Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 18, 1905, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fmwÁwmmmmmmmmmmmnwá
p Z přátelských kruhů
WKbiUN Neb ío října —
Ct rcdl Muiítn ío vámi pochlu
bit co se mi ondyno přihodilo v
hostinci p Jo Hausnera Koho
i 11 JI 11 _
ik min napadnu jmu snicou niicno
pionéra p 1' Krafku který zoíiv
mnu ihned na mne volali "Hal
loni l'ojř sem ty dopisovateli a
(! vfitrmi ti nn ni "Pnlířnlf''
Vu t fí mní velice líbil" látku
to co mu patfí a podotýkám že
tak uznalými míli by býlí všichni
vaší oilbČratelé a to ie byl p
Kraíka tak Štédrý allbil jsem mu
la ho ožením a ío mu pomohu
nalézti nřco šikovného což oo
nezamítl Nuže co fikáte oné
ctíné dopisovatelce v David City
jtž píSo dopíiy tak přkoé la by
nikdo neřekl iejsou psány ženou?
Paní ta drží hotel vlastní drží
hotel podezdívka ona by ho ani
neudržela neboť jeit malá zrovna
jako ty 1'rotí mému očekávání
odtušil ale p Kraíka "Nu teď
ie ale opravdu nedivím že'a tolik
dostal od vážené oné dopisovatel
ky v "Pokroku"" Pan Kraíka si
také rád pohovoří při tom není
skoupým a Étřdře počastuje je
vcidé myili dtti tvé dobře usadil
a na sebe nezapomnřl Takoví
dva veselí lijé hodili by ae oprav
du do hotelu neboť by dobře
í bavili své hosty Nuže kvitujte
' jej aby vřdžl žc jsem vykonal
svou povinnost Jsem již jedna
ttlem 25 roků ale Živobytí z toho
nehledám ba splfie ješté počastuji
toho kdomné dovířuje ze svého
II I lll„lUHm a iaarm
duhu piavu í jnis jui'iiuui ftt-ui
Žádostiv jaký dar obdržím od ct
vydavatelstva Na 1 listopadu
připadá den oslavy a doufám že
to neodbudete jen sliby
Pro tentokrát nemohu psát
mnoho nového než Že jsou volby
plode dveřmi Každý pak zde ví
Že máme na republikánském lístku
krajana p H Pacala za okresního
pístafe Mám pevné za to ie
bude zvolen do ťířadu toho neboť
republikáné lépe se drží své zása
dy a hledí své voliče uspokojit —
My Čechové jsme ovšem povětíiní
kam vítr tam pláSť nicméně dou
fám že budou všichni krajané p
Pacala voliti Demokraté navrhli
také Čecha p E E Placka z
Waboo a kdo by si přál o něm
zvfdčt nřco bližšího tomu a ra
dostí posloužím
Velice tu nyní řádí pozemková
horečka Pozemky jsou teď ve
veliké ceně a pořád se jen kupuje
a prodává a stehuje Mnohý ni
tím jenom nadfilá zase dluhu Nž
který se bojí o peníze a proto
radí ji koupí pozemek Ale jakou
úrodu má pastovat na íarmS o 160
akrech kterou koupil za $16000
aby mu to vyneslo néjaký ten
rtrok? purie a přepych se vzmá
hají Jen pozor ať se zas nevrátí
ty zlé časy a abychom si potom
nemuseli zpívat "Sedláci pívali
když hodné mívali v hospodě
Milival a kázáof smích míval
kdl mu bylo tlaie peníze měl v
kase" S útlou
Josef Kastl
UKAINAKD Neb ta října
— Ct ml I J M add mnoho va
1 11 IIA bIh má In ilnninn
8KII UtlliUl!l'l " " I
vatrlA a proto s ojhodlám sám
' podat vám nejke piávy 1 našeho
okuli ItraiuarJský válcový mlýu
v jehol majiteli jsou l'P Sypal a
tidvvick jtM jií Uk dakeo doho
Mvtu Nyní uaiu)l j 'Í
uvnitř a ruly tiáfi uli doufají Ie
iUj tlicr ti dud budou mleti jil
plnou parou — Pan Vic Hlaváč
lyt u výikumué cr6 V Oklaha
tuí a jk jM slyšet hf n
aiuul u mu lamlouvá Tak by
naše městečko ztratilo nepochyb
ně starostlivého otce svého —
Nái Čilý obchodník pan Jan Fiala
obdržel káru vozů a již také něko
lik prodal Který z farmera po
třebuje voz ať st- pospíší než
budou rozprodány — Pan Adolf
Klein náš výpomocný kaslr v
Uraínard bance uchází se o úřad
okresního klerka Doufám že
črští delegáté v okresní konvenci
poskytnou mu všemožnou podpo
ru a přičiní ae o jeho jmenování
Pan Klein jest úřadu toho úplně
schopen a nejlepším toho důkazem
jest nynější jeho postavení — Naši
cestáci také již začali pracovat na
cestách Nu díky Iiohu však
jeat toho už nanejvýš třeba Jest
před volbou a to víte tu musí
každému několik brázd udělat by
si nikoho nerozhněval Zatím ale
kde nic tu nic — Počasí nyní
máme jak zajisté každý dozná
"extra fajn'' Farmeři dokončují
mlácení obilí a již chystají vozy na
lámání kukuřice Bylo by dobře
kdyby si koupili též zásobu oleje
iv Jakuba aby si mohli natírat
jím záda neboť korný většinou
leží na zemi S úctou
L J Kavalec
ADIE Neb 10 října - Ct
rcdl Ježto jest mi známo Že ča
sopis "Pokrok" zde má velký
počet čtenářů ale žádného pravi
delného zpravodaje pokusím se
abych 1 vámi co nejčastěji sdělil
co se udá u nás nového — Pp
Anton Šeda a Chas Hudec z
Howells dleli zde za příčinou
prohlédnutí si městečka našeho
Pan Hudec se zamýšlí u nás usa
dit a chce tu začít restaurant —
Pan J li Svoboda a manželkou z
Howells byli zde návštěvou u
výcb synů Bratří Svobodů kteří
zde mají značný majetek — Do
stavu manželského vstoupil dne
10 října pan J J Procháska
se slč Antonií Uřidilovou Snou
benci byli oddáni v chrámu Viat
vlp Vác Pokorným Po oddav
kách odjeli všichni svatebčané na
farmu pV HŠimcrky kde na ně
čekala skvostná hostina Novo
manželům přejeme mnoho štěstí a
zdraví a aby vždycky byli veseli
— J L Svoboda má několiic pěk
ných farem na prodej akr od $45
vzhůru a sice jen 3 míle od Abie
a jednu 3 míle východně od Lin
wood — Frank Miřiovský prodal
lot se stavbou za $600 p Franku
Jelínkovi našemu řezníku Pan
Miřiovský se odstěhuje na farmu k
avému synu — Abi Milling Co
začala a výrobou mouky dne 11
října Společnost platí nejlepší
cenu za dobrou pšenici a Žito
Máte li jich na fůru aneb káru
pozeptejte ae u nf oa ceny než je
prodáte jinam — Městečko Abie
roste nyní rychle Právě nyní se
dohotovuje velká meštal a majite
lem této půjčovny koní jest pan
Krov — Ještě zde potřebujeme
lékaře a sem přesvědčen že bv
dobrý lékař dodělat se zde dobrého
úspěchu — - Paa Frank Maniak t
Kaosas City dlí zde návštěvou 11
svých rodičů a bratrů
Zpravodaj
MUNDUN Kana- 13 října
Ct redl Myslím ie budv lecko
mu divno ie tak dlouho aptm
Nel já nespím ul dlouho ale pro
aamou práci neutři jsem času vám
omámit jak jsem se polekal
Tedy jik posledně jiem ptal Id
jsem spal krásně jcn usnul V
tom libeinétu Spánku měl jmu
Irredaf stn Jskáti přiltra itile
se ke mně tlačila ale majíc ccitu
aamcisnu nemohla ie ke mul
dostat Proto jsem ipal klidně
dále když tu pojednou tlyším
zvonit Co to asi znamená? po
myslím li a ruče vyskočím A víte
co to bylo? Prožluklý telefon
kterýž mne již často nepříjemně
vyrušil na východě Že by ale
rnrŠka ta strašila mne i na západě
to mne skutečně překvapilo Sotva
Že jsem se dli tedy do "pucu'' již
slyším volatí "Snídaně na stole!"
Tedy honem ke stolu V tom mne
ale bratr Petráček zastaví a pravit
"My evangelíci přijímáme pod
obojí proto dříve pít a potom
teprve jíatl" Toť se rozumí že
jiem a ním úplně souhlasil a na
před jsem pil a potom jedl Když
bylo po přijímáni zavrži nás
hostitel ku avému bratru a tam
zase pro nái přijel bratr Flaška
kterýž nás jak se pstří povozil po
těch prériích tak kráioě rovných
žc jsme mohli vidět až proslulý
onen vrch v Coloradu Všude
pak kde jsme 10 zastavili byli
jsme srdečně uvítáni a všude bylo
hojnost občerstvení Jelikož se
už schylovalo k večeru a my ráno
chtěli nastoupit zpáteční cestu
proto jsme se opět odebrali k br
F PetráČkoví na nocleh a ráno
jsme zase navštívili město Jen
nings Kao kam nás doprovodili
bratří Fr Ptráček J Petráček a
W Flaška Nechť přijmou nái
nejvřclejší dík za vše co pro nás
učinili Pak jsme se ale rozdělili
ve dva tábory Ur Josef Plachý
a J Sajp jeli rovnou domůkdeŽto
já zajel jsem si do české osady
kde jest hodná řada krajanů kte
říž jsou ale usazeni hnedle ve
čtyřech okresích a aice: Smith
Phillips Kooks a Osborne Když
jsem projel osadu a seznal že mi
nezbývá tolik času abych 11 mohl
pokusit o založení ftádu ZČDJ
ubíral jsem ie do Jewell poněvač
ale ani tam nebylo naděje na
nějaký úspěch pospíšil jsem do
mů abych se ujal práce doma
Milým bratřím podařilo ae sehnat
22 nové Žádosti o členství což
jest zajisté oejlepším důkazem
správného vedení Řádu Nový Tá
bor č 19 ZČIiJ Při tom nalezl
jsem i něco pro váa totiž že si
jeden občan jehož jméno přiklá
dám doplatil a předplatil na "Po
krok'' kterýžto obnoi vám zasý
lám Nevím jakou prémii dosta
ne ale tolik vím Že jeat 'Pokrok'
ten nejlacinější a nejlcpSI český
list Prozatím dosti
Anton Stránský
Jak starým se cítíte?
Jistý starý filosof se vyslovil že
každý z nás jest jen tak stár jak
starým se cítf Dle toho tedy
cítíme-li se mladými udržujcme-lí
Čilou mysl— nedotkne se nás za
jisté zkázonosná ruka stáři Avšak
chcete li si udržeti mládí musíte
mlti čistou krev dobrý žaludek
silné nervy a zdravé ústroji zaží
vací Víme o jednom prostředku
který jest a to obnoviti vaše mládí
a rozhodně prodloužit! dny života
vašeho na této zemi a tlm jest
Scvtrňv Životni Ualsám Pan Va
vřinec Červenka z Kimbcrly Mo
nám před týdnem psal: "Vál Ži
votní liaisám zbudoval moji celou
tělesnou soustavu a vrátit mi tdra
vf a sílu když jiné prostředky
pochybily'' Cena 75c Ve všech
lékárnách aneb 11 W V Severa
Co Cedar Hapidi lowa
' tnilatnk lln nliilrll imll lřcnlht
llii-ló Vtnf olirM v Nrvárh Jitku Jiii
llut 'Ukft Anilíl míru a
1'rijniou no mladíci
k iiVní4tt l'itrini a IHpinlMitta áM
lt!t t™ ' IIini !uii'stio inAttťnA
imilut nrnlmiílftm thva tkulnt Ul it
tmlo tmli¥4 ta U-IrsMfUWU J
Vrk4 "'lSk Ht mh h íkol lnil
tyutlvMMv AiuirU'# tnm liélwny
UMťut MiKnlťtilit ttUttiilkiMti Nfiu-
ti f iuii tlu Ikttly nyut 11 t
ti o kiUlotr
Nr fc f IVmykli
ťlm-luimit o HufUlo N Atlanta
U llWt VuTMa !
n t'riH ! ťl ttUi !
nlklvfťhi a vf U y#tieaí't tuUt) iimi
Nové nádherné prémie
Cl
J
"1 J
5)
I
i'r i'
!JĚMmMmmrmmm ffl
i
M!lík íly molill Jsmo na
l(i(llll Ct litiMlnlVil
ídinu iťAtiil(t Ink futifíá a
irsktlck4 M (lojilniok ío
kinu ut'tnj jiiko hitň
I '4'íií ly Jmou vhodnou
okrtuofi khMd (íotiidcnosll
a trvulií runy
Mňlíyíini vtúnruhilin jiíihI
plnlllulfím J'ok 7Ap ohrity
nrftiio vřtnrt nul) I iirn rUmu
uintUn by 1ttrviilinkuiii nub
luAovlriffii provMiínrifl sen
iiÍNl'liiJÍ(tí infrný (liplttloki
as
rinmn
7to
%m
itsa
fi
int timu
Wirné krujlnotimlliy v llitnii výMru „„
Mo
tiiiutmi minim fn íliixft (ifml svjm (jiiliinfiii v Kostnicí ftOt
l'(iilollny iicnlilontfi H)oJinrli Hlitfi VHi
t 1 1 1 1 mimi 111 11 ií 11 111 ()!
Kfijirt oliniy iiAlioleuxUt Hvntfi U ulil Afin
fodotýklniu žo tKuty k
obniíifiui tím Jioii tfwúuti
ovdlovd 1 iiio'lui'(i()iil xiikijlrt
eyiiil roby htMvminího ti
Uho pruvutlttrií s vkustiýtiil
vyiuklml odolinml 'UnUkn
jnoii vkmiioN trvnlou odohoii
VnhUi doiiidi-rionll Jíáiiy noíf
no dofttnt líplií I (!('(! 11 til
v W'iM11 mínit e)tnniúnim
t(iiavoi'leo(tni btiruvnilm pro
Hámy k tuAovnným r(ro
(liikcítri l)ffi "boiiAiiiif MÍMrn
J ií 11 ii Jlijitl" "IVunIdMíill HoJ
Htdtri'' 11 "Vořefe iMnfi'' oil
v siiloiinlin tinnvtíiii irovdní
Oválové ohririy itmjí miny vý
rulnif Miuu ií (10 f líni V tiniivA
zprHeoviKié UM my víuk nAUhimv Jo odlniítolfiiu hHiii I s skvostným
oliiiiini din vyWru oviilové krsjlnomiilliy imli Hus YMkn u doplstok
7fif!„ Viř tVniA 1'rosldoiill BpoJ Mtíltd a IIÍÍ a Imhuí Mistra Jana
JIiinI lino — 'ířomě třeliio ohmu poskytiijniiio coloroním podplullte
lfiiii svým ro prémii stolní píllior nildoM o ill kusucli Jtinirďiiio Importu
vutilio ponoliliiii so yliíinl kvítkovými okrnmuiA it doplitluk UM
Zvonců pfrflolu vá k iiojiiifmu phiilplftccní a podporování nejlaelněj
HI10 řoíklio řftsiiplso don filmu hi hoj 11 ň vy užitkují pííloXItoslI lidmi po
akytovaiié H vAl dětmi VllllVallHtVO Pok Zllí
4
—stí
a Pište si
a obdržíte
ZDAIOIA
in-'riovřSÍ ťniimy KM) foskyrh tulíbv-li (Dlsr) 7 lOnulcovýťli rekor
dň řcskíťh fúlťřkovtcli rcknnlft pro fonorafy a ersfořony Zárovoft
xitslldm soznamy ťeakých liiiih lniln pro vsocliny tiuilohiií nástroje Jukoí
1 Kiziiiiiny řťNkjfcIi knlli Hálo sniiry Aoskýtdi KpAvnýeli slioift pro ct
zpfvácké spolky Jako I si'iiumy kupitstň dnolt a komických scén pru
ct ochotnické spolky Hálo imk seznamy Importovaných foiských tanefi
ních koiiKkft ouvertura smf-sí Národních českých písní pro ct hudební
kapely Jakož I soxmtmy českých tuhscli li harmonik a hudebních nástro)ft
ilťdubní závod a knlhkupnclvíi
10-
ED JEDLiíKAAml New York NY
fi)rASv()io(]y_Hořké Víno
M 1'Hpravtuié dl plodplsň tohoto prosluh'hu Wkařu odporuřunu oda všnch
9 hiiIhi-t v luiiiioc c 1 ?itiiiiiHii a vn iruosu roio vyiecno lecivo
vlno ulvánoll v pravých dávkách miWtitiyU uřlvilnoco m pn siaiioau sá
tu Ikll liiinlilili Lt llillll lll ilinitl a vfcuch nodoKnch nemocích
Prodáváno Jt st v plných kvartových lahvích Žádejte o toto vlno Jei Jest
k dostáni ve vnecli lepfiícii resaycii iiokniioicu
X
o
M
M
o
M
O
M
o
M
o
M
oioa)Ohioaioisoai-itaohi4kicsio)soseoioiaoVsotsoMoaioaiosio)aoaioaioVsoti
H JUNO A CO„ MIIWAUKKK WiH Jedliit majitelovi
(Vitullclm Jodnatelemjest pan
tni t AitWM ht i unáiu m:h wm mi
SEVERO-NEMECKÝ LLOYD
Prvldl4 poJtovut a paropUvstutl doprava
ss Baltiraoro clo Brómeií
ťawt trtlaaltMN kwlaHr liattkfmUHratttteuhHťílhewnltitNiMkai
II kajutu ?4 Ilíilllmoro tto llwimm otl #t§00 naltunw
Tta mls tJÍ hu HUN UJvHtit i mN-m J )ka tt JU
VM luai t }" vhM ln fiJul i-umh4 iiir U
ll Hlt lltlll 'lMÍ jIUUH
A HCIIUMACMKH Cl) Nu 7 S (y M tUllimoit M4
II CUUSKNIUS Cl) y$ tstboi St ChUao lil
lb J)uk aUiv(u t v iitt