Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 18, 1905, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i i '"" '
í
Ttrcz
13
[Dokončení u utránky 5)
uách pozadím lesů jen chalupy
černosiké Tam stará negerka
VÉH prádlo onde černý kluk jezdí
ot koni hode mladá čtrnoJks
rubí ae na nái ze zkřivených oken
Chajdy jez by uhořela jako aírka
kdybyste jí na střechu hodili
oharek doutníku Vidíte divoce
rostoucí palmy husté a rozložité
divoké vínooabízívám velikozrnné
hrozny zvláštní a dobré chuti
zapadáte do trávy po kolena a
t&aečně lesem seběhnete ke Co
řísdu
Colorado má vzhled a jaký
jste už zvykli u amerických řek
lisí s jen tím že příroda kolem oí
jest divoíejlí a jižníjší Kam se
podíváte prales vití obou stran
oad vodou jen nikde pfsčína od
břehu táhne se do proudu i
písCinách bÉhají jakési čejky přes
řeku co chvílí přelití nijaký pták
vysoko nad krajem přeletují
upi
Sedáme do loďky a pouřtíme ae
po proudu Míjíme ceroosfíkou
rodinu chytající ryby Pntogra
íuji si ju: řernoska se upejpi
negr se smejc i cesi volá a chlapec
vyvaluje oii Proud kokm iá
unáSÍ želvu s utrženou hlavou
Jak blížíme se k břehu slyíiímc
praskot v lese a kroky Ctvcrnožce
A za okamžik volný koA vychází
mezi vřtvemí a po srázném hlíni
tém břehu se spoufití k vodft A
dále kolem skal nad nimiž zde
nají ae kaktusy míjíme dva kou
pající ae negry Mířím na nč
svůj nenasytný kodak Stárli
Tvétleiší černoch ponořuje ae až
irpo bradu a zakrývá si dlanémi
"1 ftlilířřl u íonrva li a riAtklivri moiř!
- — — - - f - - — — — — -
orosby laskavě mi dovoluje zvéčnit
' i jeno ivare v a 10 aie miaum
A k'l _ _ _ jl 1 _ 1 _
(ticířr imavy iiko noc ocnuinc
' i1kldiiit Éa lLia ar ti ai a á ři Á rvt it
kořenu a kmenu trčícímu z vody
vylézá na ně a dává se íotograío
vati v úboru Adamovi s tou jedí'
nou podmíokou že mu fotografii
' pollu — "Malt Uanks La
urange Texasl' volá ještě pro
jistotu za mnou a má ohromnou
radost A v mém kodaku jest už
zachycena coloradská idyila kte
rou by sméle do knihy mohl za
fadit i africký cestovatel
Když vylezli jsme po strmém
břehu do pralesa mezi vřtvemi
a liánami dívali se dolů k řece i
vidéli dvě černé hlavy a dva páry
černých paží se kmitati v zelených
proudech Colorada nad nímž
vznášeli se črvcnohlav( supi
vzpomněl jsem si zas na romanti
ku svých chlapeckých sna A
vyklíčila mi z toho v duši po
divná aoívá nálada z níž oevyru
fiilo mne nic nic
" Toulali isme se pod obrovskými
SI stromy s kmeny ža by jich dva
neobjalí brodili jsme se travou
' nAurift az na kik nreiezan Kurvu
„
lii — iaIa : — „ i - x -~
f VVtlliyLll IJUlunu i uuiiicuu onu
my Kolem nás zněla sta cikád
sta ptačích hlasů Tu a tam
kmitla 6e veverka ntbo po pova
leném stromě přeběhla jeStérka
Texaa je krajem jedovatých hadů
vzláStě chřestýSů a můj přítel re
daktor se tedy obával o svůj dra-
i hocenný život ač ibytečně neboť
k mé nejvčttí žalosti jsme hada
J vůbec ani neiahlédli
'l to divukrásných motýlů o
nichž se mi nikdy ani nemívala
lítalo kolem uái tolik že jem
t nevěděl kam dříve #e podívat
l Chytání motýlů bylo nejsilnějtl
i-atul mého uřtítví a mám i něho
' isnoho ktámích vipomlntk 1'ři
chytáni motýlů se u mne jako u
rnaKho chlapce poprvé uvědouiřle
plavala moje vilnivá látka k pří
rodS a ke směuě A dodací
{vidim li ktáinlhti motala Žrui c
ia nim alespoň ofiina oemphu li
náhodou skuteční V eoloiad
ském praliie vlak mohl jrm se
ia nimi roirblhnout jako kluk
A běhat Jw otůaavně modtí
fetaé Itull ČnvetU a pouitían
čovéi kiáiol iuhoaré a ikvioité
?
nachytal a v zápisnících zlisoval
Že byla radost se na ni podívat
Jsou někteří mezi nimi že v roz
pěti křidel mají daleko přes dva
decimetry Věttína jich má ostru
hy jako natí otakárkové ale barvy
mnohem ohnivější a pestřejší nž
nejkrásněji! paví oko nebo admí
rál
Ještě večer díval jsem se s ra
doití na krásné exempláře jež
podsřilo se mí pravidelně a nepo
rušeně zlisoval Když dnes ráno
otevřel jsem knihu v níž jsem si
je uložil do kuíru hluboko mezi
své věci a papíry čekalo mne
překvapení Motýli mezi nimiž
jsou tři x Indisn Turítoria bylí
rozežráni tak že z některých
zbývalo už jen cosi kostře podob
ného A mezi těmi lístky kde
byla moje kořist na sta drob'
Aoučkých žlutých mravenců
("Světozor''
Wílson 15 října 1905
Fred Sekavec syn redaktora
"Kansaských Rozhledů" který
řídí obchod p Ucdřícha Dolečka
v lilack Wolf Kans dlel po
jeden den min týdne návštěvou
ve Wílson
Hev Smidt český baptistický
kazatel který sem byl přesazen z
Cuba Kana aby konal boho
služby v české a německé řeči ve
Wílson bude kázati vždy v nedělí
v dvě hodiny odp v baptisttkém
kostele
Pepík IJednálek aby mohl na
vštívit své přátele o posvícení
koupil i! pěkný kočár pro kterýž
zárovefl postavil pěknou kolnu
V nedělí chtěl jeti na to první
posvícení ale nastojte kočár ne a
ne z kolny vytáhnout Pepík 11
totiž udělal u koliiy malá vrata
když tam byl kočár uschoval
Nevím jak to nyní udělá roze-berc-lí
kočár aneb rozbi e-li kolců
Ale jsem jist kdyby si pozval
toho kdo mí toto sdělil žu by mu
to spravil jak se patli
Sokolové v Noble towoshipu
pořádali v sobotu dne 14 října
taneční zábavu kteráž jako oby
čejně byla velmi slušně oavštíve
na a dobře se vydařila
V sobotu zajel jsem ai s rodi
nou n návštěvu rodiny souseda
Jeníka V neděli pak jsme si s
Frantíkem vyšli na hon na jeho
rozsáhlých farmách Zajíců nám
vfiude vyskakovalo jako kobylek
ale my se jich chybovali o sto šest
Proto jsme jich přece ale asi osm
dostali a z těch poslal jsem dva
panu Karafiátovi Když mně tento
přišel za ně poděkovat povídal mi
a uspokojením: "ivfacíčku jen
houšť!'
V pátek dne 13 t in pocho
vána byla na všeobecný hřbitov
za velkého účastenství obecenstva
stará paní Uficháčková V domě
smutku i na hřbitově pronesl do
jemné řeči český kazatel dp Kejř
K velmi vážnému a bolestnému
poranění přišel zdejší oblíbený
český lékař Dr J P Pecivál II) v
povolán k nemocnému vylézal 1
automobilu když pojednou se
smekla uhodil se do kolena do
kttrého se byl svého času v Ne
brasce náhodou postřelil Doktor
nevěnoval malému tomu uhozeni
náležité poiornohti a druhého dne
odebral m aa svým povoláním do
Klltwoith Kans kde měl hýli
nápomocen při operaci provádě
né na dceři pana Kabasa Marii
Tu vlak se mu psčalo koleno ji
ttiti a nlledulcíliQ dne nemohl
)il doktor 1 lůžka povstat! (li
volaní lékaři a llUuilli byli to
dioě tou radou aby dala lr IV
ci vala přcvéttž du lartiutium v
Kllsfforlht ad mu budn věnován
la n)lepi( llkatiki péf V ritný
a i a s _ 11 i) 1
tnuuien tyi uoaior praitu ivymi
na nádraží odkud byt vlakem do
praven do KlInworUi Jiyl to
smutný průvod a mnohému z nás
vyroníla se slza soucitu nad milým
přítelem tak hroní trpícírr
Nelze d04iid určitě říci jk se
těžké zranění Dra Pecivála vy
viň av&ak doufim' fc milý náš
přítel uzdraví třebas že se
nemoc delší dobu protáhnu a že
mu popřáno bude ještě dlouhá
léta rrifzí námi se těšili Na cestě
do ssnílaria doprovázela doktora
věrná jeho msnždka kteráž sn t
lůžka trpícího chotě n hne a pk
strýc rektorův pan Prrd 1'ccivsl
starší Mitcířuk
N011M1 Oinn lni
-- Koncert tet Pěv Kvartctta
odbýváný v pondělí v Národní
síni těšil st jakž ani jinak býti
nemůže napajlé pozornoiti dosti
ídnťlio obecenstva jež výkony
umělců naších bylo tmeleno Neo
dolateiné umění poslavených
pěvců vyvolávalo aalvy potlesku a
nabylo jediného čísla by pánové
nebylí nuceni přidali Mítrné
počasí zdrželo mnohé od návltě
vy Kvarletto hodlá během as 14
dnů opět se vrátili a zahraje zde
operu "Jíígeníe'' která s lakovým
útpěcht-m dávána byla v Omaze
— V kruzích naších promi
nentnf občan p Joa Koutský
bratr zdejšího majora roznemohl
is velmi vážně na avé cestě v Co
loradu Telegraficky povolaný
jeho bratr dr J W Koutský do
pravil jej zpět do So Omahy
kdež ihned provedena byla zdařilá
operace na zápal slepého střeva
Pan Jos Koutský nalézá se již
mimo nebezpečí
— Zboží za ceny nejlevněji
múžetri koupili u
Josefa ŘlíTfoy
jehož střížní obchod v č 2014 na
Q ulici rížatjnř vzrůstá a jenž
doplfluje své zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levně prodává Má též velký
výběr trvinlivé módní obuvy pro
pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a
levně rámuje '(eopomente že
nikde zboží trU dobré levněji ne
koupíte Přijďte se o tom pře
svědčit 12—
Zítra vc čtvrtek Jest
první den registrační v
Omaze i South Omaze
Hojně zásobený
doufníkáfský obchod
o WiiMtnl
Fit LAITNEIt
12-'SrT !) lil Sou tli Oinulitt
Kr)nnfi JIŽ clilfjí l pochutina na
dUiiuiriift ilobriíin (limtnlkn niwnť Jn au
lituji mi lnltiinrovícli y vláftlň John vir
7 i 1 1 k y UM nu hojiKiiiiii oilby'11
O hojnou pHiítiii žiili Vr Laltucr
JAN í
český lekař
naj Grand Union Tca Storc
8IU1 & N HtrveU
V SOUTIl OMAHA Nlíh
Cfitilul hodiny Oi U ilo 'i hod Hop
od y tto o tutit oilp
(lil ? do B bod vufrr
Telefon v úřadovně 141
Telefon v obydlí 109
7- ' I
V
lfslllltiiliIr i n
n
ItJ o)
Lig)
mm
Veškero velkoobchodní zásoby
mužského odévu
od Levy-Weinstein Co-New York
vzduvší HO (iliclioiln
Mužské 2imní obloky a zimníky za
mono než conu výrobní
$475
$750
110
Vfcixhny 1 Uč W zimníky a objeky
ceny f7 50 a f H 50 po k
1 1 # 0 t 1 t
Vfetclmy L & W ziinníky a obleky
ceny Í1350 815 po
Vffchny Vé & W zimníky a obleky
ceny ÍI1750 a fiV 50 po
Neobyčejná nabídka
Našim odkupníkům!
Nevezme vám to než okamžik
přehlédnouU nalí NABÍDKU a za
blátí nám objednávku Tto ZVLÁ
ŠTNÍ NAJJÍUKA potrvá jen na vyhraŽcný
počfit objednávek IřToÓolcoJtO oTo
jodn©3to linod
Před několika roky zakoupili jsme velikou
zásobu SLADOVÉ kořalky Dobře jest zná
mo že kořalka nabývá jakosti a chuti leží li
dt-llí dobu v sudech Kořalku této jakosti
nelze koupili jinde pod £500 galon
i---L-rrJKÉis:4 i'ti r iAW I Vrib JIIIM3 II lUIIIhilí
$$ tio za 2 %ú plucar neb soudek této staré sladové kořalky
$H 25 za 3 gal
JI1250 za 5 gal " " " '
11
(i
u
11
4 plné kvarty Žitné kořal
ky lalivcvané pod dozo
rem vládním a zaručené
pouze za $4 40
Dobrá žitná kořalka gal 3 50
Dobrá kmínka galon 300
NEJLEPŠÍ KALIFORNSKÁ
VÍNA
Sladké galon pouze $150
Kyselé Kiesling 75c
Klaret 75c
Mánie levnění zboží aviíak za HpokojcnoHt bychom ručltl nemohli
Dovoaaó platíme
Olijcilinhky ftiailnf!
01I Ki-hriíMky hiiimí h)l
11 11 5 kiiIoihI
ZaSlete money
order neb draft na
Za spokojenost
ručíme
LIOUOR CO
i:5()í) I "iii imiii Nt - Oiiuiliu IV?1
7J:i AV 3Inln St JouínvíUo Iiy
K VZOKNfC ZAtilZKHÝ
:ry:J?) řeznický a uzenářský obohod
]g£mXo Nojopinský & Co
W Cf ' - : ? aula 10 a H lilium ul Omaha
OW' H ' Nohatý vv'hřr ftrtvéhi iirnm vStihiMlrului nJh-iUÍ
' vV' Jiikontl n 1 wny iu!jlovmMM ZvUStA v)'rolky uiinlř
U KM ntt mltiH vtnti a jitou sumiiuuUů 11 illyt
- I I Ml II H II (- 1 — — " — " ' ! MI ! MIH I II Illll lil III ' II II 44
tltlltttf llttttttttttttttltttttlltlttlllttlltllttlltk
Ntjsatli a nrjlepil mUla pro sthftaku jest
ED MAURERA SSíffi
v M luod ritriium ul
2 ř4 liuHtiuvmtt jU řiu" uftU a Míirikťhn ivw-
3 rt v PUul t ví h ii U tloliMH Muuíoh lvw l'tt AhUpuut-
J tUit h iHnim1 F lVli('U hHi ř'HUil
3 KAr ( r Uiy untíi t kJruht Ue 4 M
tiiiiMMiihMiiiiiiMiiiiiiinuiuiiinnuiiniif
1