Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 03, 1906, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ji J' K
: osV:
OK ZÁPADU
Založen 1871"Koéiiík XXTr OMAKÁ KKJUU VIJ BTÍtNMJ DNK 'LEDNA 10(K
s ' V
Oíslo n
li
Z AMERIKY m
Česká Informační kancelář v DH
tlmoři
Záslužnou práci vykonává zná
mý rev p Vaněk v Haltimore
který vidy i ochotou 10 ujímá
krajina do Ualtlmoro zavftavlích
t hledajících ti práci Nyní to
nám oznamuje z Diltlmorc že
najmul celý dům z něhož jistá
Část bud upravena za noclehárny
pro přistěhovalce aby pfljcdlq
em i nemohouce hned práci t
přístřeší nijíti měli 10 kam tichý
liti Dům bude svěřen péčí tenké
matroně která bude pečovat! o
pohodl krajanů V tdrnžo domě
budo též úředník informačního
Oddělení práci hledajícím kraja
nům podá patřičné pokyny
Koncertní tournéa českého řlvec
Kvartttta kolem sviti
Po pětiměslčním koncertován!
ve Spojených Státech levcroamcr
Unie ukončuje české Pěv Kver
tetto svoje touméo a odebéře ae v
polovici méiíce února ku koncert
ním lezonám do Japonika Číny
Austrálie Po svém odjezdu z
Nebrasky kde po dobu pět! týdnů
denně koncertovalo a umíním
vým hluboko tiplalo do irdci
viech návštěvníků odbylo kvsr
tetto skvělé koncerty ve velkých
míctech východních a vrátí le
počátkem ledna po koncertech v
New Yorku Cícvelandu a Chicagu
opětoí na západ a jih americký
aby zbývajícího Času použilo ku
koncertům v českých osadách v
Kansssu Oklahomě a Texaau —
Jak ae nám sděluje vydal te prá
vě Dr František Svojiík zástupce
českého Pěv Kvartetta na cestu
do českých osad ve zmíněných
státech a žádá nás za laskavé uve
řejněni této zprávy tím aby pro
mioentoi ondoíci českých obcí se
již předem o tom uradili zda by
koncert českého PČv Kvartetta
uspořádat! chtěli
Velké neštěstí na dráze
V pátek ag prosince o páté
"hodině odpoledni událo se mezi
North Judsooem a Rocherstrem
Ind velké Železniční neštěstí
Kotel lokomotivy nákladního via
ku jedoucího a Chicaga do Wsh
iogtonu a New Yorku explodoval
a z té příčiny celý vlak leMávající
ae z 35 vosů vržen byl do přiko
pu Mnohé voxj to vsfialy Zprá
vu o tomto neštěstí podali nejprve
okolní farmáři kteří telefonovali
do North Judsoou Jlada byla
ihned zastavena O život přilli
čtyři lidé ktcfl později byli vyta
žen! s trosek vlaku
Lttoial vánoci na Elis Islandě
Pro 700 vyatlhovalcA aadrle
njch 1 rosných plliin na Kiii
Islandě uspořádána byla v neděli
14 prosince vánočut slavnost
Na galeiii velkého if u itrCultto
silu postaven byl obrovsk? vánoj
4rl stromek ostřený eWklikifml
světly Dole v sále uspořádána
byli pra vystěhovale váuoíal ho
slina SUvuoii iatttjoa fyla
kotem třetí hadiny Johnsm 1'rick
senem hrou ni vnhiny nsřel
pastor Daltoa pronesl modlittu
Moosí řríivUl otto tli v lůinfch
tetku plistthovak Čisky pto
tlttUVit J V Pobiát tí IsktOl
♦'Cesko sloviBikího "
Podivné oiliveni vánoc
Ke krvavému zakončení ne
šťastné lásky českého mladíka
došlo dne 35 prosince v Cleve
laodě Třiadvacetiletý Jos Su
chan měl delší dobu známost s
liarborou Vrbovou které vlak
byl asi lhostejným protože udr
žovala poměr u jistým Slovákem
Dlouho se trápil Josef Suchan
alo konečné uvědomiv si bezna
dějnoat své touhy odhodlal se
trápení svému učiniti koneo Dce
35 prosince setkal se 1 vyvolenou
svého srdce 11 jakýchsi Usugarť
nerů v obvodě Luna Parku Z
počátku hleděl Suchan prosbami
přiměli bývalou svou milenku
aby opětovala jeho lásku ale byv
odmítnut odhodlal se k pomstě
Vytáhl revolver a za prchající
Vrbovou dvakráte střelil V do
mnění že jí těžce ublížil střelil se
po té sám Mířil sl na srdce ale
kule ae odrazila od Žebra a uvízla
uad žaludkem Těžce raněný mla
dík byl dopraven do nemocnice
sv Alexe
Stěhováni Žldfi do Spoj Státil
LoBského roku přistěhovalo se
do bpoj btáto 139910 Ztdfl 1
nichž 93388 zůstala v New Yor
ku Pronásledování ŽídA v Ku
sku má za náiledek toto houfné
stěhování Očekává se že příští
ho roku přistane nejméně 300000
ruských ŽídA z nichž asi 135000
zAstsne v New Yorku Až dosud
počítá se v New Yorku # milionu
ŽidA kteřf se o nové přistěhoval
ce vfiemožoě starají
Ubil svatebním darem
Členové flazeltonské Pa unie
č 3 Havíři amerických usnesli
se že darují slečně Rooseveltové
svstebním darem káru nejlepšiho
tvrdého uhlí Dar tento prý má
býti uznáním zásluh jakých prý
si president získal přičiněním se
o skončeni stávky roku 1903
Rodný dSm presidenta Roosevelta
zakoupen
DAm v kterém se president
Roosevelt narodil staromodol to
staveni na 30 ul v New Yorku
koupen byl klubem "Roosevelt
Home Club" za f6oooo Dlouho
dotýčný klub vyjednával a majite
lil než odhodlal se ke koupi
Teprve před několika dny byla
podepsána smlouva a rodiště
Rooseveltovo stalo se majetkem
klubu
Svátečni dar pro Alici Rooseveltovu
Občanstvo východní části Ore
rohu uhájilo sbírku která má
býti oároduím ivatebním darem
pro Alici Rooseveltovu která jak
mámo provdá se sa konKtvsnlka
lnnpwottha Sběratelé maji v
úmyslu sbírku tuto roillřiti na
vltchny státy Unie Dsr jedno
tlivce nemá přesahovali 10 ceuta
rotili se 1 ku dni sakoočfol
tlcMa sbírek které maji končiti
dnnu H února 106 sejj se o
min JSooeoo které budou síti
ně Rooseveltové ku svatebnímu
dnu odsvidány — Jskmile prý se
pieiiJfnt dověděl o tomto chystá
nim dru ptohlisil ie sl tdho
11 přvji t díMtíl l osoby kUté
připadly na tuto mylttnku od ni
wpustl
0)
Podává nejvíce zpráv
Tábor Mlnn
Ct red I 'ok rok ul ~ 7uilAm
vám o]m"1 předplatné na pfíittí
r"k říúntku $115 Ya jircmll chci
Velký HlovttNNk kalendář 1M
vil m ml vetlee lílf neboť jk
I4v4 nejvíce Rráv % řetkých
OHud 11 ii?Mcček a tak ho Jcdi-n
do ví o kru Janech klcří Jmou ro
troiifienl o celé Americe a to i
takových které zul JcKtfi jako
jluZ4ky a rodáky % Jedné vai
tam Yn oceánom l'řcjl vám
mnoho Ktíwtí a více nových odbč
rtttťlň rtaatévajícím rokem ZfV
fttlvám v ikia ii odbřratcl
Letošní úroda
Zprávy statistického úřadu ze
mědělského oddělení které sesta
veny jsou na základě zpráv růz
ných pravidelných 1 mimořádných
zpravodajA 1 doplflované zpráva
mi zvláěfních hospodářských jed-
nulHo vykazují za poslední rok
následující úrodu 1 3707993500
bullA kukuřice 438463834 bu
zimnf ptenice 364370655 bullA
jsrnl plenice 953 316197 bulla
ovsa 136651020 buílA ječmene
Tabáku bylo sklizeno 636033719
liber
Orgán ČSPS
Právě dollo nás první Číslo no
vého ročníku Orgánu ČSPS vy-
dávaného v Milwaukee a řízeného
redaktorem L ťaldou Na vyda
vatelstvu 1 redakci je patrna sna
ha orgán tento zlepSit jak
(Spravové tak i obsahově V do
llém Čísle redaktor p 1'alda sli
buje že snažitl se bude aby orgán
tento přinášel práce cenné a zají
mavé a má v úmyslu zavésti též
několik nových rubrik Dosavadní
Číslo uezdá ae vlak býti lepší pře
defilých — bývalý redaktor orgánu
CSťS p J J Král v článku
onehdy ve "Spravedlnosti otiště
ném vyvrací tvrzení Nár Hlavní
Úřadovny ČSPS že viděla nut
nost "z vážných příčin' redakci
orgánu předatl jinému redaktoru
Pan Král nikterak si toho neza
sloužil Orgán vedl ve aměru
odpovídajícím zásadám spolku a
vždy hleděl uveřejOovati práce
literárně cenné časové a zajíma
vé I záminku že tiskař neměl
po ruce vždy dostatek rukopisů
vyvrátil tím že rukopisy vždy
iešlě zbývaly Poděkováni NHÚ
bývalému redaktoru zni prý po
divně Vážíme si pro Žurnalisti
ckou práci onou redaktorA stejně
ale myslíme že NUÚ ČSPS
měla podati přece jen řádné vy
světlení proč orgán předává do
rukou jiných
řikoý vánoční dárek
Dsvid MtGill bankéř a Vot
seka dal svým dcerám snad nej
větll dárek ve Spojených Státech
Sedm jeho dcer dostalo dohroma
dy loooo K vánoční slavnosti
dostavilo ae dvaatřicet potomků!
synové detry a vnuci
Vyloupeai tiaki
' Moorr OkN se otntmujti
Zpiávy spojeného tisku o krádeři
v idtjit bance dat 16 piosinc#
neiakládsll 11 áplaft na pravdě
21oděi nauloupili liooo Jak byla
nesprávně spojeným tiskem oioá
msno nf bil jenom Ituo To
ovtem ntsavdalo ptičioy aby bsa
ka druhého dne neobchodovala
dilf
Tajný sňatek
Spolumajitel známého velkého
závodu pivovarnického Ad liush
byl onehdy překvapen sdělením
své dcery VVilemíoy která mu
otoániila že už je provdána
Vzala ai bez otcova svolení ně
meckého poručíka Edvarda Scha
rrera ze Stuttgartu Seznámila
so 1 ním za výroční cesty kterou
koná Duih 1 rodinou do Německa
kdo má na Rýně nádherný zámek
Zasnoubili ae spolu tsjně ježto se
báli starého Proč nikdo neví
Nynf sem přijel poručík na dovo
lenou a oba mladí lidé se dali taj
ně oddati Pak to oznámili
Hulhovi který— ač jest to dosti
divné— nic proti tomu nenamítal
Teď se bude konali oficielní svat
ba Novomanželé stráví líbánky
v Uushově paláci v PasadeněCal
Pak pojedou do Stuttgartu Nyní
jsou vlechnyliushovy dcery vdány
Zajímavá vojna
Železnice ve státu Pensylvánii
uanesly se že nebudou počínsje
novým rokem vydávat! Žádných
volných cestovních lístkA novi
nářAm Vydavatelé listů v Pits
burgu se scili a prohlásili že bu
dou se chovat! zrovna tak jako
železnice: Nepřinesou Žádných
zpráv o železnicích nebo o želez
ničních úřednících Jenom když
se vlak někde rozbije nebo přijde
někdo na dráze k úrazu popíšou
vše do podrobná Zajímavá vojnal
Zmizel z domova
Před přílišným požehnáním
kterého se Johnu Mosbrandovi v
Chicagu zrovna o vánocích dosta
lo narozením trojčátek uprchl
tento z domova a policie marně
po něm pátrá Rodina už čítá
dva páry dvojčat a příchod nově
narozených trojčátek byl Mos
braodovi tuze mnoho Jsa bez
pochyby jiného náhledu než přá
tel děti Roosevelt Mosbrand
jakmile se o novém přírůstku do
věděl odešel a více se nevrátil
Manželka jeho je matkou osmi
dítek a nalézá se v neutěšených
poměrech
Nechce jiti před soud
Do Washingtonu přijel v tyto
dny oregonský kongresník Iiinger
Ilermau který je obžalován z
různých švindlů spáchaných po
zemkovými obchody Dokazuje
Že soud nemá práva na něho do
kud kongres zasedá
Drobnosti
— Slečna Alice Roseveltova za
platila $ laoG cla z dárků které
li přivezla ze své cesty po Orie
ntu Obnos tento zaplatila čekem
znějícím na vlastni její vklady v
bance
— $ 750 dostal známý drůbež
nik T Wittman za jednu kvočnu
kterou prodat mezi jinou drůbeží
generálu K T Mc Tpierovi Zít
kal za svou drůbež již několik
cen mezi jinými též pli poledni
pan-americké výstavě na svého
holuba nazvaného "Elegant"
dostal první cenu
Polovička petroleje vytěženého
o celém světě připadla na Spoj
Stály Za tok 1904 bylo vytěženo
9303 000 000 gslooů petroleje a
{hol na Spoj Státy připadla 4
916000000 gstotnV
— Válený přítel listu nalho a
Calilornie sděluje nim le p Mar
tiu Shula válený a oblíbený kra
jati v laikspur Cal a dávooletý
odběratel nalho listu ftmřel
Uml1 u ctihoduého stlřl 73 Uu
Zanechává sdt četné plibutett
stvo jal smiti jho upřhťoě I sil
Dob
písník
Podivná přátelství
Fitzsimmons známý zá
a bývalý champion světa
který před nedávnem měl v Saa
Franciscu zápas" s Jsckem
0'Drienem a od toho zle byl po
hmožděn a pocuchán dostal od
našeho presidenta Roosevelta sou
strastoý dopis plný účastenství
vřelých slov a sympathií Dob
Fitzsimmons nemeškal aedl a
odpověděl presidentovi delším
dopisem v němž srdečně děkuje
presidentovi za účastenství v jeho
rifhodě
iq
Šťastný Nový rokí
Veden jsa nikoli zvykem ustále
ným nýbrž ryzí vděčností k všem
přátelům a příznivcům závodu
svého dovoluji si tímto způsobem
vyslovit! jim všem ze srdce jdoucí
přání by štěstí a zdar provázely
každý podnik jejich po celý rok
by těšili se ze života a zdraví
svého by dosáhli cíle po němž
touží aby schopnými bvli svým
dílem přispět! k blahu bo lid
stva Dylo mně běhei - lešlého
roku podáno tolik důkazů přízně
jako žádný rok před tím čímž
možným mně bylo přivésti hlavni
výrobek svůj Trinerovo Léčivé
Hořké Víno k největŠÍ dokonalo
sli jaké dosíci lze a učiniti jej
ntjlepSím a nejrozšířenějěfm do
mácím lékem našich rodin Po
znaly všechny Že přináší a udržu
je zdrav! tím že upravuje zažívá
ní sesiluje nervy a obnovuje krev
UŽÍvá-li se ho hned jakmile se
objevf sebe nepstrnější odchylka
od zdravé chuti k jídlu nebo jak
mile poklesne poněkud síla těles
ná a chuť k práci tento lék mno
ho vážných nemoci zapudí Právě
proto lidé zcela zdraví užívají ho
za ochraný prostředek proti vzni
ku chorob neboť každodenní
dávka před spaním nebo před
hlavním jídlem denním jim zdrav!
i sílu zachová Lidé bledí a slabí
lepšího léku nenajdou Doufám
že v novém roce bude lék tento v
každé rodině a jsem s úctou Josef
Triner 799 So Ashland Ave
Chicago III Pošlete 10 ctú na
kalendář
Dúležitójipozornení
Ct našem příznivcům oznamu
jeme že kalendáře PEČÍRKŮV
a RESED LIDU které jsme dá
vali za prémie více nemáme
avšak v krátkosti budeme míli
jiné rovněž z Čech Tak brzo
jakmile je obdržíme ct čtenáře
na to upozorníme
V úctě Vyl Pokrtiu
Nádherný kalendář
Jako každý rok i tentokráte
Jos Triner vyrabitel Léčivého
Hořkého Vina předkládá lidu
velmi nádherný kalendář lithogra
(ováný v mnohých barvách Jest
to bezpochyby nejcenněji! dílo v
to 11 oboru a proto vítaným bude v
katdé domácnosti Kdo a nalich
čtenářů by ai výtisku přál nechť
salto toč v poliovoích soámkách
na adressu vyrabtteiovu Jos
Triner 799 So Ashland Ave
Chicsgo llls Kalendář aestává
1 dvou obratů 1 nich! jeden
předvádí veselou společnost na
prolldce v automobilu a druhý
rodinné itětlt v sshradě plné kvě
tů Ilubs radno posplliii ii pfi
hlllkaiui pokud kalendář oanl
loisbrán 3313