Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1906, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
H53
TRŽNÍ ZKIÁVY
O)
Chicago g lední
Neočekávaně značná úbvtek
ditelaýeb zásob plenic po celé
ivřlé píiepěl hlivoi k pevnoati
doeloíbo trhu při jeho závěrku
Náiledkem tobo 1 trh kukuřičnj
byl pevný
Ceny byly náaledujícíi
Jarkt nová t a 84—86 čía 3
80—86
f Plenice Červ nová lit % 87
~88í et nová 86— 87
Tvrdá picnics nová £ a 84—
8573 C3 81—84
Korná bílá C a 4a % Cit a II
Ovei ííi a bílý j) 1 bílý
m é é ml
30H— ja c a micn 30n
žito skleslo táž v ceně a trh byl
mdi cia a b$y%
Ječmen přidražil druhy
k aladoiánl přinálely 44—49
ka krmeni J7#— 38c
Jetelová aemeno nabízeno za
fijxj— 13 35
Lněné aemeno ta severozápadu
C 1 nabízeno ta 1110 trn Dyi
pomalý
Dobytka hovězího dovezeno
bylo dnei do trhu málo svlak trb
vtdor tomu byl mdlý Též ceny
dobytks vepřového poklesly o 5c
al ioc
Průměrné ceny byly následující:
rtkaus MjiMi voti fiaMMai
labrai U k jiroitMata laMCKIQ
Tilt k krmoi tt M M
Sráty # t0ttt4 40
itlorlc I as©'
T#!U IťOftOO
FrMtUMZkÍBtJtll S47KttM'í
PfU Uhki tni SJOJtf
rrwwt hrubá „ 4 40Ot 47
Otci 4k4 l k fybrn 14(404
IUUU STMOS00
Omaba 9 ledna
Tib pleničný byl' os počátku
chabý sviak k závěrku ae zteplil
s ceny poněkud vstouply Trb
kukuřičný byt pevný
Prúralraéceny byly následující
PIeni:s ě a tvrdá nová 7I—
78Já číe j tvrdá 73-76JÍ i 4
tvrdá fo—7S% 6 alirki75-77
Koroa íli 3 ilutá 37 É J bílá
ilMt í- 3 mích
Oves i a rrícb 38# Cis 3
bílý 84—39 C 4 bílý a8 Jí-io
lito t a 6a £ 3 úojťc
Trb na bovlzí dobytek jehož
dovezeno na 5000 kusů byl mdlý
při cenách až o 10c nižřícb Po
dobný byl 1 trb na dobytek ve
přový
Ceny byly náaledujíih
Ttll ptktl UwJMi 4
Irít 14M
i!1t' SlftOSflt
Tolika krtMDl S7KMIS
rrutt sJl-pll IV6M
řruu prottrtditi saosn
PrtMU hrabá Utká t-UOtSO
0TtDjij4i 4iooaau
JhSU TtUQrM
Brmbor bot4 f-c boll
VJ tuUnlfi MCjUtaet
Hátls mátlárta SI-4JIK lb
Miilo fro nilull lS~le "
Mitls řr Ipu ftt dobré
Slepic
Ktch&y '
Kohouti
Irocl
18
Trápeni chorými čivy 0
iiAnf m kmiíwi & klidu imuCynfm
Civím m ijmlni jjfckU
Dra Richtra
j
Anchor Paln Expellir
ii ii i Ml
áSlMnl m U v mUu boUU
luitihi Jt fle duiíiií4o
ltkJi du buvoiml léUraik t
ViirnnM bl wirwti loáuilr
Ck klv kkiJ lAlt-t
l vithhi uuřuia w
U J F Al Richter & Co
Jat' # # M(MMl'lMt I (Mil
f ZK SOUTH OaiAHY
afcft##" iiiitiiiMii mi(oii
Divadlo každou nodéll
Příští a každou ncdéll rc-
écr norý program v dl
radlo Slnkuloyé Vstupné
pouzo 10c
— Krajea J J Malý taatupuje
tli spolehlivé pojitťující apoleC
nosti Nechtt st pojistiti prot
ohni nel bude poidá Náhoda
neíeká iatí
— Dne 37 prosince odbývána
byla achote vtdel klubu Koraen
aký t t Provedena byla téi
potroCoí volba álcdníkn a tímto
výsledkems 1'fedseda J VŠtřrba
místoptedsedkyoA sl Kóieoa bed
láCková (ednatel liřetDíDitbicr
pokladník Lad Dienstbier pro
eramový výbor slfi E Nováková
pp A Musil s Jan Štřrba Na to
proveden následovní progrimi i
Solo ns mandolinu li Dieost
bier s Uáiřfi Stidrý vtCer lan
Sterba j Časopis Pravda A
Musil 4 Úryvky vsicbni cleno
vá 5 O velikosti lidského mor
ku lak Ite dle barvy oCí souditi
na povabu clovika J V bierba
6 Dueto alL s li Kadavýcb—
ťfiltí achote jest dne n Icdoa
mimo jiné je ni programu debata
le li lékařství lidstvu DrosDíloé s
píednáika První obyvatelé Čech
úvod k Českým dřjloám jel pravi
dělně budou přednáleny
- SLAmOV BALSÁM pro
plícal Jediný jistý lék proti
vícm prsním neduhům 1 Dosud
nejvýtečnéjí posobící — Viem
kdož jej okusili bylo pomožcnol
Též "Slám&v Elektrický línineot"
výteíný lék bojící vlecboy bo
esti zvláště pak osvědčený proti
rbeumatismu s neuralgii! Objed
oávky zasílejte poutě na Leo
Hort lékárník 101a Q ulice So
Omaba Nb
— Dovolujeme si upozornit víc
eboy nale příznivce fe přesaho
vali jsme úřadovnu nafiebo dřevař
ského a uhelného obchodu na
východní stranu 34 ulice mezi
N a O ul do oail vlaatní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit jelikož budeme mítt vždj
Část naiebo zboží zde na skladě
Navitivte nás S úctou
CrosbyKopietz~Caaey Co
tí Tel 614
Horno Furnlturc Co
503-307-509 & atn 'i— pro
dáváme veikerý bábytek o ao pro
cent levněji než v Omaze a to za
botové nebo na výhodné rplátky
řeavědfte se! tí
— čerstvou grocerii chutné
pečivo ovoce vieho druhu hojný
výběr cukrovinek psací a Ikolní
potřeby za oejlevnější tržní ceny
dostanete vždy u J J Malýho
34 a Q ul 43tí
— Maíkarní plea Těl Jed So
kol odbýván bude již tuto sobotu
doe it ledna v Národní Síni
Aby přiměla k hojnému matko
vání vypsala Jednota 13 skvont
ných cen jež zajisté stojí ta to by
se maaky co nejvíce tápasuiúíast
nily Výbor pak přičinil se co
nejvíce aby hottotn na ničem ne
scházelo postarav ae o potřebná
obČeratvení atd Výtečná hudba
p Al Kořisky bude účinkovat
Žádný mcbybí kdo ae na sobotní
malkarádu přijde podívat Vstup
né 35c matky 50c
- Min sobota čssnl s ríai vy
pakl ihouboý polár v residenci
'ranke ho na n a Monroa ul
'rvi oel jakákoliv pomoc mohla
ta dostavili byl domek ohněm
úplně aničeo V čai vypuknuli
ohol nikdo nabyl duma
- Děvčátko naltbo mtyora
Kouttkého UJca sloni na sánil
lič Dle poilcjalch 1 práv veJe
ta pacientovi jti Itp e
— Iste-li unaveni nic vás tak
neobčerství jako akleoka Čerstvého
pěnivého moku a proto kdykoli
chcete ae občerstvit rastavle se
hoitiocí jejž po mnoho roků říd
íttii Červeny
na ao a O ul v So Omaze
Uudeto vždy ochotně obslouženi
Mímrj výtečná nivo má na tkladě
ty ocjlepU kořalky víiaa vůbec
víe co v hottioci pr é iruy w
obdrieti tí
— Krajan J J Mtlý vyholo
vuje vetkeré notářské práce správ
ně a levně 43tí
— Zboží za ceny nejlevněji
můžete koupili u
jehož střížní obchod v č 3014 na
Q ulici úžasně vzrůstá a jenž
doplňuje avé zásoby neustále
Čerstvým zbožím které velmi
levně prodává Má též velký
výběr trvi nlivé módní obuvy pro
pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obraty jež vkusně a
levně rámuje Neopomeňte že
nikde zboží trk dobré levněji ne
koupíte Přijdie se o tom pře
vídčit 13—
Zkuíenoit paní Šttíáková
Paní FrantiSka Siíčáková
Graoger Ttxas nám oznamuje
toto: "Sdělují Vám Žo Trioerovo
Léčivé Hořké Víno jest mým lé
kem lez kterého nemohu býti
Pomáhá mně vždycky když ne
mohu spáti nebo když nemám
chuti k jídlu a jsem sesláblou
edním slovem lest mi úlevou v
každé nemocí ' Kádi uvtřejfiuje
me tuto zkuSenost její protože
atoě ukazuje přednosti Trijerova
Léčivého Hořkého Vína a sice
právě ty nejdůležitěji! pro každou
rodinu Ono vskutku vždycky
pomůže když chuť k jídlu povolí
nebo těleaoá aouatava aeslábne
když nervové rozruieoí nedovolí
člověku spáti a když nějaká nemoc
začíná tělo napadali Ono i v
íoých případech jest velmi užiteč
ným protože činí zažívání úplným
a následkem tobo atále vyrábí no
vou krev Kdokoli stěžuje si do
nějakých nesnází se žaludkem
kdokoli jest malým a atále bez
příčiny unaveným kdo nemá ne
ručeného spánku kdo nemůže na-
ézti žádného léku který by mu
krev dokonale vyčistil a nervi
aesilil ten měl by užívati Trine
rova Léčivého Hořkého Vína
o může mul V lékárnách Jos
Tríner 799 So Asbltnd Ave
Chictgo lil Potlete 10 ctú na
ktlendář
KOUTSKY
DL JAN f
český lékař
nad Grand Union Tea Store
21tb & N Hlrcutu
V SOUTH OMAHA NEb
Cfndoí bodlnyi Od 0 do 13 bod dup
Od II doo bod Grip
Od 7 Uo 8 bod vefor
Telefon v úřadovně a v obydlí 143
liojoě záaobeoý
doutníkárský obchod
iirlutnl
FIl LAITNEll
líiSrr 20 ul Noutk Ouikba
KrilHiií lil chtřjí il Kt líuiimt o
uiiifiiě wňirhu doutníku necliť lun h
ttll po lkltnoroTi-li Jfb lr
Inbjr t'l o liojn 'um (mIIivUi 4Jiu J
O Injuuu f lcrt táM Vf Ittlner
5
§JkšAAAÁAAAAAAÁÁAkAAátááá
MIHNOUJtI I
fftffTt1rfrftmtffVff?e
Holivar 3 ledna 1906
Opět popolouplo ae již kolečko
věčooiti toho hamiždného avěta
jeden zoubek dále a nový rok
nám ptííl ati 1 touto proklamací
Pícdutavd se mám tu čest
co devatenáct set last
čerstvý jtem jak voják pluku
panovat chci beze hluku
Cyklon tornáda a kroupy
a někým Ipaloě zakroutí
chci deltě i sucha dát
nerad alylím naříkat
Můj předchůdce— chlapík nóbl
natáhl kde koho mohl
slíbovsl nic nesplnil
jenom zde ostudu plodil
Já nemíním slibovat
neb nevím jak padae kari "
zde vlak buiu pevně atát
tři sta pět a ledetát
Ksdostně byl jsem překvapen
na Itědrý den kdy dostal jcm na
po£iě několik psaní s roztrhnuv
prvé z nich vidím Že ml někdo
poalal J345 50 JÍŽ jsem v duchu
bláhořečil ilerhtloému neznámá'
mu dárci s přemýllel co vte kou
pím na pfíleplenou kdyl tu mrzu
tě byl jem zkla-nán při otevření
obálky druhé v níž atálot Zaplať
te a dejte vlc pro mne do úplného
pořádku Vál Jos Moravee Fen-
nimore Wís— Tu mál čerte kro
páčí To mohlo být kallíkůl Nu
ale co psmětliv fíkidla "co ti ne
patří nepřivlastřluj tel jiom vle
ttpravíl s atvrtenky na patřičné
místo zaslal Pan Moravec zde
vlastní 40 akrů dobrého pozemku
Když má člověk hlavu itaroatmi
ako bull nedivte ae ži ledacos
tapomene Ji uďil aam ten kolr
melec v posledních avých zprá
vách zapomněl jsem udat Že zde
byl návltévoii u přátel a známých
vážený a dlouholetý odběratel s
přítel Pokroku Zip p jaoChle
boun st z Clarksoo Neb Jak
sem z kratičké a ním rozmluvy
ahledal jett on mužem ryze české
povahy a 1 takovými vždy mílo
est pohovořit)
A taa o jednu oběť alkoholu
více Minulý pátek ráno zastřelil
ae dobře mířenou ranou z re vol ve
ru smírčí soudce W A Matheny
Káou vypálil si do pravého spánku
tak že celý náboj proletět mu
ílavou a amrt byla okamžitou
Nemírná pití akoro vždy zakončí
aebevraždou lílenstvím neb jinou
podobnou ohavnou amrlí
Minulou neděli odbývána byla
zde výroční achůze SvobodnéObce
následující úředníci zvoleni byli
pro tento rok: Předseda Joa V
Urban tajemník V Eidlbes po
kladník Vojta Škarda
Saíraporte hnedle bych byl už
zaa zapomněl lan bkarda syn
váženého naieho občana p Voitv
škardy dostal od upřímných ro
diČŮ KrateČkových ko krytmuau
nejleM co doma měli totiž—
cjich aličnou dceru Otylku Toť
ae ví že a ní Jeník hned zarejdo
val do přístavu manželského Inu
moje nejupřímněji! gratulace
nechť je vás do roka o jednoho
více Jos Dvořáček
í
li
Novinky z Ablo Neb
"Pověz ttil a kým obcujel a
áti řeknu jaký jtil" O pravdoali
těchto slov přesvědčila nás minu-
ot bespočtukrái Jiné na nale
eiko-americké poměry lépe při
éhající pořekadlo by ťytot "1'ovíi
ml co čití a já ti Nknu jakýlti"
Čtenářům bude se sice tato věta
tdíti vledol a Čatto užívanou
nicméně vlak platnou! svá nepo
ibudo Předložme i jan oláiku
odkud vlrchna ta ittlicrle v ctlam
poleČcnikéni a národním livotlř
Kdo iael ntaii ll1 jlody mlru
mllovný tameno aváruř "ivikoi
rul co Cul a áll leknu jaký jtiM
Dyla to z valná míry Ceske-ame
rická Žurnalítlika byly to ponej
více liaty kterým více na něko
lika dollarech záleželo aul na
ahodě a dobrá vůli tiaícú Místo
aby na zřeteli měly ajcdooceoí
naieho lidu rozšiřovaly osobní
nízké polemiky poltvaty proti
sobě lidi vždy přátelské A jellě
dnes je listů takových celá řsda
Ty mermomocí nechtí uznat zá
sadu Co sám nechcel nečil) jiné
mu V té záplavě Casopisectva
můžeme vlak přtei hrdi býlí na
několik Četkcjmerickýcb listů a
nich oa prvém míně stojí "Pc-
krok Západu" Ten oavědčil ae
býti spravedlivým rádcem věren
zůstsl původním avým zásadám
svým slibům Douíámc Že i každý
te čleoářú t 1 uzná snahu líatu
jakým je P 'L a že vlemoŽně o
zdar jeho pracovat! bude
Minulého lýdns přeaadíla dráha
North-Wcstero zdcilího svého
jednatele a místo jeho zaujal Čech
P V Havel Přejeme mu mnoho
tdaru a vyslovujeme přáoí by ae
meti námi trvale usadil
Pan V Němec stavitel zdejlí
ho mlýna metká zde již několik
doú ta účelem důkladná prohlídky
stavby kterou on řídil Pan Ně
mec ttará ae o to by stavba mlý
na byla vždy vzorem iprávooati
dokonalosti jeho díla jesť on
oboru tom takřka nepřekona
telným
Pan f Haba který při litování
sena pnlel k vaznému úrazu po
zbyv levou ruku nalézá se v ole-
řováol dra Kaipara v Prague a
lit lim tvAíllU i%H mu nvní
lépe Přejeme mu brzkého uzdra
venl li I
Pan Joteí Pelenský % Hescue fl
vyicl ai před nějakým časem oa
hon a padnuv zlomil ai oefiťasť
nou náhodou nohu Dr Kaipar
jej oletřuje a my douíáme Že ne % 1
bude to mílí pro p Palenakébo itr lu
žádných vážněilícb náaledkú Vyt
Strainou amrlí v plamenech
akončíia min týdne manželka kra
jana p Matěje Pavla bydlícího
nedaleko Abie Nelťaaloá paní
zachvácena byvli okamžitým ná
valem lílenství zapálila stoh flámy
a po té vrhla se do vysoko lícha-
jících pjsrneoů Tragický akon
nebohá paní která mezi krajany
zdejiími i v iirém okolí byla vá
žena a oblíbena vyvolal v ardcích
viech upřímný žal Zpravodaj
Železniční pozemky as prodej '
V eevernfm Wisconsiou Chica
go St Paul Minneapolia& Oma
ba dráha má oa prodej pří nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních aa 400000 akrů vybra-
nýcb pozemka rolnických Tí
kdož koupí záhy mohou vybrat!
i! pozemky pli kráaných řekách a
jezerech v nichž jeat hojnoat ryb
jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zalea-
níny půda jeat úrodnou a anadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolia
Duluth Superior Aahland a četná
jiná prospívající města na dráze"
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trh pro
plodiny íarmeraké
O bližll podrobnosti pilte ná
puMmiof I koaUat Hurtmg w
í
'1
av 4atitui mu
cí tralanSa!
NrJUrlBtyU lékárna v aufaté
Dra 7 H Hillona
ra II a iaiMa al v O watt
jeitl polt
Mkárm I l-oilu UM kriltn nrttluut a
tuai4it
Ha liiHtltttlltlll( tMrtvu té b
IťkiiUkMi ilttlil ukul I Wkoit
tllul4 i Ui- fUUi) rvM Isif
Milé
VS
I