Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 20, 1905, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 OMAHA
— - Vctktré zboží prodává ia v
A li Hubcrmaunovc kltnotnlckém
tdvodi %$ zárukou vzhledem kconě
i jakosti aoka
— V pondělí vánoční dno 23
prosince odbývána bude mládeži
České Svob Školy výroční vánoč
ní besídka která doufáme shro
máždí stále se felřfcí kruh príznlv
'cfl a přátel vzorné ua&í česko řkoly
v Sokolovně Připravený program
uspořádán jest obvyklou peČlivo
atl a pobaví zijíité každého Po
programu malé překvapení dětem
rřijdčto 1 budete zajisté spokoje
ni Začátek ve 2:15 hod odp
Přítomnost 1 účast co největfil
dodá dítkám chuti k práci v H
doučím směru k proipívání ve
Ikole české Na shledanou v
pondčlíl
— Při plné "prácí" přistižen
byl v noci na min středu Rob
Armstrong překvapen byv právě
když násilím otevřel železaou po
kladnu v hoblovárně na 15 1 Ca
liíorniaul a chystal se k zapo
vězenému vybírání "žluťáčko"
byl uvězněn a obžalován z lou
peže — - Nová ol rovaká obchodní bu
dova bude postavena na 9 a
iloward ul íirmou Carpcnter
Paper Co Dudova rozkládat! se
bude na rozloze 133x133 a bude
skoro těchŽc rozmčrft jako nedáv
no oznámená stavba Uyrne
Ilammcrova — A již zase obrán byt jeden
host tentokráte v hotelu Midland
Obětí drzého lupiče stal ae herec
Chat I Schoneld herec spoltč
nosti divadla liurwood Týž chy
stal se odejiti po 7 hod do diva
dla a právě vystoupil ze dveří
kjyitu vu tmavé chodbě stanul
těsně před ním jakýsi muž a namí
řiv naft dva revolvery přinutil jej
k ústupu do světnice Tam musil
Schoíield stáhnout! záclony a roz
žehnout! světlo načež přinutil
lupič herce k vydání vfiech peněz
a přcru&iv po té elektrické spojení
zvonku zamknul Schcfidda ve
světnici a zmizel Lup jeho ob
nášel $1050 a hodinky Lupič
nebyl dosud dopaden
— Divadlo Sokolek omaŽ&kýcb
dne 17 t m zdařilo se nad vše
chno očekávání Dobrá pověst
snaživých našich ochotnic shro
máždila mnoho obecenstva a po
osmé hedině byl sál naplněn clo
posledního místečka Tentokráte
vybraly si na Se Sokolky poutavou
a známou báchorku "Popelka"
kterou sehrály velíce pěkně Na
vSech účinkujících byla patrna
snaha co nejlépe zhostit so svých
úloh a dobrou pověst Sokolek
omažských udržet Dobrý vkus
bylo vidčt na všech stranách ať už
ve výběru rokokových obleku tak
i v ladném uspořádání celé hry
Uylo ve všem tolik pohádkovitého
že mnozí zatoulali jsme se v bl
chorkové chvíle dětských let kdy
slýchali jsme fatto o Popelce
která stala se princeznou Po
divadlo uspořádána taneční žáha
va Těl orchestr výtečně říeoý
p 1'ibingretu přednesením mtiotia
pěkných tkladeb připravil ni
vltěvnlknm několik pěkných chvil
Přáli bychom li aby Sokolky naše
hrály častěji a aby Um vykonáva
ly kus zálu!né práce ku povnt
nl českého lidu Mohly by vy
brali ku pliltbmi svému pfedsta
ven! pra ptiUoil ia děj aou
číittťhi itoa člml ié by se
jtt obtcenitvu avdříili
— lUftuovanfw ipoobrii olou
pen b)l předmiu Aiciý v Mumy
hottlu O I' licu i HoUrtif
Nb právě ve sím pokoj -ku
M)i dveří siVlfpiiid
a na ulitka l arsenoví) sdilmo
l ptíiUitk } lialU imt ultKUm
Larsen odemknul dvéře ty se ro
zevřely a v příštím již okamžiku
namířen byl proti němu revolver
venku stojícího muže černou
maskou na obličeji Týž přinutil
Larsena k mlčení obral jej o $30
a vynutiv na něm klíč od dveří
odcBel zamknuv okradeného v po
koji Lupič zatčen byl ve středu
ráno v jídelně hotelu Předveden
byv na stanici udal jméno své co
C Daugbman v hotelu vtak regi
strován jest pod jménem L C
Cline Dyl dán pod záruku
$1500— Kovněž tak odvážným a
drzým způsobem oloupen byl té
hož dne k večeru J 11 1 Lund Týž
osloven byl na 17 a Douglai ul
černoČkou jež ptala ae ho na
jakous adresu Mezi tím co Lund
jí odpovídal zmocnila le prohnaná
zlodějka jeho tobolky tak opatrně
že týž ničeho nezpozoroval až
Když po několika okamžicích sáhl
si mimovolně na kapsu v níž
tobolku a penězi měl uschovánu
Postřehnuv ztrátu pustil ae za
černolkou a chytiv ji pustil ae a
ni v zápas žádaje vráceni svých
peněz Ta vlak vysmekla ae mu
a zanechala v rukou jeho svrchní
kabát nemohouc jinak vyprostit!
00 z jeho zajeti Nastala zoufalá
honba až konečně zlodějka dopa
dena byla na 19 a Chicago ul
Ukradené peníze v obnosu $57
nalezeny byly později na jednom
lotě kdež černoška vidouc že ne
unikne je odhodila Iiyla zatčena
a dopravena do vězení
— Chcete-li so upřímně poba
vit súčastnčtc se Štědrovečerní
slavnosti Nedělní Školy českých
bratři v Omazc na rohu ulic 15 a
llíckory Vstup volný a každý
jest srdečně vítán liudc mílo po
hledět! na děti pod radostným vá
nočním stromkem Několik děť
ských výstupů připraveno Začá
tek o 8 hod večer v pondělí
dne 35 prosijec
- Katolický Sokol činí pilné
přípravy k maškarnímu plesu
který odbýván bude v sobotu dne
20 ledna v síni Kašparově Dle
příprav jaké záb výbor rozvinul
slibuje to býti jedna z nejzábavněji
tich maškarád v celé sezoně
— Podp Sokolky Tyrš t I
odbývají sylvestrovský zástěrkový
ples v síoi p J V Kašpara dne
31 ledna Není pochyby že při
číněni výboru korunováno bude
zdarem
Těl Jed Sokol chystá se k Syl
vestrovské mereodě a plesem 31
prosince Kdo chce vesele ztrávit
poslední den v roce nechť zajde
na Sylvestra do Sokolovny Le
grační program připraven
- jak z kusých zpráv jsme za
slechli spáchala píMathauserová
manželka p Balt Mathausera v
č 1231 již 14 ul v pondělí
sebevraždu podřezavši si v zou
falství břitvou krk Dyla mrtva v
malé chvíli Tělo odevzdáno bylo
pobrobníku kdež odbýván byl
iokvest Co nešťastnou krajanku
k hroznému činu dohnalo nemož
no v prvé chvíli zjistiti
— Chvatně známý český dout
níkář p Václav DuŠátko jehož
vkusně zařízený obchod nalézá ae
v č ia6a jižní 13 ul obdržel
právě hojnou zásobu pravých
českých dýmen a špiček a mořské
přny oblíbených českých porcu
lánek s dlouhými iroubely a vůbec
všeho co do oboru toho nátell
Předměty tyto jakol i bednička
výtečných doutníka jeho bodl se
výborně i dárek vánoční- Za
stavte st u něho a prohledněte si
jeho lásoby 19ti
ťltANK JANDA
č 1133 I' ! ul
nejprakličlějtl český pohrobolk a
Ulsamovač— Tel 14 iskdl
Tímto uposoiAujeuie cl naše
pliiuivc ! nsmolno nám aatý
Uli kaUudáf aneb jiné přemi
nikomu tutat by sobě opřJpla
Id ku ptfdu na ctlf tok (9011
Zprdvy spolková
Tábor NclriiMkA Lípa ě188 WOW
odbývá tlůlelHou schůzi ve čtvrtek
31 prosince ve sborové síni Soko
lovný Důležité jeinánf předléhá
přítomnost každého jest nezbytná
Ant 1 Novák klerk
Háj MHitlia í 10 W ('
odbývá výroční schůzi svou dne
24 prosince ve sborové místnosti
Na programu volba ářadnic Ne
přítomné podléhají pokutě dle
stanov Anna Dláha taj
Linie Vaflous před
TTpozornóní I
Zaslupltolkáni V V Hiátu m itl)
Příští středu dne 27 prosince
o 2 hod odp odbývá se výroční
schůze v hotelu Praha Jest žá
doucno by jak nové tak i staré
zastupltelky do schůze této se do
stavily neboť bude mnohé pro
dobro V V k projednáni
Vinci Čermák přoJ
Marie Michal taj
Adresář tóra spím
Tábor Nehrankaě 4771 MWi
třeli itíwduir rriAnfd v imm bortin fftl
f Moluilovii" Vellol koiiDiil Kr J&rnln
nivuMi Jun ftaltka ImwbéF Jahn CliInlmrM
IďirU (lha Mffirkovuk IIIH Itomliilim Wř
tirfivoilíl AMumII vriUrnl ntríí Yt Vtuií'
hn vkovni uif Vu IMalD
Tábor N'lruHU Lípu t IS1 WOW
uAiitvl šnhfoM UM urviú ifitlf íivrUk
tnl(il Mi)koii)n nu J lil u Kormul Jun
foniilctml nt iiAoUiUmi VAii IloleJt klurk
A V N'vk mis ttih U ht 01111 11 Nolř
l)rií(Mřf i Jufid (ffi vodil VjMnl
Uze an Jlus ř b KytířA Přilila
odhrá ot m-Mhm átuhf ílrrtCtyřtk 1
iAm1oI iKidln tfr ve)olkov4inllnoi(li
v HokolovuA Velicí KunitUf íaiuím lltirkH
K K l„ Kř(l Hltirni jull Ho Iflli Mtr
Auum Turynek M oř V Jo Novák M
01 K
Těl Jcl Nokel r Omaba
Otlhfrí ivíprv(lnln(l lohflz knWnu druhou
Uodii v iAhI(! vBAnř yn tvé fiilUioU KJ
Uth Ul iUronU II 1 uvij] ku ttJtirniitk
Kud riiinvnr jxm wiuinm pit ochikik m
Such yiikladulk Jit n Hulltnf
Hbor Hrězda Nové J)ob t 86 i tli
odtiváiv4hAM kiiMoii I nedrtil v mAaittl v
II hod odp v NAcodol ilnl 1'řBdKfldkd Afinn
Dudu ůMnUm Mrl iXiivniiliulor iokUd
rilid Murle VnrM_ MIH VVIIlUoi UiiineU!
Vilo lUrKíi Min ropmiott a vo
Hbor lloloslara ě 60 l(li
(xUfvi m-Mbtn kitídou druhou Ntřndu v tnMnl
1 hod ftríuolndmi V liolIU rmhH VyitloiiXIla
prudMidkn Anrot KrM JIMI) lUnl 1í ulirn
pKnUmlk Mnrii liitriiii s it wiíiimoi Ki rm
iiiftNlkH Kur l'llilinr Idiom Hotin 1'bnkn
m4 K ) Mlh Mt I) Ani 11 lun Mitrln l-řlliontk
1'lih Murlhit St poklitdnlitit A nim Tomiri
lim Mu Ifli-h Hl dozurWyiiA Ánnit Mlritcká
vjMjr niawiiKii v runu rounu Marmnij
tem Mitrlu ťiitliou
Tábor Myrta 022 11 9f 1
odnvitchAitl prvnt nddflll r tnIiil vokoi
ká lni WMdndka Mitrln Kolikitl mUto
ÍfediiDdkit JiMtefaNWriiH vylmj?lláiřiii1ndUi
litry Moll titlionnlfn Vruntllk Nou
uu ISlOHouih líHt poklMiInli-o Kntntlikit
l'ooK kittici rum umy voidoiiovík nmrm
kit Annu Zitlikit vnlltnl HrU Mitrlo I'
bor malotku Marin Holi Marin ťriliyl Kit
torinit viiiiicrvivHKy vyiMimyno uo hjuxuu
Marie Hol inlNtovyMltiikyut Mario Houkni
Hpol lekur ar u bvooou
rodp Nokol Tjr ě 1
odbri ifě naMa dvukrit míiiín kfttdou
lntunn in ponunii r iiioíici v tmi mouovs
nirit 1 I iaii _ n
pĎllntrilclift l nmlull v dutinu Čtvrtletní
inunu Brunu rmumiuit rrnnit nwujwn
%W Hi) I t rnUtoprnd JIH 1'll'lm 111" Ho 8
Ht taj John ChloborAl m Ho IH Htúílnlk
Jix KtM r llflHo U NI pokladník V K
Kunci liMii Ho 18 Htr vylior majotku Au
Anrpin Almon Uokuunk Jon NBrnno urauo
ro'iiik itMlt Itoudar vp pr Jonnf Jindra
nifnlnlk Ant Vak vu nit M Votavu
rovUornl ví hor Ant Valík it Vt Svobodit
doiorci wm vatu
rodp Sokolky Tyri ě 1
odbf vá §vé ichftia Jttdnou mfiíiín tlco
kaidou otvrlou iimiIMI v niiil Muttoví 1'řod
odkyni AnnalMfha ]UMi ti Mtti Ht tajoiu'
nloa Ann HviOiKk m Ho lutli Ht 4foiiilc
Kiilllo Uhlutmrld IM Willlain Ht poklad
nlni" Anna Hrotili Ihld Wllllaii Ht Uoior-
} lu nH jur jvaw t t -
lk Kiiuul Mary llitran dCatnl vhor Marin
Holnjl Alul"io jiiiura
IláJMartba ě U W ('
mlhaví tvé iiravlilolili idift vi jy 4 nmlSlI
v niínlcl v Hokolovnt rřtKUixIka AluUlu
Vnoui M H (lili Hl inmioprwli Itartxra
Hiitiáfuk IWI4 Ho Miti Ht talimiili Anua
hUlut 104 liu luh Ht piiklailiiit' Kr l'tH
litin Wllllain Ht vUkyuM šrámk urA
vodkyn M llrátda vnitrní irá II l'iilk
vankiivni itríl U Toiuáki ví hor inJUu
Trrlu l'llkkii J VavlifU řr Krajiuki
ttijovf Ubiti Ur i HwdHjda
03IAI ÍA
Loun & Itiiildiiiir
oooclotion
V líce liuildíngt
lt rul tU'4 a b)itrtl v ti
Udí „
půjíky na měil'n( splátky a při
pisuje k dobiti divldmtdy píillvtnl
při 6 pracenticti roěul na uipc-řf
né obuoiy
iWé M ttinťrr Ujvmuík
Htutit omia4 ař-tu i fiit w
HtVl
Maškarní PLES
uspořádá AV
[íafolieltv Po dn Sokol t íi
v Nobotu dno 20 ledna '06 f
v síni J V Kaipara na jižní 13 ulici fJLr
Vstupnéi Masky 60c ffemaskoraní 25 ceotá
21x3 K hojné návitívě zve v úctě Pořádající vťbor
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦imi
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦£T
r-wa--'iii ""j — 1 aiJi -i— !J— I1UJJ
Řád Omaha číslo 144 Č S P S I
pořádá
skvělou zábavu
v síoi J V Kaipara
v Nobotu dno O led 11 íi ÍOOO
Zafíttk v 8 hodin večer
K hojné návítěvě zve
Vstupné 25c osoba
VÝBOR 20x4
O na oslavu 20-lctébo trvání ospořádá ii
q wDur v lasusiava c 9 u u JJ o
v sobolu večer dne 0 ledna 1000 JI
v Hokolovné na li) a Dorcas ul II
PLES!§
programem
Letovského útinkuje
Vstupné večeři v to zahrnuje i pán i dámou $100 Dalíí dáma 50c O
Ih
°4 tf
tllllEESSStItXtSE5BSSStStSSStSSi
Zástěrkový ples
USťOftáDAJl
Podp Sokolky TyrS čís I
v neděli večer dne 31 pros '05 v síni J V Kašpara
Výtečná hudba zajištěna
Začátek v 8 hodin večer Vstupné 25 centů osoba I!
SpDámy jou zdvořile žádány by přlneuly 20x3
t¥ v obálce odutfiZek vé sásterky
K hojné účasti uctivě zve VÝBOR
iaasiitcstMEs=s=ststsBst)sta
Ncjoblíbonřjřií středí uko Čechii a Omahj I venkova Jest
Elegantní zařízený HOSTINEC t
(r TIHIrUI1
Too- JŽToéJZtlAU [lž 15 a Iloward ul
Výteí ný Krugliv "Cftblnet" stále na Cepu Jakož I nejiepM píra lalivo
vá Na skfadd mi pouzo ta nejlopSI vína jemoé likéry a výborná doutnl-
[v Ubutny ákug(it vidy po ruco
j O tiojnou pfíton krslano iádá JOB NOVÁK
sttrr
Nojlepši HOSTINEC v raóstó vlastni
"CHAS II STILLEiU::
sáp roh
Iloward
tál No 18th
Omaha Neb
Má na skladě netlenfit Importovaná a domácí
vlna lilsóx3T a doiatriili:
Vítefn Storsnv Ulík sUle nařej-u NejiepM piva lahvová
Chutný lAkutok vidy p ruc Ubiluha v lorná 1 etalon A 8tW
Kralaná a Owahy l a venkova Joi uctivé ládáal aby se amipnweauit
u Cťifl do mít ub a lufila sutavtll u lUríbo sitáméua U 11 HUUera
Kdykoliv HrtbuJta kcár k
albu aob k vyjtlďt objedoajte a
JO v Bojvllll pQjivitl koni a povoil
Talaco Stablos
ť Ht UllliHTOX najt
roh !7 a DaTcuport ul
KM%ár Jtou vrktlvány a prut
tutnn v altl (HutailnouU t!#U v
Uu Tovoiy kjiulaii ti ubtvdnall
ualoaUky tiW Ml II