Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 06, 1905, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z Corpus Cbrlstl v Texas
iem zde jíí přea rnřoíc dopo
lud jaem v ncjiitotř kdy na aever
li zaae vyjedu Jen lby až ai vy
ieau mezi vami 10 ocfnu rnoe
tam okvyaatcl kosti vrtací acverák
li— -Jíž jen ta myílenka fe néco
takového mohlo by ae atit mní
hu( kůži po ířle vynucuj No
taad kamni dobrý zimník i
Jkim nejhor&ím případ příapčchal
na pomoci a vyrvou mne
farápů toho nemilého hoita aeveru
Ze zima v icvcrních ititsch poíf
oi na dvéře tlouci dokazují celi
hejna divokých huaí kachen
všelijakých jiných opelencA kťf
i v atalíifcfch na nia aem ae valí
zde zimní kvirlýry ai rozbíjí
llmi objevuje ae již i zmrzleji
třída aevefana která podobné
' před blížící ae zimou prchá a zde
v zeleni a kvitu ohřívána teplouo
kym alunnfm jaicm hnízdečka ai
připravuje Již nyní zimní byty
atávají ae tu vzácností a jak to
bude v xímě to bozi v£dí Uyt
třech Čtyřech avítnicích aotva tu
lze dostat! pod jřao mřilíofi
třeba že atile ae tu staví přec
t poptávce po bytech nikterak ae
V ntvybovuíe Toto lamě dokazu
je ze Dorpin uiriati čím daie lim
vitll obliby nalézá mezi aevefany
jako zimaí útoííSíé cožovlcm jen
k velkému proapéchu mu alouŽiti
bude Co výletní mleto již daleko
Itroko je známo a nyní poilná
avými mírnými zimami pozornou
k aobé poutatí 1 v jiném amfcru
alíbné zde roiteme a ten je oa&ím
venkovem Ten poííná rychle ae
oaazovati a v pekne larmicky ae
yvíjetí Není dne aby více cí
f
v' 1 1 zínců ponejvíce ze teverních atátA
' fyx§em nezavítalo a po pozemcích ae
f ř neohlíželo Obzvláště co mile je
' f jj překvapujc jiou naše zimní úrody
( Ikotmtaitých zelenin které nyn
II kraliou tu zdobí Tin liifme ae
I! značně od aeveru neb co tam far
mer vše k zimnímu odpočinku
ukládá a na delfcí dobu palivem
dům ivĎj zásobuje zde ta nejveta
činnost roku mu počíná V lete
y podzimu oral a nyní o překot
sází a obdělává plodiny z nichž
hlavní příjem plynouti mu bude za
jeho námahu Hlavní plodinou
zimní této krajiny je zelí To aeje
ae tu v řádcích drillem na to když
vyilo a výtky Čtyř neb p£tí palců
doaáhlo ae zřiďuje Cili čapuje asi
na ten způsob jako na aeveru
řepa neb na jihu bavlna Na to
e ovorává jako koma do svého
vzrůstu Do trhu se doDravuie
' od měníce ledna £ do května
tV rrůmřrný příiem z jednoho akru
je od JE75 do řaoo dle toho jak
úroda re povedla a 1a jakých cen
i byla prodána LoQikého roku
úroda zelí byla tu p£kná než ceny
byly nízké na základe velké úrody
téhož na severu kde znaCná Část
byla v lednicích držána pro zimn
měníce Než i ta těch okolností
značných peněz za zelí bylo tu
ztrženo Koku předminulého zelí
tu bylo v ceně dobré a proto mno
hým přineslo $200 až f 300 z aktu
Letoii úroda zelí vypadá též slibně
a jelikož na aeveru úrody jeho
byly slabé očekáváme Že zase
aluiué peníze zafl ztržímc Mimo
( zelí pěstuje so tu v zimě a na jaře
1 jeltě karfiol fazole rajiká jablí-
I j Cka okurky salát melouny kan
il taloupy a jiné Druhá úroda ze
1J leoin sáil se pravidlem do řádek
prvé třetí a dl druhé a tak
mnohdy to jdo al do čtyřech v
lémla roku OvRem to nečiní
fA aidý nýbrž pouie ten který má
J menll kousek půdy aneb nechce 1
K V vítlím kutém ae obdělávat Ilno
( jcnl půdy je tu téměř neinámo
neb 1 lejM půda třeba le oíkdy
nemilosrdní je nutkána doposud
i Uboiti neukaiuie ' druhá
hlavní plodiny v roce povalují se
bavlna a korná kure pravidlem
aáií se tu v druhá polovici února
Korná dostává jil v kvlluu a ba
vlna počíná a itlritl f p" H0
vici června Jako úrody zelenin a
ovoce tak i bavlna a korná z léto
krajiny přichází do trhu nejranněji
ze vtech ostatních Částí Spojených
Států a tím také ceny nato jsou
pravidlem oejvyl&í jaké v roce za
plodin) takové jtou placeny Úro
dy bavlny a korný jsou tu rok jak
rok uspokojivé neb dozrávají tu
dříve než občasná letní sucha i
doitavují Ilavlna průměrně při
náíí tu od půl do jednoho a půl
bálu po akru a korná od 25 do Co
bu&lů po akru Jinak v penězích
bavlna přinese z akru od a 5 do
Í75 a korná od $1$ do £40 z
akru Cena posledněji! málo kdy
zde klesá pod joc bull Tento rok
mnoho je tu těch kttří pouze za
bavlnu utrM od J3500 do JI 3 000
Fan McKamcy od Gregory 13
mil odsuď obdržel tohoto roku z
rentu tioo akrů 304 bálů bavlny
čilí kolem 118000 v penězích
Každá Číslice kterou v dopisu
avém uvádím je na skutečných
údajích založena a proto nepřál
bych si aby nedůvěrou byla při'
jfmána Jsem jíst jedné věci a ta
je že nikdy v popisech krajany
jtem účelné nepřeháněl a kraji
nům svým oeodporučoval věc o
níž aám důkladně jsem nebyl pře
svědčen a jí sám nevěřil Óviem
není vždy možno viděli plně do
budoucna než tu lze posuzovat!
pouze dle úkazů v přítomnosti vi
diteloých Každá nová krajini je
více méně podmíněna pochybnosti
a mnohdy zcela lehkomyslně od
sužována těmi kteří nejméně ji
znají a času si nevzali ji důkladní
vyšetřili Tak bylo a Nebraikou
Kansascm Oklahomou Dakotamí
a jinými státy které Jeílfi nedlou
ho zpět považovány byly za polo
viční pouítě neschopné pohn
dlného a slibného domova poskyt
nouti Dnes o nich víme opak a
totéž platí i o mnohých nových
krajích jihu jimž toutéž školou
bude projiti Ostatně krajina e
níž v tomto dopisu jsem e roze
psal není již novou nevyzkou
Senou nýbrž dostatečně osvědče
nou čím je a čím státí se může na
základe své minulosti Na toto
může odpovědět! více armerů
kteří byli zde započali 15 roků
zpít prvý to příchod pluhu do
této krajiny Ti ač téměř vý
hradně holýma rukama byli zde
započali dnes pěknému ovoci své
práce ae těfií Že krajina rychlejší
mu osazení nebyla podmíněna byly
příčinou velké reiče dobytkařů
kteří až do přítomné doby houžev
natě půdy své se držely a pak
nedostatek drah Jedno i druhé
se změnilo a proto také nová doba
vývinu tu nastává a nevím o pří
čině co by na její cestě ji zasta
vit! mohlo Vícchnj hlavní pod
mínky dobré a slibné krajiny jsou
nám tu údělem jako — bohatá pů
da dostatečný pád deště podnebí
zdravé a příjemné období ranné
ceny za viechny výrobky dobré
rozmanitost úred veliká a dělná
práce laciná Kde takový základ
tam nejistota úspěchu malá je li
vlastně jaká A proto nebojím se
zodpovědnosti když pravím -zde
příležitost otevírá se těm kteří ať
iž z jakýchkoli příčin nového do
mova hledají neb minou-1! le cíle
zde pak sotva jil naleznou kraji
ny kde úspěchu by ae dodělali
Konečně budiž podotknuto ve
prospěch vlech těch jimž sevt rní
pffkré podnebí stalo se nesneiitcl
nd aneb rozmanité nemoce v pod
nebí tom obvyklý livot jim stélu-
( le zde je útočiiiě pro ně kd
nejen úlevy ale i úplného vyléfenl
možno donícl Ano právě a dů
vod& posledních mnoho takových
nešťastníků le severa sem přichází
nových domovů zde si zakládá
S I Kotor)i
Vlivy povětrnoMi na podiím
saviflujl neuralgii Ibiďie na nriii
mějte ht Jakoba Oel po mce
10 jiilf lék a tím dříve ho pou
ijetei lim lépe j
Písemnictví
Noví vydané knihy "Noviny
pro maličké" jest název dětské
knížky o 2HO sir v tuhé plátěné
vazbě a pěkným ornamentem nal
desce Zajímavý obsah knihy do
vede každé Česky Čtoucí dítě při'
vésti u vytržení Nslezá se v ní
asi 350 povídeček příběhů 1 dět
ského života a krásných pohádek
na 100 roztomilých básniček a
Ldcklamací písni 1 hádanky též
množství poucoyen ciaoko životo
pisy atd Hcs 100 obrázků při
léhá k této četbě Nemůže býti
vhodnějšího vánočního dárku na
6ifi dítkám nad tuto knihu jež ae
prodává za 50c — Jioouza dárek
se hodící knihou jest "Jarmila"
povídka pro dívky od Hůžeoy Je
senské Kniha tato ostatně může
zajímali každého nebotf líčí nám
život spořádané pražaké rodiny v
jejíž středu dospívá oejstarlí dcera
Jarmila která díky moudrému ve
dení rodičů stává se ideálem dív
ky Kniha lato nejen U poutá
povídkovým dějem ale mi i důle
žité poslání mravní a výchovné
Cena knihy ve vkusné vazbě 50c
I ři odebrání obou těchto knih
ustanovena jest snížená cena 80c
za obě Obědoávky vyřizuje ča
sopis "Ženské Listy" 336 W
18 St Chicago III
Lumír Rye
1'rará Člslá sanoiltná 10 rek I stará
4 pliió kvarty $350
3 gal Ion y v soudku neb v láhvích 050
41 " " " " 1550
Velkeré dopravní výlohy až k Vám
platíme sami
tfírílItlhJ 7nlDMA "Učme objednávkou 5 gal-
A
li u
j
lonů kořalky vína neb likérů
JEDEN GALLON dobrého vína(vyjma piva a lihu)
Schneider & Klein
Jediní řcílí okliodníd llherloaml re Hp Ht
J2S2 So 18th St Omaha Neb
I
U
VOHNfí ZAřtíZENÝ
řezníoký a uzenářský obchod
" I vlastní
JfJos Nojopinský & Co
jf roh 10 a HlIHurn ult Omaha
tfiW Uolitf vfběř ěerstvélio masa víčko druhu ncjlepSÍ
pr Jkoil a z cny nJlovnřJ6í ZvlWtfi výrobky uxufi&f
TKLKťON 1814
u
[QtZ
PODIVUHODNÁ SILA LEKU
Dr E C ColHns Mcdical Institute
lítočlátčm trpících
Mnohé nemoci pokládaiid dosud rn nevyldčl
leme př-tftiiáhány )ho náležitými lky
Nccliť žádný nemocný nczoiifíí
neboť muže býti uzdraven
o
mm mm
COUINS NÍW YORKMCOICAlimriTVrt
Proti smrti není lku provf fruké přínluví A víru je v ním
mnoho privdy Kdo jíl prožil vů vík uiuttí iwniříll ptlm
la 1iíJA iiťúpromié uvojc prévo H Vidíme vík JS I mldí
lidé Jurou A proi? Protoíe ne řii odddvnjí umrlí Kdyby
lidé iicodkltdnli me dne tm din Itfcním uvé ťlioroly n Um
nfpromcSkftli lun kdy jejích třlo vládne ji-íli dowtíitcřnou
íivotní iiilou íhdo hy ne koídímu pomoci a Jiho (draví a
lívot tyl hy íichrínřn
V diiťíní pokrořílé iloM Jnou líkaři-profcnnořl Ulcrfm se
podařilo po tllouholctéin bériéní a íkouRfiif vynulhtl a ne
sla viti nikžité (Vy proti každí" cliorohí To iiijlpc doka
auje správa éMm(hn úntavu Dr K ť COLLIN Mlí
DICAL INSTITUTU které vyuvltá že tWce pneirnta hy
lo uwlraveno tohoto roku med nimi mnozí které ohytVinl
li íi i til li _ ir'i i é '
TftJcmíitvl o podívuhodttosi velkého sdaru jkm Wřcnl Jhou lidé v
Dr E C COLLINS MCDICAL INSTITUTE
spocívA v tom íc tento ústav mé ívom víentef obrovekou lékému ve které jou niiHhrc-'
tiirtždřny léky ze vSech dílů evíta íc y tomto 5ntavC přcdpÍHovény jnou iiemoenm trtkéléky které
Jhoii nejen jistím prostředkem proti dotyčné chorobí které se shodují I s tf lesnou soustu vou nemocného
Kdo no obrétl aa tento áatav může hýtl jist le je v rukou vynikajícího utrna a
fa léky jemu dodané jsou nejen pravé ale Í řeritvé a Iv mají vcíkerou léřivou sílu
Zda bydllto nebo dálo od New Yorku nic nevadí Napiíte jen dopis po (esku vy
ličte v ním náležití svoji nemoc co vés bolí kde vús holí jak vás to holí a jak se cítíte a
potlete dopis na adresu níže uvedenou Odpověď dostanete zdarma v české řeči
N V M I
o
n
o
Míl a ctčny" pane professore!
B radostí VÁni oznamuji íe po
využítíVaSieh léku isem mí ho
hudík tdravA a dolu se cítím
Dokud Jsem Vaíich léků neužf-
Ť&f-Á vala nemohla jsem sejiti ani se
sehodfl Nemohla jsem aul jisti
ani pracovat! Kdyl jsem něco snědla ihned jsem
v5e xvrAtila Nyní I manžel infij mA tnu mne radost
in hoř ktlyí přijde i prňi e domů najde mne věse
lun n svíJÍ Odporufitji Vás Jako tluliiého lékaře
vSiiii krnjnnfiiti a krajankAin pociljíili Spojeních
Sirtlri li a sphioiíMKnujl Vás hyste tento lit I s
mou piiiluliíiiuii uveřejnil ve vín li novinAcIt
J!ňtáváin Vae oddaná Mary Mllnařovif
fill 'íkI Ave llomesteml l'a
Vysoce učen p professore!
Slavní léěehní rtstavel
JAjwm se yesvé choroby
tak vyléčil jdko když se Člo-1
vřk umyje c ípíny a sice'
jen užíváním Vníieli léků
V V ifcvy 1'nito nemohu se xdižeti tu
V bych Vám na oMito miste
nevyslovil své nejsrdečněji! flíky a pomoc ktu
roujste ml poskytl v mé dlouhotrvající a nadmí
ru bolestné nemocí Jlyl Jnem drahnou dobu chorý"
a ueschoiiil chodili do práce Chodil jm iu po d
k torech vyhaxovnl {KiiUe ale nepomohli ml Ko'
vrČuě jsem Neobrátil na Vás pane profcumore a
Vy Jte mne skuteční vyléčil 7n lo Vám jt Sií Je
dnou srdečné diky vxdává JAN ftVAHÍK
:H Huirli Ave South Chlen6 III
MM
Kniha tato tiilcům jil lachiánila tivot
a na vždy xňtauc ládcem m-mocnlm I
ahavlm 1'oilte někobk po&tovnMt
ittáinik a obdrllie knihu rdarnm
O
Objednej t tuto knihu sepsanou ptoC
V tul co ku dra v i"
H VeluM iliUčrott obraťte m 114 Ur I! C COI IJISH Modkal Initltuto a buďte jLtl e itr(
ceiié idraví a síta budou vám uAtuy
Dr E C COLLINS Mcdical Institute
140 Went Íl4tíi Hírecí New Yorli N Y
oi ioe lOCTOir-zzaos:
W I
O
u
sorrj