L II 11 II
iviy ipii ucrrmaau jcuea z uerouce uavom to v Cem oni
ne lepších českých spisovatelů nebo předkové nalézali útěchu
genius jenž byl by ozdobou lite nedávali jim v náhradu nic cenněj
rároího světa i třeli neivltlích ni lího lrniíhn ha
' rok ř0dů( p0 němž snad zdejší obhájci případech jenom hulvátství a vý tlučeme ae puitinami nevadský
TlílJSSJS3z onoho "ušlechtilého čteni" přece směcb těm věcem jichž síl ten mi Ul ani akal vrchů není n
ae neodviíl kamenem hodili A největšf avobodáf vili ouznru jen jednotvárná pian roz
1I-XÍ!'! 1111 I - I _ _ iLlírtA mň nn nitmi trani-li
0iKu(rutfMojn4iuirKiiii)u noc u" ueicu yyuiv- AP už byl Kríitui obyčejným T wwu
dofoeb udí tel é zrovna ti nejbobatší mezi řiftUxim l„ii laJiI vlakem i tam kdeii v dálce
lidem natím iířl ve íorm mnohem % ijd lci i0 u nerodí bvl led km Jníí'me ' " P'"B vrnl-
1-Oiciioic zIi-adu nebezpečnější nežli jiou ta vydá 0fm nejleplích reformátorů Živo '4 ie°9mii "lehlými k zemj
'" o icbiiuvi nruii d mi v Lccnicn ! iii i ie wuuumvmíi niv ieijubi tu
ikoro ofli atnletí veden int hn v mohlo biti druhdv trávou A
Omaha Ncb„ 10 ledna 1906 tfay rBmpnc Wch íldi drobounce' Bf by t
SfT-fVTttfff tff ftf' { prý jj6 ktcf(
jon tak ciáioi
I ut)l "by 1 'ok roh ťublUblog Co
llowtrd Bt-Tl3m
dubacrlptloa by mill - $100 jer yr
VVCIlXzl KAŽDOU STÍtíDU
frttará: Yrdaratelslíá SpoL Fokrola
VAO liUKKt MliI
309 1111 Howird ul - TUfo 3911
r mlt dodávkou olioriitlliJ(
Ještě krvavé čtení
DOHtftlS gioMe
Na JlXní 1'aclřlcké dráte
oni j jirom nce ivus
1'řcci ntkoiika hodinami přejeli
jíme po moate bolné Jezero projeli
lepíího ba v mnohých Velinou Americkou 1'ouílf a nyní
pro niž alova "atuď' nebylo by
ani třeba v alovnících i
Vyznřlo tedy "Krvavé čtení''
nadarmo?
Nevyznílo oním kteří prolité
zkáze dávno již volali každý
nový projev aouhlaiu jo poiilou
ilova JcJt mnou postižení proneali
na chabou avou ochranu leží tu
na anadě dokumentem a co hlav
ní: ozvčna to ozvala i duli čtenář
atva
"Spálila jiem Knížete horbych
aa nemuiila itvdčt kdvbv to
- _ _ — - —
Zaílj Křvdolutrlé ii 1 'ok rok
jrjilXujl U jiem ochoten brxi X pro:t£ není pravdou a hned uve
jež až překvapuje u jedné z tich
± krvák Opatřili by li 1)0 jínjk tO- nfeivtdfenf nrnrlati n ri iřVní
ny
♦ lil v aeiitech kdyby čaiopuy tuto uříbrních ale daleko levnili za Omrzelo mne Číit omrzelo mne a-o ní vorn0n' rhiki
JMIittraturu oepéitovaly To dollar nebo jedno Jedinké poča I mluvit a ccatovními řnámoitmi Vfh0outi hanbu avého krvavého
a ava e ae oo jcaopiva noiiii Ctcní A po jejích příkladu
vbcch uui přífitích dovedl pro avé přeivíd 7 ' "nčkdo u mní apatříl" piala jedna
me vícekráe Cení trpít a umřít kdežto ny welocholie lediv oblohy byla u f & ' j{
přej a číati oCJu vychovatelé lidu by to tvé 'P001 1 "'"holil bílé pustl vÚQbti duí(J f f
itováoí
VIW T VUII
X I „~ l'f_ IU I4H ! V I A~nnm Irtbl ! nXIM n m ll I I I 1
niviiouvwvnuitwHuuHH uwiu ubciiw yi6ui my neHivma ia ninířiilí 1n "f" ae pniimuji pn my- tem it nromluví i líní v
! v cM krár4 Články Ií ! J víme že v Cbletgi několikráte chA_'é "J1 efl" p' Jj" Jj Élenkácb o li volí a níml Jiem ae cf d ul íc h aJ zcl oíalv iocti-
via Celý ilt mo nyní rtu sicch-1 1 učioén byl pokui rozíiřovati krvá S 'J " íc°flyn!dmtfmg rozloučil A tak a mi zdá J úmnoc t X P
1U' Jv'i !C' ! ky ' -ft -? 8i D-í W- " "I X í P W b" ku' h" f u! A o př? ' b na první
WClfAWWCK !! íoíJíé óP SdP"i0íí 5 níkí P'otožo nepřemýšlí o vlceřb Jinak kfC v"nieDé neplrné dokaují že
! Urncil Knrh !! ?í térfl' V'di" 10 ll h ku! kdyby přemýšleli nevířili by d4lce tro kdei1 "™átmi% " úpravu jen
ťwviu Buiporien necnui le i 1 '_:„-_ 'i norami aia ata mu outud u
1 11 1-4
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I n„a0tniii:i vatmu co nuo pr ziik a _„i4„ vd
______ — : r~rr"" ' přesmutnou ilávu u krátkozrakých n'" JUUvUi " a kára Icí neozývaly ac v neioula
4 1 1 zívouyu au prea oami neo ae " ovf(U ía Mimi tn 'ht aebe více nelze mi předatavit li du oiediníle a oořídku
7Ai ie Že mnohé loty doiud Lfs ut iUtó intiarii ai P0™' 1 "v0 vclmI ít0 bX i:Mi : a-i-!-! a au °e:iDCe 1 ponauu
Jeltc nepochopily naše anhy o L l¥éWklrWe vvdír
-i: ' 1 # iniizii na arriiirnnii rviiani nntinii i - — r — " i
?ÍV"a "f"-7 " vlech nemohl najiti odbytu "7LřV r: "I X du oknem vlaku Sedé obzory Duševní život národ má vířné
uu w im jcaiv ucjJiKruysicii Dro avá a-hoií V nrwním I Aru r v 1 ( uá „ „-i „i „1
1 n w i u IV _ ' ~ - r a kiiibnimi a jvMWMVtwnm 'whii ifaiw T uiaibui ll VU v T DUU Uď"
rifehA nilA ina9nl lrt Uhrtn rlá 1 MCI I ' ' ' 'I r '
zrTir m 7-ir' : : : :jnc™ p"p° DJ"r 10 JDe "vany
k
onehdy
noho
# 4 4
mmv omyu onu ateo iy literatury tak "zažráni" jak ob- ho 'n mlhami A tam uprotřed té nčji vyaloveno jet v knihách v
čítat ani nechceme aby Čechové híjci krváků udávají Myatno '1™$ í V J j modli i ku P1"' žch Pla ~ Hleratíře Jest ovšem třeba čtoucí
američtí dobývali hmorickýeh „iLn 4 zt i: w D0 v pocan a večer modlili kui '
práv našeho národal
aahá tak
~ j 1 i 1 v i' Ul nin rklhi hrmhn xiMii ncc0 oouiniiQino dccq cil oo mu Bvii opairnym a mul vyvinuly
7 fV Vin '"'í1 oblMoi" Ji™" hotovi bojovat! 7rnZrT "lu íl V čau červen zářícího dokud ne amyal kritickýaby rozeznal aapoá
daleko abvehom vide li nii lii i!ui 1 16 proio aoy monu zae rozvi „ y-
1 '1 f Vn r'v" '' j'iaBiiuc Hicra jcu ř # 4 --_ftt priiai inenov zavei jez aoveue v niavnicn Douecn Kue literatura
co je možným a co nikoli Vždy oltudou cel6 teké Ameriky ale ™ 1 £' C0l X jfl'"í "Tr ' chladit obefl To Jou ardc kryje ae životem kde vyjadřuje
jedna o ae n m jenom o zreorg boj muí býti veden proti "ayté JuZií ůn bolestí a mez nimi kle pravdu Dějiny politické l
niaováni vnitřního našeho života v m„ fítnti vi„m WuUnu u vají mjl jen úšklebek Nemuaí Ci-i uL'Xa u L1
od v{iiek kdt vldíli jim It 2 vJuT docháíl k (iom DÍhldím rac VT 1 ' nem0"?
ive ckclnc Vl wl i'" '''i V„i°b ffi I k dnu úok mím „8k- - drlrt pl ''''
jinak jednati
lomné poprvé za naší pamčti jeat " aíJ " ! ienž odřezává ten život čeko prvfi ae skládá bytost Povah
této reformní " " "UB f° " I mřirliJ od ivnt fitha i ma národ na nichž vzbudován
cnahv neboř na m(i AHvUltt-h Deouae WlíOnO UCH plivat a mit _____ „ni:- i „:
1 -
vyhlídka na zdar
018 ! or ve 6cn Z" ™ V V: "i rlekáhoi po druhé stranft lt pNCnnest i vnitřní spojitost
o eaineiycn maso cei rad Caso ::"_7 T mlhv mlhv amutné mlhv
S potíŠením a porozuměním po
znamenávjí nčkteré liaty o ráz
ném vystoupení pí lieckové kte
I w " i r - - " — —w— M - I MV I M t M
rá první z českých Žen ozvl se mu zlu proti krvácké pršivině" c ' 0 cnř VUelch nem4rae 01
Hlt i š a ar I PiAhXíI l na -AjI4Ii a laM
' ' IM náliiiM JU U II ! I # #
ncn v boji proti onomu ohyné- umr: )'™)
protí nsřčení urážce nEích Žen
ve "Svornosti" upřímným a pro
cílčným dopisem v 'Tokroku"
otiStčném "Ženské Listy" na
dokaž souhlasu otiskují valoou
část tohoto listu "Rozhledy"
píšou: "Na urážku žen českoame
rickýcb že hlavni k voli nim jsou
uveřejSovány v časopisech krváky
—vlastn napínavé románky tím
to alaďouokým jménem označeny
byly hnusné ty blboviny— rázné
ozvala se paní Marie liecková z
Wilher Neb delším dopisem v
"Pokroku Západu" Následuje
část tohoto listu
#
Jsme Žádostiví odpovMi Nár
Hlavni Úřadovna ČSťS na člá
nek p J J Krále onehdy ve
"Spravedlnosti" otištčný Jíme
viru zvidavi jaká bude to odpo
viď Podle vysvítlenl p Králem
dopustila se úřadovna hrubosti a
neomluvitelné urážky človéka
proti BŠmui všichni členové ne
inameoajl pro budoucno nic —
holé nic A prvním jeol nebude
chtít aby jednáním úřadovny padl
stín 1 na ní ho bude dojitu po
Palda Vpomeem H ti jak to
4apidio l poaledolm předsedou
CřiJovny— vipomcncmc-U si na
tahanice uedivného dats~ ko
uečnl připočteme ti k všemu tuto
udilo t Hojfrttt přťd pfoblétHtm
od I bol luliíui Iv pituaWm sdr
tííKť Ta loiNii IniíMiio Čecbft
tmeiických
ponětí co na půdách a pod kro-
dějepisných fakt Jsou však kni
hy jež nalezneme v aeznamech
pod ohlvením "zábavných spí-
O čem jsem to myslil? Tk se sú" ale jež o Život národ o
mi zdá Že jsem práv glossovl jeho lidech o jeho smírech drá
í -i r 7 a í- r mt zaa ze jsem pravé giossoval ebo lidech o jeho amírecb drá
Studonfilí InH V5v 9 ůl ! Í !bí i í" J "ma ebe' nei Íem v"1 Pér0 d0 hách I acestích řeknou více než
oiuaenejsi nez ica ucii v příhodné chviu česky in fukVi DěU ' WUocr lvéh0 díl VÉdecWeh
Studenější ledu zdají se mi vý
roky člověka který avé přesvědče
ní mění každým příhodným oka
na čem celá generace zachoval ai vihn xt'„ ' 3 '
lli Ir lir rnAnÁ UH ml " vv wu-v iwoujr
nrn inuií rz: - 1 ' a I V žuroalistice několik projevů voří veliká díla literární kde vře
pro co dovedli trpěti strádali AI j_V ' „„tui a'uíSi -
iicijh£d unci už iipvi i mu v mnu ' i
a M___?_i_ttaa I J2UAL _ I I
imWmuuj ÍÍHIK ness: rUu a i íoroMje mne zsiqi kíioiicko usiy i v uwjiucwi a sruco Krvácejí a moz-
mžikem a nevětší pečlivostí nei "S"8 netiskly krvvých škvárů k horečně pracují aby pronikly
„_ n„t " avobodomyslný denník na nějž mlhami — tam zrodí se koneČn
S í I hí nííf svezla se hlavní tib článkukroutl z podstaty národa dílo souhlasné
jen úšklebek posměch „ ' uhn ' Kn„
ASt pfed Čtyřmi řOky možno UluHnl hran! a elohl a í iam Iako Jedinec často no mnohtfrh
'!aí aPaředi A™1 bÍJSem Lni Pohlédl jeho "dobrou činnost" cestách přejde do mlh zabloudí
svoji košili Nepoplrám sku
tečnosti Že člověk nemůže míli
nikdy docel ustáleného přesvěd
čení poněvadž během čaau po
znáním dochází názoru vždy do
kooalejšlho Ani ten nejdokooa PnáŠce jistého nynějšího vychoLaDOmínau -_ ieiž niDáiíme po let marně hledá východu z
lejší člověk nebyl nikdy dokonalým Dylo to v staré vlast jedem nezachrání se nabídneme- bludiště snů a citů než dojdo
úplně ačkoli už mezi námi žili i4 Př"e- Školské ulici "U li mu v přestávkách vedle otravné k chvíli kdy světlo zazáří mu na
geniové tnyslitelé jichž si dnes Kytíro TebJy přednášel nám potravy mimochodem! něco "lep- cestu k nalezení aama sebe tak i
lil -- __! I a tlA IUJI1IL tll r '
vasimc v nwe nejvetsi Ale jsou vcuum cuuciaiu miiuu (hoM bytosti národa musí pojíti mno-
lidé — a v našem Život česko noUdé generace Dyli jsane nádše bylo by pošetilo — poznávám hými bolestmi i radostmi zásada
americkém je jich jako hub po ni jeho přednáškou protože poví očekávat ooravu tam kde led mi klamy chvílemi oooiného
J í! I - l-ll _ — I : II Ml - - "-I _ -
aesu — Kienave názory menl dle M- auaocjai oea Q0 prisraAot chyby musile bt mít sebevědomí i šedivé maiomocnosti
okolnosti dle příležitost často Dy° 0 meryen teprve jsme se en niu(uiř uia nh nn„ii Intř doiraia v n( nloíi Lrlt i„
jfnom v hoobfiza dollarem A chvílemi letmo nesměle dovlds pffoío k ostatním nesčetným vyjadřoval její podsiatu-všecbno
jsou to lidé kteří dnes zaujímají ' o mnohém úsudek chyl}am Dnca "KnlŽe hor" to co po leta unikalo zrakům I
misio ncjuuiezuejsi mezi dftlelitý 00'H " "'CJ zítra "Král voď pozítří 'Cíkáo aejbyatrejifch lidí
mi souce nedopatřením vvcho- Y lenuejsi pieunasce Ui ui t iu #_! i
vaiell lidu nebo kočujícími učí Wyby Uk nikdo ji vypravovl literární proeram Svornoiti' al fn kralnoil uin
UH I VetU Za VCtOU SlOVO ta llOVem I A L l nolíl aa hudati luh o aniiilrii I I! Mií i " !
A proto tské dnešní výchova Nemohu pochopili jak může ae tl v hiobě tuším oba české den anv touhv avá ritu
11- IM I -111 i 1 li —f " "V "1
linailiu nuu UWbliail
koncům
výchovy J
vtoy i Nepraskt onehdy va A proto ae chvělu boifmpodt- ltámlu)u kalu krváckfch romioúJ přemýšleli boíovall ríiiii iAin
"Svornojtr otiltěoá Smutnou vati budoucnost1 Půlde li to lak Icu ''knihkuPíc'' bude odIi anill radovali i imlll ai
sarmutujícl ukšikou výchovy davů dále Ne ledv vědou a laktv vv oinsmoval řada uaimyslnýchkiva Udá mn% aIi dli
nasvédomitýml demaogy jichl dupivl se avobodomyslooif al vjfvh romáuů pod obleveními by ae ten Itvut aspoň poněkud
vjcoky a výše Jmenovaných PÍiiio hutvátilvlm a sbriašnti oeiborlí "Dimv tuitaděii Čtou" — UlfaliL kda chit vtn iw
Uni aluUna!! W'! i " # iwiu
t— i- 'iiM"iuMtfinii a proio mi ptipaaaii iioti tiuua ar vavou cruu uitiimgvau a sruci irikv tou lehni nt„i
111 II ť 11 i itri lit Uil u l n i k I 1 I I ) 1 1 i I I I I I 1 III 1 lť I 1 kli ii
— "i"ii"" fiMnujuijiHH mu — íuttiviirpí ut i if q loapuiucavaii uaia i ovurauit je l Ul lilii m)tlvay v hlavích vlllcl
i mviivit mana iitn uistir líjusi neum aa lil ítrici au niřim ia n irkl i _
roio tik unesni výchova fieraonu pocnopiu jsa maze ae ti v hanbě tuším oba české den sny a touhy své city Často krvi
lidu docháil k takovým to srovnávali ae cil člověka dnea niky newyorské A Český 'knih srdce potřísněné svá sosženl-
Smutným úkazem tikové něco tvrdit hájit aítr nalt pro kupec' newyorský al trochu se každý i těch sistiilců lil praco'
yje "Oivěoi osmé glosso- to Jeo výsměch a) přestane mluvit a psát proti li val a mnohdy! působili ti lidé