Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1905, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Volnil tribunu
i ' )
(55a tuto rubriku nebere redakce
ZodpovédiioatljaluSná vínířim náhledu
nctihkom vzájemnému dorozumění)
fiítl ilovo k mimu dopitu
Ctžná redakce! lak vidím do
pil rnfij ti doe i listopadu vyvo
lil opoííci aspoň jednoho i poslu-
cbaCá ceikého kvarteta jež koo
lecký koncert vyhlášeného Kvar
tetta Háda iiem vidy a viude
poutena a mohu říci upřímně
lže oic mi není vřtSím potříenlm
nežli poznívati více a více cnoiti
a pokroky národa Ceikého Žal
že často muiíme k té caosti dobý
vati te ikrze tvrdou nékdy hoř
kou ikořipinu Někdy musíme
nazírali daleko do miouloiti chce
Česká lékárna a poSta
J Vyhlálen ld
(Z í -v Mfnfk pro
í # cnaco ceiueno Kvarteta jez koo- uaieao uo nuouiosu enec
1 1 fcertovalo ve Wcston Neb Afi to me-li vyli národa naleho udržo
I jakou polemiku o těchto věcech Nedávno četla Jiem cestopis
til douíám že ctčoá redakce dá mi Jednoho Angličana Mezi jiným
"IoříleŽítoit aspoň čáitcčně obhájit! popisuje Prahu a její ovzduší
své stanovisko a dále poukázali praví že hudba česká ač někdy
r
v-
mim
} tm L
um
receptů vech
lékofó
Davidův plic
ní Imlmím TM
pro prsu
l'r4íky proti
holostem lila
vy po SíOc
kdo onen pán poněkud amyil mé
ho dopnu hoJni přestřelil Ne
chať p Švejka z Aliance Neb
ared'T Z" přijmou dík za ob
jasnění a pokyny mi danné Dove
du tím více oceniti rozvážoý ar
gument vědouc jak zřídka kdy
rozpřede ie mezi Cechy debata bez
jízlivých a cit urážejících alov
Ano ct redakce ml pravdu že
onen 'jeden z přítomných ' ukázal
e lepíím znalcem literatury než
dojemná připadala mu Jakii polo
barbariká Což by aii řekl kdyby
tak mohl rozumět! textu těch
"perel" které nám poiluchačom
ve Weiton byly podányl
Uznávám že kritika onoho ce
atovatele mažo být! podobna té od
uuuiarua Kipnnga kterou pan
Havlaia uvádí ve avých ameri
ckých poznámkách leč jako on
pravím "stojí za důkladnou dva-
hu Připomínám ai podobný
pisatelka onoho napadeného dopí dojem při jedné návátěvl Národ
! 'nol
? ( bylo
) le nc
i ťřlči
V v
iu Škoda jcu že ae stydí za tvé
jméno a pífie jen anonymně Mělo
V by jdio "Zasláno" větší váhu u
r mnohých čtenářů a zajisté by to
lo i galantnějším když já jsem
nebála vystoupit! bez masky
íinu toho může každý prozíra
vý člověk tušit Leč k věcil
Pan "Jeden z přítomných" mílí
se velice mysle že ve svém dopi
se chtěla jsem posuzovat jako kri
tik anebo dokonce jako "autorita
hudební ' Přiznávám ae a to bez
studu že nedovedu ani "Na iišato
zahrát bez chyby nadtož abych
se opovážila kritisovat slavného
skladatele bmetanu jak se pan
pisatel domnívá Divím se kde v
mém dopise našel něco podobné
ho Psala jsem v jednom odstavci
toto: "Na piogramu stojí: Smetá-
ního divadla v Praze — Dávali
"Pod jabloni" tuším Že to jedna
z produkci Zeyera Na jevišti
představovali celé armády andělů
nebeských aoo i samého Hospo-
dina v celé slávě světel Není li
toto polo-barbarství tedy ptám
se upřímně jak jinak to nazvati?
Leč "Každý k svému" jak pra-
vil ten Irčan nadutému Angličanu
Irčan vracel se do své rodné ze
mě Když se blížil k domovu ne-
a ( a s a
moin utajiti vlastenecky cit a
rozjařen volal a malými přestáv
kami: "Hurrah íor Ireland"
To Angličana uráželo a z národní
důstojnosti zabručel: "Hurrah
íor hele" Načež Irčan s kirakte-
ríitickým humorem odtušil: "Ano
každý pro avou vlast"! Chci
ještě připomenout že "chvástá-
tna: Písně a zpěvy Dvořák: Písně vý" s "po penězích dychtivý" lid
4Jf Novotný: Pírně národní itd atd americký by ani minutu nestrpčl
I
(
f A zatím zpívá se o svedené An
dulce a pod Úmyslem mým bylo
VI traJit s ar a I
coz ks2ay ctenar muset cítit jen
dáti důraz na to že v programu
se slibují krásné a ušlechtilé
sklatby a zatím hodí se tam pfoefl
o níž se bořeji zmiňuji Dávám za
pravdu p pisateli že to není tak
strašné Slyšela jsem horší při je
dnom divadelním představení do
mácí produkci tak zvané kuplety
líyio to v ledne male vesničce v
Čechách jestliže to aprosťuje u
mělce od vyšších poviností nechř
intelligentnl člověk uzná sám
Dále praví onen pán že jsem
hodila božskou melodii Ladislava
mezi brak írivolních písní jest mi
upřímně líto toho nepředloženého
skutku a děkuji za připomenutí
dvou nebo tři opravdu pěkných
Čísel Snad to není ani tak velká
vína moje Nemyslíte pane že to
stojí za uvážení když z koncertu
pořádaného uměleckým sdruže
ním odnesu si třeba jen zrnko
hořkosti ve své duSi? Po vícero
let už navštěvuji koncerty a diva'
dla Slyšela jsem umělce různých
národností ale nepamatuji se a
ni na jediný případ kdy bych si
odnášela takový dojem a pocit A
jak vím mnoho jiných odneslo si
dojem podobný Jeli tím vinno
Kvartetto ve svém výběru Čísel
programových aneb tenor našich
národních písní aneb moje osob
ní choutka nechci tvrdit že bych
ale zúmyslně uvedla a tvrdila "ae
pravdu'' ve svém dopise to sklá
dám panu pisateli zpět k nohám
mou poklonou Dále mýlí se
s le bych snad byla uražena textem
I duetu "Dvě krávy má a heiké
telátko1 ViJyťtclátka jsou roi
toullá třebas na podiim a jsem
jiits Že nélnřjM pohled ani mno
hý Člověk nedovede vykouilit
jako některá kravička —
ríitiQuttfm Že snad nepocho-
puji řeikích plsnt (výhradní
testvi a te ticjiem inatá seriotni
litmluiy četké PrivŠ proto
louk jsem se (tlila oa onen umě'
podobné předitavení jaké jsem
viděla v národním divadle Ne
uvádím toto bych ponižovala ná
rod český ale pouze jen pro uvá
žení zda-li by nebylo vždy ro
zumnější odstranit! břevno z oka
avého nežli pokusíme se vyníti
mrvu z oka bratra svého "Chva-
stavý' lid americký má přec jen
čím se honosit a právem
Na zdarl Albina Drichová
Není to iioSÍ záležitostí— Není to i
naší záležitosti radit čtenářům
jakých léků užívali ale mají-U se
oznámená uzdravení bráti za mě
řítko je Dra Petra Hoboko zaji
sté lékem nadobyčejoým a zašlu
huje pozornosti všech myslících
lidí Bylo prvně připraveno od
starého Dra Petra Fahrneye v I
roku 17S0 Povědomost o tomto
starém bylinném léku není tak
povšechnou jak by měla býti ná
sledkem té skutečnosti že nikdy
nebyl prodáván v lékárnách Jel
připravován nezměněně počtyry
za sebou jdoucí pokolení jimzi
formule předávána jako rodinné
dědictví Další podrobnosti lze
obdrleti dopsáním na nynější ma
jitele přímé potomky starého Dra
Petra Fahrneye Dř Peter Pahr-
ney ta bons uo iaa— 1 1 &o
Iioyoe Ave Chicago III
Prémie
Ct čtenářům nabízíme letos opět
lOiloiulíiro v Ůh?1i
PIXIKKUV sa doplatek ijc
V15LKÝ SLOVANSKÝ
ta doplatek ijc
m:si:i lidu " ijc
Ku prémiím jsou oprávněni vlichol
kdol sobi předplatí na rok ku předu
V udě V J Pokroku
vliMtnl
IVuhIc 11 NťíiiioríMl
Ifl a Hlllliiii ul Oninlia Xv
VUCn MoUftr l-yák Úkol Ipravtf UnuiitUt-
fáué pltflKli Itala ínpi) KorlMilorn vlna a
mJIpl lll)olfijř prodífá 1 1 lkm Til
cákoMk na pogaitanl i
ABSTJIAKTY
— vritoTovoja -
S M Sadlor
17th and ťarnam 1'attcrsonlllk
Zoptcjts senanutohotollita Tel 11)29
KOStOStOlfOKOIfOI(OltOOltOllOltOltOMOItOStOltOltO
Dr A Svobody Hořké VíllO
1'ílnraveod dle předpisů tohoto proulullio Mkafo odtioruCeno 01I0 vínch
Idkafukch autorit v numodch Žaludku a vnitřnosti Toto výtečná Wv6
vlno urlvdno II v pravých (lAvkAcli in (i o Ityll iixIvAno co lok prl alaboatl ta- B
Imlku nechuti k Jídlu nnxážlvnoatí a vAocu podolmích nemocích JI
J'rodAváno Jont v plných kvartových lahvích ŽíduJto o toto víno Jež Jest 2
k (loNtanl ve víoch lopNÍch českých hontlncích 5
H JUNO & CO MIÍiWAUKER WIH„ Joillní majitelovi
Ceitu lícím Jednatelem Jest pan 47— 9
TTT DTT A TTT
O
n
o
f Vnaiia íifl Jťlťivil tun n
OhOM OttOltOllOalOIIOll MCISlOa10 OkOfclOalOtaOalOiSOJlOilOkOiSOlaOJSOfcl
tm FAUNÁM NT 1 OMAHA MU
Česká nemocnice v Crete Neb
Dekenale zuříeny IímIiiv k lciil vŠucli nemocí
tfUr Jit dinu řoii vHnoil riMjriovtjlliul irn1l a upurai y fnk la o nemocném donu
na niijiwpííliij iuifnn!~Nwniil jdou puti m tmWjnu iInifovutKluk
ZvlílStiií poxoruout ae vénuje léčení vfioch ttsn
skch nemocí rakoviny a nemocí praních
Klo riMWilMa wnri prijnt iinh v llif!li(i pUpudnh a uomrta ulili lil poltou a Uky
JnX lir Htnui #ki pMurrn)n nn ntlnjl — V jřpll vil liMpad podrolml a (lo)l(L a
pru Oftaxiilk i'ak vám luli (1CiImiiii luk mi iinimm 1'f ít a láky nn smMJou
fitUi jimt první íwiká nin(iiilta v Amorlev a uamocul Jmou puullvl a levni oIhIou
toni lak huáukátniinnoiím Ur vrviJnilil
O podrobnootl iMe n fiditelei lK KAUI I JI MWVVAl VrcU m
VtrWVT TDT5 A flTTT? íeský hostinec
JtlU 1 JilL rJXhM U Jll o místa Prahy
na rohu 13 a Wllllam ulf Omaha
čisté a pohodlně zařízeni pokoje pro ceatující Jakož 1 vhornii fouká
strava a vzoraá ohluh V hostinci obdržíte vtecn STO HZ Ú V LKŽÁK
nojlopíí druhy vín a likér li a neJJernnSjfií doutníky
Krajané zsvíldto II do Ornahy nívílívou ubytujte so v hotelu Praha a
uíotfíto nejenom ponfi ale iebavlte su i všelikých niniízí 8
Tel A 1NH O píízen krajaně UM VINÍ i:C J JlOIlHOVhhí'
o nnniifiiiinriŘiri on n i n#n
ruuiuunuuH ohm lciiu
Dr E C ColHiis Medlcal Institute
íítočíňtčm trpícícli
Miiohd nemoci poklrtduiid doNiid íti ticvyldčl
tclni přťiiiťiliniiy Jsou nůležltýitil liíky
O
m e h b
COUINS NEWYORKMtOICAlIHWirUTt
1JEULB
O
!
O
Nccliť Húný iiciiiocuý uczoufíí
neboť ítuáo hýtl uzdraven
1'rotl umrlí ncid )éUu prnví Ivuhá tlhi1 A vřnije v ním
iimoho pnivdy Kdo Jíl prožil uvíij vřk iiiiihí xciiiříti příro
da &ňiíi wiíproanč a voje prSvo Vidíme vííik h i mlndl
lidí mrou A prof? 1'roloiíe w nomi íwldlvnjí amrli Kdyby
liilť! iicodlilidídí tu dne ini den a léřcníni av? choroby 11 líni
iicproiiiťíkilí lnu kdy jejích tflo vládne jeíií doHlfilrřnou
íívolní ailoii dulo ly n laiídcuiu prmioci n Jeho adniví a
Život byl ly imclirlnčii
V diiťíwí pokrořílí době Jhoii léktri-profckkořl klcrin sc
podifílo po dlotilioletCni bldinf i KkouSciif vyniléxil a ne
Ktuvíll nrtleíílé léky proti koždí i umi)ii To nejlépe doki
Ulije řpilvit léřcbiiébo úhUivii l)r 1' C COÍ IINS MK
mCM INMTITUTH x které vyNvíti h tisíce poeícnlů by
lo uzdraveno tohoto roku mezi nimi mnozí které obyřejnl
léknři probílili m tievyléfítelué
Tojemalví a podivuhodnou velkého xdirii a jnkyui léfcnl Jmou lidé v
Dr E C COLLINaS MBDICAL INSTITUTE
apocfvA v tom !e tento úmUiv má uvoii vln-tMÍ ohrovkoit Idkrfntii ve které jnou nashro'
iiiAždřny léky te vfiech dílů svřU fx v tomto fmtiví předpiaovány Jmou ucmocnyiu tnkí léky které
Jmou nejen jÍMtym proMlředkem proti dotyfnécliorobř které Hcttliodujf i h télťMiioiiMouHtnvouiuMiiocného
Kdo no ohniti na tento litev mule lti J i m t le je v rukou vyniloijíeílio nícnce a
le léky jemu doilnné Jmou nejen pravé nle I čerstvé u le mijí veSkeron léfívoii aílii
de bydlíte noho diile od Mew Yorku nic nevadí NnpiRte Jeti dopiH po cetiku vy
ličte v nřní nrtlelítč ivoji nemoc co vrt bolí kde via bolí jak vrt to bolí a jak hc cítíte a
poSlete dopía na ndresu níle uvedenou Od po vid' doxtanete sdarmn v řVaké řefi
N Y M I
2n
ti
Mil n ctřny pane proAnHore!
8 rndoMtt Varu oxmimuji le po
vyulitlVaSíťh lékftUemul bo
Iiudík xdravá u dob -u' cítím
Pokud jwni Vnikli lékCi lu nřf
vala nemohla Jni-hi ai jíti aid v
aehodu Nemohla Jaem ani jUtl
ani pracovali Kdyljm ui nřeo unédla ilineil Jwtu
vhc svrAtila Nyní I niaulel múj mA xc mne radoHt
neboť kdy I přijde a prAee domu najde unie vene
lotiaavíií Odporuf ují VAa Jako dobrého lékaře
vSem krajnnuni n krajaitkAm pocclyih Spojených
HtAtei li u Kplaomocňujl VA hyate trnto IUt i a
tnou piddiinou uveřejnil ve vSccli novinAi h
ZútAvAm V iic oddaní Mary Mllndřovii
ííll Mni Ave Ilonu mettd l'a
Objedaejt tuto knihu atpanot ptof
tou tNHiM
„Viidcu kli dnivíM
MF1
Vy Moce mViiý p profeMHorel
Slavný leéební úntave!
JAjMcmae w nvé choroby
tak vylééil jako kdvž c řlo'
věk umyje te Spiny a aice
jen užIvAníiu VaSiclí léků
1'roto nemohu he adriti a
bycli Vrt ni na tomto míhtJ
nevyslovil avé nejHrdefiiřjiSÍ diky a jmoiioc kle
rou jutě mi pohkyll v mé dlouhotrvající a nadmí
ru bolcNtué iii inoci 1 1 1 jsem drahmoi dolm choř
a newhojiny chodili do piAtt" Chudil jsem po do 1
klom li vyhaiovnl peníie ale iiepouudili mi Ko
léaí jteni mí obi Atil na rt pane profťhMtire a
Vy jte mne ukutifaí vylééil Za lo Vrtni j íté je
dnou anleťné diky vdrtvA VN AVAUlK
H'M lUillalo Ave Suiitli iMocaKO
Kniha talii tUívňni jil iu hrAnila život
a na vidy íiUtatu' rAdeiiu iu -nmaiým t
llri)'iu 1'oSlvie níkidik HStovu!cu
inAituk a olulilke knihu xdtirma
H cvUiu duvíiuu tdruťte e na Dr I' C Ctl t lH MoJIvul lntltutoa luuliť k tra
(vité tdtaví a kila bndo Am viluay
l)r K C COUJNS Modleni Institute
140 Went iVMIt Street New York N Y
Av itW— ai