Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 06, 1905, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f NEBRASKA
— VomaŽské nemocnící zemře
la po operaci známi pí Marie
Macková i Weit Point ve stáří
72 roků Ttlo její převežcoo bylo
do West Point a pohrbeno dle
katolického ritu
— V Nebraaka City okamžitě
usmrcen byl pádem do sklepa
letitý již farmář Fred Kade Týž
ubíral se v nocí min nedřle do
svého bytu v hotelu a ve tmě
nevšimnuv si otevřených dveří
padnul do sklepoíbo achodiSté
kdež zlomil si vaz usmrtiv se
okamžitě
— Ve Schuyler odbýván byl v
pondělí soud konduktorem Fred
Petersooem a strojvedoucím John
Glynnem od poštovního rychlo
vlaku í 10 na U P dráif kteříž
nacházeli se ve službě na vlaku
jímž asi před měsícem usmrcena
byla na křižovatce u Wellsova
mlýna krajanka pí Váchová Oba
souzeni byli pro přestoupení měst
ské ordinance jež nařizuje volořj
£í jízdu vlako ve hranicích města
Oba uznáni vinnými a odsouzeni
k pokutě #50 a ziplacení soudních
útrat
— 13 A McCartby pomocník
na farmě 'Greenwoodově v poblíží
Wymore spáchal minulé soboty
děsný čin Napadl manželku avou
se sekerou a rozbil jí hlavu k ne
poznání Na to sám sebe dobře
mířenou ranou z revolveru spro
vodil se světa Manželé měli spolu
dvě dítky Čin svůj spáchal Mc
Cartby v návalu žárlivosti v pří
tomnosti své malé dcerušky a
staré tety kteráž byla neschopnou
k zakročení Dvojnásobná tato
tragedie způsobila ve městečku
značný rozruch ježto oba manželé
známi byli co čestní a pracovití
lidé a teííJi se víeobecné vážnosti
— Otto Gunther ijletý synek
farmáře v Syracuse stižen byl
minulého čtvrtku podivnou neho
dou jež vážně ohrozila jeho Život
Hoch skočil totiž na kolem jedou
cí ruční káru B & M dráhy kte
rou dělníci právě z práce se vraceli
skočil však tak ne&ťastně že do
stal se hlavou nad sebránku s
ostrými nástroji a sekerami V
témž okamžiku vSak hybná páka
káry jdouc dolů přimáčkla hlavu
ne&ťastného chlapce na ostří ná
strojů a způsobila mu děsné zra
něnf na obou tvářích a čele Hošík
dopraven nejbliž&ím vlakem do
nemocnice Omaze kdež tone
mezi Životem a smrtí
Velmi levné výletní ceny k mezi
národní výstavě dobytka
v Chicagu po
NORTH-WESTERN DRAZE
Výletní lístky na prodej od 16 do
19 prosince včetně platné do 24
prosince včetně Městská úřa
dovoa 1401-3 Farnam St (i8k3
Nmtktaili nMtíilofcb dowiH od oltflxxj
tti kb a Jailuateló omaaujl la Ola nového 4
kiua kUvt vata! v ulaluoal 1 pnialiira t r
vartka Holka a Vlnu Maituva ala rltHinull
alrautl llai-eul ivláJtnl dun t íkn Karlo-
vartka Holka Vlnu Mailuvá ala rliHinull
UkaUkátia a vládiiltio odboru va Wantilní-
tun ae dna V linuipadu tutlán Jaou tyu) mi
"lCl Visa " ťruloí katU Ja luoía rolá
vat aoll by uiuaal mil mívulaitl auub hhí1
hal ulauval lUlut daul
Umí A V KOUBA
vtrtblirl aiadiivfvb via UuulUer Uolo
Kameny mletá
Dravá íů{Ěú wňi
Melsme tisíce bulla lita pro
nati feiké lákasolky kaitý rok
Neraaleteli ptijiti do nilcho mlý
na polici nim f ijj my dodá
mt vám í o U U P oádrall ide
100 liber ťiné litné mouky v no
vých dvoubullových pytlích obil
ních PopUle sí na
ji:nsin hatt
l7m)kJt Dinnebiog Ntb
Zprávy z Weston Neb
4 prosince 1905
- JtlikoŽ rád Čítám zprávy jež
každého týdne v milém nám "Po
kroku" z různých českých osad
žírného státu Nebrasky jsou uve
řejSováoy chci také a tirtí veřej
ností sdělit) něco z natí osady
Jest zde sice hojnost krajanů usa
zeno aviak marně pokaždé hle
dám zda li i od nás někdo něčím
přispěl Teprve od několika dnů
počíná se jeviti v městečku
Weiton ČílejSÍ ruch Farmeři na
které hlavně naše městečko jest
odkázáno byli po celý Čas pilně
zaměstnáni sklízením avé aluSné
úrody a tu nebylo zajisté divu že
sem jen tu a tam některý zajel
ncjoutnějSl své domácí potřeby
nakoupit! ZvláSté pak v Čase
lámání korný každý jevil zimnic
nou Činnost aby co nejdříve tuto
dostal v bezpečí neboť jest to
veliká zkouSka za mrazivých dnů
v polích se plabočiti Nyní po
větSioě korná jest vylámána a jen
někteří mají ježtě něco korný v
poli
Minulou neděli odbýval spolek
sv Jaoa Nep č 24 ZKJ avou
výroční schůzi Mimo jiné důle
žité jednání byly též volby úřadní
ků a tu opětně zvoleni staří úřad
níci a ace Frank Lukai předs
Frank Princ místopřed Jos
Voíta taj Alois Kovanda účet
a Karel Vlčán pokl Dále usnesl
se spolek pořádat! slavnost dne 8
prosince kterýžto den bude své
oen zvon věnovaný zdejšímu
ehrámu iv Jana Nep Za tím
účelem jsou všichni zváni aby
této slsvnosti se súčsstnili pro
něž v síni p Jos Voity připraven
bude přátelský oběd
Předminulou neděli dočkal se
oái hostinský p Alois Kovanda
opětně radosti neboť v teo den
obdařila jej milovaná manželka
jeho zdravou dceruSkou Jelikož
manželé Kovandovi té Si 1 i se ze
dvou synáčků byla jejich radost
tím včtSÍ když tentokráte byla to
dceruSka Matka i novorozená
dceruSka jsou zdrávy a proto Ště
stím tatík zářící častoval každého
na potkání
Zima jest zde a proto neměli
by6te odkládat a nakoupením
zimních obleků prádla a jiných
potřeb pro sebe i pro vaše děti
U J J Voity a Spol dostanete
vše Čeho potřebujete a proto ne
odkládejte neboť zásoby rychle
ubývají
Vážná nehoda potkala minulou
sobotu chvalnČ známého zednické
ho kontraktora Karla FiSera
Vyjel sobě s manželkou svojí aby
nakoupili zde nějaké potřeby
Když pak pí Fišerová byla a kou
pi hotova vsedla do kočárku
kdežto Karel odvazoval koně
když tu pojednou spozoroval Že
kofi nemá ohlávku Chtíce koni
udidlo do buby vsunouti tento
hrozivě počal a kočárkem couvati
FiSer jsa v obavě o svoji manžel
ku chtěl koni mocí zadrželi
avlak teo pojednou se viepjal a
Karla pod sebe strhl načet dal se
do prudkého běhu Ač rozčilují
címu výjevu tomuto více lidí bylo
přítomno přece nikdo ani nepo
myslil aby pomoci poskytl Via
stalo se to jediným okamžikem
Pojednou "buggy" se převrátily
pti Uml oeSťastoi paní byvli
vyhoiena utrpěla matných sra
níoí Kafi poilroj na sobi potr
hal a bcie vlcho usněni pádil ku
své matlali Pan Píler povážlivě
raněn byl ni hlavě nad oktiu
Jeti vlak nad!)! la nehoda tato
nebude míli pro oba manlcle vál
níjlkh oltladko
Chcete li si skutečně pochutnat
na dobrém doutníku žádejte vždy
a vRude doutníky které vyrábí A
Urban Nejsou k "bítovánf"
Minulou neděli odbývána byla
výroční schůze táboru Žilka č
234 MWA při kteréž příležitostí
zvoleni byli následující úřadníci:
Frank Pop konsul Karel Fifier
návodčí Frank Doležal klcrk a
J J Staska bankéř
Karel Hromai zdejlí kovář
odejel v pondělí do Prague kde
delSÍ již čaa usazena jest jeho
manželka dítkami
Nyní nastala nám již pravá zi
ma V pátek počalo snížili a
oežli se přiblížila neděle tu nic
jiného jste ncslyieli jako: Půjde
me na hon půjdeme na hon— A
skutečně v neděli oái marSál Ma
cháček a doutníkář Urban vytáhli
a wincbestrovksmi do pole aby
zahájili proti zajícům boj na život
a na smrt Že na honě bylí jsem
jist ale mnoho li toho postříleli
tím se sváteční honci nepochlubílí
liěhem těchto 14 dní odbývá ae
velký výprodej u Hakla Cokoliv
doma potřebujete dostanete v
tomto výprodeji za zvláítě snížené
ceny PospČEte dokud zásoby
atačí m J H
Novinky zc Scbuyler
Zima anaJ už námi chce zů
stat! Pakl! ano tedy se do toho
raději vpravme dříve
Frank Vídlák od Edholm zde
byl minulý týden a přisel se podí
vati též na pisatele těchto řádků
Maggie Swartz která delší čaa
zastávala službu v rodině Tom
Wácby odejela min týden domů
Maggie jest pilná tichá a příčínli
vá dívka 'pro níž pisatel má vždy
jen to nejlcpSÍ odporučení Ona
byla jedenkrát mojí žačkou a vždy
vzorně ae chovala a výtečně pro
spívala Doufám že se doma
náležitě potě&í po tak dlouhé ne
přítomnosti R A Dařlček se avojí kumpanií
ochotníků a zpěváků byl ve čtvr
tek u Šotraba v Linwood Vedlo
prý ae jim tam dobře a obecenstvo
nad očekávání uspokojili Na
zpáteční cestě je viak potkal malér
Nákladní vlak 13 & M ten den
nejel a hoši naS čekali v Nímburg
dlouho že se až dočkali večerního
vlaku osobního Pp Kuotz a
Boutín ae pustili po svých a byli
doma dříve
Zima jest dosti tuhá ale ubo
hým uláčkúm jest teplo neboť na
vSe strany slySeti bouchání osud
ných brokovnic
E E E RouSar prý se odebral
do Howells na nějaký čas vypo
máhati v lékárně
Poultry Association právě rozc
slala avoje oznámení zároveň" a
cenami Každý kdo so zajímá o
drůbež nechť neopomene příštího
ledna navStíviti výstavku
Josie Fiala ae minulý týden
provdala za Fr Kaasche Gratu
lujem jako vidy když se o něčem
podobném dozvíme
Jan Škarka jel minulý týden do
Linwood za obchodem
Frank Křivohtávek byl v South
Omaze
V Malý v místě se stal před
krátkým časem členem velké ro
diny Pokroku Západu Pamatujte
na ně] o svátcích neb vám může
posloužit! hojným výběrem ro-
cerního zboll a hračkami vtyho
druhu
Pisatel prodělal tase jednu Iři
kou zkoušku na své ce6 sa ob
chodem do Uruno Uruno je
"alt rigbt" ale oeol ta láduý Inái
dostali ae tam od nás a fotografi
ckým aparátem Skoda l no
máme vzducholodě ul tak idoko
nalené aby sa jich mohlo prakli
Cifm ipůsobem poulili To by
byly časy!
raltuta IM drubV araiajfiH kalen
B ť' k hUr katUlma Mtim tt
bralt&ui Jatu prémii la )(Uik lf
kJjt tt4 MiUU M rok U pfcl i
Zprávy ONobnla
Ve středu ráno navřtfvíl nás
váitný krsjsn p Jsn Pabían
strojník z Prague Neb bývalý
Omažan liylí jsme setkáním tím
srdi čně potČScni Pana Pabiána
který byl zde za obchodem do
provázel též jlio syn
Zabil ti pátltm lt ichodé Z
ProSovic u Liberce se oznamuje:
Tragickou smrtí skonal dne 7
listopadu 581ctý tkadlec Ferdi
nand Ginzkey v Neuwaldu Vrátiv
be z pohřbu svého bratra z Ja
blonce odebrat se na půdua když
pak sestupoval a příkrých schodů
spadl a zlomil a! vaz Nelťastoík
skonal v několika minutách
Ct CtcDářňni Iask a ?čin a polítali!
Chtíce se přesvědčit! na jak
dlouo máte předplaceno na PZ
potřebujete pouze přihlédnout! k
adrese kde vedle Valcho jména
naleznete znaménko značící měsíc
jakož I rok kdydoba Valcho před
platného vyprří Dále Žádáme
na&e ct příznivce pakli není jích
kvitance správná aby nám to co
nejdříve laskavě oznámili x
Mluvící sfrojo
ZDARMA fJ
I Jšm
I-4jSmw i '-r
vám í'l
néZOACMA ti
M aanio
ttU (iiiiorli kd
jira' Kaj noví J
íiHO Hioomu ¥
Mhivliii alroj UUrfÍ
hrála vfUudiriy Hian-
dr] rokoHy Uk tvufM tanu Jako W W
atroj 'IfuUmhiíifuHmUif atrol hraje iamo
řlririí 1mI Jedním nulvSUlelí A' "''t
tn vinno !'' itv""
i „III 4
n yiitMlm imt několik hodin m
)mtii ni'M a aliyala (liiuoruřlll vifl
}kUútm uo ol')rXinl tohoto piMyuhmimo
Ito 11 Nitnf nlUt nim iiFanam řHiř'n u-
rx liíloí ihřiMd nám umu uvolí lir''
cli novlřiak po UM kaŇou ÁS J pmAlt
raílnla nim ťt W inliívlol atrM ířoviiii ia
ll wnliCfíMiii a oooán lnut vil Nulnidii ll
duti wiun M nalli li noviiiifiilfilch klnii
lim
1J1
vám ! nrodalJ Hala xl)o71 VWIIIHII
a dáma vám prumll nu ono prortan Toku
naaloll váarilfnho tiMikMu)tf fM'""'V
Huiřia prvm v# vím mlaU jnn tMtt
UinU) udUnf airoJ Iudnt přakvapiin (
ohlixIáU Juk pf (""""" iL urii-a
lrřn% ('Jll'JM'11 HUťťl-V lne
Ih-pUm MM VOHK
o
nám kUnt my vtUHm Jo na ookrvyku au
í4Wi m pokrývku jndivaoii ra w wi w
lna unu Kiťuivima aauai nw vr
Í4M
Uhát
liillmu hotová tn ktifs a koítny 1'olluto
ikr
1
aai
díláváirm kftn rm poalroj a rumíoky Zaru
íiOdífio imjl(i) lrá!i v ulitu IMlta l o
milník ii íaniliid fiat k O apolohllvoatl nal
phmvfiilf ld a u nrat Kaiiouai imiiky v uma-
f"' OMAHA ROBE & TUHIHD CO
Jwllnáfeiiliá
kuřiiliiíiin
v Aiiiorli
Frank VuJMnk mul
itni) k lllckory ht lat & M St
iroirt
Omaha Nb
I)r A E Wiinfík DJ{ JAN f
čcHký lékař
V ASUTON NEIJ
Úřadovna v Ashtoo lékárnS
Na požádání poslouží avědomitč
vlem krajanům z blízka i z dáli)
ZvláSté krajané v okoli Farwell
mohou se na nčho a úplnou důvfi
rou obrátiti nmj
Železniční pozemky na prodej
V vevernim Wiscoisinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrali
ni pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jel poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po vttlini jsou laies
ntny( půda jest úrodnou a anadno
zpracovatelnou Chicago Milwaij
kec St Paul Minneapolis
Dultitli Supeiior Ashland a irlna
jiná prospívající mláta na drásá
C St 1' M A O ni dráhách
jinoch poskytuji dobrých trhí pro
ilodíny (armrriké
O blilll podrobnosti pilla na
Uť A řal Ml
56000 akrů
OobrM iiiW Mm
V Hawiit ok mu Jihovýchodní
řántl Mevprnl Dakoty f
kde se ptstujl úspÉchcm pfienicc
len oves kuxunce a zuo
Chov dobytka vepřového prasat 4
ovcí znamenité se vyplácí 1
Zdravé podnebí dobra voaaj
brd (koly blízká města !
Od liK do iai akr: zdvoioáio
bf se v ní kolík a letech Výbornft
příležitost pro rentýřc a farmáře
(
Anion Ptáček David City Ne V
řídittl pro Nebrasku f
aneb V
_ m a m ± t é "
Interstate Lana na tauie uo
Minneapolis Minn
UM Dáslroie
'AnuUAm zdiiriiis molu
Mana llliiiitrovttřKÍ c
ník v itiidiihnick ndatrojů
Hriiuui )ln( orKttiiy
nbuií fttXáif áiíf liJllfállál
pruvfl (uhM Jmrinooiuy Koncern ny
Vyhriujni jodnaici vř irvuBj i
Hynovó avÉtoKiidřiiých budebníck f t
lírojn rlfctohniJ
lirnf IW Wahaab Av Chlcaio
PKVNÍ TřilDY
řeznický ::'obch
vlimtuf
FBANK KUN
( 11 1'Jcrco Ul
Vždy jen čerttvé zboží 1
vá obsluha a dobrá váha-
oářaké výrobky specialita
ITZboží možno též objedni
idefonem Zavoleitc tel i!Oí
rtW
Hojně zásobený
Vyděláváme e!!taiíalMWort
vlalfll '
Bratři Somínov
v 5 132 1 William ul
Malí na vtfbřr vždy bolnciat íurtuU
muku vícho druhu Jeiicli u7onář {
výrobky I6ř e td nullcpS? povčatl 4
Přijďte a přeiivfidae aot ObJednáí J
mofu) ní Itéž tclořcnem říulo Af'i
I
éeský lékař
nad Grand Union Tea Síorc
Mlh & ifStreoU
V SOUTH OMAHA NEb
Cfkdní bollny Od 0 do 12 bod do
uu a do o ocmi on
Od 7 do B bod io(t r
Telefon v úřadovně a v obydlí s 4 j
Hojnč zásobený
rlniif nílrťalú nhnhnr
uuuiiimaion uuuuu
9 v I ti l n t r
Pil laitnejS
Ui Sr 20 ul South O nul a
KralHiií III ťblřll l iHMbutnat
ikuteaiA tliur'iu doutníku nechť lun
nlall n Iaiinurovírli xvliiltA Jebo (
linky tMI 18 hojnými udliytu 4"
w inij uiiu (hiíhii tana f f
i
li
t
I
t
a
a
t
i]
A J ťokoi"
vlaitul vlt-Ranlul bojnů V
LEKÁRNti? !
v llolyrood Kas
U I J 4 U 1 i i 4 é
v tcat icio icaarne oalein f
Aplný vybír vleho aboll da ob)
Chodu toho patllcl Zvláltol pn
ioinoil se věnuje plf IpiiOm lékaiV