Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 13, 1905, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
13
4
L
10
J v
Dallas 5 prosince
Prvnfčeská zábava pořádáni v
regory vydařila se nad očcjtávánl
vele UčastaícI bavili ic až do
'zdních bodia raonícb a každý
lil o J liboval jak ae pobavil 1 jak
kí torný pořádek potrval až do kon
wv A coi ta budbal ťan Wikto
jh a synem nedali ae nutit t ná
vtTíci již bylí hudbou tou
vna lano eieKirisQvaoi ncmonu
ani vynadivit jak pouze dva
Jebníci mohou takovou hudbu
Jídit Musím podotknout! že
aa Wíktorín st ovládá tli nástro
sice harmoniku buben a
f aun na
tni řin( dflitS níknou muziku
'cdeo hlas Kel Že takové zábavy v
regory jeStě nebylo
Pan Dobeí bývalý osadník tyn-
Jilský zabrat se synem jeítě
ládnl pozemek a sice za $2ko
ikr Jak mní Toník sdílil jest
tam dosti lesa a velíce se jim zde
tf líbí Na jaře míní se sem od-
třhovati
Pan Vosika který as po 20 roka
mířil v západní Nebrasce též
em minulého týdne se svými
yny presidiu a to na synav
Mím i i Kmín nři losováni
# ' r " ~
ijouicno roau uu cnyi t?ui
bdfžel Vybral si pékný póze
hek 1 míli východně od městečka
)allas
V oaScm distriktu postavena
via ohledni skolni budova ve
teré se již přes mésíc vyuiuje
I -Telefon z Carlocku do Dallas
§Vp se staví a již příští týden
'„U mně pan Jones sdělil bude
iov Přihlásilo se mnoho far-
rA lil aí rlaíí vavÁeti řoUfnn na
farmu Z Čecha nalézáme
né linu dva a sice A Srba a
Ollmera
I Pánek bydlící x míli východ
od Carlocku vyvlastml svou
a -m a a
ilirmu a sice za 14 akr a nnea ji
pronajal za £200 ročně Padesát
akrá má "zbrechováno" Sám se
rnlnl vrátit zpět do Nebrasky
Ti kteří bydlili na svých pozem
ích od 8 února 1904 mohou nyní
vvvlaatnit svfli pozemek musí
ovšem svědky dokázali že státe
de bydlili a na 6 týdnů oznamo-
ati předem žechco pozemek svůj
vyvlastoit Mnoho jich příležitosti
té použilo někteří pozemky pro-
aiímaií někteří prodávali ťod
4íS'00° Den hjvíuu uiw vy-
Í IfOUpili lOllíS 1WO iu voan
cá iest vzdor tomu přece jen dosti
} V úhledném hotelu v místečku
) ! Dallas v němž se nalézá 17 svět
ok' začala vésti obchod oová raa-
í jitelka paní 0'Sheaová a jak ani
l jinak býti nemaže vede se jí v
) 1 obchodu dobře ano jest zde velmi
Vjnnobo "becláka"
Co pak se jea stalo s oním Bod
lákem z Tyedallu že již tak dlou-
""♦ho nedal o sobě ničeho vědět?
Soad již nezmrzl?! Kopřiva
) I Tyndall 11 prosince
' L Kováři mají teď žně Minulou
AAibotu odpoledne přibil PeSek 58
r nodkov a jak jsem na poslední
J Chvíli zvěděl Hrachovec přibyl
I jich dokonce 80
I Wm Hokuí se přijel podívat na
1 Jindřicha Nebo snad na něco
) jiného?
Nil ledlář liale se oa něco při
Ipravaje ale nesmím to líci a babi-
iik také ne
(ti nf#i1nlatná n
-ti- sf
' v 'li
' i 0
Mos Plibal posílá předplatné na
rok j idá se ml le sl myslí le
' í rmáj kdy vle set do píru utíká
J lli atli Ptihilové ditl kukuřici o
irka mvfi a proč by laké ne?
Stioj k tomu mají a sacul jiou
ťoiulci
iiodíáVovt pv'' 'lou
poiledalw scienL HtáUjsm
tivíi dea tat byli Pnou Kitjíi
t Tonul byl hoJ vedlejll ttn
silaf l'tolsi l')fu íw# Um
Sestra Stoničkova ondyno Bod
lákoví trošku vypucovala že prý
křápal něco o herbcrku
Dražba u Vác Hájka byla slul
n£ navštívena nejvíce ale bylo
tam takových kteří jak obyčejně
přiSli se nacucnout a také se jim
tam toho dostalo až habaděj
Zvláště nemohli se na nohou udr
žet! takoví kteří si uikdy skleni
tku ničeho nekoupí Hanba že
jsou to krajanél
Jak se včera Blahník od Tábora
vyjádřil od té doby co má od
Musílka kozla a od Eckerta kozu
rozumí kozomluvč Když v za
hrádce koza nemaže některou vě
tev dosáhnout volá — "kdyby byl
hdidkllř — a kozel prý odpovídá
— "kdyby byl byl by" Věříte
to?
Pánové nevypadá přilil siuSně
když jdete z karbanu až v neděli
z rána! Co tomu říkáte?
Lojza Musílek zastavil se v so
botu v Tyndall na jednu byl ně
kde u Mitchell za obchodem
Velmi krásné nástěnné kalendá
ře rozdává svým zákazníkům TV
Pták
Vy staří mládenci pozorl Bod
lák si objednal pytel a do toho
jeden po druhém pěkně půjdete a
tak se dostanete mezi ženské
Koho chytím prvního ten musí
zaplatit jeden dollar na Pokrok
jinak jej nepustím
Chcete-li si dáti zapíchnouti
prase pozvete si na to Musílka a
Krejčího Krejčí tluče a píchá
Tonda zase chytá krev Mažete
při tom vSem užiti ještě dost zá
bavy Hasický Boučka a Kudroa ml
byli zde minulý týden z Tábora i
se zubama snad u doktora
Proícsor Buchta přijel se podí
vat na Tyndall ze Stanley Co
kde má domovinu Zároveň prý
bi poslali do Chicaga pro kluka a
čeká zásilku co nevidět ani ne
vím zda po expressu nebo po
íreigbtě
Dělníci mají nyní jistě bla
hobyt aspoň ti v Bone Homme
Co Důkaz toho je že poslední
sobotu po práci mimo jiného piti
va vytáhli přes 40 lahví Šampaň
ského vína a potom ještě vypili
asi tři u Franty Blažka
Pan Anton Heřmánek který
před nedávnem přibyl z Čech s
odpuštěním kníže (krejčí) před
platil si na Pokrok
Franta šimek přijal místo za
nálevnou u H L Zaplita
Bodlák
Nejlepží oznámka
Pouhá pravda že Severův Bal-
sám pro plíce vyléčil v uplynulých
25 letech veliký počet lidi trpicicn
na kašel nastuzení bolavá prsa a
slabé plíce značí víc pro každého
čtenáře tohoto listu nežli celý
sloupec lichého povídáni ran
Antonín Gross z Cumberlandu
Wyomiog píše: "Severův Balsám
pro plíce mne vyléčil z traplivého
kašle a plicních obtíží když jiné
prostředky zůstaly bezvýsledné
Vždy bo budu odporučovat'1
Lidé kteří jednou užili tohoto
znamenitého léku jsou mu nej
lepšl ozoámkou Cena 25c a 50c
ve všech lékárnách aneb u W F
Severa Co Cedar Kapids Iowa
Prosba o pomoc!
Na najmutí farmě u Lonsdale
Minnesota shořely mně Utolnllio
roku obilní stohy tik Že jsem byl
oiltěitlm tím uirlen do velké
bídy Prosím ctěné krajanky
rodáky by mni dle molnoiil rě
jakým dítkem přispěli neb nemám
niieho k livobytl pro svou rodinu
Dírky odetlttc reJakci tohoto
liitu plitměte ta nl plédem mé
irdttoé diky V dětí
i7t( vAc novAk
Novinky z Llnwool
Jeviště u Bartoše se zvětšuje a
zařizuje a bude teď jen o něco
málo menši než vBoydove divadle
v Omaze Néol pochyby že nyní
vyhoví dobře všem požadavkům
Nál řezník pan Fred Faytioger
si v pondělí při dělání uzenek
uřízl kus prstu s má ho v líhu na
ukázku
Příští neděli dne 17 prosince
1905 odbývá Sbor Dcery Vlasti
výroční schůzi ve které připadá
volba úřadoic pro příští rok Jest
tedy žádoucno by všecky údkyně
se dostavily Nepřítomné podlé
hají pokutě dle stanov
Marie Ticháček M F Bartoš
předsedkyně tajemnice
MÁM NA PRODEJ osmnáct
secích strojů (Drilli) za f 50 kus
Jsou to stroje zaručené a jistě vás
uspokojí Příčina prodeje jest
nedostatek místa J J Kavan
19x3 Linwood Neb
Minulý týden roznemohla se pí
K Peltzová tak povážlivě Že mu
sil býti povolán lékař dr Draský
Pan Svoboda st který bydlí
teď u své dcery ve Fremoot dlel
zde několik dní návštěvou u
svých přátel
Obraz který maloval a dal do
výhry pan W Hobrt vyhřál pan
Fr Bartoš Obraz jest vskutku
krásný
Manželka p Fr Faytingra jest
nemocna Přejeme jí brzkého
uzdravení Šotrab
m w
li
Upozorfi lijeme tmío krajany bydlící
ve itarcb oindiícli Nebrnwky lowy a
Minnesoty kdo to prodifvají pozemky
od $00 až do $100 akr žo mohou koupili
za polovičku tčehto poořiz a lce od iiifl
do 40 akr právě tak dobr a úrodný
pozemek v okrciu Charles Mix v Jífctif
Dakotč kde JoNt Již uhikodo níkollk sut
českých rodin blahobytu so tč&íeídi
Každ5 první a třetí liter v iriíulcl
možno dostatl laciné Jízdné a žiídámo
naSe krajany ktefl zarnSIÍ koupltl po
zemek aby neotáleli a pHJell so pře
svčdčltl na své vlastní oči a Jmiio jinll
žo uznají pravdivost nafiebo tvrzeni
Mámo dobrý vbCr pozomkft i wv
vo v60 uvedeném okrciu a Jhiiio Jisti
žo každý kdo sem přijede s úmyslem
koupltl pozemek nepojedu odtud aby
nebyl sobí zakoupil pozemek
O dftl&f podrobnosti plňte na
lOtf WAON Elt BKOH Tábor H D
[jpozoiy 'cti Wanňm!
JícJIucInřjSÍ lékárna r mhVk
Jest lékárna
Dra W rl Millena
roh 13 a Jackxoii nl r Omaze
kdož Jest 1 poSta
Lékárnu I politu řídl krajan Hradilova
n a rcftlHtrovan lékárník p Oakur
Za nejspolulillvřj&í přípravu všech
lékařskch předpisu Jakož I Jakost
Čistotu a lácl vSeuo se rud !
Hojně zásobený
talí
vlutol
Bratři SomínoYÓ
v í 1311 William ul
Mají na vbírvidy hojnost řurslvího
masa vseno urunu jpihu
robky til' seté nellepU povMI II
rřljďte a iřsvdMe sel ObUdníykf
muioi oíltiU tělesnem fiala lilii
Č03ká lékárna a pošta
V Máku W
kArutk pra
ln'jKlf4třJl
lHirvw
ffiopu tU
JltS llv
tit& IU
ll tialiiiik I Ué
ta r
rr4Uy prutl
tHťU'U tU
vy Ik Síť
"Let tho GOLO DUST TVHIS io your worlt"
liiii 1 i
n 1 1 x 1 1 # 11 1 -w-
I II l lUi lf
1 l jgy v&y
DrtiMcn Your Horno
Kdyby vScchny ženy znaly akvřjící m a zářící vliv I
(BODLI® BBU&T)
v ílonií1 iieztJňtlIy by nl Jedinou okamžiku aby al lio pivolly ku
pomoci
Jslfl-ll znaveni domácí prací proň nciiecliůto (JO1) JH1HI
TWJNH konatl Vafcl práci a nttíftíto ao z ŽIvotaT j
Žádného mídla horami sod hrnUu inifly pflroh-Jn iib iwM
mleli přisuď ticní třclm dl WU 1)1' HT Vykoná rá l hn Mspf ní
yimtuné i l'rřil itlňln myli r41olf f fUnl ňfortnMi DfndioíSlft voNkuvShn
Cola Dust II íliiíol houpHloNi our tl Ziiifkíniil rody a UlAnl miJla
Mu'1 lK Til N K rAIKIMNK ÍJOMCANV (lil(í- Mlirt (f tmS OAC
! Hostinec Julius Treitschke
obchodník importoviuiml a domácími
vlny likéry a oLouLtnilcy
boi a oan i£ni 111 tilKtci
Olifotu II k'itilll Sořilk nul) ln f)1íi k fi'ni ml rlk ultlnil s hul Ho iml
U nglwl JskU-i:iiy Jo nilřiiá~'i'l'WM ttftH Htt
KWtMWMWSfM
m
Krajané kteří do mSsta buď za koupí neb jakoukoliv jinou zá-
ležitostí zavítáte ncopomtfUo navltívit starého známého ♦
J M FIXU ~J1 1) S Saloon f
v 6 1E20 DDodcro Í
Jest to v samém středu mésta pAl bloku od potty J
Česká společnost stále pohromadě 7 — 5
Atittitttttfittntttitiit:tJit ti ti 1 1 1 1 1 1 1 1 ut t tt 1 1 1 1
nr kir Atrn-nTi a hkstauiiant a
aCiaU lYlAU AJbJsVA HOSTINKO
v tim KKHI Farnam ul
ťravd Importovaná piva na t cpu flxtimUé z MíSťanského pivo- C
varu v l'lznl v Occhdch Hobrau Munloh IJavarla pivo 11 vo AnhcuHor- g
UuHch a svetozniímé Faust zlskabi rozadhlou reputaci
Kavárna pro dámy nalézá so na druhé podlaze 40tf
INejlopsi xiuoixiNJLW v musuu v matu
♦-♦-4
4
sev-ziip roh
18 11 Koními
42i ho ísth st nu A v: u vlili LUH
omaiiii UnHOi lii ulILLCIii
Má na sklmlé nclepfil Importovaná a domilcl
vina lilróry a do-otriílzy
Vi'invJ Htorxft liiJilk slttlu na řeru NetlenU niva bthvová
ik vt v no ri co unaiuua vzorná i uauuii n imu
Chutní zákusu!
1 i „ l _ _ I I „ I I I K M M m _ 1 ntu Huiivfuinhli
na ctsto do mťsla nvb s nifsta zastavili u starého giiáméfio V U Htillera
VííOUNfi ZAfdUKNÝ
n řeznický a uzonAřský obohod
iJos Nojopinský & Co
rh ttt a M lilium ul Omaha
Hohatý víbfr fiirttvéhn masa vSehii druhu nejlepU
a innv ne ovne M vlUiO víiotiay uíniir
lirjlr'M poViSU
Tt lKřiHN lata
lit jakosti a a trny iiJiovntMM vUl4 fjřrobky un
V' " ikiltři0 ttejlťpM hovřU a Jdi
oa nmui'iilii ia udbyt
MASNY KRÁM
najit itraai uiiti vlaitnl kr)aa
llrittiM lCuunltvs
No)vctII lifiiby mas vioka druhu
asrtaskitU ub tuusk I vMo vtk co
t ttior ivnlo ipa44
roy UvqíJK nel kdekoliv Jloáí
Jos Y opál ku
ftKKNtK A UXKNAft
na 5 a WUUam Ml
wt 4VI llf aalUyli ftf řrll
" IH I'l 'r"h
ltmMikr k snf) a k-iv
a a)ituttua ) 'litwi]Uk li
Zlutt biv4tl a mHUla at J '(l
atl tvlv(Mvw lrl X IViJ