Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1906, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    16
Z českých vlastí
7
TO
Vyznamenáni Ittkiho umla —
Známý divadelní umélec tlen Ní
rodního Divadla v Praze Joaeí
Molaa byl vyzoamenln rytíř
ským fádem cfssía Frant Josefa
Nyní prý mu jinak v pMlelském
kruhu neříkají uei rytíř Moina
Votet obyvatthtva v Vran —
l'raiiká mčstskí itatiitlcká kance
lát vydala srttlcnf Ic poCct oby
vstelstva v I'raz i předméstleh
za uplynulého půl roku ao tvěttil
o 7000 010b' Praha ae avými
pícdmřstírnl má nyní 435241 o
byvatoi
Dr ' hr Luettov ťeitným
doktorem university oxortUki —
Hrabfl Luctzov známý pčstitcl
Ccskosoglíckých stykA o němž
Ui na jiném mfitft pojednáváme
byl jmenován čestným doktorem
univenity cxfordakd Dne 38
liitopadij odbývalo ae alavnoatní
zasedání za atarobylých obřadA
universitní nádhery Koviiíť ze
inulý miitr Ant Dvofák hudební
skladatel byl Čestným doktorem
této koleje
Ceíl v Prusku — Při hranících
moravských v pruakém Slezku
lije četná kolonie Cechů kteří
přei vlfichny úitrky a ponímCova
cíinahy vlády zachovali li ivou
íct Hlavním itřediikcm čcchft
je otada lllučín kde ie vydává
jediný v Česko ředí vydávaný Hat
politický zvaoýi "Katolické
Noviny"
Umrtt Dne 15 prosince ze
mřel v Praze známý zodpovědný
redaktor "Národní Politiky ' pao
Ludvík liratrlovaký Zemřel po
delší trapné nemoci na klinice
proí Kauímana Národní čeiká
véc ztratila v nfim dobrého a ne
ohroženého pracovníka 1 zápasní
ku na národním poli nenahradí'
teloého Narodil ae v r i87 v
Denešově u Prahy Činnost lur
naliutickou začal sáhy jeitě jea
itudentem V roce 1 883 převzal
redakci "Hudívoje" v Ceikých Uu
džjóvlcfch kterou a neúnavnou
pílí a dokonalým pochopením
práce Žurnalistické vedl až do
roku 1888 v kterémžto roce vatou
pil do redakce 'Národní Politiky
A )iž roku 1893 atal ae Bratr
loviký redaktorem zodpovědným
Pracoval neúnavně do poslední
chvíle teprve krátký čaa před
avou imrtí odložil pero uchýlil
se na kliniku Cestf jeho pa
mátcel
Ceskd výstava v Londýn! Jak
jsme již čtenářům nafiím oznámili
bude ae konati v polovici května
roku 1906 v Londýně rkkouaká
výstava průmyslová mající za cíl
upozornit! cizinu na rakouské pro
dukty industrielní K výstavě
této sledující především cíle ho
spodářiké a obchodní má připo
je na býti výstava která by hověla
zájmům kulturním uměleckým a
turistickým Podle usnesení Mu
středního komitétu VídeQského"
pro tuto výstavu zřízeného a pod
patronancl a dozorem c k vlády
Hojícího tná tato druhá část vý
Stavy rakouRké v Londýně spočť
vjíc na myšlence "Cesta Kskous
tkerci'1 provésti navítěvovatele do
iijímavých a malebných končin
řišo rikouik£ jsouc jeJnak attrak
cl a vábíc 1 onen kruh navltěvo
vatelfl ktř( o pouhé předměty
výroby průmynlové se méně zají
maji Způsobem tímto měla býti
péči centrálního komitétu vldcfl
ského obrácena pozornost mimo
VIJ a na česká mltta UieBská
hlavně vlk na alpské krajiny ra
kouké O luliorniol krásných
kmitu čnkých ovtem tu oebyln
psmstováoo Teprve sskročením
kcmiiítu kieip ra tfv ůítltrn v
fměaíci dubnu minulého roku avo
lal "český vývozní spolek'' poda
lilo ae po dlouhém vyjednávání
vybojovat si zvláštní oddělení čes
ké kteréž také i oflicielofm způso
bem centrálním komitétem přizná
oo čímž i důležitým korporacím
českým vůbec umožněno zásadně
této výstavy ae zúčastnit! Mimo
jiné bude též řadou diorsmatic
kých obrazů znázorněna krása
oafif Prahy celé řady českých
míst zasluhujících si pozornosti
cestovatele Celkový náklad na
oddělení královakého města Pra
hy bude čioiti 25000 Korun a
na dalií oddělení království české
ho lidového průmyslu a umění
45000 Korun — - Krásný a zá
služný tento krok vítáme a rado
stí Jsme mile potěieni tím že
se dostane cizině konečně řád
ných informací o oaim národě a
kráse nsíí vlasti tam za mořem
Ottc a syn — K pohoutlivému
zakončení dramatu dvou lidských
životů doSlo 15 prosince v He
roldových lázních v Nuslích u
Prahy Dominik Jeřábek 4oletý
zlatotepec bydlící na Vinohra
dech přítel do lázní společně ae
svým lalclým synem Ladislavem
a delií čas se v nich zdržel Ač
koli byli oba ve avé kabině neob
vykle dlouho nikdo si toho ne
všímal poněvadž po místnosti
přecházeli Teprve když kolem
li hodiny zaslechli zřízenci dvě
temné rány z revolveru vnikli do
místnosti a nalezli otce i ayna
střelené v ratoliáti krve Shle
dali Že otec je mrtev a syn doko
nává Otec střelil ayna svého do
záhlaví a sebe pak do pravébo
spánku Dominik Jeřábek byl
řádným a pracovitým dělníkem a
všeobecně váženým Z dopisu
který zanechal vysvítá že učinil
tak dohnán byv k tomu neutěše
nými životními poměry Nencno
ho vydělal a aby pětiČlcná rodina
ničeho nepostrádala byl nucen
vypomoci si peněžními úsporami
spolku "Včelka" jehož byl po
kladníkem Spolébae ae na lep&l
časy a domnívaje se že pozděj
víecko splatí byl zklamán ve
svých nadějích a do dluhů upadal
hlouběji den ode dne Poslední
čaa bylo patrno na něm jakési du
fievní rozčílení a rozruch jímž byl
asi dohnán k tak děsnému zákon
čení poslední kapitoly svého ži
vota
Letohl ceny teské akademie v
Prau Česká akademie v Praze
konala obvyklé výroční ahromáž
dění Nově zvoleni byli řádnými
členy: proí dr AI Zucker a prof
dr F Storch Přespolní: ředitel
carského archivu v Petrohradě
Konstantin Jakovlevič Grot proí
krakovské university dr D Ula
novski slavista university varfiav
ské Vladimír Andrejevič Frances
slavista oxíordské uoiversity
Wiliiam Robert Morfill Mimo
řádnými Členy zvoleni: Max šva
binský a Vítězslav Novák dopi
sujícím proí dr AI Mrázek
V obboru literárním dány byly
tři druhé ceny po 800 koru
nách F A Šubertovi za drama
♦Žně" K M Čapkovi za knihu
"Patero novel Jiřímu Sumínovi
ta román ''Zrádné proudy" dvě
třetí ceny 500 a 400 kor 1 K
Klostermauovi za romáo "Světák
i Podlesí" a li Kamioskému za
abírku verlů "Na viole D'anioi'
V odboru hudebním druhá cena
800 korun přisouzena Vit Nová-
kovi si syttíonii "O vřčoé touše"
třetí cena 500 korun K Moorovi
sa ouverturu k Hauptruaoovým
"Tkalcam"
V odboru výtvarném dvě druhé
ceny po 800 K diny Q Kociáno
vi za plastiku "Vzkříšení" a Ferd
Eocrelmuelleroví za oastellv 'čtve
ro ročních počssl" třetí cena Lučí
Kubovi sa umělecká dila z r1904
Havelkova drimítická cena 1600
korun dána Aloím Jiráskovi za
drama "Gero'' a dvě ceny z íondu
Kankova 1400 a 800 korun při
souzeny prof F Maudrovi za
skupinu "OstrsŽitosť" a OtOstr-
Čilovl za operu "Vlasty Skon '
Jednoduchým utišujícím účin
kem vyléčí rychle St Jakoba Oel
nluralgii ť tato lest liž chroni
cká nebo dočasná UtiBuje po
siluje osvěžuje
IWiiřópiiliiažířílf
[InnlnhliTTÁ rtniiXf
ílí
za skutečnou ceno
v
Woodmoiu' World
(OfovafA Mvéta)
ČESKÉ TABOKY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
Ss4 t -v! 44—
T-nyHOSTINEC
Initilc tt Ncmoritd
16 i Wllllara ul Omaha Neb
VjMuf Metitftf klik jtkoi lpr4 lportf
n plwflukS etála na (opi) Korbaloea vlu a
nejleplf llboflny prodátil t Tlkím Tipl
tiknMk na paZAdaul t
Rostososfosiostostostosiostostostostoitostosiosiosiostoitosioiostostostosto
Dr A Svobody Hořké VítlO
PHpravené din pfedpliQ tobolo proiluldho lékaře odporučeno ode vich
Ukthíých autorit v numodob faludku tnltlnoit Tolo vítočné Ul:ir6
víno
íiíívínoll r nravch dívkách mhfo bH urváno co lék rM ílaboatl ía-
liulkii nechuti k Jídlu nurÁfímonii a vkech podobicb oomoclcb
l'tO(Afinn Jeit v plncb kvartových lahvích ZadJl o toto víno JeJJcal
k doatAoívo viech lepafch íeikch boatlndcb
S 8 JUNG A 00 MILWAUKKK WÍH„ jediní majltelové
f Cettn lícím lednatolomlcit pan 47—
29A7 FÍK5AM NT OMAHA MKII Telefon 4027
oiaols okoasoiiokioisoisiscle4solios ononononotsonokono Jaonotaoiaoii
Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonale tuHmf ÚNÍar k Mření ríwb imm í
tnltt oimiHn vinni noJiiovíJHIinl atroll a aparaHy uk tuocoiu ŮimU
o BJlpilji) olUiil -Nemodlil Jiou pud pCI tuiU fcU bíMLlivatnlok
Zvld&tní poofDoit i vřfiujo léčení viocb žen-
ayeta nemoci rakoviny a nemoci pramen
Kdonamila anm pfljflt nab f Inhfloh pHpli!h a porada udili Ul poltou a iéUf
itm přípravu] i mlajl — vypni vti vtipná poarohnl udopllta
rav ▼111 uuou auninno jmi rn umnim ir-u a iy tm imiiiiu
jnl hr llrftuttf lim pfl
f tu uotaiuiN
Tolo lnt brvni £ké nnuioiuili A mmt tro a uamocal lnou Doullv a lavuS obulou-
Imil lak Jíadokájm miiolia it fyiirld£nliHl
O podrobnoitl plMe na Ndltolei Dit KAKKL JI KRKUKK (n-t Neb
HOTEL FEAG-UE
ČESKÝ HOSTINEC
o místa Praby
na rohu 13 a Wiliiam ul Omaha
Čiité a pohodlné itHicni pokoje pro cestující Jakol 1 výborná f! eikA
strava a tisoraá obtluba V hostinci ahMho vtocn STOHZOV LKŽÁK
nejlopíí druby vín a llkérft a nojjomnřjíí doutníky
Krajané řavítAto li do Omaby náv&t£vou ubytujte se v hotelu Praha a
udetflto nejenom peníz alo rMvhts so 1 vfiollkch ninárí 8
Tel ÁlHU O píÍKefikrsJn6 UU TINCKNC i DOHItOVKKt
OH
JLÚt
UM
PODIVUHODNÁ -SÍLA
Dr E C ColHus Mcdlcal Institute
títočiátčm trpících
Mnohá ticmocl pokládaná dowiid tai imvylJčl-
tclnct pfťtiifthfttiy Jsou Alcíltýtiil lúky
--iT Vr št r£T "1
m e m m
COLLIN S N£W YORKMLOICAL IfCTITUTC
'1 1 Pl
Nechť žádný ncmocii iiczotiíú
neboť iiuiže bíl uzdraven
o
J
I'roti min ií ni-ní )fíti pru ví řcttlsř pfhhivi A vřmjí v ttfm
moht pravdy Kin jií prožil avfij vřk iiiiiíí iviiiNií pfím
lrt láilA iicCiio!iič Nvnj(f privo Vidíme Sil ír í y u
lídd linou A prof? 1'rolofe w iiil oddiviijí Kinrti lúlliy
lidé m-iidklíilfili zc dne nu dťii líťiifin Mvď ťlioro! y u tím
ncproniťfikíili lun Uúy jcjltli Ifli vlídno jtfilg ihmiuulmm
Životní ailoti íííiIo ly hv luiU-iiiu pomoci n jeho zdrnvf
život byl )y siíitlirliiřii
V diifSiíl pokroíil dobř jmiu lbtíři-profťaw-íi klerin ne
jiodufilu pit dlotiliolctéiil Iďidťlní n yUouk-ut vyiidlrztí i rv
stavili nlk-žite" (Vy proti knžilí cliorolii' To nrjtfpc (tolut
zuje zinfira Iťířliiélio (ÍHtřvii lir l'„ C CCt I INH Ml-
DICAL INSTITUT!! tUni vyfvílá Zv líi-fiv ]mi-iitft lij
lo uwlrnveno tohoto roku tneú nimi mnozí ktcrd íibyřijní
lcknfí prohlÍMÍli tu nt-vylitclnd
Tfljcmatví a podivuhodnou! vdkého zdaru a juknul KČcní Jott lidd v
Dr E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE
spočlvA v tom Ze tento ťiMtnr tná rivou vlastní obrovakou lékárnu w laní ou nnahro
ináždžny líky zc vScth díifi avřtu Ze v tomto ťittlavž pf-edpÍHOviiiy Jhou in-iiiotnym iiUV-Vy kttrd ř
Jhoh nejen jiHtm proNtředkem proti ilotyfníehorolíř kteří nettliodují I a třlcHnoumuHtíivoiineniociiílio
Kdo o obrátí na tento ťiHtav může hjú jim k je v rukou vynikajícího "tnuté a
2e líky jemu dodaní jhou nejen pruví lili i řeratví a fa ninjf veSkcnii lživou tíiu
Zda bydlit© eb dulo oU INow Yorku nic nevadí NíípiSte jen dopin po ccnkii vy
lifte v nřiii nrtležitC avoji nemoc co vňa bolí kde víla bolí jak víx to bolí a jak nu cítíte a
poňlctc dopia nu adreau níže uvedenou Odpovřď doMtanrtc zdaním v ívnkí řeči
N V M I
KS
h
Wilf a ctřný pane proAHHoif!
S radoHtí Vnm oziiuiiuji Ze po
▼y užití VnŇiih líkft íhfin už bo
hudík xdravrt n íloln c cflíiii
Dokud jncm VaSich líkfl nruží
vnla ncmolila jKfin nejiti ani ae
nehodu Nťinolila jnm ani jtatl
ani prucovuti Ktlyž jwm nřco mi?Il ihned jwiu
vSc zvráttlu Nyní 1 tiiNiižel muj niA ze mne radont
nelioť když přijde k piflce d(inft najde mne vfnr
hniftkvříí Odprucuji Va jnk( dobríbo Iťkaře
vRem krnjnnuni n krajauknm pocriych SHtjrnťh
Wtdtnh a nplnoiiHH-ftujl Vá hyate tento liat 1 a
mou podobixuoti uveřejnil ve viech novinách
Zňatdvflm VnSe oddaurt Mary Mllnriřovrí
fl4 Hrd Ave lluinestcad Pa
o
Olijednejta tuto knihu aepatitioii ptof
COLLINMKM
Vůdce ku zdrávi'
Mlil
Vynocc uí-ny p rofeHHorcl
Slavii1 lifebuí rtntavel
Jrt j tein ze nví choroby
tuk vylíčil jako KdZ we JIm
vřk umyje n Rpíny a nice
ien užívrtiiím Vafich leků
V-m ň~W 1'rolo nemohu jf xdietl tu
" hych Vrtni mi tomto místiS
nevynlnvil aví nejHnlefnejSÍ díky ra pomoc kte
roiijate mi ponky tl v mí dlouhotrvající a nadiní
ru bolcntní nemoci Pyl jsem drahnou dolní chorý
n nettchopnjřchoditi do pirtie Chodil jnem pudu
laurech vyluuoval H iiUe ale uepoiuoťli mi Ko
čeřití jpeni ne oluAlíí na Vrtx pane profeNiore íi
Vy jte ume nkutečně vylťOil 7n to Vam jcStí je
iliiii aukční diky vmÚvrt JAS' SVAHÍk'
MViH PulVilo t South l'h!eaio lil
Knihu tato tUfeVn jil :u hcanili' íivot
a na vidy zAstaue uídcciu wiiuvuíut
adiavjíui Poulíte iu koLk pxítovaíh
Kii4niik a oddiilte kttlhit ifU trtn!
h
n
3
Unos
8 eohmdů vírou obraťte e iui Ur II C COtl lNH Medkal lHHtltitn budtejiiil U tir
m4 lrvt ntla biahm vrtni vráceny
Dr E C COLLINS Mudtcnl Institute
140 West O ltli Street Now York N Y
iMMaNaMi O ZaMMMnM O aGwoC O Žbíiww mk A O Luh uh j' t v