Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 20, 1905, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z itmltt stirýcb ossdoíkfi
M4 ílvidtlal poiltky
ÍHU M Vaeková l Ctlcgt
ťřilel k nám jsdoobo don pan
Vic Lcoocb a řekli "Jda vál pí
Vnková požádat abystt oapiala
nfco za tvého Života Třeba ní:o
ze svých divadélcích počátků" —
Harfo Davidoval Já a oico
oapiatl Ooo aa to lebouoct fekoet
"Naplité uřcol" Ala lak oapiat
lém mlstl cholera Jíl byla I
matka cechváceoa Otec pracoval
k smrti matka v jizbí vedldll
ležela ecřiváceoa Jioue tlikou
chorobou liyla liam tehdy povo-
láoa domů abych obstarávala do
mácooeť ladná oocl otae zemřeli
[nikdo u olbo nebyl a já óoavou
přemožena lnem utnula Kukai
ia ml třen při boloé té vipomío
ca — — -
Jserrj oknem vyaoko llclist plame
ny Obccemlvu 10 tvedá tm se
dsdel nlklcfí vybíhají vin t v
olkoliks minutách 10 vlechno
lena na ulici A iá lit lak iiem
byla upravena oa ulici jiem vy
bílila Ceitou padaly na mna
hořící oharky Vběhla jiem do
mícho bytu a v rychtoiti avázata
jiem do uzlo nfco prádla a lato
Kouř vypudil máti za svltoíce
1)0 proaté rakva položili lama Když iiem docházela ni roh ulice
drahého otea 1 nechali jíme lei a ohládla iiem 10 aifccha stáli líi
když udičky flovřku neuitédfíly dovézt! do pobrobolckébo závodu v Jednom plameni Dívám 10 a
toho nadáni abych mohla hodoě Tam když nahromadilo 10 jich vidím jik 10 střecha fltí a pohrbí
vzletnými alovy vyprávét o svých více byly teprva odvezeny oa vá mou dornácnoif Uyla jiem
atraitecb Sedím 1 perem v ruca hřbitov ÍJyl to amutoý pohřeb tehdy provdána teprva druhy rok
a myllenkami se oořím do mfoulo liesfeloloí bez kvlllo bez zpi "Sirotek Lovoodiký" hrál ae
iti Vzpomínky hrnou aa ledna za vus lenom lá ae atarlím bratrem notom Ulth ntUalíUíite
jt _ 1 ' '
úrunou — — bkoda prelkoda la Jirna provázeli otce na poilední
ceité 2a Čtyři dny po otcové
smrti zemřela rok atará sestřička
a byla uložena do téhož hrobu
Takový polátek mři oál Život v
America
Nebudu ani vyplsovstl jak
llfko obtížno bylo matce o náa
ae atarat V America 10 vlak Člo
vřk pracovitý neztratí i u nái aa
to osvldlilo
nemám apiiovateliké acbopooati
co by tu bylo zajímavých kapitol
t mého života ťokusíro aa jen
tak 1 "vltllho" olconalrtoout
Narodila jiem tedoe 4 Červen
ce 185a V0 mlýné zvaném na
'strallku'' u Libouol v pamtvl
vlaiimikém nedaleko blanického
vrchu Matka říkávala ža je to
co by kamenem dohodil a to
oitatol dolet říkávala nám ža v
tom vrchu
tíři aa iv
v Čechách
Ceikou
trochu
šlo mě oa pátý rok když otec
mlýn prodal Zařídil li obchod v
Praze na malém ataromlitakém
náměití ale po Čtyřech letech ob
ebodu zanechal Stínovali jsme
ae do Pelhřimova kde otec opít
)'o dullí přoilávce vystoupila
jiem jclil jedenkráte Napoiledy
v úloze Černé chalupoice ve břo
"Smíry života" Nyní kdy už
mou hlavu zdobí ieJioyoechávám
10 zaatupovati mým aynem Joie
cm a dcerou Mertou provdanou
za Joi Hynka kteří náklonoiť k
divadlu po mní zdldili 1'fipomí'
nám jcílě Že viech icdm Cleno
ífj
ZDARMA!
Láhov dobrého vína
0(1 7 liosliic( do 1 ledna dámo
kažMinu kdo u min koupí za $250
u více
ZvMAtní soiivciilrdáiiio lomu
kdo koupí zu $300 u více
1'ívo a lili vyjímaje
Schneider &
Xeu
am
Jallpí fotil obchodníci lihovinami r Hp Ht
183SSol3ihStOinaliaNob
I r
uirivaio ae nam neaay lepe mm -J
jsou skryti blaniCtl rv nikdy hóře ala zle nám nikdy ne : WT' "" srk" ""-r r " l
Václavem a ža až bude bvlo Znenáhla aenm0vll Um vf7 " 'B !l C rú
njboře' vyjdou bránit se' a krajany kteří oitlilwlH h iffl
zemi Zdá aa ml ža mají divadla a Jiné zábavy ve Slown- "T Y ř rXU
tvrdý aoánek aké LídI na Clinton til Nadal ÍVÍC ' Odpočívejte v po M ofi&i
1 9 ~ - l unii t ' — marr
aflMraM
jiem pokoje až i mní dovoleno
divadlo navttlvít Dávali tehdyi
Scbilerovy "Loupežníky" Amálii]
hrála ale Klementina Cbládkova
Karla zesnulý p Ad Chládek
France p Dircil na oitatol ae
Se aeitrou Jiertou Novákovou
jimo rok po amrti matky naviti
víly ta míita do kterých otec
kladl tolik nadCjí Ceita k naií
mlýn najmulakde jíme spokojeni nepamatuji Tehdy poprvé pojala bývalé umě byla už oitružiaami
Jakož 1
pD vodní České
Hvtozuiíímí řeské
Harmoniky
llcligonlty
MJUIUUU1I r UUUMUUUj
(ČKCIiY)
vyrátí nejvřtíí
Česká dílna
po roka tili V ťeibřimovft cho
díla jiem do dvou tříd obecných
ikol Po té poslali mna rodiče k
tetě do Znojma na Morav! do oé
mecké Ikoly Tam jsem docela
zapomoCla co jsem se v tich dvou
třídách České ikoly mučila Tu
1 Krajané ijKtel hned provili
bciiiiiM u oujcuiicjic jcii unii protoZu
mu y ywiicncc neru iiikuve liíirinoiilky 1
k (1f)tá ní Tam iř1i uu W X
- - ----- i- - iiMiivinb
im? tovární a vydávají ho za CfhUé
mna touba též oCiokovatl na jevi
Iti A jakou míla jsem radost
kdy! jsem mohla jedenkráte na
divadla zastávat! statistku Za]
nedlouho vlak již vystoupila jsem
v Qloie Kačenky v "Chudém
píiniCkáři'' Hrála jiem jeltl nl
troiku kterou nyní umím nauCila kolikráte v síni "SlovaoikáLípy''
zaroitlá takžo Ume ii bez "krve
proliti" ani přejiti nemohly Na Dfrk
míiti kde stávalo osle obydlí JL I U
leželo nCkolik kuafi ztrouchniví
lých dřev Přes řeku dosud ležely
dva cedrové kmeny které tam
byly položeny otcem abychom
mohly chodili pro vodu oa druhou
StŮl
Ti kdož dovedou ocenili výborný itoloí nápoj
oblíbí ai zajisté naie "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest '
chutné Vyrobeno lest z neiltoSího chmele vvbraná
' - '
jsem se zde v Americo Ctcoím Potom síří vyhořela a Til led atranu řekv Co triDnfch Lo
knih a Casopiso Mezi lim Časem Sokol uspořádala nlkolik před lestných vzpomínek ' budil rozhled ho ieírneae 4 tíste vody— neníť v nim ani jediní přísa
rozhodli aa moji rodíce
Ža odstl
hulí so do Ameriky Za olkolik
týdoo na to unášela oás loď ku
břehům nové zemi jako tiaíca
jiných krajanu
Kdyby byl otec tehdy tulil co
ataveol v aloi nlmeckých turnero po tich místech pustých opultl
oa uark ui Když lil jedSokol oýcb to hrobu nalich nadljí
sin opet zbudovala ziháliii di-l
II i _ itAivi ii
vaaio nrou: "i:kovi imrr za
ohromné návltlvy K mé radoiti
doitávalo se mi Cím dále tím vít
lích a hlavnljiích úloh Divadlo
nás v nové vlasti oCekává zajiité tehdy řídili p V Lenoch P Uar
ze byl py neopustil milované Ce
chy Přijeli jsme v r 1863 v
témže čase zuřila obCanská válka
Usadili jsme se ve státl Michigan
kdež zabral otec 100 akru pozem
cal los Siilera V roce leita
sedmdesátém jsem zpívala ve
zplvohře Kínaldo Rinaldioi" krá
lovnu Simphonii a to jeltl bez
průvodu hudby Pan Antonín
ku mezi nalimi pozemky protéká Jurka dosvIdCI jak jsme se tehdy
la doiti iíroká řeka Otec chtll na
ni časem postavit! mlýn Sousedé
mu pomohli vyklestit kousek po
zemku pro staveni a políčko zro
bit aplav přea řeku a podobni
Splav jest tam do dneika avšak
ku atavbl mlýna už oedollo čeitl
farmeři 1 okolí a a nimi zárovefl
otec byli voláni k vojsku Ačko
liv otec nemusel poslechnout! po
nlvadl v nové zemi prodléval
jenom nlkolik mlííca přece ivl
domí mu nedalo a on iel — — —
Byla to poctivá a ryzá povaha
pooivadž byl přeivldčeo že tato
zemi Kane ae mu druhou vlastí
let prolévat krev za spravedlivoi
myileoku Jedooho večera když
sourozenci klečeli při modiitbl
odelel tajol bea rozloučenf a
připojil se k druhým Nastoupili
vlichni ceitu do Chicaga Já právl
raelkala v Chicagu v dobré slul
bi Doslechla jiem se že na
nádraží u jesera jiou také Celtl
farmeři a Michigan pustila jiem
e tam a poznala jiem mezi nimi
tél avého otce Pfiikočila
jiem k almu oa přilolil ruku na
mou hlavu ala nemohl bolem ani
promluvili Po chvíli aedsli ul
líbili takže jame muieli hru tuto
opakovat Malá nehoda stala ae
jedoomu z účinkujících nyní už
zesnulému p Ant Matuikovi
představujícímu jednoho z uhlířů
Pan Matulka zpíval:
"Hoj ženo neotvírej
tu avoj! klapajznu
zmfoíl li ae jeltl v alovl
budu ihned pohotoví
že ti jednu vylmajznu"
A stalo se že "vyímijioul" jl
ale ne avé žeol ale za ním stojící
mu p Janu Haismanovi že v tu
chvil! zapomenul folikó předita
vuje jedooho z uhlířů Do smíchu
mu jisti nebylo tak jako nám
Kojícím za kulisami Jak se spolu
potom vyrovnali ani 10 už nepa
matuji lilahou mi zůstane vzpomínka
oa ty doby Zdá le mi že te
nyní ul a takovou ochotou a nad
leofm nehraje jako se hrávalo
tehdy kdyl já jiem spoluotloko
vala Kaldý se tehdy soatil aby
předstihl druhého v obllavoili
a v sápala pro povioeienldívadla
UJminou bylo nám utnánl obe-ceaitva
Nikdy nesapomrnu na prvé
Jediným mým přáním a touhou
[jest spatřit jeltl jednou avoj!
vlasť nsii Prahu ty oaie hory a
háje A to bude dostatečná odml
oa za viechno přetrplné Stane se
tak kdy? Kdož vil
Horké Víno norosto
noJUolričJ&dio
dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejleplích
a ti kteříž je jednou okusili atali se řádnými našimi
zákazníky
Dodávl ae v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb palntových Objednejte ai u svého obchod
nika aneb telefonem— -Tel Omaha 15435 So Omaha 8
JETTER BREWINO CO ?aW a lakTnJI marné piioife
SOUTH OMAHA NKIí
10 rířlmlcliull
mnohdy se vluIllakvcU
To fřluravule
obyCcWilio do ktcrY-lto
norků výuíky
jedovatých Idtck v lékArrileMm velko
obchodu koupoolch Takoví imíHeol
na pak Joul nitMzonii co "lék" kter
Vím mít vyholit bolavou nohu netráví
cí ?aiuuoK 1 Minariů rU:oi
Nechcete I bítl dála Iftlnnl romV'
ilute il to dobře a přev£dčte 10 Jo med
ním uznAvAn Joul co lék poitaletí a proto
Iřiirl o ví irnlcú
Xlovltó Víno
lete BřQ!s
IVíijHínrHÍ plvovíii' v Oitmxo
TELEFON 110
Fafl DeilenĚí po mňm i lúwl n celém mě
Ir V
11 1
I - ' 1 p ' a
mwi&ff Boj
7
Připravené
hy
lepce k%Mi
110
de
% CUtébo vína medovalo a
Iln jichž jména liou na ni-
láhve vyfnietiovina má tu
do voiq 1 edjildlli aby bojovali provosovánlhry ''Sirouk lovood
pro -novou vlasť" Na té vojni skť' Toho vačara totil povstal
prodllával otto vle:hoy svlieta a chicaliký obe& Míla jiem tehdy
atraiti 1 vrátil se P3 ukoočeol
vilky se aJravlm porulenýn a k
práci neschopen Krátce aa to v
srpnu 1H64 nemoci té poJiehl
Téhol lasu auřila v tulena me
vystoupili v úlose lidy (ieoraiay
Chystala jimi se právl k vyitou
ptoti kdy! U pojednou sailtthla
jiem jakýsi lumot Uhtlllm se a
pátrám po plUiol 1 tu zahlédla
přít
léčivých h
IvHíl inooa léivý účinek pro žalu
rnf choroby
VáJciiý 7!5lutý kmet krajná p Joneř
Lilia xe Holon lowa plsei "I fmto dopl
"tím Vám (IokvíhKuJI to Karlovarké
lloikd Vlno Medové ae iiiné ovfidfillo co
akutecný IIALHAM pru laludek a tudli
obílvujfct pro aomtavu celého téu
(Jitím h jeit to neoceulteln ŽIVOTNI
rllXIIl jakot ililtel úatrojf nervo
vébo' Na Mkladé nevřlBlných podobných
odwiruéit( dokááno jtmt le %$lruvtla
mnuhoUdl- a untrnvt i Vát Dopltte il
pro ptidmlnky kterak sfukutl iu5?ele
bedau "i4řt4 na A V KOUMA
vy mblule ineduvrch vln v HouIdtrColo
Na prodej v lékárnách a jiných ob
chodech 17
Forul & Kunci
jediná leskl
komissionáfsKd Qrma v Omaze
1 fUU tsuft llawar4 l
tibthuiluja
drabelt vejci luá lem (eUly kftlt
vSbeo vuuil tanuertkýiui
Ul kftlu
iwliky
mi a
vt pUlt a)vyUt ceuy a penlte aa kliutl
liauk a taiud Huift Nati Utiik lot
(ttliiirtfm p4ty IVuully tjf4 na
iMUul tf ui a t kaMý iýdeit
tliorH#ul ilraliirrL íuuha Nati
f
Cackley Bros
výhradní majitelé Západní dodavatelé
Tll II — 11 1 1 in ) 1
JUUHUilW II rtirt" t ClCr MHM r" 'IU mnuo aoramy nc
KiinmÝltiiTÍli l áhtlnh l"'''0"f 'iwnitt luro vín KiimI
nUIllOZIinyCIt KOraiCK lo li Kaliruruhkých iíii u piilciMk
MALT MARROV ktlky
Salpno-Saline a Rcccnt mincrálnicti vod Eicclsíor SpriiiR No
Téi "All!lm" Jcdlid americké pllrodnl katarlcké vdy
CACKLEY BROSMtóiító Neb
LR lňk "& Son Do!
rYcl':obchodníci s Iraportířlri
I V
i i
Ir
COif )
1 V
MátaH'lfirMjt l Klrht Hr Irlrl Irrbrti
1
Tel
1001 Fnrim' ulM Oiu iha
Píodplailo so na Pokrok oouzo SI roúnň '