Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1905, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i§lii!ř4mi!ifelPrfefel!iP!i
g Z přátelských kruhů f
THOMPSON Neb dne ax
prosince— Ct rcdakcel Zasílám
vám současně předplatné na milý
Dáš rok Záp 115 Co prémii
zašlete mi velký kalendář Slovan
ský V tom novém kvapem se
blížícím roku přeji vám mnoho
zdaru v podniku vašem Kéž
snahy vaše utkají ae te zdarem
Jen dále ve smíru vámi započa
tém!— Nového zde celkem vzato
není nic až na několik nepatr
ných nehod Jak se zdá budeme
tu míti během času přeco jen více
Čechů právé zakoupil zdo farmu
pan Kudrna z Wahoo Končím
pozdravem vám i čtenářům Vát
Fr J Cacák
WINING la Ctěná redakce
Pokroku Západu"! Velice rád
pročítám aloupco vašeho časopisu
1 zejméoa různé ty dopisy od na
tich krajanů roztroušených po
celé Americe Často se dočítám
Že se jim vede dobře což mne
velice těší mnohdy tak sice ne
bývá ale to oni nechtějí dát do
veřejnosti což je v úplném po
řádku Neboť Člověk nedostane
ničehotak jako tak Letošní úroda
byla dosti pěkná a na počasí si
také nemůžeme stěžovat dosud
nemáme sněhu Korný jsme milí
dosti a radoeť byla ji obírat
zvláště1 kde nebyla větrem pová
lená Měla velké klasy a byla ni
práce velmi příjemná Vzpoměl
jsem si na milého krajana z Min
nesoty aby se po nás zase ne
sháněl Co dělá Koníček a Lctý?
— Co dělá Letý to právě nevím
ačkoli nemáme k sobě daleko
Hladit se moc nedá to já spíš se
nechám pohladit Myslím ale že
se přišlé přihlásí a poví co dělal
bez mučení — Budou zde narov
návat dráhu měla prý mnoho
oklik Proslýchá sc2e půjde zrov
na přes Letýho íarmu Myslím Že
ta dráha nadělá zde mnoho ne
šťastných lidí — Abych nezapo
mněl musím sděliti sjjvámi Že ti
šenkýři co nám zavřeli do arestu
majítoho dost Ti druzí se bojí a
tak nevím co budeme na ty svát
ky pít To ani nebudeme zvát na
koledu a to je velmi smutné U
nás lově smí se krmit ale napájet
kde pakt Onehdy se z čistá jasna
rozlétla zpráva že ve Viniog Sen
kují a za chvíli byla ujeta cesta
jako mlat Jeden tam začal pro
dávat pivo To jsme si zase jednou
poseděli a popili A tak jsme se
rozhovořili Že se nám odtud ani
nechtělo Musím vám říci jak
vlastně to pivo vypadalo Bylo
trochu do červena a tak řídké
slabé bylo že ani téci nemohlo
Drahé bylo asi jako u vás vOmaze
Přeji všem čtenářům a čtenář
kám ''Pokroku Západu" Šťastný
a veselý nový rok Nechť hodně
dopisují! Joseí Koníček
ST PAUL Neb 19 prosince
Ct redl Jest tomu už hezky dáv
no co posledně jsem podal do
listu vašeho zprávu z našeho oko
II Nemohl jsem se však k tomu
při nejlepší vůli dostat ježto byl
jsem příliš zaměstnán Ještě ne
dávno jsem myslel Že u Jar
llurta zamrznu ale dopadlo to
Celkem výborně Pan Ilurt po
stavil si krásnou residenci dům
za který nemíní so nikdo nikde
stydět Jest pitrtso U mcii lidem
zavládl blahobyt Důkaiem toho
jeit ie katdý kda dni staví
staví st vkukem tlcuaucl a oido
lntl — Máme lď to nejkrásněji!
počatí jaké i kdo tnůla přát
Kotuu maji většinou doma všichni
hospodáři leda ai na nějakého
toho nedbala který si ttiyilt Š
ml na to dost Čnu kJyš joil lak
pěkně —Pan V Kaček tesařský
stavitel přistavuje si o jednu svěť
nici více-— Před třemi nedělemi
slavil zde sfiatek p Jan Klanecký
z Custer Co so si Tůmovou Byl
jsem líce též pozván avšak při
nejlepší vůli nebylo mi možno pro
naléhavou práci aa súčastniti a
dosti mě to mrzelo neboť bych se
zajisté měl jako Mahomed v ráji
Min týdne byl jsem také v lil ba
a koho tady nespatřím jako staré'
ho Doifiáka p Frant Klcpcjtku
se kterým prodělal jsem před
mnoha lety tažení v Bosně Frank
jako atarý kamarád z vojny od re
gimentu Hajša ě 21 přivítal mne
1 veselou tváří a už jsme byli svo
ji Přitrefil se k nám později také
pan Josef Klanecký všichni pří
znivci Pok Záp Na to pozval
nás p Klepejtko tam kde jak
říka Nedbal Člověk 10 obveselí a
dostane i více rozumu rozumí se
žc jsme pozvání ochotně vyhověli
Pan Klepejtko slavil toho dne své
narozeniny a toť se ví že částnul
kavalírsky Během dalšího přá
telského rozhovoru vypili jsme
"jích'' ještě několik až se nám
čepice na hlavě zvedaly Domů
ubírali jsme se po delším teprve
čase ve veselé náladě — Bylo by
zbytečno abych rozepisoval se
ještě teď o úrodě bylo o tom na
psáno již dosti a každý ví že byla
dosti dobrá pro farmáře a že i děl
níkoví nebylo zle Kdo chtěl pra
covatí měl vždy plné ruce — Též
musím zmíniti se o smutné událo
stí Asi před rokem slavil pan
Theodor Ševčík svůj sfiatek se
slečnou Manasilovou tehdáž 18
roků Čítající a zdravím kypící
Před třemi nedělemi povila mla
dičká paní hoŠíčka a od té doby
tonula nebohá mezi Životem a
smrtí až konečně smrt vyrvala jí
těžce zarmoucenému manželi dne
16 prosince Dne 18 prosince
byla pochována za ohromné účasti
přátel i obecenstva Pohřební
průvod byl přes půl míle dlouhý
Budiž jí země lehká— Ct redak
ce: opět jeden rok uplynul do
moře věčnosti a v brzku nastoupí
nový na jeho místo a my co čte
náři povinni jsme vám vřelými
díky za vaše celoroční přičinění
Každý Čtenář měl by oi nyní při
pamatovali vaše úsilí a překážky
s jakými jest vám při vydávání
listu zápoliti a vám svou povin
nost malou tu částku předplatné
ho bez odkladu zaslati Též
já tak Činím a zasílám vám své
předplatné na příští rok Záro-
vefl obdržel jsem předplatné pro
vás od pani Marie Dvořákové
částku ři 15 Rovněž pan Joseí
Matoušek zasílá $115 a přeje si
co prémii PeČírkův kalendář já
přeji si za prémii kalendář Česko
slovanský a pí Dvořáková PeČír
kův S přáním šťastného Nového
roku Vám i všem čtenářům tohoto
listu znamenám se v úctě
Albert Ambrož
KIKYVIN Kans 17 pros 'oj
Ctěná redakce! Nemohu se jit
sdrlcti abych panu llavlasovi za
jeho upřímnou snahu o zlepšeni
českoamerické Žurnalistiky nedal
na levo svůj obdiv a puié uinánl
Ano má lajisté pravdu praví II
ie četkoamerickd redakce měly by
byli pečlivější ve výběru svých io
mánů te by měly hleděli aby
čtenářům doslalo se něco ceuníj
tího i poučnějšího — Plál bych si
bychom lu měli vlea p Havlátů
aby katdý časopis čcikoauieti-
cký st po A dn nebo dva sloupce
týdni vfuoval k nápravě vkusu
čtenářstva Potom bythom jinak
prospívali jiuak bychom naučili
se bavit! a vije bychom byli váže
ni Ale podobných buditelů je
málo se svíčkou aby je hledal
když se konečně přece některý
najde vrhnou se nad mnozí a on
zastrašen umírní anebo docela
zastaví svou Činnost
Vzácnou výjimkou je pan Ila-
vlasa Neutekl ani se neschoval
před nimi Zajisté že věděl Že
za ním stojí mnozí z těch probu
zených kterým so teprve nyn
otevřely OČÍ mnozí poznali že
mluvil pravdu A ti všichni si
přejí aby ten hlas pronikající jen
budil dále aby jich probudil co
možno nejvíce
Páně Ilavlasovy práce mne
velice zajímají hned od prvého
objevení se jich v tomto listu
Pročítám je stále a musím o tom
přemýšlet Jsou psány upřimněod
srdco a srozumitelně takže musí
každého zajímat! a každý s nimi
musí souhlasit
Myslím že by mělo více čte
nářů podati o tom úsudek čímž
by se docílil větší zájem o dobrou
tu věc A to by už byl krok k
lepšímu a k nápravě
Josef Goldsteín
MI5ADOW GUOVE Neb Ct
redakce "Pokroku Západu"! Ani
skoro nevím co bych Vám měl
psát Nic se v našem okolí nedě
je co by Vás zajímalo Počasí je
ctále stejné a dosti pěkné takže
si nemůžeme naříkat Onehdy
jsem byl v Lincoln za jistou zále
žitostí Navštívil jsem iéž zná
mého milého krajana p V J
Fitla Velice vlídně mne přivítal
a pohostil Pan Piti je bodrý
upřímný krajan každému ze srdce
rád poslouží a dobře poradí
Vdlvám mu touto cestou srdečné
díky NsŠi krsjané měli by si po
dobných upřímných lidí vážíti s
uchárl li senát krajan o nějaký
úřad všemožně by mu měli vyjiti
vstříc Poznal sem málo podob
ných lidí Trpká zkutenosť nás
učí že mnozí než se k úřadu do
stanou zajímají se o farmáře a
pod a když jsou u cíle ani si jich
nevšimnou Pan Piti není tsko
vým Srdečný pozdrav
Fr Brožek
GKNUVA Neb 4 pros 1905
Ctěná redakce! VŽdy čekáme ne
trpělivě na "Pokrok Západu"
který se nám velice líbí Kád čtu
uveřejněné články a myslím že
nebude na škodu podám-lí i já
svú úsudek Všechno se mi ve
lice líhl zvláště1 články a dopisy
od našich krajanů a často se musí
Člověk s chutí zasmát humoru
kterým vaši dopisovatelé neskrblí
íe mi velice lito 2e nemohu všech
ny dopisovatele osobně poznati
musím ale doznat že články jejich
se mi velice libí a zvláště proto že
jsou psány beze všech urážek a
velíce zaiimavě Pp KastlSotrab
Skalický Otoupaliková a jiní jsou
dobři dopisovatelé a dovedou 1
„ — B
pobavit Zbývá jenom otázkt
je li s tím pan redaktor spokojen
Myslím Že s tím jsou veliké obtí
že když přijde nemilý dopis a on
chce každému vyhovět A teď si
představte Každý takový dopis se
někde chytl a nsjdou se lidé
kteří ho pilně přetřásají A poně
vadž takových kteří přečtou po
zorně každý sloupec jsou tisíce a
mezi nimi přece najde se jeden
kterému se něco nelibí dá se my
slit te 1 tím je souleoí Ji sesle
nebojím ničeho a budu psát dále
Viktor Uranii
Vichopto se ihned proti bole
tilem v sádech ntb strnuti v iá
dech Zameškáni podobného pří
padu bývá příčinou tuhnuti svah
ale nechať ut stane se tak trvale
aucbo jen na čas utlvejti Olej
Sv (iotliarda on sesli! vás a
hřlvá vyléčí vaši nemoc
lili - I L I 111 11 1
Klínil VI'H U! M1'IIIW UMÍ ( '
ttUl5m Ufct mtiil trtk JSi?
fctl)! no riMiu u lu rit trvtivt
iiřa!ftiriíiifci
1 NS
Willow Springs Pivovar
d&vA
ZELENÉ "TilflDING STAMPS"
I
% Za IKU 00 zelenech Triiil-
Mg marnpsi nuznou ucu
nou HTAItM k NTKiTKM
(3 tucty pintových luh ví)
-co na
' 1
!"Jii:fi)j:ij :
mi'
Za 1500 jiclunýcli Trud
Hlnmps 1 každou bud
nou
NTAKiHNTKiri:S
(2 tucty kvartových lahví)
— cena
Parno n
1 UWUIUIIU
tr-K Ř„ d„u(ii(i nlKiEÍ 1tlttf'iuX ►! Líbit Ev
lín noto tcJ! uvojn(l80lnou Hodnotu v íicicnycii '"iruu-
mít Biampu
Objednejte fl politou neb U-lcfoncni J800 nebo 1085
nx:úríili"i!rw
tm
li
1
TOKZ
BJLUJL RIBBON
ODINNÍ-Ž pivo jest lepší než jarní lék Ono
vyčistí krev sešili celou soustavu tělesnou a
připraví vás pro horké a vysilující letní
R
i měsíce
Přítomnost jeho dodá rozkoše jakož i zdraví hj— '
u: ! _„# I
STOÍZ DIWINO co
nOTTI Ef{S
1 K't
iCimsw iwsťsVf žiiisf
JL
11M M M HtXltttlttULU Ittt I f 1 1 1 1 1 tl 1 1 1 1 1 A MM 1 1 1 1 1 1 1
S NejstarŠÍ a nejlepší místo pro schůzku jest
S VT MATTT5PT5A kkstaujunt a
J v Mm JílOO rarnom ul
2 Pravd Importovaní piva na řepu imsbAm1ó z Mříťanokr-ho plvo-
3 varu v 1'Jznl v tiwMth llobrnu Munich JJavarla pivo Pivo Anbcuser
5 Iiucb a svÉtoznínié Faunt zinkalo rozsáhlou reputaci
2 Kavárna pro dámy nalézá so na druhá podlaze 40if
Jižní Dakota
Zem hojnosti
Bohatá půda mírné podnebí a hojnost vody
učinily Jižní Dakotu jedním z nejlepších rol
nických států v Unií
Půda Lyman okresu jest neobyčejně bohatá
Jest to černá hlína se Žlutou hlínou ve spodu
Prodloužení tratí Lyman okresem zbudované
nedávno
Chicago Milwaukee & St Paul
drahou
otevřelo část onoho státu dosud spoře obydle
nou Pozemky se nyní prodávají za cenu od
$H do $i$ akr a jest celkem pravděpodobno
Že cena jich během jednoho roku vzronte o
loo až aoo procent Jižní Dakota skýtá velkou
příležitost pro člověka s malým kapitálem
Kniha o Jižní Dakotč za dva centy poštovného
(hejta-ll sdurum knihy a broiurky 0 JUnl lkub ípftJíl)&
jelitu kupou a íulli tp Ji j puitou due
F A Nash (JW A 1534 rirmmst Onmlia Neb
J llléttU iiH!llMllilllHlllllllllMlll'lllllllMIIIMIIIIIIHM
Alt ie llliťí 1 lil IIMIIIIIMItlIIIHIII HIII ( I 1 II
Míilv i i 1 1 n ' tit ' " ' '
Kam ífcl#n í vil ii i i i ii i i i i i