Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1906, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Otakar Charváti
Maxim CorkiJ
OJ několika už let Často vy
ikytujo le ve zprávách těžce zkou
Žené země ruské jméno spisovatele
' Maxima Gorkého jednoho z nej
populárnějších hlav nového obro
aujícího hnutí za právo a svobodu
Denně dočítáme ae mnohého nad
člm duío naše to pozastaví a a
tím téinc iouvííí Gorkého my
Henka a duch Maxim Gorkij
atojí dnes v čelu anah a touh ca
lepili světlejší a svobodnější bu
doucnosl slovanské říše ruské
Život Maxima Goikého jo v mi
nuloitl tak pestrý a poutavý it
sám o sobě Ci ae jako hrstka
listů vytržených z nejpestříjšlho
románu Doufáme Že Čtenářům
nalim ae jen zsvděčíme podáme
v krátkosti několik Crt to života
spisovatele jenž z vrstev nej
ipodoějšfcb bez všelikého pravi
delného vzdělání ikolnlho vlastni
svou píli a energií povznesl ae na
apisovatelo avětové pověsti jenž
Cten a vážen je dnes a všech vzdě
laných národa v starém i novém
vétft Zaslouží si tím ipíše na
tich sympathií jsa Slovanem
jako my a průkopníkem hnuti
které sledováno je se zájmem
všech slovanských srdci
Prošel jsem obtížnou cestou
— píše Gorkij aám o sobě —
a nikdo z vás a všichni dohroma
dy nepoznali jíte tolik hoře strá
dáni a ponížení jako já Ule
já pfificl zdola ze dna Života od
tamtud kde je bláto a tma kde je
Clovřk ještě polozviřctem kde
všechen život je jen lopota k vůli
chlebu
Co trpkosti a přece jenom prav
dy je v Gorkého slovech Při
šel ze zdola z nejspodnějÉfch
vrstev z těch vrstev ubohých
utlačených lidi odkud tak těžko
lze ae povzoéstí Přišel ze samého
středu ruského proletariátu kde
bída tělesná i duševní dosud na
lézá ae v míře snad nejvčtŠÍ Vy
šal z tich lidí kterým lidstvo
přezdělo vyděděnco bez nároků
na život lepší a svobodnější
je hlasem těch spodních praví o
sobě Je mohutným výkřikem Ži
vota a těch kteří zůstali ještě
dole a kteří jej poslali aby vydal
avědectví o jejich strádáních
Maxim Gorkij vlastním jménem
A M PeŠkov narodil se v samém
atředu ruské říše v kupeckém
městě Nižním Noygorodě v roce
1869 Otec jeho byl čalouníkem
Byl prý to mírný dobrý člověk
zemřel však když byla malému
Maximu čtyři leta Matka Gorké
ho provdala se podruhé zane
chavši syna dědovi v opatrování
Děd Gorkého byl bývalým kupec
kým pomocníkem později majite
lem barvlřství byl prý ale skoupý
a lakomý Naučiv hocha trochu
Čisti a psát! poslal jej do Školy
kde však Gorkij — onemocněv
neštovicemi — - pobyl pouze pět
měsíců Později do Školy vůbec
už nepřítel
Když bylo Gorkému devět let
po ruském zvyku nižších vrstev
byl dán do učeni jistému ševci
který a ním nakládal dosti nešetr
ně Jednou Mxim opařil se hor
kou vodou tolik ž mistr byl nu
cen poslati hocha domů Poiději
poslali hocha k příbuznému kresli
či plánů a svatých obrazů ale
Gorkij ani tam nevydržel poně
vadž ani Uoto nemohl mu ros
umlti a týral ho zle
I od toho utekl Gorkij a vstou
pil za kuchtíka pomocníka lodní
ho kuchaře Smurého na kterémsi
povollikérn perníku Tam teprve
doital se Gorkij ku čteni knih
ísrauryj byl dohiý sečtělý člověk a
tád popřál mstivému mladíku
v oloiho Čil i aty pobavil ae čte
ol jehíi I tlili
ní život
Tu otevřel ae před ním nový Ži
vot a leno aute neklidni 1 po
1
T iTCn A TTTn A A TTHT TTIvTl C'0P'1 " epolupracovnlka a spisy byly přiloženy snad do
illJQlAl U1A A UMJblNl Gorkij mčl obtarávti pro feulle- všech světových jazyků V češtině
oa zprávy ze avétové výstavy vyšly spijy jeho do jednoho' a do-
tehdy v Nižním Novgorodě pořá- konce eho román "Porna Gordě
Atak Gorkij po vykonané práci dané Také tím obrátil na sebe jev" dvakráte u dvou různých na
často seuavai kaesi v koutecku pozorpsr vyaunnuv fívot v?- kladatclů Tato fakta mluví aima
lodním četl a nořil ae v jakési stsvnf do podrobná a dokonale o oblíbenosti spisovatele 11 národa
lepil svity anebo poslouchal šu Ale poněvadž časopis platil lk I slovanských Gorkli má celou
motu a hudbě vln 1 pozoroval říč špatně že Gorkij z toho aotva řadu epigonů z nichž nejznámější
t m t I _ '
moni oyu zjv zanecnai totio 1 ve- Jsou Dunín a Leonid Andrejev
ooval ae pouze tvé literární práci Všichni tři jsou Činnými v 00
Opětné ae ho ujal Korolenko alvém hnutí za avobodu Huška —
vědě dychtící zatoužila po vzdě- práce Gorkého objevovaly se už Denně dočítajíce ae o neohrože-
ani 1 výpravu ae painicuieiy uonen v zuroaiecn pozivajicicu ne- nyen jejich Činech nedovedeme ae
Kázaně domnívaje ae že snad lepší pověsti V roce 1893 "Kub
tam k vědě budou mu otevřeny koje Uoeatstvo ' uveřejnilo po
brány Jeho any však byly te-1 vídku "CelkaŠ" v které jasnými
prvé zklamány Nevěda jioého avěžími barvami a a nevšedním
vstoupil do preclíkářské dílny uměleckým pochopením zachycen
kde za tři ruble měsíčně musil dě je přístavní Život Hrdinou po I fIm
lati práce ty nejtěŽŠÍ Ani zde vldky je tulák - zloděj Čelkal lí
Gorkij nevydržel dlouho Odešel kterého tu Gorkij vylíčil tak mistr
odtud stavae pouličním prodává-1 ně le naráz obrátil na aebo rus-
čem jablek kou kritiku která práci tu přijala
Často celé dni vydržel v přísta 1 oadiením Pak otiskovaly práce
to i f iJ 4 fcjltl a t mm IB jJLiSa
visticn pozoruje cny ODcnodni eno "uuskaia wyai "Zizn ' t
ruch sleduje lidi a přemýšleje jiné Povídka Šla za povídkou a
O mnohém krásném a pěkném zájem o mladého autora stále
přemýšlel ale které mizelo jako I vzrůstal zvyšuje ae den ode dne
vzdušný zámek ve vzpomínce na Kázem atal ae Gorkij miláčkem
teakný a bídný jeho Život A tu čtenářů zvláště studentstva které
často nalézal ae v duševním roz- y novém jeho aměru nalezlo veliké
ladění což jej jednoho dne do zalíbení
hnalo až k pokusu sebevraždy Gorkij líčí to co prožil píše
Nebylo mu však' souzeno aby tak jak život viděl 1 jak kráčel
zemřel poležev si trochu jak bylo cestou trnitou Jeho hrdiny jsou
nutno vrhl se opětně do života a I tuláci zbyteční lidé jak je totiž
oddal se opětně obchodu 1 jablky nazval národ věčně nepokojný 1
později bavorským pivem Za I bolestí v duli t ae steakem v ard
nedlouho vidíme jej opětně už vlcích Duše věčně tápající se tem
Caricyně kde sloužil jako želez- ným Životem věčně hledající
niční hlídač I světlo a mnoho jiného co nemo-
Jsa volán v r 1890 k odvodu hou pochopit
pustil ae do Nižního Novgorodu Gorkij dovede o nich psát pro
ale nebyl pro jakousi tělesnou tože Jsa kdyai ledním z nich má
vadu k vojsku zařáděn Od té do srdce otevřené pro bolcsť těch
by žil Gorkij jako bosák jak totiž trpících tisíců t kterých vy
se na Kusi říká tulákům Byl jed- šel
ním a bosé čety a domovem mu Jeho povídkami a romány I my
byl celý avět Nikde neměl stání šlenkami jeho hrdinů jako červe-
ubráoit steku nad tím že u nái
Cechách hnulí no urávu a Svobodě
tak mála nišlo spolubojovníka v
řadách spisovatelů Jsou sice oje
dinělé případy ale většina Je k
tomu boji lhostejnou Jinak je v
Kuskul Spisovatelé žurnalisté i
studenti kráčejí ruku v ruce aduŠÍ
těch nepřehledných davů ruského
lidu Uvidíme to jednou také u
náa? Budeme jednou avědky
sbratření dělníka péra a národem
a Širokými davy v boji za správo-
dlnoať právo a avobodu? t
Willow Springs Pivovar
dAvA
ZELENÉ "TltADING STAMPS"
Za #n 00 r(ilunc:h Trud
Inff HtHinpss kitMou bed
nou NTáKH A HTRIťKH
(3 tucty jilmových lahví)
-cena
#1125
A f r_V
i raw -f zt
vmmi
Z 1100 rolcnrli Trnd
inu Htnmps s kadtiloti lod
nu 11
8TAH88TKIli:H
(3 tucty kviirtových lahví)
— cenu
Famatajte
1
Kromě toho Iq doNtanote ncjlcpKl lahvové pivo doota
notě téi dvoJniUobnou hodnotu v Kulených "Truď
Ing Htamps"
Olijcdncjto il poštou neb telefonem 1300 něho 10B5
stále táhlo jej to do volné přlro
dy kde mohl anlti pozorovali
lidi i Život
Ani u advokáta Lanina kterýž
zpozorovav u Gorkého nadanou
duši dlouho nevydržel Odešel od
něho a toulal ae po Ukrajině Bes
sarabii Kiymu dostav ae až k
čeroomoří Jeho zvláštní povaha
i dobré srdce získaly mu všude
dosti přátel a Gorkij byl všude
jako doma Tu vidíme Gorkého
nakládali uhlí na loď jindy zase
pomáhat! na stavbě železnic anebo
jako nosiče zavazadel
V Železničních dílnách v Tiflise
pracoval také nějaký čas V tomto
městi navštěvoval soukromou kni
bovnu jisté Rusky která dovolo
vala mu za různé malé služby
čisti v její knihovně Nyní ocitl
se Gorkij u pramene a této příleži
tosti hleděl všemožně využitkovat
V místnosti této knihovny napsal
také první svou práci "Maksr
Čudra" kterou donesl do místní
ho časopisu Přes to že bylo v nl
spousta pravopisných chyb po
střehl v ní kdosi práci duše nada
né a vzácné a za nedlouho povídka
byla otištěna
To byl první Gorkého úspěch—
Po té odebral se opět do rodné
ho kraje na Volze a počal psáti
drobné povídky které uveřejňo
val ve "Volžskéro Věstníku" a v
jiných listech V témže čase otiskl
v ' Kuskoje Vědomosti' povídku
"Jemeijan PiljaJ" jíž obrátil na
sebe pozornost1 Seznámil se se
spisovatelem Vladimírem Koro
leokera který tehdy "Kusk Vědo
monii'' vydával a ten tél měl na
Gorkého veliký vliv Korolenko
objevit v něm znamenitý talent a
přičinil ae o to aby jej uvedl do
kittl literatury 04 té doby datuje
se téi anámosť a obliba Gorké
ho Gorkij prošel těžkou literární
cestou Nejednou rukopis byl
mu vrácen anebo hozen do kole
tatto dlouho musil čekali na oti
štěni své povídky Odlikl Gat
tl kteti mu tři kopejky sa řádek
platila roiJlji přijal je) tento
ná nit táhne ae to chtění a anaha
povznéati a obrodit! duši z bahna
všedního života odkud zdá ae
jim le není východu a světla
Bývalými lidmi nazývá své
hrdiny poněvadž ztrácejí pone
náhlu sebevědomí a konečné i tu
touhu lepší Žít a hynou — hynou
A Gorkij cítí nimi bolesti
těch bývalých herců barona uči
telů kupců rytmistrů za nimiž
jde až na dno života jsou bo
lestmi jeho
Hrdiny své nelíčí lepšími než
jsou ve skutečnosti nepřibarvuje
je nedává jim vlastnosti jichž
nemají Jsou věrným obrazem
života temného a atrastného Živo
ření bídných z nejbídnějŠích do
nenoz vnvem okolnosti se za
bředli
Není odtud východu— není —
Časem některý z nich obrátí ae
pracuje čaa od času i peněz vy-
aeia irocnu aie prijae nemoc
ruakého člověka tesknota a je po
všem Jde pije a pije až propije
poslední groš — — Není tu po
moci nemůže sám za sebe Ztra
cený člověk
Své spisy vydal Gorkij soubor
ně v Petrohradě v družstvu "Zna
nie' jehož sám je také podílní
kem Jeat to několik svazků po
vídek 1 nichž nejlepšími jsou:
"Jednou na podzim" "ČelkaŠ"
"Na vorech" a "Kooovalov" dva
romány? 'Foma Gordějev' a 'Tři'
a dáte tři dramata: "Na dně živo
ta" "Mar-áci" a "Děti slunce" t
nichž poslední dvě budou hrány
ruským divadlem v New Vorku
Při nedávných riských boulích
byl Goiki) zatčen pro spolupůso
beol na varůitu a vzniku revo
lučního hnuti a pro čteni prokla
mace revolučního výboru v jištěn
literárním spolku Uyl uvěmtn
nějaký čas ale pod ilrukou
kterou ia něho laplatilmofckevský
kupec jeho přítel byt však pro
puštěn na avobodu Ve věteol na
psal krásnou povídku ''žalář"
Nedávno aalolil oovf pokroko
vý denník 'Načalo'' a sám stal s
také jeho spolupracovníkem JtU
STORZ
BLUE RI li li ON
obsahuje v sobě výživné
látky Čistého ječmenoého
sladu a Živoaf a příchuť
importovaného českého
chmele
Přítomnost jeho v do
mově provází radost a
zdraví
STORZ BREWINO CO
© VII A IHJ A
lete
rVojHtarňí plvovur v Omiiase
faříseWpiro souiM ilaM ia celém západr)
(
Eiley Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Old MIHtary Hyo — Diamond H Itye
N H Archer Ilourbou"
Inriiam Nt
Cackley Bros
výhradní majitelé
Západal dodavatelé
Jftťktlaw a Puro Peter Knrk ih uuvé uuwx i:f
Sarnožitiieli kořalek Xiitj
SaMs-Saliss i Rtieii minerainlcli ?si Eicelsicr Sprlau Hs
Ti!l A Jllni uiriaí ifiriulut ktU ká Hy
CACKLEY BROSMfe:MU0maba Web
Prcdplalio ed na Poiiroti oouzo SI roúao