Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1905, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
}
♦
NEBRASKA
ra
i
— První vážnější ochodí moto
rové káry 01 U P dráze Jezdíc
mezi stanicemi Kearoey a Calla
way udála a předmin úterý kdy
večer za husté tmy acctylinové
větlo vypovědělo službu Parmá
Felkcr 10 ženou bydlíc! v okol
Oconto přejížděl vozem právě ie
leznifinl fcltiovatku blíže téiiož
mlnta když tu pojednou přihnala
ae motorová kára a zatáhnuvši po
tah usmrtila okamžití jednoho
z koni Vůz byl úplni rozbit
farmář utrpěl též vážnějll zraněni
— Min úterý skončil v Lincoln
státní zápss hochů o vypěstován
nejlepší korný Zápas tento vy
psán byl již letos z jara a súěsst
duo se no koiem 500 nocna ze
viech ěátti Nebratky Prvá cena
udělena byla Uob Engclovi a
Fremont a sice 100 dollsrový se
parator Mezi jmény hochů men
lim i cenami poctěných nachází se
tato česká jméos: Ignác Průcha
Wilber Tom Slíbal Kichland
Karel Svoboda St Paul Ed
Krejčí Exeter
Ze Scbuyler
Těl Jed Sokol Scbuyler zvolila
ve své výroční schůzi min středu
následujíc! úředníky: R A Daří-
ček předseda F II Svoboda ta
jemnlk F J Pešek pokladník
Jot Svoboda účetník Otto Otra
dovský náčelník Anton Pešek
cvičitel Jso Vařejčka F J Pešek
a Aug Koudele výbor majetku
Karel Mastný dopisovatel R A
Daříček řiditel divadla Karel
Mastný režisér Jos Pešek pra
porečnlk Jan Vařejčka R ADa
říček Jerry Smith Anton Pešek
Otto Otradovský a Frank Burel
zábava! výbor F F Svoboda
knihovník Jos Hejtmánek Jan
Vařejčka školní výbor R A Da
říček Jos Hejtmánek Jos Svo
boda účetní výbor RA Daříček
Jos Heitmánek a Jan Vařejčka
výbor na dohlížení ve cvičíroš
Není pochyby Že sbor v jehož
čele stojí úřadníci tak spolehliví a
pracovníci tak dobří musí jiti
zdárné budoucnosti vstříc
Novinky z Bruno Neb
Dne 18 prosince dlel tu p Va
níček z Wilson Kans pozemko
vý jednatel Druhého dne se ode
bral na zpáteční cestu S ním jelo
též několik krajanů od Bruno a
Dwight kteří se hodlají podívat
na pozemky v Kanaasu a ve
Znojmě Okla
Náš bučer si letos objednal na
svátky dvě tuny ryb takže nebu
deme míti o ně žádnou nouzi
Sokol Jan Sladký se onehdy
odstěhoval s rodinou na západ do
Lexingtoo Neb kde hodlá zař!
diti novou domovinu Neradi jej
ztrácíme z našeho středu Byl
vždy horlivým Sokolem a dobrým
pracovníkem za což nechť přijme
srdečné díky a uznání ode všech
zdejších krajanů
Dnes otevřel nový obchod v
Bruno paa Václav Proškovsc
Doufáme ! všichni krajané sdejll
budou přítele našeho všemožně
podporovat Pan Václav Proško
vte je mladý ale skulený obchod
alk který v obchodě pana Ptáčka
pracoval kolem sedmi Itt Přejera
mu mnoho štěstí
Přeji milému personálu "Po
kroku Západu" 1 též jeho Čte
oářům Šťastné veselé svátky
nový rok Zpravodaj
Novinky z Mllllgan Neb
Vánoce jsou zde svátky nejra
dostoi ší Každý se těší ns dárek
mladé srdečko a ohnivou láskou
dychtivě čeká na "present" od
svého miláčka len ismuž každý
9
závidí černookou Aomku již pře
mýšlí jaký ten dárek koupit aby
se jí zsvděčil Stará matička vzpo
niíoá na ty časy když svým
dítkám připravovala punčošku a
cukrdlátky aneb stromek 1 teď
dítky jsou roztroušeny po světě
Matička se těší ie pošlou též j
něco v upomínku Věru to
tklivá vzpomínka a zárovcfl ra
doatná Nastane nový rok 1
všichni si přejeme aby bvl dob
rým Každému ze srdce přejeme
veselé svitky 1 kdo chceš se 1 tím
starým rokem rozloučit náležitě
přijď na zábavu dne 30 prosince
k Havelkovi a lechovi kde se oá
ležitě pobavil Každá vstupenka
koupena na ten den je oprávněna
ku výhře pěkného předmětu
Minulý týden zde byl p Václav
Přibyl rástupce "Pokroku Záoa
du" a dosti dobře zde pochodil
neb získal 50 nových odběratelů a
já se též mobu pochlubit že to
není u konce neb jsem dostal
ještě dva slč Doupoíkovou sta
rého veterána F J RiŠlioga
Půjdete-li dnes mezi naše rolní
ky tak uzříte viude samou kornu
"konknbu v alpee na hroma
dě v kurníku v maštali a tu pak
není divu že pozemky tak stou
pali
Dostsl jsem výtisk novin
Uollyrood Kans 1 vyobrazením
tamnějšícb občanů a kollegy Zer
zana Dle pohledu soudím Že
se mu dobře vede neb — se usmí
vá jako tatfk dvanácti synů
Václav Bulíu obdržel celý oá
klad Železných nejlepšlcb váh se
železným rámem a pravil že má
skoro všecky rozpradsné Kdo po
třebuješ dobré váhy neb gaaoli
nový motor zajdi k Bulíoovi neb
je jediný zástupce na západě
Štěpán Šimon atavitels Frantou
Tvrzem mistrem stavitelským atavl
kollegovt Simanovi midenci 1
naŠÍ metrODOli li něco Čenichám
on bude brzo masopust a náš ště
pán je rostlý jako jedle a tu není
divu že tak holky po něm požil
hávajl
Národní lovec los lirkovskí
přínahí zkázu všem ušákům ještě
tento rok Ale onehdy se prohře
Šil proti honebnl zásadě koupil 7
divokých kachen a můj zpravodaj
pak slyšel jak se chlubil tam a
tam že prý on je zastřelil jednou
ranou a každou do hlavy Nebýt
toho že jsem Tomáš snad bych
tomu uvěřil ale takhle ne at uvi
dím T lícha
Pan 11 J Oldrogl má nyní
ve svátcích avláltnl výprodej Ceny
jsou tnlifoy a můžete sde koupili
Itcloiji ncl kdekoliv jiods —
Přijďte a přesvědčte sel
T4I p Blalný má ivllltnt vý
prodej Mftlete u niho dostali
vlao Í kořalky vltlikého druhu
Při ksldi l gil objcdoávc ot
dil( objedoáfajlct láhev kořalky
tdsrma
Výborná příležitost!
Pronajme se prvé llidy hotel o
S pokojích krásni oovi vylepe
ných a vybarvených Jednopa
trová rottáhtá lato budova jest
opatřena veškerým moderním sa
lieofiu Jest sdi ssvedena voda
parol vytápěni jakol ) stoky—
zívl t a obchodoícn tomto mě-
tl oso! hotelu prvé třídy taklt
naskytl st skuleným hoteliérům
oemenitá přilelitoit dobrou bu
doucoost soli laloliu Pause v
omiQ oboru obtioilt nechť o
Ulil podrobnosti dopllou co otj
tlv 01 Aol TotuiUa
ik 4 Hsuaos Neb
Novinky z Farwcll Neb
Dne % t r zavítal do našeho
městečka pan Václav Přibyl jedna
tel časopisut "Pokrok Západu '
bylo ml mílo se a ním seznámit
časopis lei zrovna na dračku ne
boť nebylo ani jednoho člověka
který by ho zamítl Tak poučný a
dobrý čaaopis jako je "Pokrok
Západu" a to za pouhý dollar
ročně může každý odbíratl a Čisti
Pso Přibyl hodlá navštívit! Ra
veonu kde je usazeno mnoho na
Ších rodáků — Minulý týden
jsme si vyjeli a bratrem Josefem
Horkým do Rsvenoy bychom s
trochu prohlédli tamnějlf pozem
ky Zastavili sme ae u mého
švagra M Horáka bydlícího 4
míle půlnočně od Ravenny Dru
hého dne vydali jsme ie na další
cestu a do Ravenny dorazili jsme
io hodin dopoledne Za nedlou
ho vyhledali jsme krajana pana
Skočdopole pozemkového jedna
tele jenž ae nám ochotně nabídl
Že námi pojede a tamější pozem
ky ukáže Jezdili jsme tak cel
kem dva dny Ačkoliv jsem poze
mek nekoupil židný přece ne
vzdal jsem se naděje jednou zde
něco zakoupit poněvadž tamější
krajina velice se mi zamlouvá
Pan Skočdopole jest ochoten kaž
dému poradit a všecko vysvětlit
do podrobná Úsudek ai každý
může učioiti aám Vzdávám tímto
upřimné díky p Skočdopolemu i
jeho milené choti za přátelské
pohostěnf
V neděli odbýval náš spolek
ZČBJ mimořádnou schůzi na níž
a Mámě
se ujednalo by se usporaoan
přednáška a po ní taneční zábava
Ujednáno aby se konala první
sobotu v měsíci lednu Každý jest
zván
Ve středu přijeli nás do Farwell
navštívit! pp Jos Závitka a Ant
Chalupský Pan Závitka elbický
ezník přišel před časem k vážné
mu poraněni uitei zavěsili
čtvrtku masa hák ale místo toho
nabodl avou ruku Ale nyní mu
už ukazováček jezdí jak ie patří
Podruhé prý si dá pozor 1 místo
ruky bude hledět nabodnout maso
Y Kroh
Novinky z Lfnwood
Každého a každého roku a
zrovna když je nejpilněji bývá mi
vždycky předhazováno že by bylo
pro mne dobře kdybych Šel na
pole oborávat tu zase pomáhat
ve loích anebo zase lámat kuku-
ici— Lidičky vy si snad myslíte
že já jsem nikdy ni-j nedělal v
poli a to se strašně mýlíte Již
před 28 roky vázával jsem vo
Žních jen to praštělo a tenkráte
prosím nebyly ještě aamovazftče
a při práci té dělalo se vše rukou
S bratrem Karlem hned po příště
hování ze staré vlssti do té zaslí
bené zcměšli jsme hned do práce
vázat k jistému Josefu Bureloví
ve Schuyville la kde brali jsme
polu jednu "štaci' jak se tomu
(kalo Paní Burešová naučila
nás dělat povřlila a ilo nám to
dosti dobře od fleku Oba man
elé Burešovi odpočívají ul na
Sulkově hřbitově blíle Schuyville
koda jich byli to dobři lidé Na
témle hřbitov! uloženi jsou též k
věčnému spánku můj otec a oej
mladil sestra Marně potlačuji
do oka se deroucí tisu při vspo
mince na dávnou tu miuulost —
Avlak— chtěl jsem naptst něco
veselejšího a proto přikročím k
ict a povím váti jk jsme a tra
Irem Karlem druhý rok u pasa
r Sulka oboiávall kukuřici
'o Sulek sjednal bratra Karla
a farmářskou práci na celý rok 1
a ponejprv sipřihl ho do obará-
ale kukuřice dav mu na týpo
moc dva ulité meiky Bratr vlak
nimi nemohl nie pořídili aa
edoo byt v prlci (4 nováčkem a
druhé nikdy před lim mtika
oe vidli il v Americe Kdjl r
oovitě
věčně a
mezky
konce
Sulek viděl lo práce ta nijak ne
jde ku předu poslsl pro mne
abych prý lei ty tvrdohlavé mezky
pohánět anai že prý to půjde
Já byl 1 tím sice úplné srozuměn
ale hned lnem prohlásil Ze ta
mezky pěšky běhat nebudu Ne
bylo na vybráni museli mým
podmínkám vyhovět! Odšrou
bovali "síc' od sekacího stroje
přišroubovali jej na zad k voj
oborávače a mne posadili na "eic'
jako na trůn davše ještě vespod
jakousi deku aby mne to tak ne
tlačilo Ubilo se mi 10 a já po
poháněl o sto lest Obrátili jsme
jednou dvskrát čtyřikrát a sedm
krát a Ilo to dobře muláci po
siouchsii jen coz řekne se mi
to vozilo a já zpylněv začal jsem
si dobírsti brstra svého já že se
vozím a on že musí llspst bláto
Neříkal nic ale černá lálť zabnf
zdila se mu v srdci a 00 pomýšle
na zradu Chtěje Karla co nejvíce
dohřátí poroučel jsem bodné pá
Nic však netrvá na světě
moje sláva na kozlíku za
doznala také smutného
Přijeli jsme zase na ko
nec řádku kde právě rozprostírá
la ae hluboká blátivá slu A tu
při zatáčce provedl Karel černou
svou pomstu Buď "náhodou"
nebo zúmyslně pustil oborávač
rukou ten se překotil 1 já již v
příštím okamžiku válel se v 'dyčr
Fa itéttí se mě nic nestalo já ale
naříkal a bědoval jako bych měl
všechna Žebra zpřelámaná Dal
jsem výpověď bylo po službě
bratr se musel potom spokojit
pouze dvěmi mezky— - lak
teď ať mi ještě někdo přijde že
jsem ncfsrmsřil
Minulý týden přišel k vážnému
úrazu starý p Heba Při preso
vání! na farmě pana Antonína
Virky byla mu nešťastnou nábo
dou ruka stržena do lisu a až po
oket rozmačkána tak děsně že
mu musila být odejmuta
Nevítanou návltěvu měly 1 ne
děle na pondělek obt dva naše
obchody obilím Vloupali se
im tam dlouhopraťáci rozházeli
vlečko po zemi nic vlak neodci
zili poněvadž nenašli co by za
odnesení stálo
Štěstí v neštěstí měl v neděli
ráno pan J L Hofman Vyjel
si v kočárku z rána chtěje navití
viti svého bratra Václava který
bydlí asi jedou míli na východ od
Ltnwood Přijel právě k Sedlic
kovym když pojednou kůn se
ulekl u cesty nakácených stromů
splašil se Pan Hofman vyle
těl z kočárku na Štěstí však se
mu nic nestalo Kůfi hned na to
přerazil rozporku dal se do Šíle
ného úprku Ačkoliv však běžel
asi přes pět oitoatých plotů přece
se ani dost málo nepořezal Ko
čárek byl drobet pošramocen to
se však lebce apravl Jen když
Toník šťastně vyvázli
Ve čtvrtek min lýdae přijel
pozdě v noci po nákladním vlaku
do města našeho jakýsi pan Pat
Keese z Thayer Neb Pouliční
ampy už nesvítily byla hustá
tma Pan Keese kráčel po ulici
chtěje st přes zbytek noci ubývat!
v hotelu na křižovatce když tu
ve tmě Šlápl mimo chodníku a
padl na ruku tak nešťattoě Že si
ji mesi dlani a loktem zlomit Byl
k němu povolán dr Draský kta
rý mu ruku opatřil Keese odejel
druhého dne ďo svého domova
Mladí manželé Řehákovi odjeli
v pondělí do Omahy kde hodlají
se idrleti několik dal návštěvou
u tetičky
Ul 6 ledna na tli krále odbý
vá se velká slavnost řádu Ratolest
Mlidočccha ZČBJ ak vidět 1
velkých osoaroujlclch cedulí bude
to něco 1 brustt nového a lidný
ntmll by sůittti doma sice po
lom bude toho litovali al ul
bud poidl
Vánoční svátky slilvit paa Jan
Voleti! 1 foiioou Hebuvlef u
tvého paotlty p J F Stviika
Nikdy mě ještě pan Jan PeltCM
nepochválil až minulý pátek práll (
že jsem hodný U rozdávám křis
mus Pan Vác Svoboda zaii
řek' že asi už nebudu dlouho živ J
když jsem se tsk praštil pfecf
kspsu Šotrab #
Slovo v iai ' Y
V UífíM ilnliA roku krfv nořiil
náhlým změnám lest podrobeno a i
kdy různé choroby malé I vlk
sosdno povstávsjí jest lidu nAr
zeno se vlech stran množství léků j
na 'rychlé potlačení nemoci Vh
mnohých případech právě toto f v
nitUnA aralnf iif ti tlt Míli f
základ velké chorobě jež může
podrýti kořen života Obyčejně!
jest jenom nutným přivést! krev
do hbitého oběhu zahřát! vnitř
nosti a povzbudit! všechno ústrojí'
tělesné k činnosti Tento úko'-
věrně a vždycky pln! Trínerova
Angelika Hořká Ono přímo vlé-V
vá nový život do těla chorobouL
seslabeného neboť mírným způi
sobem podněcuje především želu-
dek tuto velikou pevnost těla
Pevný žaludek pracujíc! žaludek
nebo I se nemocí udržen! Ur:
ve vnitřnostech Činnost jeho pod
póruje a člověk udrž! si své láttái
a svou sílu Užívejte TrJncrcM
t !__ t J_lt li Éř £'1?
ADgeiiKy 1 Kuyz nejiepsimu zorav
e icsiic um UIVCtCUl UUliCUl l
tělesných sil na ochranu pro'
„ !'_ ' Jl-il
Dcmotcm o pojmicoi ai aourem'
spánku na rychlé povzbuzci-'
mysli V lepších hostincích a I I
kárnácb los Trincr 799 bi
Ashlsnd Ave Chicsgo Bl j
Kameny mletá
pravá
česká
Ktitnf obraz "MUlr Jan Hus louří
s přAtuly ityrol prod upíleulm v Koniny
cl" ditvífiio za 40 contb Jako prumll k
1'okroku x ' '
v:
llU r
j : 1
Meleme tisíce bušlů Žita pro )
naše české zákazníky každý roif
Nemůžete-li přijít! do našeho mlý-v
na pošlete nam řa35 a my dodaf
me vám f 0 b U P nádraží zde
100 liber čisté žitné mouky v no-s
vých dvoubušlových pytlích obil'ř
nich Dopište si na
JENSEN & HATT
I7m3kdt Dannebrog Neb
iti t
lest mirit
Kdo chce býtl zdráv muaí jí(l či
pokrmy K tomu je nevyhnutelné tř i
čisté mouky NaSe mouka Ie zdrava
čiMta bez chemie K dontáni ve vScci
nejlepfcích obchodech Jetttll ji val cf i
chodník nemá požádejte ho a by i
objednal na zkoutku nebo ni pro £V
přímo dopute na mze uvedenou acau !
a my vám ji dodáme at na va&l panici r
ca ceny mírné Al okuufte Svobodovu
pravou žitnou a White lAly Patent neb
lilue Btem Patent mouku pak řeknete'
li roždll meřl moukou naSÍ a onou f '
akou jinde doptáváte Cen v na íxíM 'L
dání VeSkeré objednávky adrcuitc: ' 1
Xhio MUUng Co
AblcNdb
Dr A E Waníí
tmkf lékař i
V ASUTON NEB
Úřadovna v Ashtoo lékárně
Na požádáni posloull svědomitě
šem kra aoům s blízka i a dili
fvusio ariiauo v onou rarwer
mohou a na něho úplnou davxš
rou obrátili
Vydúlávámo Uislli
utit not na fw) t Htinti
in
lM il fen
UMÍ Vy
1 (klll I
Clili EOBE t TUllio CO " 1
i'wi
f tmnk V
llivkuit Wk Ul