Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1905, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0
llOKROK ZÁPADU
P jbii ií#f by ViikTVtíhmimVQ
lBDV lait líwfafrt rU-TtdWH
éiibacřlpthjiri byweíl - flQOpef yasr
VVl If4z( MÍ 101 iifcřM
fjáard: Yrtfaratclskd IdoL Fokroka
vf IlUtfKlI Mllttl
109 Itll Mowiri Ml - Tilffl 1011'
CMpUlné $100 lift rok
IH ('wU $160 rob
V liifiU dodávkou itollovnl ttftlttiWt1
piíKitl pro UpojHiií lUly ft Kh4uí I' f
(ljfif'tl HIT liti IIIK (l H'W
j'f)l£ÍIOI€ HXiAI!J
OmimIih Nwl
Omaha Ncb„ 27 prosince 1905
i1 1 j
— Vlny io Ceff až potud I p
Ant Jurka tatihl do dbity tvou
hit proaeicnou v New Verku
dne 17 protlnce I r— -1 zatáhl
n£ťataě Postivll io králce i
dobře po lok "Svornou!'' jejímž
j dopisovatelem jo průhledni ti
válečná lott i irnUna Ovlem
jiný krváckému orgáou chf
csiftkému propůjčili nemohl nel
opět čaiopit lltknoiicl krváky
i člověk i "Svornosti' dolevnft
přfznéný A pio Jurka hotový
obětovat! ivé poctivé jméno účo
lom tak nízkým vydáví to v
bezpečentlvf io vrháním nepravd
aa jioé vrhne pravdivé tvltlo na
iéb lama Palhoi takových
Článků a lečí itičí oa chvílí aa
ďrlcrt přirozený bčh véd alo
pravda oa konec oa Jovo přece
jen ao doataoo Štvaním proti p
Havlátovi ohrad ao pozornou na
jeho "gleity" "přečti i potom
luď" jo to tuííme výrok Uudd
húv přečtou-ll it čtenáři "Svor
ooiti" a potluchičl p Jurky Člán
ky p Havlátovy utoudl rozhodně
oěco co nepřátelům náprayy a
taitancom oatich chyb nebude
přilil plijomoo
#
— Smutno jo Ciovlku jen tro
chu češtiny dbalému oad flinky
mnohých našich žurnilittů i tak
cv žurnallttů Pro dnelek li vy
bírámo opči jea maličkou ukátku
i článku "Habemut papám" psa
ného Jakýmii J Ortem Jehož
jméno io ve "Svornou!" objovujo
několikráte do týdoo Neohraba
ooiti alohové i kottrbitoitl i
chudoitl výntů li nepovšimneme
pooívadi bychom byli nuceol
otilkooutl dokladem téměř celou
unuitať Upozorňujeme důvtipné
hodopitovateie' Svorootii'' pouze
oa cizí významy jimž dokonalo
ani nerozumějí proti nimi vlak
go neozvou a takovou horlivostí
jako io ozvali v nevědomosti proti
několika odborným alovOm ve
Článcích p Ilavlaiových Jen
namátkou itůjtei zde dokladem
tyto vyflatkyi "tocieta oejmtr
kaatoejtí blateovtný kategorie
pacifikovaoý proletariát super
vité cerkl kumbince gtudimu
kontům meditace repreteotovati
kontribuce ttereolypof kol
lekce ' Nctnl lépe a nevystihují
tmytlu četká olova jako jiout
"oejvýioačofll obor tpotřeba
úvaha" etd? nova připomíná
me (lánek I' V Krejčího který
otiiali jtme nedávno Takové
utíváol cliích tlov předpokládá
dulevni ometenou i metéry ve
vtdllání I ařejml oivtdCuje dA
tinikou aoíhu tdáti uíeným
před proitými lidmi %% onen
Slovák ikutetná ani nemá tmytlu
čitích alov jlchl uiivá dolollme
d&kiiem 1'ilti "likooiU legiti
niovaný" aikoli jíl liKÍtimovtb
intmeuá 'ákouitt oprávnlný'
Kdo i ntiich (leniřA vytná t v
Ittlnii $hhIiO'I httypott p Utiavu
tik li netřeba nám déle ee tutd
n4 rti potattavovati le vltk
třb likavlmu tlavtku vyifku
thHy kiuM jikíi uliflt
ilova "ten aarný'' mítto "týi"
jett ovlem už horlí než amutné
— "Krvavé Čtení" vzbudilo
pozornou u ttenářov I u jiných
litto 79 nati odběratelé atojl za
p ifavleioo dokazují Celné co
týden docházející a niobftdnané
dopity aouhlaioé 1'roitf lidé
pochopili dohrou myilenku
i to mole býl p llavlaaovi hlav
ním popudem k dallí práci "Ho
dila jtem Knížete hor do kameu"
píle oám jedna z Čtenářek "abych
m namutila ilytlít A zamy
tleme te nad alovy čtenářky i
Wilber jež nad krvavými romány
chytá io za ledivou hlavu
Tedy dvé již dulo ozvaly ae z
tich detítl jež ai přál p Havláta
probudit aby mohl být apokojen
i Ačinkem ivé aedmé glony Ale
zAttane jeo při dvou nebo při
deeíli?
t
— 'Správo JInoeťdenofk i týden
nik "Oennico Novovčku" a "Li
dové Utty" otitkly "Krvavé čte
ní" dotlovoé — "Žcntké Utty"
v tretti i "NároJ" úryvek te
aympathickými dodatky aii v tom
imytlui i1 Havláta io jo avobo
domytloý ale Že neohroženi tepá
zlo avobodomytlného denníku
NemCi vlak zapomenout io ani
katolické iiity neotitknou a nikdy
neotitkly krvavých románů —
Dáváme otiltlním onoho upozor
nční jen průchod pravdi A z
"Žentkých Uttů" citujeme toto:
Na přímé vyzvání odpovídáme
že žena která ráda čte přečte
vlechno ae zájmem tedy jak ro
mán otravný tak román dobrý
Na čatopiiu tudíž záleží aby pS
ttoval vkua avého Čtenářttva a
nedával mu míato Živné četby
jen plevy a hnůj Že "Svornoat '
tputtolila krvavými romány vkua
a kratocit avých Čtenářek toho
máme amutné doklady avlak ae
zadoituCinloím muiíme říci že io
to již obrací k leplímu i ženy
lamy nahlížejí že dávati ae rok
pcroce ohlupovat! týmiž romány
a jeiti za to platit! je neimíroi
pošetilé a nedflttojoé"
— Nejdříve "Svoroott" chtčla
i p Havláty učioiti tupítele a
lunobítele Čechů amerických Tak
tika te oeoivčdčila pokuty aelha
ly l'řilla tedy a novou zbraní:
maž! te na p Havlaau vrhnout
podezření mtty V Havláta avé
vyavitleoí pokud víme zatlal do
chlcagtkých dvou denníků — my
nebudeme včemi loukromými ma
řit mítta Jen jedno řekneme
"Svornottí": jí podařilo le poitvat
jednoho odbčratele proti oám
alo my vzbudili jtme jich více z
dřímoty A ti vzbuzení budou
mluvit a ta řeč bude známe
nat pro "Svornost' mnoho
Chce-li "Svornou" "umlčet" avé
"protivníky'' nechť mltto -I ůtkť
kAmt přiloží rukou k oápravčl
Nechť nepoamívá ae lidem a ni
přetni netouhlatícím jich té
letoými chybami — nechť ntmttt
ae za odejmutí ohlášky i národní
mu podniku — nechť neničí vku
tu čtenifttva "Knížetem hor' a
podobnými nestvůrami — nechť
oerotmatává nemravných událottí
i rotkolt přímo ďábeltkou -nechť
nettlltt ail — nechť neštve
proti dobrým myšlenkám —
nechť i volné myšlenky nečiní
huutné řemetlo toemravfiovánt
titiců utniy alova nedovolí'
me li říci proti o( a jako do ta
kové p Havláta ujiué ntottý
chal by te ptát JUjt Uy jiítt
} JIjhUí ií7 9 tehtvi httrJrti
ttijt mnuti jU p ťVťáJM— —
tjrjil ik)i půlrok tlačil aby p
Havlátovi ukáttl le bylo by ht(
chem t Joq mifynt proti (i akáte
1'attivoQi! mohla by tnamenat
touhltt A přimšje-li k mylleol
lltUe lidí lato vyttouptot p Ha
vltiovo patiivootli — donutí II
"Svoiao!!1' aby přetitla pitoil
tl čkijmtiikviu bude
me apokojeni ! my — "pokoutní
týdenníček" jenž při vií té avé
"pokoutnotti'f dělá "Svornotti"
tak IČŽkou hlavu
#
— Jakých lží a útkokft používá
"Svornou" cítící že jde o bytí
a nebytí ukazuje případ a p
1'erglercm "Svoroott anažíc
ae vrhnout podezřeni maty na p
Havlaau podobné a! vyjela i na
odpovidného redaktora "Sprave
dlnoati" V Pergíer odpovédíl
a vyvrátil tu lež jak oáaleduje:
"Nikdy jtem "Svornoati" Žádné
avé práce nenabídl nikdy jtem
to u ní "nezkutil" ae Žádoým
přítpčvkem nikdy jtem v redakci
"Svornotti" nebyl vůbec nikdy
jtem nemčl ani tčch nejmenlích
atykůa lidmi Geringerovi blízký
mi nikdy jtem a nimi také Žádné
korreapondence nevedl mimo
prohlášení že jtem ochoten deba
tovali a p Itkou — a proto také
nikdy t nikde jtem nemohl učinit!
probláleoí o nčmž "Svornoat"
také nikdy a nijak tvrzení avé do
kázat! nemůže" A končí takto:
"Jinak na nízkostí "Svorností"
odpovídat! nebudu Tčlí mne
tpolečooit do jaké mne tento list
tyými iivanicemi zařadij ~~ prof
Maiaryk aoudr J J Král p
Havlaaa Dorecký aoudf lierá
nek — mez! lim! jtem rád velice
rád — Tolik pro jednou i pro
vždy 1" — Z tohoto případu lze ai
učinit pfeditavu o poctivostí lidí
itojících za "Svorností" ťao
Havláta může ti gratulovat Že
nedostal ae ahodou okolnosti do
rukou oné Čitté společnosti za
níž byt by ae zaatydčl až byl by
se lépe poučil o zdejSích pomí
recb Čestné místo pro p Havlasu
je v českých týdennících a mě
síčnících ve staré vlaati tiltě
ním byť jen jediného příspěvku v
publikacích vydávaných "Svor
ností" byl by ae zahodil třeba
že by ae tak bylo atalo z nedosta
tečné znaloati poměrů ťanu
Havlasovt bylo by proapělo kdy
by ae byl dříve seznámil i pp
Králem Perglerem ostatními
"proskribovaoými"
#
— Co jt nipadno a tihadnot
Stálé upozorňování "Svornosti'1
na pražakébo jejího dopisovatele
jenž prý je "skutečným žurna
littou" ale jenž bezpochyby ze
studu vytrvale se akrývá pod
značku — strý— Kdyby onen
dopisovatel byl skutečným anebo
aspofi poctivým Žurnaliatou proč
by se jako muž nepodepsal pod
avoje zprávy — proč anonymní
by posílal ty svoje "kabelogra
my"? Je-li jím V A Jung jak
tu a tam ee povídá proč jmeoo
člena redakce "Času'' není pod
oněmi dopisy místo záhadné a
bezvýznamné značky? Ovšem
divně by to harmonovalo a úsud
kem který ai o "Svorooiti'' od
nesl a několikráte 1 vyjádřil předák
bývalé realistické strany a hlavni
ze aloupcú někdejšího "Času"
prof T G Masaryk A p V A
Jungovi jako každému jinému vy
neslo by to v pražském avětě
trochu Depřljemoottí Proto
"Svornost" Jež tak dovede se
chvástat bezpochyby odepře oám
tentokráte důkai pravdy že má v
Prase skutečného žuroalittu ivým
tpravodajem UpozorBujeme oa
tuto tábadul
liiVti "AllV — JJo i
oejlepšlch našich špitů populární
román i českého venkovského ži
vota "liabička" od Uoieoy Něm
cové tlavl tvé joiUcté jubileum
Popivo vyšla v mSj$ Dočkala
to několika tydáal a Itala tt
jadooi i oejítioljllcli Českých
koih Uyla pteloleoa tlmll da
všech tlovaatkých jatykft t mimo
jioé til do alwčioy (rančtioy i
an$lčia)f
JeŠté dozvuky
WUbcr Neb dne 16 proi 190S
Již po delfií dobu jakouti neo
dolatelnou moci jtouc puzena
chtěla jtem naptati aletpoB něko
lik upřímných alov jak mi je ze
srdce vynutila četba článků přítele
náa vlech Wilberakých p J
Havláty Ale atarosll je atále
doat ptaní do novin ae lehko
na firmě odkládá ze dne na den
a tak kdo ví kdy byla bych ae
doslala k vyjádřeni avých pocitů
a myšlenek o nynějším oalem
stavu nebýt okoloosti jež náhle
m! péro vtiskla Ho ruky zvyklé
na jinou práci A řeknu hned
zpříma co to bylo: jediný Článe
ček v Amerikánu který asi tolik
čtenářek přeskočilo anebo pustilo
z myslí sotva že jej dočetly
Jsme odběrateli Amerikána po
drahnou dobu od té doby
co jsme spolu a mým mužem -
a navyklí jtme nafl časem i dosti
se nám líbil mnohý Článek v jeho
sloupcích Kománů jsme ai ne
všímali a nikdy nenapadlo náa
pozaatavit se oad nimi: pro nál
vkus nebyly a o následky takové
četby u jiných jsme ae valní ne
starali A práví ta bedlivost a
níž pročítala jsem Články Ameri
kána má na avědomí že dnes
najednou zase sedám k psaní
Pamatujete ae jeltěna tu kritiku
Amerikána o Článcích p Havlá
tových? Myilím že Vái aa! na
ladila hodní nepřátelaky proti
onomu četkému ipitovateli Jen
st považte když on oám tu začne
psát! proti učení našich dětí an
gličiněl Tak atpofi ptal Ameri
kán — a nái to pohněvalo tím
více Že v našem Pokroku ZápaJu
o něčem takovém p Havlaaa ani
zmínky neučinil - Naopak oabá
dal k atyku a Američany a k oavo
jení pěkných zvyků amerických
a jediným jeho hříchem bylo že
připomínal nám povinnost učinit!
teč jsme aby naše děti znaly i
naší rodnou řeč a zachovaly si
hrdost na svůj původ Zpropa
dená redakce Pokroku — anad
naposled tiskne něco jiného pro
náa a oSco jiného pro Chicago!
Ale to nebylo vše co mne po
bouřilo v onom Článečku "V
zájmu pravdy o Češích v Ameri
ce'' Při tom jsem sí jen pomy
slila něco nepěkného o babském
zvyku některých novinářů o
zvyku za který by ae styděl nej
sprostčí člověk mezi námi lidmi
venkovskými Co však způsobilo
že na okamžik až dech ae mi za
tajil byla konečná slova článku
Amerikána Prý my ženy st rády
přečteme takové romány jako
byly EaŠín a nebo nyní jest Kníže
bor — — a nebýti toho čtení že
mnohé bychom novin ani nečetly
Nad těmi slovy jsem se zamyslila
nad těmi slovy jsem se chytila za
ustaranou avou šedivou hlavu a
v srdci mi to zaúpělo prudkou
bolestír Ženy Vy české drahé
ženy je možno abyste byly
četly ta hrozná slova anezacbvěly
se do hloubi avých duší ať už
pravdivá jsou vzhledem k Vám
ať neprávem potupu na Vál
vrhají! Je možno uvěřit že vinu
té hanby bylo by lze přičítti nám
českým ženám? že bídná a zoo
mravfiujícl četba podporována a
vyžadována by byla od tšcb u
oichl ae předpokládá něloott
jemoocit látka ke krátě opatr
nou a starostlivost rodinná? A
Ue-li tuto potuou vrhnout! v tvář
českým ženám na Severu na Vý
chodě meteme klidně tuto
uráiku my Ženy četkoaaitrického
tápadu? Mlčením projevíme můj
louhlat i uvtřfjfiováalm četby v
nit krev valt ti polůlky kde
oilivuje se tlačioná 4'uditooitM
t loditů kde vykooávi]! te tnao
hooltoboé viašJy kde matka pro
milence ubiji ivé d(iš kde oa
fotčilenl prottjch lidi vypočítané
typiáot ohytdaých výjevů pttpl
ftujt řádky v oichl oeat ilova
dobrého na poučení na zdokona
lení? My že bez tohoto čteni ne
dovedeme obstáli? My anad do
konce můžeme takovou četbou
probudit ve avých dětech lávku k
Češtině a úctu k tobě? Čeiké
Ženy zdaž neozvete ie? Dovolíte
aby do budoucna zbyla o Váe
ošklivá pověst jakobyste Vy byly
příčinou zdržováni pokroku a zdo
konalení nái Čechů amerických
Doit dlouho jtem čekala ozve-li
te která žeoa — a čekala jtem
nadarmo Což ani od "Ženikých
Littú'' te toho nedočkám?
A ještě něco mám na trdcl co
bych ráda řekla především ivým
milým krajanům Wílbcrikým —
ač obávám ae že nepochodím
právě nejlépe Je to četká škola
— o Čem te chci zmínit Jo nfii
většina vo Wilber — když okolím
Wilber jedeš jakobya Četkým
krajem jel a na veřejných Ikolách
učí io němčině čcltiní neučíme
ani na aoukromé Škole poněvadž
netlačíme na vydržování něčeho
podobného Nestačíme aku
lečoě anebo alačíli bychom
kdybychom chtěliK Vím že to
jedná o věc obtížnou — ale což 1
obtížněji! věci nebyly již vykoná
ny při dobré vůli a ipolečném
úsilí? Proč Němci v našem tou
ledtlvl dovedou li vydržovat avé
Školy a proč to dovedou církve?
V O A le kdoti ozval že ne
vidí rozdílu mezi těmi kteří na
vštěvovali čeikou ikoiu a mezi
oněmi jímž Četkého vzděláni io
vůbec nedottalo Zarazila jtem
e nad těmito alovy' jtem aice jen
žena prottá a takřka na denní
četbě novin vychovaná ale
přei to nedovedla bych Kel těch
ilov i dobrým avědomím Jen
rozdíl jett — — a přiznejme ai
že je křiklavý A v zájmu dobré
ho avého jména neujmeme-li ae
včas práce jak to bude vy
padat v Četkém Wilber za aj let?
Pan Hivlata i starý pan Dorecký
vysvětlili důlcžitoit oné věci —
i dr Iška o tom promluvil ti
všichni odešli my nyní
měli bychom záležitosti dát
usnout! navždy?
Ve školní radí Je veliká většina
Čechů a myšlence zavedeni Češti
ny na veřejné Školy byli by přízni
vi i Američané poněvadž v nau
čeni češtině kynul by mnohým
prospěch aspoB finanční ne-li i
duševní Je potřebí jen rázní
vystoupit a odložit všechny osob
ní záležitosti jež nemají být! mí
šeny do jednáni tam kde jde o
čest a dobré Jméoo nás všech
Končím doufajíc že příští do
pis z Wilber přioese již potěšujíc!
zprávy a očekávajíc která žena
ozve se proti "krvavému Čteni"
proti němuž my míly bychom vy
stoupit už jako matky S pozdra
vem a v úctě jsem Vaše
Marie Uecková
Obrovská reklama pro Omahu
Nejrozšlřeoějšl zdejší denník
aoglický "Omaha lJee" připra
vuje se k vydání zvláštního novo
ročního čísla které bude soudí
dle příprav skvostnou a umě
leckou ukázkou rozvoje pokroku
obchodu a duševního vývinu me
tropole západu Omihy Dudo to
jubilejní číslo v němí věrní slo
vem a obrazem znásoroěn bude
postup jaký Omaha učinila al do
dnešního dne
Vydáni bude illuttrováoo čet
nými jemnými obrázky a pohledy
na čelné budovy omaltké Ku
kaldému číslu ptilolen bude veli
ký celkový pohled na Omahu
ptačí perspektivy velikosti 17x33
pal jediný tprávrý a podrobný
obrn toho druhu jtký kdy vydán
byl šeitaácl ttrau jubilejního
tohoto vydáni loovtno bude pře
hledu a rotvoji nJtta po ittáata
obchodní ilavebut ikoliké atd
Ni citu! itraolch idáiomloy bu
dou illuttracemi oejpUdaljtl 1
ntjltptt budovy Qrothy koiulft
Ikuiy otmocaic itd