Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 13, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A '
1 'íif í-Míív''''
PqPrqk Západu
Založen 1871 -I -iXV OMAHA NKIIIt VE 8TÍIEDU MB 13 1'JtOSINCi: 1005 0JNM ''O
W iJy
t
Z AMERIKY
-)-
4
Zasedání 59 kongresu
V pondělí dne 4 prosince byl
ve Washington! za přítomnosti
četného obecenstva zahájen 59
kongres Senát byl taliájen místo
pfesidentem Fairbanksem Když
doví senátoři odpřfsáhli bylo jeď
náaí % úcty k zesnulému senátoru
Plattovl z Conaecticutu odročeno
Po zahájení sněmovny posla
oecké bylo zvoleno předsednictvo
úředníci Mluvčím zvolen jedno
hlasně navržený Cameron z lili
oois Písařem zvolen byl Alexandr
McDowell z Pennsylvanic pořa
datelem Henry Casson 1 Wiscon
siou poEtmistrem sněmovny Jos
McElroy z Ohio a za kaplana
Henry N Conden z Michigan
Poté všichni Členové se slavnostně
zapřísáhli a ihned přikročilo se k
podávání předloh Mezí jinými
podal též předlohu poslanec Hep
burn z lowy který jo předsedou
rozpočtové komise aby povoleno
bylo řio 000000 na průplav pa
namský V předloze té se Žádá
aby peněz těch bylo možno ihned
použiti poněvadž v minulém kon
greau povolené peníze jsou téměř
vyčerpány %
S potěSením poznamenáváme
Že tentokráte upuštěno bylo od
zvyku ozdobovat! sedadla poslán
co květinami Zvyk ten vyvinul
se tou měrou že obě zasedací síně
byly takovou spoustou květin za
plavnvány že poslanci neměli tam
téměř místa
Dne 7 prosince dam zástupců
vyřídil rozpočtovou předlohu na
proplav panamský a pak další jed
nání odročil na pondělí Byly dva
body k projednávání — velikost
sumy která měla býti povolena a
způsob jakým mají býti peníze ty
opatřeny Jedni hlavně demo
kraté s Williamsem v čele chtěli
aby povoleno bylo $7000000
právě tolik mnoho-li je zapotřebí
do konce měsíce Konečně ale
povoleno $11000000 což má vy
stačiti do konce března
Zmína redakce Věstníku ČSPS
Jak se dovídáme z posledního
Čísla "Orgánu Bratrstva C5P5
bylo dosavadnímu redaktoru J
Královi redigování Věstníku toho
to odQato a redaktorem ustanoven
p L J Palda Orgán píše:
"Úřadovna Nár Hlavního Rádu
se viděla z vážných příčin nucena
učinit změnu v redakci "Orgánu
Bratrstva" ustanovivši za redak
tora dle článku 6 L J Paldu
osvědčeného žurnalistu a Člena
řádu Prokop Veliký č 46" Dále
připojuje se k tomuto prohlášeni
poděkování dosavadnímu redak
toru VzrSst ícskťho velkoobchodu
Poznamenáváme a potěšením
! půlmiliónový nedávno salole
oý velkoobchod Český United
Ststet Mail Order House velice
doble prospívá a nabyl ta krátkou
dobu svého trvání takového ros
sshu Í byl oucen aávoJ rollříti
V těchto dnech udává k itátnímti
auditoru livloit aby mohl svýliti
sikladol tvůj kapitál o f 49JQ00
Jut to aaiitt! veřejným důkim
kisjaué nabývají k ilvodu lo nu
důviryi jil i aávod tru plným
pivem sailoulf
Kufcelíkllv koncert
Jak zajisté Čtenářům našim zná
mo zavítal Jan Kubelík opětně
do Ameriky Prvý svůj koncert
uspořidal v New Yorku dne 30
listopadu Návštěva byla ohrom
ná Při koncertu spoluučiokoval
též orchestr DambroŠův sestávají
cí se většinou z německých hudeb
oíkfi Všechny listy newyorské
nevyjímaje ani německých píší o
Kubelíkovi s nadíením
Presidentovo poselství
V úterý dne 5 prosince bylo
předčítáno v obou domech zá
stupcůposclství presidenta Roose
velta Poselství jest velice obšír
né a zabírá se všemi současnými
záležitostmi Pojednává jméno
vitě o otázkách Železničních
podvodech páchaných různými
společnostmi pojišťujícími život
o přistěhovalcích dělnické otázce
panamském průplavu celním ta
rifu Santa Domingu státních
příjmech a výdajích armádě i ni
mořnictvu národních pracích
Indiánech Filipínách Hawai
Porto Kicu Alašce a konečně o
přijetí dvou nových států do svaz
ku unie Poněvadž pcn litvl toto
jest veleobsáhlé dlužno se spo
kojit podáním těch nejdůležitěj
čích věcí v stručném výtahu
President praví Jest pravdou
že může býti valně přispěno k
obecnému blahu cestou zákonodár
nou Ale má li se tak státi dlužoo
přihlížet! k různým okolnostem
Politika která směřuje k zavedení
blaha těch méně šťastných a
schopných musí býti takovou
aby přičinlivému a slušně se cho
vajícímu lidu ve všem vyhovovala
Zajisté tím pomáháním k blahu
méně Šťastných valně přispěje se
šťastnějším a schopnějším Jest
zcela přirozeno že je-li ten méně
šťastný puzen závistí k šťastněj
Šímu nemůže z tohopovstati oba
polná shoda Obyčejné onen
méně šťastný bije do podmínek
na jichž základech je možným
blahobyt všech A tak: z dobře
míněné snahy není ničeho konec
konců zbyde jenom bolest obou
z nezdaru práce Že to vše bo
lestnějším je pro onoho méně
Šťastného jest na bíledni Jest
dnes už nepopiratelnou a nezvrat
nou zkutečností že jou-li po
vznášeni méně Šťastní jdou vzhů
ru Í druzí
Dále president pojednav o
velkých korporacích Neoi ne
přítelem velkých sdružení těchto
poněvadž je přesvědčen Že vini
kly 1 potřeby současné doby
Jest však zapotřebí dokládá dále
president aby mají li tyto kor
porace prospívali byly pod stá
lým dohledem vlády Zvláště
nemělo by být! trpěno přispíváni
peněs které mimochodem řečeno
olWtl podílníkům růiných stran
ni olby
Je nutností aby lelcioičol sat
ba byla kontrolováni úttředal
vládou Mnohdy se stává la
tělesníce polkoiujl měnit tasila
teta a menll měsutka ku prospě
chu vílllch iitiiatvlo a velkých
míM Této vlci měla by se učí-
01ti pllttl basutečai itlatnic
I tílkoii f cl jii!cnt pro to
X +-
Lépe někdy nížil nikdy
CtCný Pokroku!- Zde 'fl Zaaf
Um tň00 na faoU a immlí jro
minout 70 jsem na Tebe dříve
ní tievKiwtnriČl My farmáři
jme tuze Ihoatcjnf Jak nál pari
farář fíkávái 1 pak ono se to
mnohcmu Um xaílá kdy2 je
toho více Ahj)oIT vám tiSetřím
provUI jednatelovi Nového není
rdo r rovna nic Jenom X jnine
mřli rádnou zimu kle za kamny
ae to uZ předrXelo Máte-li více
kalendářů neX Jich mfiZete roz
dat tak ml Jeden poKkte
H dctoti JAN MIJCKA
Morno IJluífn 6 proalnce 1905
není Jest pochybným rozluštění
otázky vyvinul li by so 1 toho
prospěch takový) jaký si lidé
představují
Též pojišťovny provozující ob
chod v různých státech a jednoty
bratrské 1 dobročinné měly by
býti pod dohledem státním
Železniční zřízenci neměli by
býti přidržováni tolik hodin k
práci zlořády v zaměstnání len i
dětí v továrnách měly by býti od
straněny Ve sporech dřloictva
mělo by bráti účastenství 1 obe
censtvo jemuž by mělo správně
oznámeno býti oč so ve sporu
tom jedná Jsou sobci ve straní
dělníků i ve straně kapitalistů
Volby mají býti vedeny poctivě
a kupováali prodávání hlasů mělo
by býti potlačeno jako zločiu
Peněžité příspěvky k volebním
účelům nemají být! vynucovány
různými falešnými sliby Mělo
by býti zákonem stanoveno aby
strany podávaly výkazy volebních
příspěvků
President chválí sice Haagskou
konferenci míru na kterou opětně
dostaví se delegát Spoj Států ale
v mír nevěří mnoho Musely by
se změnit poměry 1 lidstvo Pro
zatím dlužno se na všecko připra
viti a zvláště loďstvo zlepšovat!
poněvadž jak se několikrát ukáza
lo jest důležitějším činitelem ve
válce než vojska pozemního
Dále dlužno zákony týkající se
vládních pozemků zlepšiti Musí
se zabránit! aby velké lesní zálohy
nebyly nesmyslně a bezúčelně vy
káceny
Na Mississippi mělo by so ry
chleji pokračovat! vestavbě hrází
aby farmáři okolní byli chráněni
Přistěhovalců potřebuje Ameri
ka dosud zvláště jižnější státy
Do New Yorku měl by býti příliv
přistěhovalců poněkud omezen
Mělo by se přísně zakročili
proti padělatelům potravin
Práce evropských autorů měly
by býti chráněny proti patisku
Indiánské Území a Oklahoma
měly by tvořili dohromady jedeo
stát Podobně Arizona New
Mexico
Pnaident douíá Že panamský
průplav bude uskutečněn Dosa
vadní práce přípravné jsou potě
šující Dosud povolených k tomu
účeli 1 1 0000000 bylo s prospě
chem ulito a jest nutno nyol povo
liti penis nových aby stavba na
váala
Konečně lél koosulárnt tlulba
mutt býti sleplena Koosuly maji
býti pouit ameriítl občané 1 na
citoicmel jak oa mnohých m(
stech t stivl Dále podotýká
president la v mnohých přípa
dech amviické konsuláty i vyšla
atelva nemají dostatečných V
metených budov I v tom musí
býti ijcdáaa náprava
literární drobnosti
— Kdy asi dozví se čtenářstvo
"Svornosti' vedle Štvaní proti p
Havlisovi i toho že právě v Pra
ze vyšla ve "Světové knihovně"
nově přehlédnutá báseň" Klácelova
"Ferina lišák?"
# #
— Jak as! pěkně to budo pů
sobit až v Prazo vyjde sbírka
páně Haviasových "příspěvků k
psychologii Čechů amerických" a
kdo asi v Prszo z poctivých lidí
podá ruku některému z těch lidí
jež "příspěvky'' dle zásluhy při
bíjí na pranýř kdyby náhodou
někdy si ty duličky vzpoměly také
oa "starou vlast"?
#
#
— Opakem "Svornosti" je
"Spravedlnost" chicsgský denník
českoslovanské socialistické strany
v Americe opakem v poctivosti
v žurnalistické schopnosti v lite
rárním výběru I v — — českém
pravopise Poslední dobou "S"
přináší překlady lí Pooleových
drobností "Mezi revolucionáři"
jež znamenitě charakterisují ruské
poměry Drobnosti to jsou roz
sahem —ale tragédit a rudl pod
barvené písně obsahem nad kaž
dou z nich dula sa zachvěje v čte
oáři Takových prací víco a i
jiode a snad dočkámr so i spo
lečenského úsilí k povznesení vku
su v české Americe
#
— Právl nyní vyšly v Praze dvě
nové knihy slovutného našeho
spolupracovníka p f Havlasyi u
ř Ottv v Laciné Knihovně Národ
ní kniha "Lidé oa horách" ze
Života na Tatrách au] U Vilím
ka kniha "Jak sny umírají" O
obou zatím co "Svornost" bude
nadávat panu Havlasovi pojedná
nál literární referát
#
— Tentokráte pro nedostatek
místa nemohli jsme otisknout po
kračování povídky p Havlasovy
"Jak vlnyutilujf Doufáme Že
pro tentokráte nám Čtenáři laská
vě odpustí
Výlet do Corpus Christi v Texas
Komu čas 1 prostředky dovolu
jí měl by použiti přítomných laci
ných cest a vyjeti si a touto vý
pravou oa slunný Jih kde nejen
že hodně nového bude viděti ale
i jižním podnebím a krásou příro
dy okřeje Učel cesty je Nová
Česká Osada u Corpus Christi
kde výprava několik příjemných
doů stráví Zde každý příležitost
bude mlti se přisvědčit! čím tato
krajina je Čím v krátké budoucno
sti bude Z Omahy so vyjede
úterý 5- prosioce ve 4 hod odp a
do Corpus Christi ae přijede ve
čtvrtek večer Lístek tam a zpět
dobrý oa ai dní bude stát pouze
laaoo Z každého místa oa se
veru možno dostat lístek slevený a
aice sa tři čtvrtiny jedné cesty
Druhá a to poslední výprava t r
vyjede 19 prosince První výpra
vubudu doprovázet osoboěkdelto
oa druhé budu mlti sástupce O
pohodil a lábavu jedoohokaldfho
bedliví bude postaráno
ta-- S L Kostorvs
19ti So 14 St Omaha Neb
Tdtttrt tinniatnuicuie cl nale
ptíiaivce U nemožno nám tasí
Iil Lítán!!! mih tíná nrftníiti
nikomu kdal bv eobl rm'Íadpla
til ku předu na celý tok 19011
fVo volií ní
Čccbo-Američanům v Oklahoma
Terrltoryl
Krajané a přátelé! ' nedlouho
bude naťo iGttá panna Oklahoma
potřebovat! nový kroj dle státního
střihu
Jest zapotřebí abychom i ny
čecho Američané přiložili ruca k
dílu a byli nápomocni ve výbčru a
zhotovení onoho tiluuného kroje
jakmile nárn vhodný a všem vítaný
okamžik nadejde
Poněvadž je pole otevřeno re
všech končin Oklahomy dá so
předpokládat že bude nával vcli
ký někteří půjdou jednotlivě jiní
ve sbornch
My ČcchcAmeričsné nemáme
ve svém středu nikoho kdo by
takové moci se těšil by mohl býti
slyšen a uplatnil se na vhodném
místě Sledujíce naše poměry
uznali jsme že jest potřebí spojit!
so v jeden sbor s korouhví česko
republikánské ligy v čele
Abychom uskutečnili dílo toto
a učinili organisaci trvalou a účin
nou svoláváme
Sjttd liiki rtpublik&Htké ligy
na den 34 prosince 1905 v Okla
homa City Okla
Každý okres v Oklahomě kde
čeští republikáné Ži( jest opráv
něn ku třem delegátům
Konvence zahájena budo dne
34 prosince o ? hodině odp v
místnosti městské radnice v Okla
homa City
Žádáme krajany a organisátory
aby před časem oznámili jména
delegátů prozatímnímu tajemníku
Jan Hubatka proz přede
J K Doležal proz taj
Organisátoři:
Albert IJaloun za Lincoln Co
J G Smrčka za Grant Co
Frank Selement za CaaadianCo
Flor Semerád za Kingfisher Co
Jan Hubatka za Oklahoma Co
Josef Sláma za Comanche Co
J E Doležal za Noble Co
Otázka pltí
Při bohaté hostině přišla řeč na
to kdy a komu bodl so ten který
oápoj a spisovatel anglický John
son byl požádán o svůj úsudek
Rozhodl k spokojenosti všech Že
lehké kyselé víno jest pro mladí
ky těžké víno pro muže a brandy
pro hrdiny Dejme tomu že by
v našich kruzích byla otázka
předložena je li nápoj který hodí
se pro každého kdykoli jistě bylo
by svornou odpovčdí že Trinero
vo Léčivé Hotké Víno kuše
nost ukázala Že zdravějšího ná
poje na světě není Ono obsahuje
ncjlrpšl hořké byliny a nejlepšl
červené víno a nic jiného takže
nemůže ubllžiti sebe slabšímu Ža
ludku' ale poslouží každému
zdravému jest výborným oživova
triem nemocnému uejlepUm lé
kem Mále li špatnou chuť k
jídlu nebo nějaké obtíže po jídle
jstc-li bledými a slabými nervou
nimi a skletljmi máte-li vyrážky
a skvrny stávál-:i ia z idumíivý
mi a mnutými aeponiáhá-H Vám
ládoý iék Triiurovu Léiivé Hoř
kl Vlno Vám pomůže Ouo hodí
se pro kařJý vík a v kiMý čas
Jiného léku se bojíte na truto se
telíte Dá Vám silné -tvy do
brou krev pevný Žaludek doko
nalé sallvánl V lékárnách Jos
Tlinvr vyrabiUl7'jy Sa Ashland
Ave Chicsuo III
1
tl
i
ř -
}
fi 4
'(
r
1 'f
t '
0
i
11 '
r
1 '
I V '
v
1
1
a