Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1905, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — i rozhledy v dljlnácb souíasnýcn
nim
til 7
(Kakouako)
snémy zabývaly te té
f
fců
v
to j
váf
Že
cv
ř
'jí'
o'
' ' i s£ř výhradní otázkou zrniny vo
:!1(t ibnlch rádA svisk nezdá st že
IV' a docílí uspokojujících výsledků
r"f l Cechách ni Moravě neřku ve
' T Jlenku Zájmy stran proti 10b
lítajících jsou v každé příčině pH
[lil růzoé aby le mohlo pokládali
tAza pravdípodobno le ae stsne
J J iohoda Ňřmci jiou beati poi
i A iMantes v lích DrosDÍch bvlv
ttífuřcny pověstné volební řády
Schmerlingovy i nelze očekávat)
že by dobrovolné přistoupili na
nijakou pronikavou jích zrninu
kterou by ae dávné křivdy oditra
nily Ježto jsou st toho vědomi
že by zavedení všeobecného
rovného hlasovacího práva jím
bylo citelnou újmou vzpírají se
mu rovnez tak velkostatkáři
příčin které leží na bíledoí
Vláda předložila českému sni
mu osnovy o změně voiebnino
řádu a zemského zřízení Místo
ržítel lir Coudeohove odůvodflo
val osnovy a ubezpečoval že se
vláda řídila ohledy potřebám
cnými že se snažila vyhovit!
Ti 3em o práv
V Voběma národnostem nestranné
r" čínala Vládní osnova chce
I Xttt poslanců z 343 zvýšit! na
í }oj zřídit! národní kurie a zavésti
T (kurii vleobecného hlasovacího
f brává 1 36 mandáty Osnované
fupokojila Žádné strany Nepa
' fným rozmnožením počtu lido
leh poslauců neodČiní se dávoé
' jklivdy na niž český národ přes
I o rokfl právem si střžuje Nřmci
í Irase staví se co neirozhodniii na
Íjdpor každé opravě kterou by se
Aočet Českých poslanců rozmno-
V pr usnesli se žáiati aby dosa
' lní volební řád zůstal v plátno
- - 'T a zřídila se pouze nová vleo
Jiná kurie s 36 poslanci Vláda
fbi byla ochotna jich přání vyho
' 5 véti Místodiíitel prohlásil ve
t'%jv6 odůvodflovscí řeči že by na
V(Jrcnto nívrb přistoupila
4 Vládní osnovy i všechny ostatní
) návrhy volebního řádu se týkající
} přiděleny k úřade komisí o 27
)Včienecb V komisi zástupci vel
ďkostatktn a Němců vyslovili se
rozhodní proti všeobecnému 1
rovnému právu hlasovacímu
Důrazné požadování víeobecné
ho a rovného nríva volebního
rozpoutalo v ulicích pražských
Pbouře které po oikolík dní trvá
fiy Dne 3 listopadu sbromáŽďo
-íaIy se na ulicích davy a démon
sírovaly pro všeobecné a rovné
Jasovací právo Ačkoliv nikoho
ohrožovaly a nepřekročovaly
ŠJkzi podobných projevů které
dosud v Praze c k bezpečnostní
mi úřady trpěny byly přece jala
ee policie zástupy násilni rozhá
niti což způsobilo veliké rozči
lení V sobotu dne 4 listopadu
ďoŠlo v Lazarské ulici k prudké
l erážce při níž policie užila zbraně
sekajic i do prchajícího lidu V
neděli dne 3 listopaďi staly se
"Příkopy" jevištěm hrůzy Ne
přehledné davy procházely ae
touto hlavní ulicí a nedilaly nic
( tlboršlho než že projevovaly svou
bievoli nad odporem nimeckých
poslanců proti vfisobecnému prá
vu hlasovacímu Jakmile tyto
' ' projevy ozvaly se před německým
l kasinem strážníci přečetně tam
shromáždění tasili lavle a jali se
l do lidu seksti Když pak lid tímto
r J jednáním rozjitřený se stavit na
í Sdpor policie počala také stříleli
ř iVevolvero Veliký počet osob
pili tom zrsnino a Ij lelý učeíi
Jowcl IluUS kuli usmrcen Houfe
trvaly celý den
i j Nasoimu čelil poslsacl vyli
1 fivše krvavé událotti dolaiovali
t se mlíioJiiiltle sde jest ochoten
ntodkladol vyšetřili jednáni
joduatlivýih orgánů policejních
I a učinili opatřeni lby občanstvo
budoucoS bylo před takovým sne
utlváalm pollce-jnl moci tliránluo
a aby prsžská policie byla v mo
derním duchu zreíormována
Místodržitei slíbil le neřídí
přísné vyšetřování a že strážníci
na nichž bude shledána vina bu
dou přísni potrestáni ala bral zá
rovefl policii v ochranu a tvrdil
atd Každému stavu slibuje se
nico ovšem jen Maďarům Vůd
cové koalice tvrdí že všechny ty
reformy jichž uskutečnění vláda
bar Pejéwybo slibuje jsou
programu koalice obsaženy Oppo
síčaí orgány předpovídají vládi
úplnou porážku nejen v parla
i při nastávajících
U jednala jen v sebeobraně ježto
prý na oi bylo dle patrného plánu mentě nýbrž
útočeno Odpovř J mfitodržite-1 volbách
lova neuspokojila poslance a ne- Proti nemaďsrským národno
přispěla nikterak k uklidnění stem i tato vláda jako předešlá
myslí Pohřeb zabitého Jlubáče vystupuje násilně
kocal se za velikého účastenství
obecenstva ale veřejný pořádek
nebyl nikterak porušen ačkoliv
se policie na ulicích ani neukázala
Do Prahy povoláno množství vo
jáků hlavní německých ale opa
tření to ukázalo ae zbytečným
O stsnovisku svém k všeo
becnému a rovnému hlasovacímu
právu učinila vláda dvoje prohlá
lení Iiar Gautsch ic ještě tC
září v říšské radě požadavku tomu
vzpíral ježto prý by byl na újmu
"oprávněného" postavení Němců
ale dne 4 listopadu dsl v polo
úředním listí hlásiti že požada
vek ten všelikými událostmi v ji
ných státech nabyl podpor) a že
vllda nebude politickému hnutí k
jeho uskutečniní smiřujícímu pře
kazet) ze vsak jen parlament a
nikoliv ulice o nim rozhodnout!
může Dne n listopadu pak k
deputaci německých průmyslníků
prohlásil že ae vláda se
MINNOUItl
'rřtmmvfrvtrrtrifmí
liolivar n pros 1903
Konečně po šestinedělním krá
sném počasí se nám oblobs roz
plakala a pršelo téměř celý den
Večer se to proměnilo v sníh
když v úterý ráno jsme vstsli
byla naše matička země oddina
slavnostní hav uiouho jsme se
tou bělobou nelišili Po deváté
hodině zasvitlo slunce sníh tál
než jsme Šli spát zbyl iníh jenom
v zastíněných místech Právě co
píšu těchto pár řádek chumelí se
jen což a bude-li tak trvat do po
ledne budeme mílí pěknou sinici
Na naší nové okresní budově
se začalo uz pracovat! ale my
souhla-lím že se toho do příštího Jara
mnoho neudili
Kornu mají už téměř všíchn
obranou Nyní nastaly nám zimn
žně totiž dfclfinl dflvl JI jsem
též koupil dobrou sekci a tužím
vé svaly kácením atromů pro pilu
Onehdy si zsjel k nám p Vt
Vosika z Úklahomy na prohlídku
pozemků a znamenitě se mu u nás
líbilo Na mou otázku který
odbírl Casopiv odvětil že český
žádný poněvadž jsou příliš prý
drahé Vzsl jsem dohromady
svůj um řekl jsem mu o dobrém
a laciném časopisu nasadil "špor
ny" a hned tu byl dollárec To
a! nechám ještě líbit povídá to
je obstojné
Dle mého náhledu se bude
námi rok 1903 loučit asi takto
Celý rok jsem se plahočil
bych mnohé něco přiučil
málo plátno světlo přírody
jste-li dosud v polozatmšní
co atesku žalu jsem vám
způsobil
Jéž radoot úsměvčasem přivodil
nyní pykám za to jako placek
neb mě odzvlnějí umíráček
Mnohý na mne rád si bude
vzpomínat
jiný zase mne bude vždycky
proklínat
mnohl duše na mé panování
nikdy nepřipustí Žádné hany
anad jsem vás někdy přitlačil
necbtčl jsem však bych vás
utlačil
nyní pykám za to jako ptáček
neb mé odzvlnějí umíráček
Vzpomefite si na mne jak kdo
chcete
já ul budu na onom sviti
zdraví Štěstí nechť vás provází
vždy v lásce pokoji žijte drazí
já už mám toho svita dost
proto utrmácen odcházím na
věčnost
kde za vše budu pykat jsko
ptáček
neb mně už odzvonil umíráček
Veselý a šťastný nový rok přeje
celému personálu "P "a všem
jeho čtenářům a čtenářkám
Jos Dvořáček
sem koruny jiz zabyvt pracemi o
předloze volební opravy která
bude spočívat! na moderním zl
kládě a že bude věcí parlamentu
aby oprava ještě v nastávajícím
parlamentním období byla prove
dena
Na Moravě kde se zasedání
sněmu počalo rozbitím pověstné
ho smiřovaelho výboru stala pak
ae mimo nadáuí mezi všemi stra
nami dohoda o opravě volebního
řldu Zemský sním bude příště
mimo virilisty mít! 130 členů z
nichž 30 poslanců velkostatkář
skýchaú poalaocú za obchodní
komory ml se dle proportionllní
bo sysiému volit! V ostatních
kuriích mají ae volby konat! dle
oddilených národnostních kata
strů i má být! v kurii mlst 11
Českých 11 německých v kurii
venkovských obcí 39 Českých a
15 německých v kurii všaobecné
14 českých a 6 německých man
dátů —
Železniční zřízenci v Čechách
chopili se nové zbraně ve mzdo
vém boji zahájili totiž tak zvaný
rpný odpor aby se domohli
zlepšení svých hmotných poměrů
Na všech tratích státních drab i
na drahách soukromých vykoná
vali své prlce přesně dle předpi
au a následek toho byl že dopra
va zboží všeobecně vázla a silu
ace se stávala nad míru kritickou
Trpný odpor ten nezůstal obme
zen na Lecny a pocai naDyvati
rozměrů tak hrozivých že se mini
sterstvo železnic po dlouhém vy
ednivaní konečné odhodlalo po
žadavkům děloictva plně vyho
viti Trpný odpor trval tři ne
dile a způsobil hojné Škody
Uhry — V Uhersku vystoupil
bar ťe ervary opet v celo vudy
ežio se pokusy utvořili mini
sterstvo z koalice nezdařily re
érváry oznámil na schůzi voličů
Pešti svůj vládní program který
sfiůlkou nejkráiotjtlch slibů
pro všechny vrstvy obyvatelstva
maďarského AI na maďarské
velool dostalo se v nim Maďarům
jiltlnl že maďarská národa! my
tenká bude 1 touto vládou co nej
illovoljl prováděna Dále sli- ITnrlfthnl nnninnln
Hlid četné projekty ociálnl nUUDUlii UUúllUJU
Qipouatiao vcu savoucím -mIIíiii i(UflI1- IHtlu
iconecneno isineno a přímeno rne iiimtrvan ten-
lkali vlak rovného volebního ttml)mU'U wUrjrt
ráva slíbeni Konvence dluhů
malého I středního rolnictva sta
robal zaopatřováni díloielva ifl
seul úvěrního únavu pro úřed
ictvo sleplsot platů učitelských
prsva lákoai livnoitenského
KctUu tiUiia tirtraiiy
foukun itiUtMo uil
irav Aké lurmouliy kmtmtlny J
Klliil wav
VíUtmlnl Miutl V r Omení
tiykitvé MÍU'iiiinib UuWtilm'W
Hmjft Plita lin(
tm m WaVh ťhtitsu III
Tl&ní Tfikcla
Tyndall 93 pros
Jos Kůča od Wagner přijel se
oodívat minulého čtvrtku na Tyn
dali Četl prý v Pokroku U ae
hledají v Tyodail dardiiti Neo
to vlak brachu žádný lehký džab
My ve dne čas nemáme a pan
Kůča večer se zas nezdrží a tak
jsme i! nehodili Slíbil však
Philadelphii Že jiitě přijede na
Bylvestra a pak po divadle že si
hodíme
J J Kudroa z Tábora mešks
v Tyndsll minulý pálek Zsplali
zde dané jeho paní navštívila při
tele a známé a koupili zde dárky
k Vánocům Kde však byli v ob
chodech klerkové v sukních tam
le milému Janovi nechtělo nevím
proč le něžného pohlaví lak
úzkostlivě vzdaluje Zaplatil také
dollrek na Pokrok a toť se ví Že
jsme jedou vypili —a jednatelské
"komišn' bylo to tam
Obtčžují-li vás smradlavé kočky
na íarmě zatelríonujte Frantovi
lilažkovi ten vám od nich jistě
pomůže Casu ml dost ježto za
městnlvl dva klerky za bárem
Chytl tedy smraďochy proto aby
mohl klerkům zaplatit jak se one
hdy lim vyjádřil Potřebujete!!
několik galonů dobrého truflku
též a! neobtěžujte Praotu zavolali
máť on jen samý dobrý štof a po
iněroě laciný Kdo by potřeboval
sádlo zo smrsďochů nechť jen ss
obrátí na Frantu který mu odpo
ručí firmu Půjčuje také Táborl
kům dolary na vyleštění bot
Vojta Janský byl na nlkolik
hodin zdejším občanem nechal
ae uo šatlavy dovezu zrovna 1
vlaku Nevím ani mnoho-li pia
til za přijmutí
J J„ liouza prominil stav ivo
bodný za manželský až v Sioux
City SI Msy Trambo x Avon
připravil o jméno které po rodi
čích míla
J D Kllíott U S Districr At
torney byl zase znovujmeoován z
Washingtonu
Životní svou pouť dokonal v
okolí dobře známý Kus Fred lieck
Též John lirown ze Springfield
majitel rozsáhlých pozemků roz
loučil se se svitem a odešelodkud
není návratu
Franta Zolnovský pronajal již
místnost pro hostinec v Securíty
Čtverci a brzo jej otevře — llam
mova pivovarnická společnost ze
St Paul bude též z jara stavět zde
hostinec bude to již osmý v Tyn
dali Které jiné městečko se uoo
obyvateli může se takto pochlubit?
Těžko se vyznat jaké bude po
časí Opice táhnou na poledne i
na západ ale na poledne většina
U Lojzy Musílka v Geddes na
Nový rok hopsasa Nsšo kapela
bude hrát Vstupné I130
J01 V Řehůřek Vác Hule a
Joa Plíhal posílají předplatné na
Pokrok
Již v sobotu v ČSPS síni diva
dlo NczspomcSte se podívat na
naše umělce
Pánové Ouřecký táborský mly
nář a joseí Horálek obchodve-
doucl v dřevním skladě T V Pát
ka meškali zde minulou uedili
Nevím jestli přijeli na jednu aneb
do kostela
A Hájek má na prodej lednici
aoxaa ta stop vysokou která mů
e se upotřebit té! ta stáj a od-
slibuje jl kam kupující bude si
Plál llodlák
Má T
VrlsíHo no
v iiclxfctif !
('Mi krov Joul zdravý
ti rot avíitk
Nečinili krov
lifljvícw zavlněna hývd
'iuí"frílky £rlolku a
la l! ranmliiiivrfria tntt
?m nni) koiMtl mr
ti ala
127 ftadlťi
Hamburger
Tropfen
oildtrafií tiWlmi
% vyilotí krev
3 lahví $200
Cena 30c
8 lili Doiii iliyot
za skutečnou cenu
VVoodméňiieVVorld
llttwuřň Hvótu)
ČESKťí TAIJOUY V OMAZIi
A SOUTH OMAZE
Foral & Kunci
jediná četká
1 1
11SSK
V íÍhIo Hor llotvonl ul
obciioduje
(Irfiboží vejci mdnhm tulaty klUuml a
vDuoovNUMil rarinornkyml výrobky Za
vfo platí nojyyfcňl cony a poníže za rhiňi
1ÚU1 obratům nofity Cen nik v 7nilil na
poWddiil Kilariiia a to mMf Iftten
Oilporuřonli liradutroiit Omaha Naťl
JJink a Unltod Htatos Naťl JJmk Jfltf
Dr Goo F
Simánek
v čís 1 16a 13 ul Omaha
Ztkinlhi pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních ai 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a anadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a Četná
jiná prospívající města na dráze
C St 1' M & O a na dráhách
jiných poskytuji dobrých trlif' pro
plodiny (armerské
O Ulili f podrobnosti pište na
lKimku f kowli? Huihua W
Uf A St faul Ml
Oiua Ul druhy krlnjSh k!ou
Vt h klré BiliUíma nMia t
řulolftm jVo rmll 1 dtteli 14
dyl vU MiUti b rva ku 'H?du