Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 20, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
v- i : r
1
If I
V
Z Čcsko-amcrlckího Života
—"Svornost'' dlo tvého způ
sobu opít ti vyjdi lží a pfekrou
ctolm pravdy aa p Havlátu a
tentokráte i ns nás Jako drive
snaží se oamluvit čtenářstvu Že
p Havláta nensSel oa Životě
Čechů amerických ničeho chvály
a povšimnuti hodného A nsše
Ctonlfatvo vf žo p Havláta ptal
0 potfcbó paměti o obdívubodno
tti energie Čecha amerických celý
Článek Se "Svornosti'' seŠpioít
UŽ nebudeme Může ptát co
chce — lež ukáže sc pícce jednou
v plné tvé hnutnoitii — a Čtenáři
pomalu budou 10 probouzet ze tvé
duševní otupílosti Zabývat ie
lidmi tolikráte usvědčenými z
nepoctivostí bylo by mařením
místa pro nái ubývat to lidmi
kteří nedovedou správně česky
naptat ani tfí řádek bylo by mi
fením času spisovateli jenf mi
před tebou jciifi vyšší cíle než
vyčistit bláto čcekoamerické
lurnalittiky a la Svornott
# #
—Co je bezebarakternost?
Když dnea novinářská nevěitka
haní a trhá človSka veřejně půso
bicího a zítra títmaa na jeho oslsvu
dryáčoíckou bámfl když doei ta
kový Člověk ncrnůíe přijít nikle
rému liitu na jméno a zítra dává
je sa v jeho služby ještě dovolí ai
ipinit poctivé úmysly jiných lidí
IŽl a ásměchem ikety Netřeba
nám snad ani dokládat 2e máme
na zření Člověks jenž se jmenuje
L Dongres a jehož přeběblictvl
1 nezásadnost zcela ahodují to a
povahou lidí jimž ae "obdivuje"
dnet a jimž možná za Čtvrt roku
bude eprosté nadávat v redakci
katolického littu Ten člověk
jehož jinak litujeme je temnou
ikroou a zlým ttínem v natí žur
nalistice bylo by na čate kdyby
chom již jednou začali vymazávat
ikvroy ze aezoamu poctivých lidí
—Pan dr Vojia mívá v
"Oivčtft Americké" pěkné články
jež zasluhují li pozornoati větší
než jaké ae jim až potud dottává
V posledním činíc pífie o předmě
tu který nyní je též jakai časovýi
o "významu a ceně národní pianě
po atránce umělecké"' Dr Vojan
navazuje na dopil iltčny lJrícho
vé uveřejněný v t I dne i líšto
padu t r a dává alečnS dů
kladnou lekcí již by ai měli pře
číst všichni kdo krčili kdy noaem
nad českou národní písní Zákon
čuje takto:
Doufám 2e slečna dopisovatel
ka z Ceresca dopustila se jen ne
předloženosti a že lituje svého
nesprávného úsudku Mám jedi
nou radu: prostudujte řádně tento
poklad — a pak vái úsudek bude
jiný Ale chcete-li bojovati proti
dováženému braku čiříte tak v
jiném směru — Příležitosti bude
dost V českých Čtvrtích slyšet!
je nejhnusněji! pražské odrho
vačky jsko "Kmane" "Ta mys"
atd Zde je místo k rozhořčeni
Toto býlí vyplenili a a ním domá
cí americký hudebně bezcenný
ba veikeren vkus uičící "rag-time"
— to je úkol záslužný Ale do
voz čeakých národních picni neu
škodí Naopak — v nich je nej
leoši záitita proti sálibě v hudeb
ním nevkusu a jsrmarečnlm zboží
a nejlepil proprava pro pochope
ní české umělé hudby Smetany
Dvořáka a ostatních nalich mi
atrůl
t
— CVV-rVi Když 'Svornost''
uposorfiuje na "Denního lllaia
lele' jakoby oa byl aa oival
tn-ti r llavlasovi a kuyl hUJa
ile v atarích číslech nalia by tam
tito slova jel sajiilé iiou všechno
jiné nel vystoupeni futi jeho
saahám rro njimsvosl ounu
irme onen ťfouvi
"Snad iedioím i Intelligiatů
českých i vlasti kuři přijeli do
této zemi studovat! česko-ams
rické poměry a náležitě je vystihli
i počali poukazovali na jejich
špatné stránky so atanoviaka stři
zlivého jot spisovatel lan Havla'
aa který dli mezi námi bez mála
již dva roky Spisovatel tento
nedělal Žádných důsledků o Životě
Čecha amerických dokud jej ná
ležitě nepoznal jako to Činí mnozí
a mnozí kritikové kteří za týden
a za čtrnáct dní znali již celou
Ameriku i'an Havlasa pracoval
tile nenechával o aobě mnoho
slyšcti až teprve nyní tkorcm po
dvou letech vyttupujena veřejnost
upozorfluja na nafce nedostatky a
staví na pranýř naíe chyby Spi
sovatel rozvinul zajisté Činnost
blahodárnou která přiměje mno
hého přemýšleli"
#
— O ji ironii psuJut Když v so
botu přinese chicažský pravdy
miiovný denník článek v němí
vytýká cizí slova a írázs Českým
líitňm ve staré vlasti a českým
spisovatelům p Havlasu ovšem
hlavně maje na zření — a když
den po (é přinese stať v níž so to
jen hemží chybami mluvnickými a
slohovými i spoustou zbytečných
cizích slov Maličkou ukázku ai
popřejme i ledabylého klstobranl
v článku p Ortovč: I'ít "íráze
faktum geore atd' nebylo by
jeltě tak zlé kdyby li dělo pro
změnu a pestrost výrazů a nikoli
tak důsledně jak to bylo v oné
t tv úvaze "Svornosti" Ale
kolik asi těch prostých Čtenářů
bude rozuměli těmto slovům jen
tak namátkou z "íeuilletonu'' vy
braných: assimilace kvitovat
charakterisovat generalisovat
elev kontinent interesovaný
kompensace regulovat kompe
tentní atd — — 1 kdyby hned
každý čtenář vicm těm výrazům
rozuměl zdaž nelze za všechna
ta cizí slova najít právě tak vy
stižná a libozvučnější slova česká?
Hipodoboěoí vzít na vědomí
tevŠeobecnit povolaný a t d
— což nejsou tyto výrazy dost
dobré pro vtipného feuilletooistu
"Svornosti" jenž místo sprostých
osobních nájezdů měl by se trochu
poohlédnout po dotvrzení svých
znslostí a vědomostí?
j[ 1 1 "8
mé cestě na západ a mých
návŠtévách
(ťlío Jan liorecký)
Tato barbarská surovost nemá
v Česko americké žurnalistice rov
né Byl jsem popraven— a libo
nicí byla pomstychtivá 'Svornost'
katy: p Aug Geringer a p Há
jek V řádění "také Žurnaliaty"
Hájka nejvíce líto mi je al Šárky
Hrbkovy Ačkoliv nižádným způ
sobem nezavdala p Hájkovi pří
Činy k útočení na avou osobu
přece tento podařený pořadatel
"Svornosti" útočí na ni při každé
příležitosti
Slečna Šárka Hrbkova vyniká
vzděláním nad všecky avé ostou
zeče Poctivě se stará o sebe 1 o
svou stařičkou matku jedenkráte
stěžovala si p Taldovi jaká ae jí
děje od p Hájka křivda l'ao
1'alda jí pliilibil že se pokusí o
to aby Hájek slečnu více oenspa
dil Pokusil li ae p Palda o to
u avého "hodného kamaráda''
není inlmo Nonik AtTikv na
I Šárku Hrbkovou horlí so den
ode dna — —
Později si pro mne přijet pan
Koutný majitel pěkné spořádané
farmy blile města a poskytl mol
milého pohostinství ve svém do
mě Druhého dne hned i rána
provést mne p Kojtuý úrodnou
okolní krsjioou
Cestou stavili jsme se u svao
kaiatete p Darcala Mail tu
pěkný tvantr kostelík a slušnou
faru a krámě uspořádanou ta
hrádaou Part llarcal je v nej
leplitn vlkui l to vidilsoý rtl
vilivý mul válený a oblíbený v
celé n meill t okolí V poledne
zavítali jsme k obědu k manželům
Uurelovým starým to pionérům
z nejprvnf jíích v okolí Jsou to
bodří uvědomělí Cell jakých je
už po lídkui víru avých otců ta
chovávají upřímnou zbožností
Mnoho jsme ai měli vyprávět c
zlstých zažilých časech ve vlasti
Paní liurelová mnoho vf a mnoho
pamatuji a pěkně dovede vyprá
vět Kád bych byl jeilě i těmi
roztomilými ataroulky déle zůstal
ale čas kvapil a my měli ještě
mnoho na práci Cestou do Kly
ssstsvili jsme se oa farmě u Lo
renců V Kly navštívili jsme ob
chodníka pana Vojtíška 1'ozdě
večer vraceli jsme te do Cedar
Kapldi Za ochotu p Koutného
upřímně děkuji
Dříve nei jsem opustil Cedar
Hapidi zašel jsem se rozloučit k
Paldovúm Na rozchodí připo
menul jsem p Paldovi p Hájka
a ptal jsem se proč bez příčiny
lidi napadá a ja ostouzí Pan
Palda odvětil vyčítavě: "Uylo by
to bylo všechno v pořádku jenom
toho doslovu mohl jeto li ušetřit
Nyní za to inášejtať'
Ptám se: proč těch několik lidi
ček v CeJar Hapidsích bránf ss
pravdě proč ji nemohou anéstl
pravdu která dá se tfci všude a
které později i některé časopisy
přisvědčily? Měli zajisté k tomu
dosti příčin a neměli čisté ivědo
mí ha zločinec IckA se pravdy
obávaje so ie jeho záludné zámě
ry vyjdou na jevo
Pan Palda tera ivébo kamará
da p Hájka v časopise "Osvěta
Americká" v ochranu lichotí žá
rové!) starému libelu Ueriogerovl
a při tom zastává se i jeho neřest
né "Svornosti" Takovou je dú
sledoost p Paldy CJ zdá se
nynf p Paldovi "Svornost" lepší?
Zapomíná jak ji odsoudil v zále
žitosti Meilbekově? Ale počínání
Hájka proti moě p Paldovi
lahodí a nevím věru z jakých pří
čin si v tom líbujfl a je mu vhod
Pan Palda v "Osvětě Americké"
přirovnává mne k dr Iškovi ač
dobře ví ie mezi mnou a IŠkouje
veliký rozdíl Myslím ie pan
Palda ví proč byl napadán p dr
llka a proč já Domnívám ie
že chtěl tím p Palda oklamat če
skou veřejnost Nebo snsd avé
nejisté svědomí upokojit?
Dne ao října večer opouštěl
jsem Cedar Kapidse a vědomím
že zbavil jsem se dvou předstírá
ných přátel
Ntlituiu té ztráty Za ony dva
získal jsem celou řadu jiných mezi
Cechy i mezi Amerikány Za po
hoslioství kterého so mi v Cedsr
Kapidiích dostalo vyslovují vroucí
díky
Dne ai řf na ocitnul Isem se
opět v St Louisů Zde jsem byl
hostem vážené rodiny p A J
čelkovy Odpoledne toho dne
navštívili isme i p Ce kou před
šedou lednoty ČSPS úřadovnu
Národoího Hlav ftádu Tajemník
p j V LuBák vlídoý přistárlý
muž ukázal mi jak ie nynf knihy
vedou jest to docela spolehlivěji!
způsob nei vedeni dřívější Jed
notlivé položky jsou na několika
mlatech zaotŠeny a je i tím veliká
stsrost a práce Pan LuDák musl
správně vyhověli všem veikořá
dům a mimo toho asi aoooo Čle
nům Práci tu vykonává svědo
mitěajiitě Nad tím pak bystro
duchý a neúnavný předseda pan
A J Čejka vede dohled
V neděli dne aa prosince jel
jsem p Čejkou do sousední če
ské osady v Určit Ilillti po tltk
trlcké trati 6 mil od llelleviile
kaml byl p Čejka poaván aby
přispět tamobu krajanům radou
při salolenl klubu Nivý klub
se ustanovil a usnesl se la
americkém posvíceni 30 listopadu
bude slavnostní uveden do Jed
noty ČSPS
V průvodu p čajky v poodlll
večer navštívil jsem schosl vadl
lamího spolku "Slovanská Lípa'
a byl jsem mile potěšen přesvld
čiv te ie má práce před 40 lety
nebyla umnou Schůze byla Četně
navltívena a to nejvíce mladými
nadějnými muži kteří význam
důležitého tohoto spolku náležitě
pochopil] Jen dála přátele dne
I ledna l'0 bude tomu ul půl
století co důležitý tento spolek
byl založen liuduli živ a zdráv
rád a vámi padesátileté jubileum
oslavím
H potěšením jsem postřehl li
spolek našel porozumění zvláště u
mladých lidí Čími je mu zajištěna
budoucnost Každý vzdělaný po
kroku milovuý Čech i Češka v St
Louisit měl by k spolku tomu
náležeti
Vzpomínám si 1 jakou obtíži
jsem v r 1H5H v St Louisů nslel
dvanáct lidí kteří mi porozuměli
Íaká to byla oblil se založením
oihovnyl Nás dvanáct složilo ta
dollsrú a za ty jsem objednal u
pražského knihkupce Jsroslava
Pospíšila knihy pro "Slov Lípa"
JJyla to tehdy prvá zásilka českých
knih do Ameriky Nikdo li nyní
nemůže představit jakou radost
nám tehdy zssílka těch několika
knížek udělala Dnes má "Slov
Lípa" v St Louis znamenitou
knihovnu Druhého dne v prů
vodu p Čejky navštívil jsem ně
ktrré ze svých dřívějších zná
mých Nejlépe a nejdéle pobavil
jsem se a p Klobásou jehož
otcem stáli jsme v jedné řadě v
obraoě celistvosti naší slavné
Unie když roku 1861 jižní otro
káři "Sicetionlité" chtěli ji roz
trhnout Pan Klobáaa jest jol
ním z mladších zde v Americe
rozených Čechů Jest to muž
dobrý poctivého smyšlení a ote
vřeného chování
Též 1 upřímným soudruhem p
J Kálalem hostinským v Národní
síni ČSPS jsem si pohovořil
Podobně i p Třískou hostin
ským v Sokolovně Tam všimnul
jsem si plakátu kterým zve 10
st louiské obecenstvo k návštěvě
divadelního kusu asi sto let sta
rého v němí šíří ie pověra o du
ších dušičkách se svíčičkami atd
Myslel jsem iii Co mají hrátl ti
druzí kdyi tohle hrají svobodo
myslní Sokolové Nahoře cvičil
učitel tělocviku p Teiař aai Ho
chlapců v proalocviku Podivil
jsem se té vytrvalou! jeho jaké
námahy se nelekal aby z těch ne
posedů něco kloudného udělal
Navštívil jsem též tiskárnu "St
Louiských Listů" a též redakci
"Hlasu" bych by! milerád na
vštívil ale pro krátkost čssu z
toho sešlo Doufám ie mi to
bude laskavě odpuštěno
Jednoho večera byli jsme po
zváni k večeři k dru Artztovi
měli jsme se výborné Po večeři
hovorný p doktor vyprávěl nám
o svých cestách ve stsrém Mexiku
Má velkou sbírku fotogrsíií a mo
hli jíme též pod zvětšovacími akly
o krásách těch se přesvědčili
Kovněž vypravoval nám o divech
přírody v Yellowstone Parku a i
to mohli jsme vidět na íotogrsíiích
Dlouho do noci jsme se lam zdr
ieli při milé záhsvé Srdečné
díky p doktorovi za vlídné poho
stíní
Za mého pobytu v St Louisů
byla povětrnost stále deštivá a
nepěkná Jednoho rána v dešti
doprovodil mne lasksvý hostitel
p Čejka na nádraží za chvíli
opouštěl jsem St Louis l'an
čejka byl mi v St Louis laskavým
průvodcem za což mu vzdávám
srdečné diky Nebyl bych se byl
v rozsáhlém St Louisů vyznal
oeznsje ani jména ulic ani poulič
ních kar Též jeho panf za
upřimné pohoštění vyslovují své
vroucí díky
Dne aC října časně z rána do
razil jsem do svého domova v
Little Hock Sladký domoví Vío
bylo zdrávo a v nejlepším pořád
ku Všichni už těšili se na můj
příchod a já též byl jsem rád ie
jsem opět mezi svými
Cssopisům které v záležitosti
bezdůvodného surového nápad
nutí "Svorností'' strstily pro mne
slovo zaslavše se mne moje dí
ky Zvláště upřímnému příteli
p Janu Havlasovi za jeho stateč
oé vystoupeni v "Pokroku Zápa
du" díky nekonečné
Jan liorecký
i
wls&iřititeÉ
uň
Willow Springs Pivovar
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
1
i
p "9
m 'U MOO celeních Trud-
i 1 _ 1 1 1
1 11 K nirnipn trn agu uuu
mm HTAKN k NTItlťEN
(3 tucty pintových lahvi)
-cenit
Za 1500 zelenech Tral
IiíK Htamps s každou bud
nou
NTAItS k HTHlťKS
(3 tucty k vanových lnUvl)
— cenu
s
FamatQjto
KmiiiO tuho lo rfoHtsiiele noJlopM lahvové pivo ilutta
neto iél dvojniltohnou hod nu tu v Keluných "Truď
Iik Hlmupi'
kKIlAlla a1 nul tulnA IHItA iil Hltili
jp VMJIMHtJlV l vn1H HVW IVVIWVW WV1 MVUW ivnv
STORZ
UWE KIDIÍON
irtíms imsimtsiswiiiijía usnít
Jelto posiluje a vyživuje
odporučováno jest lékaři
Jsouc Čisté a prospěšné jest
svrchovaně zdravé pivo
V parných a trapných let
ních rnětlc'ch poskytni be Jna
svláitnl politrk v domácno
fsTo 11 z 'li ar-wiNO
u li"! t - x 1 1 ff 1 i 1 ě m mm ¥
i I
CO -OMAHA )