Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 18, 1905, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JLAAi
$ # OMAHA 0 X
WWW
Upozornění ct krajanům!
NeJMÍ tvrdé I míkké
ubil vidi o druhu dosla
ném Myčky u sturčlio
íijAiiijIio
1 1 Lertbo 715jížl3 nl
TEL 1928
Tvrdá uhlí Jest km #1050 tnut
a ilolir ufllní tf kilo? sl 1 gaWns
oModrmJI iisiUi cena JmIiq v krát
IX 11 K I -li
Kli UUUM IMIUU THUUUi 1IJIMII
váha ryrhly dovoz 1— W
" — Pamatujte žo PKANK KA
ŠPAU vám prodá utilí měkké
tvrdé za cenu jako všude jinde ale
(O vác uspokojuje že učinili jíte
objednávku u Čecha iixm
PIU JME SE ipořádané ětské
děvče jel té vyzná ve vic() prá
cech domácích za služku v malé
rodině Stálé míito dobrý plat
fádné zaopatření Hlaste ac v č
ai!# So 14 St (v krejiovikó
dílně) Omaha Neb xixa
PÍUJME SE ihned za vhod
ných podmínek chlapec do uicní
e pekafatví O bližší podrobno
ati blaate ae u Kud J Kírchnera
iís 1504 William ul Omaha ta
PfUJME SE ihned 500 itatnýcb
dělníka ku akládání velkých skle
nic Storzova ležáku na 6 a Pacific
ul IJližSI zprávu podá každému
ústně Anton Křcíek hostinský 7
— Mladý krajan p 0car Kůží
čka syn p M C Růžičky na 16
a William ul odejel min pálku
do Chicaga kde v lékárně p Vilí
ma obdržel dobře placené místo
Jak naším ttenářům známo gradu
oval teoto rok zdejší lékárnickou
kotlej pozoruhodným úspěchem
a na to hned aložil ttátní lékárni
cké zkouiky při nichž taktéž
vynikl Gratulujeme mladému
krajanu k pěknému počátku na
cestě ku Šťastné budoucnosti
— V minulé schůzi Těl jed
Sokol odDývané min středu večer
přijímáni byli do svazu jednoty p
J bílek majitel obuvnického ob
chodu na jižní 13 ulici a p Joa
Skalák st zaměstnáním krejčí
Po schůzí Sokolové pozváni byli
do nálevny kde k jejich překva
peni očekával je soudeček pěnivé
bo a obrovská míia znamenitých
horkých uzenek čast to nyní již
Sokola Bílka Všichni měli ae
dobře neb znamenitě bylo o Žalu
dek postaráno než aby i duši
požitku se dostalo vyvolány byly
některé řečnické hlavy a ty jako
namazané mlýny aypaly z útrob
svých zábavné i poučné v zástup
věrných posluchačů Inu bylo
to skvostné přijímání a jak jeden
Sokol pravil hodné opakování
Kdo next?
— - Minulou aobotu odbývala se
v Sokolovně jedna z nejlepších
soukromých zábav tthato období
při níž bylo vše v jam radosti
oděno Tento přátelský večírek
uspořádán byl dámskou cvičící
četou lože Uohemia č 3945 Krá
lovských Družek ÍKNA ) k ně
muž pozváni byli všichni přátelé
lože mesi nimižovsem neebácli
ani spolkoví bratři cd loža Neb
raska ! 4771 Novodobých Dře
vařa (M W A ) s jejich cvičící
četou četou příčina této soukro
mé stbovy byla vlastni radott
cvičíc! čety a vltch ČUokyft lole
Uohemia nad vymanit náním ja
kého se tím doslalo při denních
slavnostech Ak SrH k Jy j J c h
nádherný a umělecky vypravruý
vaa obdrltl prvou čtou kle r I v
kildém ohledu byla a toaleni
Výbor ilbavy činil vlemolné pří
pravý aby večírek ipřljaruoil vlu
ptítomujfni a lo se taká jtiuu
úplně podařilo Iiěbcm zábavy
přednesen byl sólový U uplet p
Dobrovolným členem cvičící čety
lole Nebraska Dále uspořádán
byl zajímavý zápas v tanečním
valčíku který pětičleoným sou
uem souucm roznououi dví ve
prospěch p Ed Keicha jenž za
svou tanečníci v takových příp
dech vždy prý volívá svou chcť
neb bez Její pry lehké nohy pro
něho jinak obratného tanečníka
by'o by vítězství vtmli pochybné
Zi cenu dána byla láhev známe ni
'ého vína kterou také ihned vítězi
ylo počastováno Cvičící Četa
lož Uohemia jejímž oddaným
ciťítclcm jest o M Votava ae-
-tává z následnících paní a slečen:
pí Anny Pcichové pí Marie
Urbánkové sl Luly Keichové pí
Anny Clileborádové sl Emmy
Keichové sl Mane Žižkovské sl
Marie Adámkové sl Marie Pro
sové sl Sophie Prosové sl Anny
Smrkovské sl Praucis Válků pí
Kat Soukupové pí Mane Smr
kovaké pí Julie Votavové sl
Josie Kubešové a pí liarbory
Jlfdkové Nutno podotkoouti že
všichni přítomní počastováni byli
chutnou večeří která jenom čeat a
uznání přinesla natím hostitelkám
— Těl Jed Sokol usnesla se
uspořádali velký bazár z jehož
výtěžku doufá že vymaže každý
cent dluhu doposud lpícího na
svém majetku Uazár odbývati se
bude ku konci příštího května a
potrvá celý týden
— Minulé úterý odebral se pan
S L Kostoryz zase na jih a a ním
vyjelo si tam 1 několik krajanů na
prohlídku krajin v přímoří jižního
Texasu Výletní lístky do jižních
států jsou nyní velmi nízké a
proto není pochyby že mnozí této
příležitosti použijí a tam se podívají
— - Úřad okresního pokladníka
est takřka nejdůležitějším pro
každého poplatníka a proto každý
bej toho aby byl ponechán v ru
kou osvědčeného poctivého a při
činlivého pokladníka nynějšího p
i O Pinka jenž se uchází o
druhou lhůtu na republikánském
ístku ~ Krajané pohádejte své
známé by se dali registrovat a pak
by neopomenuli hlasovat též pro
Rob O Finka čehož nebudou
zajisté nikdy litovati
Každý se diví proč tolik
idí hrne se do obchodu čí) 1835
Vioton ul Inu vede tam obchod
ský řezník CHAS J PASSICK
jehož vždy čerstvá masa všeho
ruhu výborné uzenářské výrobky
nejlepŠÍ grocerie v trhu těfií se
ýborné pověsti a Ipllzai českých
lospodyněk Je-li v okolí ještě
některá jež zboží jeho nezkusila
ť tak co nejdříve učiní a jistě ne
bu Je toho litovati 12tí
Každý dobře učiní kdo si
bjedoá uhlí dříve než nastane
tahá zima Uhlí výborné jakosti
spravedlivou váhu zaručuje vám
John Swoboťa
I3il 16 a William ul
— Francia Vávra jsou saloníci
A number ooe'' proto také vždy
eliký je shon kdo na řízném
chlitaovu moku si rád pochutná
len jen da hospody Mu Sfiupctí"
zavítá a kdo rád štol má trochu
silnější tea "u Sftupce1' vždy na
de to nejlepŠÍ a doutníky jké
ouřt Mahomed v ráji r ranci a
Vávra také tam mají a pakli něco
řijde tobě k chuti tu naletnt I
lim tecos dobrého k zakousnutí t
ke všemu je lam stále vtip
smích ta by ta byl pro kat lího
ořích kdo by v Oman při návlté
tvé nauavítlvil kumpány taa
Hody! Hody!!
— - Chvalně známi naši hostin
£tí Franci a Vávra vlastnící ho
spodu "u Šfiupce" na 13
william ui cini piine přípravy
ku poctění avých četných pří-
_ _ 1
znivco a aic v modoiu ai nina v
týdnu Havelského posvícení při
kteréžto příležitosti zárovcfl fao j
Anton Franci oslaví též jotilué
své narozeniny Mimo výtečné
pivo pohoněni budou všichni
hosté znamenitou večeří Husy
jakož i jiné ptČeně budou 8 různý
mi saláty pohotově Zatím úče
lem jsou všichni uctivě zváni by
den ten do útulného hortince
jejich sr dostavili a příjemně se
pobavili — - Jest naděje že starý
náS přítel Anton do té doby úploč
ze své nemoci se pozdraví a pří
tomnostl avou přátele své po
těší IIX3
111
vft
14 oa rohu 13 a William
Tcoof ICroJči
nejstarŠÍ český pof robník vOmazc
č 1240 jižní 13 ulice
Tel ayag 7-
-— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte-
íž se chtějí výborně pobavit! mě-
i by navštívit! moderně zařízený
lOfitintc '11 Habru' s z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná-
jiý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho pošlou-
II vám Šaramantní Cárli nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tí
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Dušátko v č
1263 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek Špi
ček importovaných tabatčrek
jakož i velké zásoby tabáku kuřla-
vého ŠAupavého a Žvýkavého
Doutník tetio isou k úostani v
každé solidní místnosti tí
— Nejstarším a proto také nej-
oblíbenčjším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany ppSIoupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
Četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou tec
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího '£toíu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbvtu nemůžu býti jinak než žel
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metznv ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
Žtdný "šmejd'' nekoupí 23x4
Zprávy Kpolkovč
Tábor NchnissU Lípu ř 13 HOW
Přišlí Čtvrtek dne 19 října od
bývá se praviddná schůze a vši
chni člďovč l oti důtklivč Žádání
aby ff du ní dostavili ježto přrd
léhá jednání velmi dftltžité Přijď
te všichni! A F Novák klerk
li i
4 rm
Spolt-lillvý idxliiMl
Dobrý oděvní
Hlavní stan
Jak se vám líbí tento střih'
Není špatný nemyslíte? Nuže
mMSÍme říci nikoliv než jest to
pouzo jedeu z mnohých ítíá-
ckých nc)fi)oJnř)řlcli obleků již
nabízíme v nafct rn kaialogu no
vého podzimního a zimního Šat
štva ktt-rýzto l itlrg i't ziiar
ma na požádání
Chci tit-ii
DSdnli wéi ě mn
I)(í WIMiKK KRU
1 íUu vzdaní S
NrttWm díky jiřijmíto vícehny
dralu jřítetky uá ftry ÍVáiln
'OlU které Jte mne lak mile
a utjíiťi kávrtiit! f ?k Vítpily jm
táiUiiíiu ifštUUíIto vtsiMiku v
iluitil má luttUuky ktlyl 1 uá
viiívy mní vlily lrmlio mít
a ilíutvt jeui vypmvuvaU
Ve VaSem mílím kruhu lyU
Ueut tok Aťatn í'kojem
te tmi usínám Uv nUjrwti k u v
vé i-lo vyjáifiU Jfíté jcIkvui
diky Vitu vim V4e řitl
UÍ a lkvut Uk fcUHíro mna
iruk4iauau
IJlUa si#lrja
I
mníí te tak nřiniti nbif dnÍK 'l
Zilt My riičína #ft nnili pí"
nl vafiei napět Není 10 po
cli vří
Tento ručné pracovaný oblek
zhotovený 1 pěkného Čistého
worsted aukna n iluh vycpávs
nými rampiiy ruční Jřlanýini
kuoílíkovýini dfrltaiii a vlaso
vou látkou v předu a nejlepší
podšívkou a típnvou po
$1250
Naleznete vzorek látky té v na
šem 1905-1906 katalogu
Nejenom vzorek Utky tohoto obleku nýbrž mnoha jioýc
skvostných hodnot majících cenu od $3 do Í15 Malá knížka
ta uspoří vám pěníte a je9t zdarma pro vás na požádání Pište
si pro ni dnes Naše vzorky látek na šaly jsou hotovy k rozdání
Dejte nám vědčti co ta byote chtěli a rny zašlému vám úplný
výběr vzorků
Pište na adresu Department II
Kítli &
Dorígc
HAYDEN BROS Omaha Neb
I
nrř
M!M ZDARMA
íiili]
Lumír Rye
Pravá Midi samoilí iiá 10 rok A st ará
4 plné kvarty UM
3 biliony v soudku neb v láhvích 050
41 " " " M 1550
Veškeré dopravní výlohy až k Vám
platíme sami
zašleme s fl-f dnávkou 5 gal
lonň kořalky vlna neb likérů
JEDEN CALLON dobrého vína(vyjma piva a lihu)
I Klein
0
Jediní řcití olicliixlnícl llliovlniwiil ve N Ht
1232Sol!Uh StOni!iliiiNeb
ICilykiiliv (xitlohnjuto koMr k
liílni hiioIi k vyjlžďco objcdncjle s
])J v nojvřiSI )6řovii5 kuní a povomn
Paláce Stables
c n( iti:iiinro ni
roh 17 11 Davcnport ti)
Kuřáry Jou vyhřívány 11 rrot
iiio?ii v ulili io(tiiiknouil (IclM ví
let 1'iiviixy mohxi ul thjilimt ti
tfltfoiilcky 'n:U M7 83
J I) ll')VI ř 1- K A 1 l l Ul V w(l t A J loV K li
i
1 1
1 í
1 1 1
Uprávpfný kapitál i 00000000
i'ovitH)"MÍ f 1 auOgiaj
Tlie State Insurance Co of Nebraska
OMAHA
Tllvu 4 či 1 Nw York Ufo UU$
'JUtMv máj Uhiw N -brtk uhíul
FRANK KASPAB ± 1321 William Dl-Tfil 3387