Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 13, 1905, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mWi'-Vn nim
14
r
— -4
-ar- tfrS
n
i
llospodá
soka
ofádá JAN JANÍK
Krmení lolj (ku v rfinm NhiH
ZcmČdřlské zkušební itaaice
států Missouri jakož i Ulinoisu
podnikly řady cenných zkoušek
které iiou pro hospodáře zabývá
jící ne chovem dobytka velmi za
jfmavýmí Výsledky zkoušek tích
nají důležitost zvláště pro zkuse
né již pčstitclo dobytka ponévadž
začátečníci inadoo by mohli dílati
li na základě nich falešné důsled
ky Ustáleným faktem je že u
staršího dobytka spotřebuje se
více píce na jednu libru přírůstku
že tudíž čím dobytek je itarfif
tím dráže přijde jeho krmení
Přírostek na mladém dobytku při
itejoé píci je proto větším že do
bytek mladý mnohem lépe tráví
nežli dobytek starý a pak též
proto že mladý dobytek oeipotfe
buje po m trne tolik píce záchovné
Mladé dobytče jest menši násled
kem čehož nemá tak velký povrch
který se vypařuje a na kterém se
ztrácí Proto je zde spotřeba píce
záchovné menší
Naproti tomu však musí si býti
hospodář včdom té okolnosti Že
ke krmeni mladého dobytka je
třeba mnohem více malostí odbor
oých že krmiti telata úspčehem
jest mnohem obtížnčjŠím nežli
krmiti ročky anebo dokonce kusy
dvouleté Kromě toho je tu ještě
jedna důležitá věc kterou je třeba
bráti v úvahu Výtěžek pěstitele
dobytka záleží z velké části na
stoupnutí původní kupní ceny ne
krmeného dobytčete a ne jen na
skutečném přírůstku na váze
Koupí li na příklad hospodář kus
vážící tisíc liber a -dostane jej na
sto librách o dollar laciněji nežli
zač bude jej prodávali až bude
vykrmen jest již o deset dollarů
na takovém kusu u předu Vše
to hospodář potřebuje aby mohl
krmiti dobytek výhodou neboť
zřídkakdy jest možno postavit! do
trhu dobytče za tu cenu kolik
přinesl by přírůstek nemá-li se na
něm prodělat! Tak na př stálo
to íllinoiskou zkušební stanici
722 centu docílili jedné libry pří
růstku na dvouletcích kteří však
přinesli v trhu pouze 625 Kdyby
je byli prodávali za 5c libru za
kterouž se prodávalo na tisíce do
krmených kusů letošního roku
bývala by obnášela ztráta 222c
na každé libře přírůstku
ZapoČne-li hospodář krmiti ku
sy vážící průměrem po 400 lib
musí se snažili aby docílil pří
růstku asi v téže ceně jakou do
atane pak za dokrmený dobytek v
trhu Z toho vysvítá že ie nevy
plácí krmiti jiná nežli ta nejlepŠ
telata která nám dávají záruku
Že budou prospívat! Tím rozum
e taková telata která nejsou za
krnělá která neutrpěla nemocí
době odstavu která jsou pěkně
vyvinutá Jakmile bylo tele ztra
tilo svoje maso jakmile trpělo
hladem nevyplácí ie krmiti je
leč jen tehdy když vypaseme a je
krmíme až do konce abychom
postavili je do trhu jako vyspělé
dobytče Ke krmení mladého do
bytka ie však nesmí používat telat
zakrnělých při nichž přišel by
nám přírůstek dráže nežli co nám
skutečně v trhu přinese Telata
taková musí býti krmena náležitě
balanzovanými dávkami krmnými
neboť jinak se nám též práce ta
nevyplatí neboť by se nám pro
dražila Výkrm dobytka mladého
pro trh může provádět! 1 výhodou
jedině Člověk jenž má dostatečné
zkušenosti jenž te v práci této
náležitě vyzná
Aby íarmář na mladém dobytku
vydělal musí z pravidla vypěsto
vati s! jej sám a musí stále dbáti
toho aby na dobytku takovém
stále přibývalo aby přibývalo na
něm každého dne po celý týden
měsíc a rok Mladý dobytek ta
kový musí se pak prodávat! když
jest náležitě vykrmen Na polo
víc vykrmené kusy nám ničeho
nepřinesou a nemohou se vypla
tit Prodejme kusy takové teprve
tehdy když dosáhnuly váhy od
devíti set do tisíce liber V cenách
dobytka takového bývají též roz
díly jako ve všem jiném ale jisto
jest že se kusy od patnácti do
osmnácti měsíců vžd dobře
prodávají a jdou na odbyt za sluš
né ceny
DrobnoHli
Jelikož vejce mívají různou bar
vu skořápky vznikla otázka je-li
jaký rozdíl v hodnotě vajec svě
tlých nebo tmavých Zkouškami
se zjistilo že není
Dojnice potřebuje měsíčně asi
třikráte tolik vody 'kolik sama
váží ať již pící anebo čisté a
během dojné doby vyžaduje asi
čtyř! půl gallonu vody na každý
gallon mléka Voda jest pro doj
nic! velmi důležitým Činitelem
proto neměls by jí nikdy scházeti
ani v létě ani v zimě
Z českých vlastí
t "r r r t r r r t r r r
Také spravedlnost Zemský vý
bor v Dolních Kakouslch povolit o
chotoě podporuoaiřízenl anglické
školy ve Sv IlypolitS pro několik
anglických dětí pro děti však půl
milionu Čechů vídeDikých neví
uuje VÍJtíi ani haléře a nepostaví
ani jedinou Ikolu Je to tlá ma
cecha! RaJtji smrt ml ttijt ruky —
SláJtk Joí Kotia v Urouniovt
ttiřen byl po dlouhou dobu pa
kostnicí v pravé ruce Na láklaJí
lekat ktho lUuUu mtt si dáli
dotienou ruku amputovat! Ubohý
mít t? jtiiě mul Kal ie nátlcJketu
lohot iruJaomyiloým a v tomto
ttivu duUvuhn ie do a o lUtopa
J4 v úmyslu setavialídolnt oM
lil
Zabil vytahotaJlem V měšťan
ikém pivovaru v Litoměřicích
událo se doe 20 listopadu hrozné
neštěstí Zedník Frant Kun a
Trnovan nahnul se ve sklepě přes
zábradlí u vytahovadla a byl v tom
okamžiku vylahovailem je! sjíl
dělo dolů lasalea do hlavy tak
prudce Že byl Ihned mrtev
A" tmtli fJtiM 1'fed poroť
nim soudem v Mostě odsouieu
byl ve střídu dna ij Mttopadu k
smrti provatem jilctý do Telce u
Loun příslušný svobodný koi
Václav llijek pohledně iamiitna
oý v Komolinech u Mottu Hájek
saittetil svoji milenku Mafii lUr
lákovou třemi ranami a revolveru
Odiouicoý mi 4 ntrnaalcliká děl)
1 jinými leoaiiii Ač lUboval jim
manželství přece nekonal ani své
otcovské povinnosti a zapředl po
měr a Bartákovou který konči
rovněž narozením nemanželského
dítěte Poněvadž Bartáková na
vázala znovu miloatoý poměr
bývalým svým milovníkem jat by
Hájek bezmeznou žárlivostí která
vrcholila ve vraždě
Zastřelen na honu V neděli dne
19 listopadu uspořádal lovecký
klub v Libverdech honbu při níž
restauratér Jindřich Ilerrmann
byl zastřelen Lovec kráčející za
ním totiž upadl při čemž mu
spustila ručnice jejíž celý nábo
vnikl lierrmannovi do těla Ne-
Iťastník jenž čítal 46 let za ne
dlouho skonal zanechav po sobě
vdovu Soudní vyšetřování bylo
zavedeno
fassivnl retlstence pottovnlt —
Mezi třízeno! poštovními uvažuje
se poslední dobou o tom zda ne
bylo by na prospěch zřízenců
poštovním odboru zaměstnaných
zahájit také práci "dle instrukcí"
Poštovní zřízenci jsou v podob
ném postavení jako zřízenci želez
niční Jejich prosby petice a po
ukazováni na bídné poměry míj
se všech účinků a nabývá půdy
myšlénka aáhnouti ku prostřed
kům ráznějším '
SebevraUy V bednárně Jak
Hitze v Praze v Čísle 319 — Vlil
okrese zaměstnaný toletý nádeník
František Vondrák z Hrdlořez se
v sobotu doe 18 listopadu po 5
hod odpol ve skladišti oběsil
Mrtvola byla dopravena do umrlčí
komory na libefiském hřbitově
Za příčinu zoufalého skutku udá
vají se domácí různice — Téhož
dne zastřelila se kuchařka Mane
Macbutová zaměstnaná v domě
č 78 — II okrese ranou z revol
veru jež ji zasáhla přímo do
srdce Mrtvola byla dopravena
do pathologického ústavu
Neobvyklá pHlina tmrti V obci
StříbeŽÍ u Trutnova nalezla doe
17 listopadu ráno služka Žofie
Kolíbková v konírně hospodářově
33letého svobodného čeledína
Emila Ebspennera na posteli
mrtvého Na učiněné oznámení
dostavila ae tam komise soudní
která zjistila že jmenovaný čele
dín zemřel otravou krve Jak bylo
zjištěno udeřil před tím kůň dotče
ného čeledína okovaným kopytem
do pravé ruky a spůsobil mu rá
nu která přivodila mu otravu
krve
Z neíťastni lásky Hostinec p
ud Zedníčka v Prostějově na
Moravě byl dne 18 listopadu já
vištěm vzrušujícího výjevu Lud
?ajke aoletý obuvnický pomoc
ník přišel tam poobědvat načež
vešel do kuchyně a vypálil z re
volveru ránu na loletou služku
Marii Němcovou jež právě umý
vala nádobí Na Štěstí spůsobil jí
náboj jen lehké zranění Po Činu
tom prchl rajke az ae skiaaisti
západní dráhy kdež se třikráte
střelil do prsou a později tam na
lezen v bezvědomí V nemocnici
kamž byl dopraven bylo zjištěno
že poranění jeho jsou t£lká Životu
nebezpečná Příčinou vražedného
skutku byla nešťastná láska Až
ie Fajke úplně pozdraví octne se
před porotnfm aoudem pro zločin
nedokonané vraždy
Vánoční nabídka
Každý kdo od nás koupí obdrží
krásný vánoční dárek zdarma
JMaTDáváme zelené obchodní známky "VMi
4 plné (Celá
kvarty bedna
Hilltr'i OldStandarJ Whisks
lahvovaoá pod vládním do
zorem 14 40 ia 00
llilleťa Old Priváte Stock Kye400 1000
IIiller's Pure Kye Whiska 320 9 00
Každá bedna obsahuje 12 plných kvartů
Dovozné zaplatíme my
KyclilA dodávka Telefon 1211
MILLER UQUOR CO
1309 FARNAM ST
OMAHA NEB
K
POMNÍKY
(
žulové a mramorové '
Frank NoválťJ
141315 SoIJth St0mahi M %
(naurotl JloUflU frahtt) i
Velk aklad kHUnit prdco a iMwhuh Ktj
il pomník v Umaže Co uHothto znpluH f
(naproti Ilotolu ťruhu)
vám víco než coatu
a- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ $ $ $ i $ $
é ♦ o ♦ ♦ ♦
V
Nový cenník zdarma
I od
Spolehlivé hodinky klenoty české 7 j
granáty a stříbrné zboží za neobyčejně ' ?
' " —
íxejvfiiti zaaiiareiBay oucnoa nouioea a
kifnotů Veškeré správky provedené T 1
výtečníka v oboru hodinářství Tt
Plito al pro conník Unťi T í
mú
7)
9
3
i
XVcíjMturŇí iIvoviir v Ontttzo
rP3BXiSPlOIT 119
a i
fl? 0fí5)
ti
Riley Brothers Co
VELKOODCHODNÍCI
18
Si Ifít
Kda chce býti tdráv inul j(tl f lté
tMikrtnjr K tomu je uevyhitutclufl trcb4
řUté niotiky N inuuku je adravi
f iti Ur vlicinle K doiitáut ve viech
nrjlriwich obvhoíkch Jrtli jl vál olf
ctuMtftlki Mmá KiJi(tPjt ho aby ji
objednal n ikuulku nebo r ni
prítnu itii!e n niit uvedenuu adru
my vim ji tluttáute al na vati aUnUl
ta iřiiy uiiiné At ukulte hvoltjvu
ivmu ItttHu WhiteUly l'aut neb
llue hictn 1'alrut inuukuj' fvknvte
li fvidi in i moukou ualí uimui
akott jinde doativále ťny U uta
din! Vclkíil ubjelnivky alivuj(
itl
Alilo Mililng To
AtiltsNeb
Likéry a doutníky
Old Mllitary Ityo — Diamond li Itye 4
X 1) Archer liourboíi
1118 Fnntíím Nt OM-A11jV
Lee-Glass-Androesen Hardware Comi
— Irodáf) f velkém——
Tlařtní vyráiené lakované rlechjvé niřinf — Cínované ma
leleiný ploch a aovové aboif — Oilantt drát hřebíky nollfail
abolt uicykly ilřelué tbraofi níteja uportovaté sooii
IUrBy Omaha Kh
SEVERO-NEMECKÝ LL0Y:
rravldelň jhjMovbI a paronUvebat donrava í
aMBt a _
s aaiumore clo BrómAr
ma a ela Tuuiruuuivwa v4wu-h aralektk ml f tea duiauue u (
ťarl ItroaUaJthi-lo KwlaIlaaeirr IrauVrHrUltrantinabapf IkfwnlU KnUt
II kajuta x Haltlmoro do llremca otl 4500 iiuliórit
TjW mJl nmw J4an Obid kajll l eaaaeea Jm jeku li kiui
SCHUMACIUiH CO No 7 S (iay hit
CLAUSKN1US JI CO oj Daborn btr
aneb JejUk ituH'i v mwI
Ve I
kJ k ]
A
II
UaltimOřf Mj
Chlo lil
1 flpůi-íí-! r'iHg'É-ssKiKWifl--