Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 20, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7 ~" % J
li
I
POKROK ZÁPADU
' f í %
7
Založen 1871--Hoéník XXXtAHA NKIUU YK NTÍtKI)U MJÍ 20
- o $rir'-—
PJtOHINCK 11)05
CIHLO 21
'-7 7
A V
▼
L 1 AMP ÍTV
w ' — ' ' '
fff
Zasedání 59 kongresu
Bez dlouhé debuty bylo ichvá
leno eenálem lby držitelé dvou
procentních bondfl psoamskýcb
požívali téchže výhod i práv
jako majitelé Jiných dvouproecnť
nich bondů
Senátní výbor obchodu usnesl
se žt budo podporovali návrh
zákona o podpoří pro msjitele
obchodofeh lodí
Proti falšování potravin předlo
Žil acoátor Hcyburn t ldaha
nový olvrh zákona Dokazoval
le od posledního zasedání nebylo
uííoéoo na návrhu tom velké
změny
Dále vedla 10 dlouhá debata o
pojifiťujfcích společnostech Před
eda prvního výboru Payne doka
zoval že koogrea může se domoci
kontroly naJ společnostmi vý'
hradní jen uvalením na ní daně
Nelze jinak Jednali neboť roz
sudky nejvyěšlho aoudu praví že
pojilťování není obchodem Jest
tedy pouzo touto cestou domoci
se kontroly nad pojišťujícími spo
lečnostmi
Senátor Mann podal návrh zá
kona v kterém žádá zápověď vy
dávání pstentú na léky leda na
Jssný a určitý procese výroby
V oivrbu tom žádá te též aby
němečtí občané kteří mají paten
ty míli itejoá práva ve Spoj
Státech jako mají Američané
majitelé patentů v Německu
Dodatkem ku předloze o přijetí
Oklahoma a Indiána Terr jako
jednoho itátu do Unie podal se
nátor Gallíngfř návrh aby v
tomto novém státě byl prodej liho
vin zapovězen na ai roků Po
zději by mohl býti dovolen sico
ale jenom tenkráte byla-ll by
ústava státní v tom smyslu upra
vena Sesazená královna ostrovů ha
vajikých patřících nyní Spoj
Státům poslala jako každoročně
opětně Žádost aby jí bylo vypU
ceno Jio000000 odškodného za
ztracený trůn Ačkoliv žádost v
senátu byla předčítána jest jisto
Že bude zase bez vyřízení odlo
žena Boháčem přes noc
Příjemně překvapen byl George
Dechor mladý bavorský Němec
sdělením amerického komula v
Mnichově že jest jedním ze Čtyř
dědiců statku majícího ceny f 14
000000 liechor byl chudým
farmářským dělníkem a v Americe
dlel teprve tři roky
Analfabeti ve Spoj Státech
Onehdy vydala censovní úřa
dovna Spoj Států t ajlmavou sta
tistiku 1 niž vysvítá le na 1000
osob vr stáří přes deset roků při
padá 106 takových kteří neuiiějl
Číni ani piili Na tule sde v
Americe rosených lidí připadá
jenom 46 analfabetů v cliosem
iku rosených stS Meai tisíci
černochy jest 44] tikových kteří
ani Člitl ani piáti neumí jí
rriiIJeat pojede solen svitu
Jaou-U privdivýmlipiávyi kttré
rostrulujt po Spoj Státech iftsaé
listy podnikne president po uply
nutí své úřední lhůty cew kolem
vita Vypráví se I navltivl
tmopiké dvoty kde bude vlády i
skvěle uvítán J v Jívropě je tato
pověst už roziiířena V Haagu
bude prý velkolepá hostina kde
bude mluveno též o míru Též
německý císař Vilém nenechá se
nikterak zahanbit a presidenta
zvláště skvěle uvítá a pohostí
l'o vykonané návštěvě vleeh
evropských dvoří pojede prý pre
sident do Indie Číny Jspansks
Koreje a východní Sibiře
Allct Rooísweltors zasnoubena
I'rovdání slečny Alice za kon
gresnfka Mikuláio Longewortha z
Ohio o němž v poslední době
tolik se mluvilo stalo se skutkem
Sám president to onehdy úředním
prohlášením oznámil veřejnosti
Nikoho to nepfekvspilo neboť
tato událost byla očekávána
každým dnem Nyní ví se už
vfiecko do podrobná a ví so už
tské Že sfiatek odbýván bude v
modré síoi kde slavil sRstek svůj
president Clevelsnd Mikuláš
Longworth budoucí zeť presiden
tův jest stár 36 roků a pocbárf z
bohsté rodiny ciocinatské Slečně
Alici jest 71 roků
Kutelík zavítá io Omahy
Panem Joa Uurianem z New
Yorku byl nám zaslán dopis z
kterého se dovídáme že mistr
Jan Kubelík navítiví na své cestě
též naše město Na své zdejší
přátele upřimně se těší a požádal
pana dopisovatele aby tlumočil
jim pozdrav Mezi jiným pravil
že milerád všechna nedorozumění
která stala so bez jeho viny vy
nasnaží se při své návltévě u
rovnati a objasnit! Pan pisatel
dále sděluje anámi že není Kube
lík takovým jak v mnohých li
stech byl líčen naopak že zůstal
dobrým a upřímným Čechem V
záležitosti jeho maďarského ob
čanství které mu jeze vlebo nej
více vytýkáno uvádí p dopisová
tel vlastní slova Kubellkova která
pro zajímavost otiskujeme
"Chtěl jsem se oženili poně
vsdž byl jsem upřimně zamilován
do své nyněj&í manželky bytosti
to dobré hodni mé lásky Bez
ní bych nedosáhl kýženého Štěstí
a spokojenosti čehož mi bylo tře
ba po vfiem utrpení a námaze
Dle rakouského zákona nebylo mi
však dovoleno oženit! se a paní
rozvedenou Uváživ toto chtěl
jsem se státi občanem Švýcar
ským ale dověděv se že by to
trvalo celá tři leta rozhodl jsem
se pro občanství uherské Tam
měl jsem protekci a celá záležitost
vyřízena byla v pěti nedělích
Lživé byly výroky některých no
vin prohlašující do světa že uči
nil jsem tak pro statky a nemovi
tosti své manželky Byl bych se
byl stal rád občanem třeba některé
republiky americké kdyby to Dylo
šlo tak rychle jsko v Uhrách
které nepodléhají zákonům Ha
kouska Vždyť sta a sta krajanů
slilo st občany Spojených Států
aby nebyli rakouskými poddmý
mi Proč já ledy měl jsem vy
krváceli pod zákonem jcui dusil
hlas mého srdce Při svém půvo
dní není ml moloým abych trva
le si utsdil na pět toků ve Spoj
Státech aoabo tři roky bydltl ve
£výcařich Volil Jsem pioitřc dek
i eIťpll a nt jvhodaě)M Nelituji
nikdo tti práca nejídá koláči
Davenport la 13 prou
Ct red VoU ftA — Jsk vidím
na tom initlrt íervciiém papírku
f A A I 1
J135 vyursfiio wii
J4 nebudu ( M V Z ncbudii-ll
pum vutio m poviaami lonno
činili k dílu dollar a M
dt lift centů předlila tri 4 a dopla
tek 'Aírovvfl ZMnllím líc co ňu
plutk na prrmll 1'cťírkfi v kiilrn
ň&t Doufiti 70 proinliicto 1a
dfíro t) a milý V Z Jnem tmihď
Kriamcrum o v octe
nutil ino s liz vviir
hn práce wlUlí koláče a M4
platil
A V KNOM
toho neboť dostal jsem Ženu
jakých e pořídku ženu která je
Úplně spřízněna a duší i povahou
mou 1 po jejíž boku stávám se
člověkem 1 umělcem dokonalým
Kdo poznal ženu mou ihned od
hodil předsudky neboť je ideální
matkou i vzornou hospodyní
která nemiluje žádných společno
stí a jíž nade vše milejší jest ro
dinný krb Nemohl jsem jednat!
jinak maje takový poklad před
sebou Duše nafio si náležely a
já šel za hlasem svého štěstí a
svého srdce''
Opuštěné Ženy
Zajímavým je tvrzení superin
tendenta Úodioe Že v Chicagu
jest nejméně 14000 od mužů
opuštěných žen které přetěžce
musí zápolit! o svou existenci
ťrohlášeoí toto učinil Dodino v
íni policejního soudce ílurleyho
který stíhal některé rodiče pro
neposílání dítek do školy Pan
Hodině tvrdil že jenom na západ
ní straně nalézá se nejméně 6000
opuštěných žen Dále prohlásil
že zahájil boj proti těmto zrádcům
vlastol rodiny Praví že podobné
zanechání Ženy v nouzi je horší
než rozvod poněvadž Žena ocitne
se úplně bez pomoci Aby se
podobné rodiny uživily jsou nu
ceny přidržovat! k práci i děti ne
zletilé Otázka přistěhovalci!
Předminulý týden odbývala se
v New Yorku přiitčhovalecká
konference Bylo na ní o této
otázce mnoho rokováno a přijaty
též četné návrhy V otázce při
stěhovalců z Číny připojil so kon
gres k vylučovacímu stanovisku
vlády z toho jsou všk vyjmuti
Čínští studující cestovatelé ob
chodoíci a učenci Nejvíce bylo
rokováno o bílých přistěhovalcích
z Evropy Samuel Gompcrs
jménem v Americe usazeného děl'
nictva Žádal za nejvčtší omcrcnl
nebo docela zastaveni přistěho
valců Proti tomu bylo hlučně
protestováno Předseda hliot A
Caroegie prohlásil že dosavadní
zákony dostačí vylučovat! pilné a
poctivé dělníky bylo by prostě
na újmu Spoj Státům Dále
podotýká Že by se nemělo na
evropské diloictvo dívali s před
sudkem Co se jeho týče nežá
dal by od přistěhovalců žádných
skoušek Podnikavott přiměno
vání je ul doitatečnou známkou
schopnosti dělníka Naše země
potřebuje přistěhovalců V po
dobném smyslu mluvilo ještě ně
kolik řečníků Oivaly se sice téi
hlasy odporující dokládající le
oeoi přiilěhovalrclva potřebí k
blahobytu a pokroku Na to byla
dána odpověď t jitnl stály ve
lají po přiitěliovaUlťh poněvadl
trpí nedostatkem pracovních sil
Jeti lidoucno aby jilní umí
přistěhovalce vábily a neodpuzo
valy ty kteří jsou pilní zdraví a
poctiví Dále bylo usneseno aby
otevřeny byly jižní přístavy a
dohlížet! aby s přistěhovslci v
mezipalntí bylo lépe nakládáno
než se dosud děje
Na rozloučenou
Milé překvapení přichystali přá
telé omažští našemu p Janu Ha
vlasovi V sobotu dne 16 t m
uspořádán byl 01 tho počesť
skvělý večírek v residenci p Bu
rešové k němuž dostavili se četní
jeho přátelé 1 obdivovatelé Pan
Havláta byl překvapen dokonale
nevěda do poslední chvího ničem
Krátce po osmé hodině dostsvíli
set pp J Kosický chotí a slcČ
dcerami Dr Kálal chotí p Uc
ránek chotí p Shary 1 chotí p
rcd Puchsa s chotí p Lctoviký
chotí synem 1 pí tchyní p
Steiger a p Kokusek Při milé zá
bavě a přátelském rozhovoru ubí
haly rychle chvíle a nikdo ani ne
pozoroval že už blíží se k ránu
Stanislav Letovský nadějný syn
známého našeho přítele p Letov
akého sehrál 1 dokonalým pocho
pením několik skladeb na piano
mezi nimiž byla též naše věčně
mladá "Prodaná nevěsta'' která
každého uchvátila Míle též pů
sobil přednes několika českých
písní pí Shary která ač ja k
český je jí neznámým je velkou
ctitelkou a obdivovatelkou české
ho umění Panu Havlasovi n?mi
zel radostný úsměv tváře a bylo
na něm dobře znáti že je potěšen
z jasného důkazu přátelství jehož
se mu dostalo ze všech strsn
Dlouho již neviděl jsem jej tak
veselého i rozjařeného a připadly
mi na mysl večírky strávené mez!
p Ilavlasovými přáteli v Praze
jímž byl omažský tolik podoben
Tolik důkazů přízně souhlasu a
lásky I Těžce loučili ae všichni s
p líavlasou Vzácná duše tto
jest jednou z nemnohých která
ač řekla nám upřimně co le jí ne
líbí přece přirostla nám k srdci a
na niž se často vzpomíná a pře
těžko zapomíná Zajisté že všichni
rádi vzpomeneme dobrého toho
ardce jež dovedlo trpět! pro bo
lesti naše pro naše slabosti i
chyby a které dovedlo radit a po
vzbuzovat! jak mohlo nejlépe
a nejupřímněji Mnohdy na něho
vzpomeneme s radostí z dojmu
mnohého obratu k lepšímu a často
s bolestí že jeho dobrá snaha no
byla pochopena Ať jo to jak
koli p Ilavlasa ae zapsal do
srdclčeskoamerického lidu písmem
nesmazatelným Večírek tento
a četné jiné důkazy přátelství
jiou dostatečným zadostiučiněním
p Havlasovi za nejapné a nepro
myšlené útoky revolverových a
bezesměrných listů
Prémie
Ct čtenářům nabízíme letos opět
ICuloiitliirn 'st ČJooh
PKČÍHKÚV sa doplatek 13c
VKLKtf SLOVANSKÝ
sa doplatek 13c
UlíSKt) MDU " 13c
Ku prémiím Jsou oprávuřnl vlicha'
kdol sobi předplatí na rok ku předu
V úcll Vyd Pokroku
Literární drobnosti
— Nobelovy ceny které bývají
rozdělovány každého roku obdrží
letos následující! Za fysiku pro
fesor kiclské university Lenard
za lučbu profesor infvcrsífy mnl
chovtké z Uoycrů za lékařství
profesor {(obert Koch v Berlíně
za literaturu polský spisovatel
Ilenryk Síenkkwicz Zajímavá
jest pověst která se v poslední
době rozhlašovala že cenu ta
literaturu obdrží pres Koosevelt
Každá cens jest £40000 1 rozdě
lována jest osobně Švédským krá
lem Oskarem za přítomnosti krá
lovské rodiny a diplomatického
sboru v budově hudební akade
rnie
— Pozoruhodnou je snaha žur
nalisty českého KsrU Pelanta
známého řečníka a delegáta sjezdů
"Volné myšlenky'' který nám
právě oznamuje že hodlá v Praze
vydávatl "Kevue Kevul" Český
národ má 1100 časopisů a kolem
150 revuí Tím jo dokázána ne
možnost aby český intelligent
sledoval celou revualní produkci
a přehled mnohdy důležitých a
cenných věcí je mu znemožněn
"Revue Kevuí" má býti listem
který bude přinášet! nejdůležitěji!
a nejpotřebnějtí zprávy bude to
jakási tresť všeho Časopisectva
Každý duševně pracující člověk
najde v ní dosti materiálu pro své
povolání přehlídku snah a ideí
svého národa Kovue Kevuí ne
omezí se pouze na Český obzor
později budou přibírány nejcen
něŠÍ revue evropské Netřeba
podotýkat jak důležitou bude tato
publikace zvláště pro Čecha žijí
cího v cizině Předplatná jest
stanoveno na čtvrt roku 240 K
na půl roku 4 K 80 hal v Kakou
aku a Německu Pro Ameriku ae
zdraží o j centů výtisk na poštov
né ŽáJcjte ukázkové číslo od
administrace Kevue Kevuí Král
Vinohrady Máchová ul 13
Buďte veselými I
V nedávné přednášce Dr E B
Tuteur vyslovil se že jen veselost
nás spasí Zvláště prý při jídle
má každý oplývat! humorem chce
li by mohl dosti potravy přijati a
ji náležitě strávili Ono se to
anadno řekne ale jak má amáti
ae a žertovat! u jídla ten kdo jisti
nemůže? Jen jedna cesta vede k
tomu Trinerovo Léčivé Hořké
Víno Vezměte dávku před jídlem
a pojistíte si za krátko výbornou
zdravou chuť k jídlu a kde ta jest
tam veselá nálada brzy se dostaví
Všo vám bude chutnali a na vše
budete hleděli s růžové stránky
Tento lék vám pomůže proto že
ochablé svaly žaludeční a střevní
sesllí tak aby samy hlásily se o
práci a nemusely být! do ni nuce
ny S nimi začne pracovali všech
no tělo začne se tvořili nová krev
začne se všechno úitrojl čistili
Kamkoli tslo nová činá krev
vnikoe (srn nastane nový Život
Ona osvěží mossk a učiní nás ve
setými ona upraví Činnost ardce
a učiní nás svěžími a bujarými
Ve všech poruchách zažívání Vám
pomůže jedině Trinerovo Léčivé
Hořké VIo V lékárnách Jos
Triner So Ashland Ave
Chicsgo lil Poraďte se s námi
spoiorujrte II ie Vale sativáuí
várně
iliiliiuk líu ul tlil bati lloJnla
Uivl kMuí utf# v ťarvi N 1 Jan
11 teit ' I lát _ i ~
liut (KM #ioihhi myt m
"
fc
!
í
i