Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 06, 1905, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "VI
l) rakousko-uiiersko
fj -'----
tedminulé úterý své zasedání
'iá v něm býlí učiněno rozhodnuti
L i volební reformě a o budoucím
tanovisku vůči Uhrám Když
'?nové parlamentu zaujali svá
'jísta obrovský průvod dělníků
lítající 100000 až 200000 mužů
ábl tiše spořádaně a imposantně
olera budovy říšské rady aby
l-pfiíobem tím dodal výrazu poža-
laMTu ohledné všeobecného hla
sovacího práva Očekávalo se
'e dojde k vážným výtržnostem a
jroto také všechny obchody ve
Vídni byli zavřeny Úřady míly
o ruce silné oddíly policie jízdy
pěchoty aby udržely pořádek
vtak dca minul úplní klidní
Jčastníkům průvodu zakázali
j Vidcové všechen křik i zpív a zá
I azu toho bylo také přísní dbáno
jemonstrace tím nabyla velice
ia tvém významu ježto každou
iodínou táhli dílníci v počtu
obrovském kolem budovy parta
nentunesouce prapory a transpa
entys nápisy ve smyslu rovného
I římého a všeobecného práva
I laaovacího Císař František
Xeí jenž přítomní sídlí v
I cioenbruoou strávil předminulé
ferý ve dvorním hradí z jehož
ken mohl pozorovati obrovský
:%a průvod Ministerský předseda
fuón Gautsch mezitím slíbil v
jslanecké snímovoí že do kon
ťi února podá osnovu zákona
tiledně vfieobecného rovného a
lmého hlasovacího práva Zase
iiní parlamentu zahájeno bylo v
i
V hodin dopoledne a již o po
ách oznámil baron Gautsch
'volení volebního práva De
ostrace ta provedena byla pod
Jtorem sociálních demokratů
V šina dílen a továren byla uza
)M a Průvod dílnický vyíel 1
ti silová náměstí a bral se smírem
fH budoví parlamentu kde zvlášť
V deputace odevzdala předsedovi
inisterstva a oředaedům obou
'sněmoven petici ohlední volební
í-jformy a tito všichni tři projevili
j sffjraiSBii wa-subt wí rsssv
Pravili že jest svatou povinností
zákonodárný aby vínovala sluchu
'požadavku vzhledem rozšíření vo
lebního práva jenž k ní dochází
júd všech tříd obyvatelstva Zá
roveň" vSak poukázali na obtíže
lež spojeny jsou se zavedením tak
důležité opravy při vzláštních po
etických i národních poměrech v
Alakousku stávajících a doložili
(že se lze úspěchu dodílati jen
itehdy bude-li moci parlament
uklidní zasedat a bude-li prost
Arkech vlivů venkovních Předseda
slíbil deputaci že co nejdříve
sdílí poslanecké sněmovní po
drobní úmysly vlády a doložil že
V klid a pořádek jsou nejlepšími
prostředky k docílení volební
Opravy — Podobné demonstrace
byly uspořádány týž den ve všech
hlavních místech mocnářství
Uznává se všeobecní že hnutí
jež vyvolala otázka všeobecného
hlavovacího práva iest tak moc
tié že je nebude lze více potlačili
PrnuxitA li uKib Hftlcíitnu reformu
Mu vláda za ministerstva Gautsch
Sáva jest otázkou Z hodnověrné
strany se proslýchá že mioister
[ ská krise jest nezbytnou a že se
ttato očekává již v blízké bu
ydoucnoiti Vysoké kruhy úřadol
f počítají již se vší určitosti oče
kávanou směnou IJaron Gautsch
ji prý vyjádřil Že ntnl mu možno
rMcky telili více očekávanému
fr pilujícímu namáhání a Že požá
Jk své proptiStěol
'%jf Uudapeltl UolU do Vídní
f telegrafická správa le se předseda
f uherského ministerstva biroo 1'e
jervary vůči opětnému zostření
politické situace vyjádřil l by se
i odtoupeoím nyníjl! vlády jthol
se oposíce a tikovým důiaiem do
táhá přítomný sta vid jtště
více o shoilik A k lomu baiou
ptjtrvary doloiili 'Ta nás phje
vojenská vláda A setrvá-li po
slaoecká snímovoa po možném
rozpuštění říšské rady pohromadě
jak oposice vyhrožuje bude roz
puštěna násilím''
HUŠKO
Carská říše zmítána jest dosud
vnitřními bouřemi jichž konečný
výsledek nelze ani zdaleka před
vídati Následkem stávky tele
grafntů odloučena jest nešťastná
říše ruská od ostatního světa a
spojení udržováno jest jízdnými
posly Poslední zprávy jež došly
datovány jsou v sobotu a z těch
vysvítá Že poměry panující v
Kusku jsou nanejvýš rozhárané
Vzpoury vojínů i námofaíků
jsou na denním pořádku a sotva
že se vládě podaří na jednom
místí je potlačit! již propukají u
míře značnější na místí jiném
mezi gardisty již považováni byli
za nejbezpečnějšf záštitu carovu
objeveno bylo spiknuli a jak sen
sační -zprávy sdělují chová car
důvěru pouze ještě v kozáky
Zpráva o atentátu na cara Miku
láše v Carském Selu zdá se nabý
vali pravděpodobnosti tím Že
zatčeno mnoho gardových vojínů
již tvořili carskou stráž v Carském
Selu ličhem pátku zatčeno bylo
20 důstojníků a 230 vojínů O
tom kolují pověsti nanejvýš sen
sačnl a též se udržuje zpráva Že
jeden z velkoknížat podnikl na
cara vražedný útok avšak car zra
nén prý jen nepatrní na ruce
Mluví ae též o velkém palácovém
spiknutí jehož účtlem bylo
odstranění cara aneb alespofl jeho
sesazení a trůnu
Než Witte nevzdal se dosud
naděje že ae mu koneční podaří
dokončití úspěšní těžký úkol v
nějž se uvázal Úřady chovají
důvěru že bude stávks tekgraíístů
v několika dnech skončena ale
nesděluje se co je k důvěře té
opravfluje Hrabě Witte jest prý
přesvědčen že car vyhověv
požadavku ohlední vfieobecného
hlasovacího práva umožnil dohodu
mezi spornými stranami Ne
osvědčl-li se ani tento krok pak
učiněna bude zkouška prohláše
ním vyhotovené již ústavy Ncpo
může-lí ani to pak nezbude nic
jiného než prohlásit! diktaturu
Ti však již jsou zssvěccni dobře
v poměry ruské jsou toho náhledu
že diktatura mohla by pouze jen
dočasní zastavili obrovskou
povodeň" kteráž koneční přec
jen smetla by vládu i dynastii
Aby Witte přesvědčil zemstva
že se vláda poctiví anaží vyhověli
přáním umírníného a mohutného
Živlu pozval zástupce moskevské
ho kongresu aby brali účast na
zasedání kabinetu při jednání o
volebním zákonu v němž pokra
čováno bylo v sobotu večer i v
neděli Docíleno bylo dohodnutí
povolit! prakticky všeobecné tajné
a rovné hlarovací právo mužům
25 let starým na základí jednoho
zástupce na každých 250000 oby
vatel avšak hrábí Witte odepřel
povolili přímé hlasovací právo
venkovským distriktům kde bude
dvojí druh volitelů Nepřijmou-li
výstřední Živly toto rozřešeni
nepřispěje podpora umírněných
valní k zlepšení situace
jistým znamením silného na
chlazení jest kašel Zbavfme-li
se nachlazeni tu imui 1 aasrí
ježto Dr August Koenig'a Hain
burger iirustthee nachlazení a těla
vyhání léčí jimi kašel
Foml & Kunci
jediná česká
f ÍM U01 IUnr4 ul
tilu htMu]
Irfiliell velťl miniem litlatv kftluml
iftťeo (nnri)tul vMiky t%
1 'Utl tt)viM rtuy 1 pmlfl i ilmtt
!) ibr%liM iMtily tVniiIkr
(MHrufeuti lrktUtrL UumU Nul )
lunt a 1 iuui puipi run lum inu
f tTJžiií Iiiilcotfi I
V Tyndsll o posvícení
Tonda Musflek koupil od Willi
amsona veliký dům na hlavní uli
ci jeho! bylo používáno k účelům
obchodním a zároveň" několik
stájí jichž používsl Dr llamlin
a vše to potáhne najednou na
farmu jednu míli vzdálenou
Koupil to lacino takřka za "po
zdrav Pánbú" Inu peníze dělají
peníze a Tonda je mál
Frank Oliva koupil Ilamův
saloon a také ho stěhuje na farmu
asi sedm mil od města vzdálenou
Jelikož si Hájek koupil vozy
jiné věci potlebné na stěhování
pomáhá Olivovi Za týden dostali
se 1 i míle a teď Čekají až se
cesty zlepší iH konf nemohlo to
utáhnout Podle všeho jest v tom
Hájek asi trochu "zelenej"
Staníček a Novák staví i poráží
kamna Zcptejta se jen Auštery
jak to umíl
V nedělí pěstoval Sluka zase
češtinu á myslím Že se nyní za to
stydí
Minulou sobotu čekal jistý po
buda na hostinského Frantu
UlaŽka až tento půjde domů
Jelikož to ale týž zkoušel podru
hé dostal od Franty pořádné
brejle dříve nežli mohl co začíti
Dobře tak Frtnku příští jefití
přidejl
U Šislera jo na Čepu Mnichov
tik 6 okuste jel
Náš Divadelní Ochotník zase se
již připravuje na "Furianta'' Jsk
to ale bude ještě dlouho trvat než
se připraví nevím
Hledají se dardáři a tarokáři
Malý kapitál je zapotřebí Při
hlášky přijímá z ochoty "Uodlák"
neboť umělci sami stále jsou za
městnáni Jen dobří ať se hlásil
Na porotu při lednovém zase
dání soudu vylosováni byli též tři
Češi a sice James Kreyčlk J F
Kostel a Frsnk Charvát Obvodní
soud připadá vlastní na prosinec
avšak byl odložen na leden skrze
dlouhoprsťáky které máme v la
tlaví
Dne 30 listopadu se odbýval
Veikořádový sjezd ČSPS ve
Scotland Z Tyndall se ho súčasť
nilii T V Pták V J Pták Jos
Krejčí Frank Dostal Jos Zítka
a A Musílek Tonda si tam kou
pil za čtvrťák iirokozmámých
rohlíků od Trutnovského ale do
mů nepřivezl ani jediné špičky
Buď mu je "sekli" páni spolubra
tři aneb je nechal v káře Chce
to dát ke "courtu"
Staníčkův orkestr hrál na po
svícení k tanci v síni Keitiogrově
NávŠtíva byla veliká Přijeliť
hoši až ze Sioux City kde vyrá
bíjí doutníky
Tyndallská Česká kapela pojede
snad až do Geddea na vánoce aby
tam hrála pro p L Musílka ne
boť Lojza myslí že není lepší ve
státu na hraní k tanci A má taky
pravdu Ano to jsou valčičky
od profesora Li uch ty a I ty nejno
věji z Čech
Minulou středu ráno ukazoval
teploměr 13 stupňů pod nulou
ale jii je zase krásní
Dva omítači zaměstnáni na
Security stavbě byli trošku na
drátováni a jelikož užívali ne
pěkných slov a k tomu hodní
nahlas soudce Wood jim nadikto
val f ioo pokuty a útraty
Jan který měl se Slukou nějaké
ntuloroíuuif ul proHÍl mě abych
do "Pokroku' o tom nic nepsal a
proto také mlčím
Praštěl cholera sde doposud
ttulně lidí Pisatel sám atiatil
jíl přes 40 kusů
Siarý soámý Kudrua byl sde
a'y tl nechal uhit suby Snad
tipl sa avou drahou polovici
čiké Pěvecká Kvafltlto pro
jlu minulý t)Mvii Tyudallrui Jelo
do Vodflan pak do Lcstervílle a
do Ulica Nemíl jsem ani příle
žitost potfásti si umělci ruku
neb jsem byl mimo město
U fcislcre to dne 30 listopadu
vypadalo opravdu jako o poavíce
nli dví husy podsvioče půl sudu
plzeňského Tom & Jerry a více
jiných věcí k účeli tomu připra
vených vzaly za své
Též I Franta Dlažek sosdno se
zbavil plzeňského Když se tak
čtyři hostinští vedou jest věru
třeba výborného odborníka aby
správní rozhodl který kterého
domů vede zvláště je-li již po
půlnoci a tma jiko v pytli
Šislcr posýlá dolárek na "Po
krok"
Již zase přivezl šerif dva ptáčky
ze Sioux City a sice kanáry a dal
je za mříže IJude se jim zodpo
vídali jak přišli k penězům které
u nich byly nalezeny a sice asi za
sto dollarů samých drobnějších
peníz jež so nalézaly ve drátě
ných poutdrccl) jaké měli ve
springíieldnkém banku před okra
dením Hlavní zásluhu o jich
polapení má Šerif 1 Aberdcen r
jeden tajný ze Sioux City Když
ae onen šerif ubíral 1 Tyndall k
svému domovu (v len Čas když
sde měli první dva podezřelí vý
slech a on zde meškal jako svě
dek) spozoroval ye vlaku dva po
dezřelé muže Zeptal se kon
duktéra kam asi jedou avšak oni
slezli o dví stsníce dříve než ksm
měli zsplsceno Šerif jel dále
sle prvním vlakem se opět vrátil
a tu pánové či ptáčkové přisedli
zas na vlak do Sioux City jedou
cí Šerif spozoroval Že spali ně
kde v seně a tím byl v domněnce
své posilněn Jel s nimi až do
Sioux City a neprozradiv seK sle
doval je tam až do jedné putyky
oačeŽ zavolal nepozorovaně poli
cii která je vzala pod svou ochra
nu aby je nikdo neukradl Když
je prohledávali nalezeny u nich
peníze jak výše udáno Že byly
peníze odcizeny ze zmíněné ban
ky blíže Ethan schovány je na
bíledni Bodlák
m a ww£ jc4 & m
ti
l
J
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
Od hlavy k pat6
&ÍII se pocit
bolestí a
zlr milost i
Ni-mfiflcte dnes pracovali 7
Zítra bii do to mool Btarý
rnnl&Mký l1k
St
Jakobs
Oel
uřlní svaly vliíínýml a bole
sti vyWf zatím co upito
Cena 25c a 50c
"tiV ÍV " f í íjr Í5jř'j
1
i
l4
i
i
t
DrF JPotr
Hfiafaraiiboiič
OMAHA NEU
Úřadovna: 1618 jižní 10 ulice
blíže Hickory
Úřuílnf hyHiy: Od 10 do 12 dop od 3
do 5 odpj od 7 do 8 večer
Telefon: Douglas 758 6-
Louis Berku
český právník a veřejný notář
1)11 N Y Life HMtf Omaha
Brandeisův obchod
uznaný
Hlavní stan
lro
XMní nakupovatele
Vánoce se blíží
Skutečnost ta je zřejmá z neobyčejného ruchu při vyklá
dání a při dělání místa pro náš velkolepý výběr vánočního
zboží
Nrumlelsovy ceny vždy nejnlžší
n
I t s-
O
SvtMoziuhiu ieskt1
Harmoniky llL
ní:íu" lloligonliy
Joser MU r ímů
(ČUC1IV)
# KrajnuJ ilt l prví vrtH
ani v Auiťtko tietii Ukvi tunnaitlli v
fc lvitinl Tam jtihUv)! itiurvk
tll ti Yiriii a vrtUvaji ln