Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1906, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    13
'Událost kulturního významu
V
o Pan Ksrel Pergler
V 'redaktor "Spravedlnc
yiTjedávDO zajímavý článek
vqloat kulturního významu"
{AJnes několik zajímavých atatí
odpovědný
noití" oapaal
"Udá'
něhož
II1 P'
]l vlaac
#7Viakuiema "Snrivtdlnoat" bvla
V' -i!'— ' '
fi prvních jez podala ruku p Ha
oví když "bvornoit" enazila
něho učíniti tupitele Cechů
lÁl t - I II I
r mocucycii iw lim ii vuctui i
ny A doufáme že přijde den
? -y poznají imcagsti kdo je
vmi ? JHaf ufviuvii lil iui
žený i hanobený Pergler nebo
li já a nimiž vlaitně českoama
rický svět měl být! dávno už vy
pořádán
Jedna z nejleplích a nejlevněí-
lích českých knihoven Světová
knihovna vydávaná Ottou do
táhla v uplynulých dnech přil
itého avého avazku V českých
poměrech něco podobného jeit
AJůležítou událoatí značného vý
rnamu kulturního
hovoa podává totiž
velice levné četbu
hrou i poučnou
r mnoho k vytlačení z českých do-
iiácoostí četby "krvácké" aby
'r Qom mluvili Herrmaoem a to
l iižno přiznat! byť by ae i jedna
jíoo podnik nakladatele aoukro
xiého" píle pan Pergler
- Dále uvádí alova jež při
Světová koi-
českému lidu
skutečně do
Vykonala už
Lříležilosti napsaly
této
praiiké "Ná
rodní Listy ' že vzrůst literatury
o obchodní atránce ja docela
1': ífeodvislý ode vicho kulturního a
(měleckého anažení jde svými
patami jež vlaitnímu umění jaou
V sto právě protichůdný a nic je
Vzadržf Nelze tedy zabránit
{ y kulturních produktů jakým
lu tuk písmo literatura ne
io zneužíváno na škodu těch
ií Čtou Nelze zabránit! aby
Jitný nesvědomitý obchodník
f évyužitkoval různých okolností
-ftakou jest anadná konkurence
-obrým vícera lacinější — třeba
- íhoršf výrobou nebo apekulace na
Inejnižšl požitky pudy Čtenář
letva na jeno duševní omezenoit
í — a aby nezískával různými ob
-diodními manévry zabezpečený
' hojný odbyt svému mizernému
zboží Nelze zakázat toto ko
tříštěni z lidské hlouposti ale lze
mu čelit Lze se starat aby ate
Jjoým způsobem stejní výhodnými
jf odroínkami pronikaly do nejšir
fch vrstev Čtenářstva knihy které
5 „' vzbuzovaly jiný lepší zájem
než pochybné a ubohé požitkář
ství a netěžily z tupé lhostejno
ati která sahá po tom co ie nej
blijfií nejpohodlněji! a nejlaciněj
i bez zájmu na hodnotě koihy
vVNuže neiseu některé tyto vý
roky jakoby střiženy pro čeako
i americké baše poměry?' navazuje
' Oa Článek pražského listu pan
Pergler dále SNesvědoraitý ob
čhodníkl Ne my tu nemáme už
pouhé nesvědomíté obchodníky
( hten vydávají literami smetl my
i tu máme jednoho nebo dva kra
£ máře kupčíky kteří jsou si vědo
mi hnusnosti avého řemesla ale
eří se odvolají na to le prý
f lid tomu jinak nechce" Jaká
V to leží Lid chce čisti to je
pravda ale dovede aáboouti a rád
sáhne po díle dobrém podá-li ae
mu Ale to právě se tu doaud
nečinilo Zde ae lid duševně
vraždil vědomi ubíjel na duchu
aby v kalných vodách mohli loviti
kramáři a Lupčlci kteří abychom
iŽili výroku p Uavlasova ui
in itnvrál! na lihrnirl rtll Ann
iké Americe se čte hodal —
f Je co sečte? 'Krvácké" romá-
Uy vydávané kupčíky a kramáři v
Jittech sko přílohy časopisů
l$ti al hrait na vsdilavatcle lidu
ve tormě tedy stonisoDna oe
berpečnějll ipůiobu jakfm ie
knlortuj pokoutní literatura v
I Čechách A v Čechách se proti
I podchnámu plevrli vlrstisQni bo
'ujf ilpnl ie ie i hffm — sta
co ae děje u nás? Pranici lis
najdou ae jeltl lidé lidé veřejně
Činní kteří mají tu smutnou odva
hu prohlásili že "mezi českým
lidem v Americe není těch vad
která by různí Ikarohlídové rád
viděli" "Krvácké" romány ne
jsou vadou nejsou zjevem úžasně
hnusnými A jaký je důsledek
takového čtení? Proatl ten ža
celý kulturní Život Čechův ame
t ě É á ě Um a i
nckycn nia vtecn pohybuje se
na nekonečně oižlí úrovni než
život krajanů za mořem Nebu
diz nim tento výrok pokládán za
urážku Jsme prostí nuceni kon
statovat! bolestné faktum které
nás nejvíce bolí jsme nucen! kon
statovat! tuto věc abychom lépe
se mohli aoažiti o nápravu Lé
čenímusí vždy předcházet! diag
noia"
Pan Pergler pííe že bychom a!
měli vlfmati víca amerického živo
ta Ne toho politického humbu
kářakého ale kulturního dulevnl
ho a pěkného života skutečných
Američanů nímž bychom měli
ae seznamovali a už jenom tím
bychom mnoho získali
"Prozatím se ovíem musíme
obrátit! proti demoraliaujícím tli
vům" píie p Pergler v daltí atati
"působícím jenom ni nízké pudy
Člověka vlemi poctivými a Čest
nými zbraněmi které jsou po
ruce A v prvé řadě ae obraťme
a vcíkerou vehemencí veškerou
lilou prot! krvákům lidem tyto
vydávajícím časopisům toto smetí
otiskujícím Proti lidem jakkoliv
působícím při výrobě a rozšiřová
ní krvavé "literatury" budiž pro
nesena apolečenská klatba nechť
jsou podrobeni naprostému ipole
čenskému ostracismu t j nechť
jaou vyloučeni z ksždé aluiné spo
lečnosti nebudiž poctivého dělní
ka jenž kterémukoliv z těchto
vrahů duíí podal by ruky
Jiného prostředku prozatím ne
ní Musí ae ovíem působit! k na
vitěvování čítáren knihoven za
kládání těchto — ale to je ko
nečně věc jež ae rozumí asma
sebou Prozatím nejdůležitěji!
jeit aby každému kdo nalézá ae
v jakémkoliv spojení a traviči
duli byla vpálena na čelo pečeť
nečestného Člověka jemuž dlužno
ae vyhnout! na sto honů
K tomu může přispět! každý
člověk nechť už pohybuje ae v
kterémkoliv kruhu společenském
— k tomu mŮŽe také přispět!
každý časopis který je časopisem
skutečnými Nuže mnoho-li se
najde těch lidí dobré vůle mnoho
li ae najde těch časopisů!
Novinky z llaycnna
Pan Fraot Hájek z Garrison
Butler Co„ jest zde na návitěvě
bratra Josefa Hájka Svagta
Ondřeje Doška
Od i května 1905 do Nového
roku 1906 prodal Fr Skočdopole
jen v okolí Kavenny za 175000
pozemku a nemovitého majetku
NejdraŽIÍ čtvrt prodána byla za
J6000 a osmdesátka za I4000
oba pozemky blízko města
Dne 11 ledna cbyatá ae zdejší
spolek Modem Woodmen do
Grand Island kdež bude téhož
dne velké alavnostol uvádění
Ud nás pojede ast 130 cienů a 3a
kandidátů První úředník sdru
žení vclko-předseda Talbott bude
přítomen Jízdné na drahách jest
značně anlieoo a 1 okolních blil
lích měst dostaví ae mnoho spol
ků se inačným počtem čekanců
Kavenltí vezmou 1 arbou kapelu
lioháče asi o jo muiích
Pan Ondřej Uolck který přnde
dvěma lety ptiitěboval se k nám 1
liutltr Co a vlaitnl pěknou (srmu
lest mil saveto-východol odtud
podstoupil daa 7 leda operaci
která se úplui sdslili Operaci
provedli idejll lékaři John Pana
a S Ni IWotlsy Posledněji! jeit
ásařeiu II A M dráhy
Zpravodtj
W Zti ZAMU11 W
RAK0USKO-UNER3KO
sebou mocoou dvorikou
pfífefl
ftňt-hituKř l enrlvv feakárh Kat A který je vlude dosti oblíben—
tu plny stesku žsloby na do- ťrobláleoá lotylská
jsou plny stesku žsloby
savadní neplodnou činnost (ISiké
rady Nevykonala mnoho před
odročením 1 k další její práci po
blíží ae už a nedůvěrou Ačkoliv
vláda podala prohlálení které
vrcholí na změně volebního řádu
na základě rovného práva hlaso
vacího přece tím nebylo docíleno
ani tolik aby ae myil národů ra
kouskych trochu upokojila a u
klidnila li a v Českém lidu není
republika ve
sele trvá dále na celém jejím uza
mí panuje úplné bezvládí Jsou
tu páleny atatky a zámky krvavé
bitky denně aváděny kostely
modlitebny zapalovány — - jako ve
středověku A revoluční kypěn
od fcrijln pobaltlckých rozlévá se
dále a dále — Povážlivým zjevem
v ruském hnutí je bouření se tnu
žíků — aeJlákŮ 'Dokud obyva
tclstvo selské zůstávslo vzdáleno
už vůbec důvěry v možnost při- vlelikéboi ruchu bylo dobře Ale
jetí úpravy volebního řádu a UŽ
vážně mluví ae o tom jaké by
mělo odmítnutí následky Pro
zatím ae vyskytují dosud aporé
známky že by k uskutečnění
tužby většiny obyvatelitva dollo
a neJoČkavě hledí ae do budoucno
iti Vládní předloha o úpravě
volebního práva buje podána aii
v polovici února Též není doce
la jasným Jednání ' českých zá
itupců kteří prohlašují že není
příčiny upoultěti od oposice proti
vládě ale Že není proč zdržovat!
si od podporování vlády v snaze
zřídili volební opravou základ po
litického vývoje Hakouska NeJÍ
nyní! mužíci ae vzchopili zachvá
ccoi lyvře mocnou vinou převra
tu liolestí jich je osudné ruské
milozeml Kolnic) při vlí roz
lehlosti ruakého území mají tik
málo půdy Že nemohou se ao
téměř i výtěžku této uživit! Ty
nejkrásnějlí lány polí nezměrn
proitrsnství zabrána Jsou Italky
Šlechtickými státními církevním
a koruoími A ubohý mužík ži
vofí na avých kousíčkách tak že
lotva od hladu se uchrání Odtud
tedy to dávná prahnutí mužíků po
těchto atatkářských pozemcích
Až dosud jejich snahy byly tlu
mtny silou a mocí csrtké vlády
asoo chtějí-ll čeltí zástupcové Moyo'' k'lyž V!iát ty
strhnout! vládu bar Gautache
anebo ji podporovat! Též ko
nečný bod moravského vyrovnání!
představovala a! česká veřejnost
poněkud jinak Doufala že vy
rovnání to bude vyvrcholeno zří
zením české university v Urně
klesla v ceně a síle a když mužíc
dověděli se o převratu v krajinách
přibaltických selil sa na mnohých
místech a půdu Jodu od uše mez
sebe rozdělili — Výkonný výbor
revoluční atrany vydat prohlálení
v němž se praví Ža účele povstání
ale o tom nebylo nikde ani zrnin- ) P'n dosaženo Nyní prý žá
ky Spíše ae stane a čím dále l' Jnom na dallírn Proletář át
ruiny nue iouzici po evououo
nemají malomyslněl Pravda
jest to pravděpodobnějlím Že
vláda předloží řliiké radě osnovu
zřízení české i německé uoiver
aity v Olomouci jsouc přesvědče
na že bude zamítnuta od obou
Ani v Uheraku oeutvarily ae
poměry o mnoho lépe Naopak
Čím dále tím více dochází k zmat
kům a koncům z nichž těžko
utváří se spokojená nálada Uher
skou krisí bylo ne en oddáleno
upraveni příltího národohospo
dářského poměru mez! rskouským
mocnářstvím a cizinou ale dollo
se poznání že tím velice trpí ra
kouský obchod 1 průmysl hlavně
český Zdá se že uherským! zmat
ky a honbě za něčím neuatáleným
nepromyileným mohou Rakou
sku povstat! různá finanční bře
mena V uherakých kruzích způ
sobila veliký rozruch zpráva Že
sociálně demokratické dělnictvo
hlavně zemědělské prohlásilo že
bude zahájena všeobecná stávka
jestliže aristokraté nepovolí a
proti volební reformě setrvají ve
svém odporu
RUSKO
V Moskvě už je klidno Ob
chody jsou zsso otevřeny a prodá
vá ae už jsko kdy před tím Mezi
tím co policie pátrá po revolucio
nářích a zatýká každého na němž
lpí dost malé podezření lid hledá
ve apáleniltích a ssutinách své
bratry nebo živitele Policie sli
buje miloit těm revolucionářům
kleti prozradí avé vůdce a povědí
o akrýlích kde uschovány jsou
sbraně Ale tyto sliby ač jsou
lákavými nenalézají mnoho slu-
na konec zvítězit! muií Jenom
odvahy že je třeba a vítězství bude
náležet bojovníkům za právo
svobodu leltě jednou je potřeba
se vzmužit! Dne n ledna ve
výroční den krveprolití před car
akým zimním palácem mi být!
avedena Jeltě rozhodná bitva
Zdá se vlak že tato proklamace
bude jenom asi slepým výstřelem
Lid na mnoze přestrašeny zprá
vami o krutých trestech jimž bez
milosti propadává každý o němž
se ví že účastněn byl na revo
lučním hnutí bojí se něco pod
oikoouti — linuti pro novou i
lepší tudoucoost Huiks je veliké
a liroké lirli a větií než vláda
i dovede představit Svým často
surovým a nemístným výstupová
ním croti revolucionářům sama
vlastně dělá anarchii A nebude
me si divit! ani dost milo dojde
I! v Rusku všechno jednou ku
zlým a Ipatným koncům
SRBSKO
Před vánočními avátky pojedná
val se ve skupltině rozpočet Na-
cionalista Stojkovič žádal snížení
pistu králova z iaooooo dinárů
na 800000 Žádal též řešení spi
klenecké otázky která hlavně je
ku škodě vojslta Spiklenc! buďto
prý jednali 1 vlastenectví a nyní
měli by vidouce itav utvářejících
ie věcí opětně s vlaitenectví u-
itoupiti nebo ie ziskuchtivosti i
měli by být! odstraněni I soci
aliita Lancevlfi horli proti tomu
dokládaje Že iplkleocl zvrtnou
ď ' JT i' V™ h Vij '" " -
vídá i 1 tich kruhů které mu byly
kdyii oejbllle a které ho nejvíce
podporovaly Nebude aii nikdo
litovat! jeho pádu K nynějlím
smetkům na Ruii nikdy by bylo
oedollo kdyby byl ukáial is
Witte upřímným a svobodomy
slným a otchtll pod falvlnou
matkou pomoci samoderlsví o
pltnlk vládl Padacll Witte
bude kespothyty phdttdou rul
nittmtvi Duruovo kttif má ai
skrie pnty
ifiitl nikde ani
celý svit Srbtko
ba není povoltn
dvřr
V velikým Aííittsnuvím ilcduje
m výilcdek leJoovýth voM po
nšvadl to bude mhl v'iký vliv na
voltni nového preldntt niitup
ca tniieii itnoi uaiia une ie
ldit vypili Vyikril se kladl
dál lulinijttch trpublikánů v 01a
bě předstdy sněmovny Doumtri
kterému též přeje katolicky im
llejfcíčáit fraocouzakého obyva
telitva Mužem vlak vládní kli
ky není Tím jak ae zdá je Píllls
rei který má ae atáti preiidenlem
1 vůle radikálů a aociaiiatů
tuni HORA
Po úpravě volebního práva
byly vykonány volby do akupštl
ny % nichž vyšla vítězně strana
konservativní Vejvodově a ka
pitáni lidé tvropiky vzdělaní a
likléž i myslící jiou v menšině
ale jako opoiice dosud se neuká
zal! Nynější ikupfitina má 6r
Členů a předsedou byl zvolen nej
stsrŠÍ poslanec Pope Dulovich
Staré ministerstvo se podékovslo
bylo zvoleno nové jehož před
sedou a zároveň zahraničním mi
nisterstvem jeit Lazar Mlnlovič
JAPONSKO
Vládní prohlášení před několi
ka týdny praví že v provinciích
Mljaja Mskuiima a Iwate trní
3621 557 obyvatel hladem a sliv
věcí je tak povážlivý Že Japonsko
za 00 posledních let podobného
nepamatuje V provincii Mijsja
umírá obyvatelstvo hladem Ačko
liv jsou zřizovány různé výbory
umírnění nouze a hladu přece
přes milion ubožáků nalézá ie ve
Mavu více než zoufalém
Zprávy osobni
Mile překvapil náa - minulého
čtvrtku ivou návštěvou o lid
Krenk z Llowood Neb Zmíněný
krajan přivezl do trhu ao-omaž-ikého
náklad hovězího dobytka
za nějž jak lám ie vyjádřil obdr
žel slušnou ceau Jak nám n
Krenk dále idělil byla úroda u
nich velmi pěkná a panuje všude
spokojenost Otec p Krenk už
po dávná léta Jest naším přítelem
horlivým čtenářem ' Pok Záp"
Téhož dne navštívil náa nadějný
miadý lékař p dr J A Kohout
Ord Zároveň 1 ním přijela pa
cientka' pí Uerauová která váž
nou nemocí již po 6 měsíců nížena
byla Na radu dra Kohouta pod
nikla cestu do Omihy kdež téhož
dne dopoledne provedena byla na
niv Eman jel hoapitále choulostivá
operaceiži úplným zdarem vyko
nal dr Kohout za asiiitence nemoc
ničních lékifů Paní Deraoová
nachází ae již na cestě k uzdra
vení Přejeme dru Kohoutovi
lojného zdaru v jeho praxi
V pátek ráno zastavil se v re
dakci naší vážený krajan p J L
Svoboda oblíbený mlynář z Abie
Do Omahy zajel k vůli obchodu
jak jsme zvěděli tělí ae výrobky
eho mlýna tak znamenité pověsti
že mlýn nalézá so v běhu i v noci
an Svoboda rád by pro svůj
mlýn získal dobrého českého
mlynáře
Pan dr Petr intelligentní český
ékař omažský odjel tohoto týdne
do Cuba Kansas kam povolán
byl neporadit od tamních obianů
Také V Kašpar pan otec se
mlýna v Prsgue( Neb byl zde za
bchodem Uyl s vyřízením svých
záležitostí jak náleží spokojen
TYaMuin ho
loch do učení do řeznického a
zeoářikého závodu Výtečná
tiležitoat k vyučení Přihlášky
řijlmá A 15 P1LNAČUK
3 1 f Atwood Kansas
Jovinka pro orchestr
HÍt!!!B!ll!"l"AlÍ!lt!!af3rU"
lluiUUuí uiairuie vMta druhu itj
Uii jitliiitl t ufjiavuejit cenjr
A ttrultá ruky uAtlioje tUlN iiirv
é 14 ťáJSil Ivii4 uv
NiaVkX hmUtiHiwK uivlrvja jau
iAvu( y vUktut tliliil tiivOet uuihu
ttttjf aUuuvil ťu tí jlovuíll
)4l4 4S W% )u'lt ChU 1U