Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 18, 1905, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Vzpomínky na starou vlasť
(l'So J II Ouiidiy)
I'iikiai!nrtiil
Kdo mini podniknout testu přes
tu velkou louž ať se jen zaopatři
liojné "tekutinami'' rviáStft puk
importovanou 'borovičkou" která
v krku dobře ričhkuju tuk žo lo
při mořské nemoci jcždl jako po
másle MČI jsem třeli kapek
hezkou butelku 1 svřfil jsi in e
l nimi našemu "sb wanlovt" ano
dal jsem mu i koíirioiit a tlm jsem
velice chybil neboť on st pak
chodil Citátu na nft "dívat" (a p
ovsem také) Když vžak buttlc
znainí na vázo ubylo scnal jn m
teprve žo jeho časté nívřlěvy
platí vlaxtaft mé hutelce ChUpfk
ten byl tčz budí bnlkem tm ibíl
totiž na trornbon a o truuiboní
stech ju mi až příhS liobřo mimo
že trpí na zasuralou žízifl ki rl
je drží neustále Troubil pSkfiČ im
tahací trornbon ale toho aem
te přece jen ani vc snu nenadál
že dovede Jeřtfi lépe táhnout vý
hornou mou borovičku Ni
odpuitil jsem mu to vždyť ju to
přece jen muzikant
Kdo hodlá jtti do utne vlati
na návJtěvu nejen aby se zaopatřil
"tekutinami" — vi je jí£(É jest mu
třeba průvodního listu Die nyučj
Slch amerických zákonu každý
kdo přibude k břehům americkýri
jest považován za přistěhovalce h
nemůŽe-li &e vykosti občanským
listem má ncpřijeiMJOtí zvláftč
starší již osoby Američtí při
stčhovaleítí komisaři přijedou
vstříc lodi na den před jejím
přistáním a prozkoumají důkladné
každého cestujícího
Po přistání v New Yorku s
radostnými city vystoupili j-jmo z
lodě ní fevninu americkou l'ři
pjal jsem si adresu hrmy 1'rodaký
Si Sovák na čepici a také ihned
jsem byl poznán niitoupíl ke
mně Čkn zmínCné íírtny kteréhož
jsem považoval za p Sováka (bylť
jsem tomuto zvláítč vřela odporu
čen) a on nechal unie také pří té
doYnnčnce ueb nebylo času na
vysvětlování Začali uás seřaďovat
dle naznačené abecedy a pak
rovočžtak dováželi na Re zavazadla
Každý jakmile přišla jeho zava
zadla musel je otevřít a jít si pro
celníka kteříž stáli v řadč aby
vše prohlédl načež po vykonané
prohlídce celník vttoupil zase do
řady Každý pak musel opít
kuíry a bedny zaváhat a tyto hned
z celnice putovaly na dráhu— -což
vše se dálo s takovou rychlostí
jaká jest možná ji n v Americe
Pří návalu tak obrovském bylo
vše hotovo za tři hodijy a za
krátkou dobu tu nezbylo v celnici
ani jediného předmětu
Domnčlý pan Sovlk zaopatřil
nám lístky a radil nám abychom
se ihaed vypravili na cetu že
zavazadla naše k úplné spokojeno
stí nalí za námi za?í- Návrh jeho
přijali jsme s radou! neb jrt m
přáli jeŠté několik hodin vyožitko
vati k zábavč H milými damami
paní Fortelkovou a prt Vávrou
Škovou l Chicaga které xpechaly
již k milým svým rodinám
Do Chicag JMI)-! melt jízdu
dosti příjemnou a rychlou- l'o
příjezdu do ChicK když jim-- se
loučili s milými oSiu:i spoluce
stovatelkami požádat jieru pana
Fortelku který phšd naproti své
pani aby ná zave lí iu dríhu ua
kterou jsme (nuncii přťedioiit
Ochotni žádosti mé v hoví I a
kdyt 4 livrvll k vot do uíhol
nim bylo vto ipiti říttum ul
li jeho čílo snad prutu aby tiAi
mohl hledat k libjch j u s s maji
matkou etii atuHt Když ?i? n
10 spatlil tituu to jkt iinuju
4 v ducha jiu i porny illt "Nu
dej plit lát dtlou Jiij pia
nepochybná lul' t Uk H ho
daOmahy nr lostaat in' A ku
třfuí ternu tylo tak Ol #-jt j m
rtikulik vjjthy-daií h stiti t jerť
tllmt pSfiulu MU t sr aby
so nestala nčjaká srážka V kaž
dém nádraží zastavili i poskytli
pořádného oddechu cestujícím —
zvlá&té tím již míli íaletné zuby
aby si ju zane řádné zasadili pro
další "příjemnou1' jízdu— přibírá
liť všude íirmcrské plodiny a
výrobky zv)á!U6 ve státu iowé
lál'
I lo o vzjy ast booiuu a pak se
opčt couvalo snad proto aby len
kdo ri řádili neprohlédl tu bož
přírodu fiiél doili času jcttfi jednou
ji okoiiknout Myl jsem tomu
povdČčeu Že nás íirma jež nám
prodala lístky na rychlovlak vy
pravila opravdu po tak rychlém
vlaku že june ničlí příležitost
prohlédnout ni polovici státu lowy
a mimo to žc jsme co dobře "vy
fritovali z té mořsko stravy
Mí"(f nulu bylo Že jsem v Chics((u
koupil kořdk broskví a kotrč
buláno s čímž jmo so protloukli
po té rychlé drázn V nádražních
re-jtauracírh nabízeli dám sice thé
a vf líké "andviče'' ale 10 já tak
rád žo jsem M pamlsků tfcch
řsdčjí odřekl
Dekoval jteiii v duchu velíce
íirmé za vzácnou její pozornost i
nelitoval jiein pranic že jsem jí
zaidatil za lístky o několik dolarů
více u žc nejel jsem po rychlovlaku
New Yorku přímo do Omahy
neboť to za to stálo Možná
kdyby nebylo té nsíl "vážoosti"
že by nU doposud vozili po Spoj
Státech jako ly naše kuíry které
tmi' obdrželi teprve nyní po více
ne tříuedřlnlm pobytu nssern v
líto zemi A jaké bylo překvapení
moje když jsem kuíry ly obdrželi
Ji j-soni j- nemohl za Živý svit
poznat neboť mely na sobč zcela
jiné "overcoaty ' lu rni napadlo
zďili mi )' přece jen neposlali
přc Maudžursko s třmí všelikými
Kamiuiury kteříž su právč v dobfi
té vypravovali po uzavření smlou
vy mírové na zpáteční cestu do
vé vlasti A jcfttA více jsem
ďtrnnl když jsem bedny otevřel
Vše bylo smícháno a rozbito moje
heny & liollnkarm dostaly se mezi
klobouky mé matky a tyto "lixo
valy1' dle té nejnovijlí mody
puHíké Pří spatření toho chaosu
bylo muč jako by mi nfckdo vrazil
nůž na sedm palci do srdce —
nesoudil jsem jinak než že boty
mojo musí býti náměsfčné
Teprve po příjezdu mém do
Omahy bylo mo6 v dopisu hrmou
vysvttleoo Že to nebyl p feovák
lenž se mne v New Yorku tak
řtle ujal nýbrž že to byt pan
írázda který jej zastupoval
Ostatně prý slyší všichni na jedno
jméno Kdo by ledy chtčl nijakou
Noukromou záležitost nékterým
Členem íirmy té vyřídit bude li
muset dát předložit jeho křtící list
k-tdírn tudíž každému kdo by si
chtěl prohlédnout důkladné a po
hodině Spojené Státy aby se jen
obráiil na pana Brázdu kteréhož
vřtde odporučuji
Uwm (Fill
in
)
vylóóoiiii
"Moll li ifHnožriA nřurl kiMrn mu!
ecni ďikázntl ža Ur (irant tuno ríitlné
tvi'ji'ii t imiHMirniea— mevo itmotitr
kkl IHM N Klmbftl Avo Chlcsifo III"
Jedna Uhiiv nu rknuiliii rtrmA
Lidojle vek tioft oto iteiiiollk a ulito
])r FKGIIANT
Kblsra KMír Kansas City Mo
ZDÁ11MA
iiifiJi-ii? (ukuti licilim Mťdovdlio riiili
Ivhrlovnrtiki liii ll(ilki'lnt Vlns iu-JtiM
Kiliík i" íiliiilci'ii( ehnrohy ktoiínm
JSiii' jtnfi (tl)yi"t jiiň j(iík5 vinu ta Uu
n"nuiiiil iii-v) roviiíl když dupiuta l
iri i'(iílm(nky ťlt) kterých ta rcceulU
Shhliiku litin řliirim Jit Jun proto by
Hitu v) ii'n t ii lViv4 víun ve sitámoHt
ví-' li tt v knM5 doiiiái li U f uii(tí]ii
vul n ťiiilti Víiio jiřátciBky ol-
IhvMii nu V KOt t vyrnbitid
niribivýrli vln I lliiublt r ťtdtt
Nu rd'j bkárn4h Jlnýiti ob
i ImhU i li I) —
AHSTUAKTY
— v v ukřivuji -
S M Siullor
l!th 4 l raw raUrrua Uli
wUktlUta TtllsH
OJrAIIA
Lomí & Biiilding
-oaoclatlon
v Ileo Uuildín({
81 rok stará a neJnUril vo rneilá
líní
půjčky na mčiíční splátky a pří
písnje k dobru dividendy půlletní
při C procentech ročně na úspoře
né obnosy
Um M Nattnířcr tajemník
Kouth oiimžnká úřadovna v číla a!fl
sov 'U ul IJli
it skutečnou cenu
VVoodmén tt' World
(Uřoyutá MvMa)
ČESKÉ TAlJOKY V OMAZIÍ
A SOUTH OMAZE
Pro stůl
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí li zajisté naše "GOLD TO'" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest
chutné Vyrobeno jcet z nejlepšího chmele vybrané
ho Ječmene a čisté vody— neníť v ním ani jediné přÍBa
dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte si u avého obchjd
nika aneb telefonem— Tel Omaha 154a So Omaha 8 fl
JETTER BREWINO C0„ ?afi a iabíiiji TÝbornč piro f&í
KOUTU OMAHA NKU V
Si
ttm—ť- ař'
BMSBBSBHaSBWSMIIII
Elegimtiifi zitřízoný HOSTINEC t
KUT VIIHt11
Toa- 3To"vdlr bAli 15 u Howanl ul
Víteírn' Kruiřllv "('nlilnet" málo n fenu Jtkož I nejlupíf nivu Inlivo-
vd W kÍHdň iiid tiouo ta mdlitpM vinit Jemnil likéry a výborné doutní
ky Chutný zákUMck vždy po rueo
'ii- Oliojnoii [ilíun krnluifj žiidá
JOH NOVÁK
Lee-Glass-Andreesen Hardware Como
th
— 'prodáv VDlkutn—
Tthltní vyrážené jskované plechová náélnl — ťír!?7aný
f'íiimi pleeh a sovové zbož - OltruM drát hřebíky no
zboží pleykly střulrié zr-rHní náhejs nportovsie tuctA
k Hamer Omaha
pieca
hrb
O
PODIVUHODNÁ SILA LEKU
Dr E C CoUins Mcdical Institute
títočíštčni trpících
ffLiiwižíj
COUINS NÍW YORKMtDICALIWTlIUTt
'i m i
Miioh(5 nemoci pokládaná dosud m iicvylJČU
tělní přemáhány jsou náležitými iúky
Nccliť žítdny iicmocuý nczotifíí
lichoť může by'ti uzdrttvcn
I'rolí diiirli není líhu pni ví ívuhč příhloví A vřruje v nřm
iiiiioIm iiritvdy Kdo jíž jro£I Hvíij vřk iihimí wmřítí příro
da žíídA nnij -MHi(e vojc prévo Vidíme vSak že J „Iadí
líd? linou A prof? iVotožc ne námi oddrtvají umrlí Kdyby
lidé iicodlilídalí iv dne ia di n n lpěním nvů i lioroby a tím
m'proiii(Sk'lí inn kdy jejíeh třlo vlédne jeíté dontaleřnoii
životní ilou dalo by ne každému pomocí a jeho zdrnví u
život byl by zaclirnnřii
V dncRuí poknřilé dobf jHfiu Mtřiprofi-MMofí kterým se
podařilo po dlouholetém badaní a SikouSení vytutlítí n mc
staviti uéležíié líhy proti každé cliorobř To nejlépe doka
zujť zpruvu léčebního ťmtnvu Dr V„ C COlLINH MfJ
DICAL INSTITUTi: t které vyvítd že tiníee paeientů by
lo uzdraveno tohoto roku mezi nimi mnozí které obyčejní
lékaři prolilanili za nevyléčitelné
Tajemtví'ři podivuhodnotit velkého zdaní m jakým léčeni jou lidé v
Dr E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE
spořfvA v tom že tento útuv má hvoii vlantnl obrovskou ICkiirttu vc které jnou nnHlirc
maždřny léky ze vSeeh dílu Mvéta že v tomto éhtavČ před)isovňny jsou nemocným také léky které
Jmou nejen jintým proHtředkern proti dotyřnéchorolíř které ne nhodnjí i téleMiiououiitavou nemocného
Kdo 0 Obrdtl na tento úntav může býlí jist že je v rukou vynikajícího nence a
Ze léky jemu dodané jnou nejen pravé ale i čemtvé a že mají veškerou léčivou nílu
Zda bydlíte neb© dtilc od New Yorku nic nevadí NnpiSic jen dopit po cenku vy
lifte v ním náležití svoji nemoc co vén bolí kde vé bolí jak vén (o bolí a jik ne cílíte o
ponlete dopin na adrevu níže uvedenou Odjiovřď doMtnncie zdarma v čenké řečí
N Y M I
Milý n ťtřný pane profesore!
S radoklí Wiui oznamuji že po
využitlVaíich léku isem už bo
hudik zdravA u doli cítím
I lok ml j k-iii Vutich léků neuží
vala nemohla Jhciii ( jiti ani mc
Nehodů Nemohla jtcin ani jínti
ani pracovali Kdyljm-m uécj Miičdla ihned j-i in
ie íviátila Nyní i mm žil můj má ze mne rndoxt
wboť kdy i přijde i práce domu najde mne vcm -'
biUttuvuí OdMručuji Ván jako dolnchii lékaři
V lem krainiiŮm IríijankAm po celých Sjiom nýt h
Slátťvh a uplnniiMK fíuji Yú bynte tento bxt i
inuii piddiínou uvtřtjuil ve icch n iitu li
Zůntávám Vwíe oddaná Mury Mltnařavu
flli 3rd Ave Huinisu 1 l'n
'yocc učený ji jirofcMHorel
Slavný léčební (lutři vr!
Já Íhciii mc" ze MVé choroby
tak vyléčil jako když ne člo'
vík umyje ze Spiny a nice'
ien užíváním Vaiích léků
1'rnlo ni iiifhu kc zdrželi li
bvch Vám na tomin nli
nevyhlovil vc iiejsrdcfiičjHl diky za pomne kte
roiijte tni poskytl v mé illuuhol rvají í a naduií
ni ImíIi hiiič hi iiiiii i Ii t jhciu drahnou dubu chorý
a m v hipuý chudili du práce Chdd jeni po ď
kluiccli vliu vl p tiíc ale lu pumohli mi Ko
eť-nč i-eni e tbiAul na Vá mue profcnoie li
jic mne ki-lu nč v léčil Za to Vám j&ié Je
dm u Mdcčité i!ikv vilávA A AVAttÍK
s-- Haild i Ave Sth l liitiijo III
ObjednrjU tuto ktnliil Mpnannu
COt l tsM
pil'!
iViíUťo ku xdrnvf"
lnli ttto lik um bi jn In 'Inl i iu-i
mh í Iv lániine lAdtciu ncnin iiým
b "tým 1'iiKte iičkolk p'tuvidb
m wm i im
H (ieluil dúřiuu obuiťte e n Dr II C WOI I lH MUIut Ut lt Mo a buďt
l III ldr4 1 U kítl liUiU álil W I v
j'tl Je tr
Dr K C COLLINS Mcdical Institute
H 140 West 14lli Street New York N Y
t=IOI 30
A Vr mt m w um r mxmm- A SJ Mmmmm
O
o