Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 18, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PÓfNK)K ZÁPADU
rr'
Založen 1871-Itoéiiík XXXV OMAHA NKJUt VK BTÍIKDU DNK 18 ftÍJNA 11)05
CIHLO 12
i
Ví (
i-
Z AMERIKY :
f
Z Washingtonu-
Dr L Howrd viádof bmyzo
znalec v odboru zemědělském
mluvil v pátek před zdravotní
radou O příčinách šíření se Žluté
zimníce na jilm a mezí jiným u
vedl fe křtitelnice kropcuky v
kostelích na jihu e kazí a komáří
kladou do ní své zárodkyodkiidž
pak Žlutá nákaza jest komáry jest
rychlá Šířena V některých místech
hledí au uce tornu odpomoci při
dáváním aoli do vodyČím ic vola
desínfekuje avšak zpravidla dává
se jí málo následkem čehož pro
středek ten jest nedoatatečoý
Několik lékařů potvrdilo doklady
z vlastní zkušenosti že tomu tak
jest pří Žluté zímnicí
Násltdkem cesty dra Wíley a
vrchního chemika odboru země
dělského i vyšetřován! jeho itfž
noati francouzských exportérovy
dal v sobotu sekretář Wilaon
čtvero nařízení jimiž se zmírfluj
pravidla 3 nefalšovaných potráví
nách pokud ae týče importován
dotyčných čtyř výrobků- Af posut
neměly sem býci dováženy sardin
ky nakládané do olivového oleje
kreré by obsahovaly olej z halušek
(peanatsů) V konferencí ob
chodníky z Nantsr Iiordeaux 1
Paříže bylo dokázáno že jest
zvykem a pravidlem vařili napřed
rybičky ty v oleji "peanutnovóm
aby se jim dostalo chuti a barvy
načež jsou aušeny a nakládány do
oleje olivového Jelikož se pak
při celé proceduře té nejedná c
žádný pokus falšování bylo do
voleno až do výsledku dalšího
vySetřování sardinky takto ozna
čené sem dováželi neobsahují-!!
více než 5 procent oleje peanut
aového Druhé nařízení jež bylo
zmírněno týká ae uměle barvě
ných cukrovinek pokroubek
Bude sem dovoleno -dovážeti po
dobné věci slabě zbarvené avlak
barva ta nesmí býti zJraví Škoď
livou Třetí nařízení týká e
importovaných vín jež obsahují
sírnou kyselinu: nyní sem budou
připuštěna vlna jež obsahují nej
výše dvacet milligramů této kyse
liny na litr Čtvrté nařízení
konečně vztahuje se na francouz
ské nakládané ovoce a zeleninu 1
i tu povoleny francouzským ob
chodníkům jisté výhody
Sekretář války Taft odpověděl
na zničující kritiku jednoho ber
llnikého časopisu vzhledem k
americkému vojáku následovně:
"Tvrzení že spolková armáda je
chátrali jest výronem krajní
předpojatosti 1 nepřátelství vůči
organizaci o kuráž tupitel nemá
pražádné známosti Naopak nafto
armáda nachází se ve stavu nej
vétll idatnuiti Jest sice nedosta
t vek mužstva pro ohkliihu pohřeš
nich oppvněoí a proto také v
ohlaiii tom musí býti armáda
během dvou neb tří budoucích let
seillena Cdkm vlak vsatonald
armáda snese porovnání skat Jan
armádou ua světě Armádu nati
It splle povalovali sa pouhou
koutu armády nežli ta orgattiiaci
pro al iitni válečnou Jeti bohatil
na jlidu a děloiifelitvo v poměru
k pěchotě ncl toho vyžaduji
válečná účele ale snflili pěchotu
moloo v kiallldobě kdežto při
jlidl 1 dcloiiMitvu viato by to
mnohem déle Jest pravdou že
vojsko naše nelřÉÍ e výhodám
rozsáhlých manévrů jako velké
armády evropuké a následkem to
ho že důstojníci nalil mají snad
méně zkušenosti ve velmi v polí
než velitelé evropští V době fi
lipínikého povstání neklála nut
řiostaby na fouotroví nacházející
se armáda rozdílena byla na 600
stanovišť což mělo za následek
že mnoho neodvíslých velitelských
míst muselo být obsazeno kapi
tány poručíky ba i poddůstoj
niky To byla těžká zkoušku pro
disciplinu armády avlak tato
prokázala takovou zdatnost awe
rického vojáka poddůstojníka 1
velitele ictniny při převzetí zod
povědností pří separátním velení
že mohu směle tvrdili že ti jiné
armády nenašlo by aa něco po
dobného S ohledem na panující
prosperitu ve Spojených Státech
stálo rostoucí lákadla pro lepli
výdělek pro zteplení exíntence
mají za následek že deierce u
nás dělají větlí procento nežli v
jioých zemích hortírni výdél-
kovými poměry V době války ne
měli jsme vlak nikdy obtíže aby
chorn nešli více vojáků nežli
jíme potřebovali
Lidumilná slečna
Ve Filadelfii odbýván byl minu
Ion atředu sjezd zástupců spolku
lidskosti a slečna Ilallova z Cín
cínnati podala v něm návrh kte
rýž poděsil viecbny skoro sbro
mážděné zástupce Návrh lidu
milné slečny té zněl aby lidé
trpící nezhojitelnou nějakou ne
mocí aneb těžce zranění byli
uimrcováni prostředky anaesthe
tickými (jako na př chloroformem
aetherem t j ) S vytrvalostí a
výmluvností leplí věcí hodnou
snažila ne slečna Ilallova dosíci
schválení a přijetí potřeštěného
svého návrhu Drasticky líčila
muka jednoho strojvedoucího kte
rýž při ztroskotání vlaku dostal aa
pod parostroj kdež pozvolna pekl
se v plamenech A tu prý jen
Žádá aby ae Člověku dostalo téhož
milosrdenství jakého ae dostává
raněnému zvířeti jež bývá uimr
cováno 1 tím zbaveno hrozného
trápení A to netýká se pouze
lidí kteří utrpěli smrtelná zranění
na dráze nýbrž i lidí již trpí a
zmírají na úplavici močovou sou
chotiny raka vzteklinu a j Před
seda spolku Dr Wm Stillmaa z
Albany N V nepřipustil vlak
návrh ten k odhlasování ježto prý
se pričf zasadím spolku jsliož
činnoHt omezuje se pouze na
ochranu zvířat a dítek vzdor tomu
že byl horlivé podporován nauí
M II lodenovou s Washingtonu
D C jednou se zakladatelek
fcpolku jež zvolala "Kdybych
á byla při Železničním neštěstí
onom a viděla případ jak zde byl
vylíčen zastřelila bych trpícího
kdybych měla pli sobě revolver!''
roli návihu slečny i taliové mlu
vit horlivě Dr Stitlman kterýž
tnuti jiným pravili "Jsem lékařem
více uc! třicet roků ale nikdy bych
neodporučoval aby zde aneb v
mé irfni dostalo se jednotlivci
ro(isiouliilinu itrh jinému prá
va rozhodovat! nad Životem Viděl
tem mnoho zdánliví briuaděi
ných plfpadů a přece lidé li ia
iiidrsvílí Kdybych byl mrl ja
jich uspíšil pronfedky anaesthe
tickými cítím ž bych byl jistě
vrahem v očích Páně M
Uilicbtllý iprrt
Dl zprávy "Níw York He
ra'dn" přiSlo v posledních pfti
Utřeli při hře v mlč na kopanou
ve Soustátí o život 43 osob a ně
kolik set jích bylo více méph zra
něno Šestnáct osob zemřelo
následkem vnitřního zrsnění
čtyři si zlomily vaz 6 následkem
otřesení mozku 8 náHedkem pře
raŽenf páteře 3 následkem ochr
nutí 2 akonsly na srdeční vadu
2 na zánět mozkových blan a po
jedné osobě na ztrnutf čelisti na
otravu krve přívoděnou od rány
utržené při hře a následkem
chrleni krve c zraněných mílo
10 zlomenou nohu 14 přeraženou
kličnf kost 1 4 rozbitou lebku —
Věru uílcchtilá to zábava!
Pokn Edlsonbv Američan Gm
Proslulý vynálezce Thomas A
Edison jenž ne bez důvodu zván
jest čarodějem vyslovil se za roz
mluvy ae zpravodaji o Američa
nech nepfíli! lichotivě Pravilf
mezi jiným: "jent skutečností
že lidé v této zemi jedl a spí přilil
mnoho a nedosti pracují Prů
měrný člověk byl by na tom mno
hem lépe a vykonal by mnohem
leplí práci kdyby se uskrovnil v
jídle a spaní a pracoval trochu
více Mnozí lidé jedl a spí až z
toho zblbnou Někdv jedí a spí
až z toho mají smrt heknou pak
že asi přílii těžce pracovali Jest
to rozhodně nesmysl Všeobecně
řečeno člověk nemůže pracovat!
přilil těžce Práce dělá mu dobře
Nuže pracoval jsem po pět dní 1
aocí beze spánku a při skrovné
jen potravě a vykonal za těchto
okolnosti právě tak dobrou prác
jako kdykoliv v mém životě To
bylo když pracoval jsem o Žá
rovce Před nějakým časem mě
jsem nesnáze se Žaludkem Ne
znal jsem toho příčinu avlak
nyní se domýšlím Že to zavinily
X papraky jež též poškodily mó
oko Známo vám že X papraky
působily tak zhoubně na mého
assistenta že mu lékaři odnímali
ód za ódem a rozřezali jej v pra
vém slova smyslu na kusy tak že
tuho zemřel Když choroba má
stala ae akutní počal jsem Činití
pokusy a potravou Vždy jsem
byl malým jedlíkem ale rozhodl
isem se jisti ještě méně Po dva
měsíce žil jsem o 4 uocíc 1 potra
vy již požíval jaem třiltráte denně
celkem tedy o 12 uncích denně
Ovšem že jsem potravu střídal
jaký byl toho výsledek? Ku
konci druhého měníce této diety
vážil jsem zrovna tolik jako když
sem a ní započal iH liber
Shledal jsem však že jsem se stal
duševně čilejším a že mi neubylo
ani aíly ani váhy A pomněte
pracoval jsem při zmenšené té
potravě zrovna tak óiilovuě jako
před Um Louis Comaro De
uátčan napsal knihu jak lze
dlouho žiti Žit výstřední téměř
al do 40 roku svého stáři Uyl
klabý a melancholický nemohl
ničeho konat! Lékaři mu sdělili
že so nalézá na cenin k hrobu
Tu se odhodlal směnili spůsob
svého Života Hlavni směna ipo
Člvala v tom že méně jedl Sil
tnu přibývalo mysl jeho stávala
se j4itě)lí a bujaii jll 1 icmřet ve
stáří 100 roků Můj otec dožít se
věku 94 let Můj děd lil 101
toky Můj praděd dočkal ae věku
104 roků Všichni tří byli láky
Cornara a Žili dle jeho ÍJtí"
Jcit hlad lékem I
Od dávna tvrdí ae že mnohou
chorobu Žaludku a střev lze vylé
Čiti hladem jsou známy i pffpady
kde nastalo po dlouhém a vytrvá
lém posta úplné vyléčení Kde
nastala choroba přesycením a kde
síly tělesné jest nadbytek tam
může půst prospěli ale kde jest
síly nedoststek kde nemoc déle
hlodala tam jest tfeba potravy
Nechce-li jí žaludek přijati Tri
nerovo Léčivé Hořké Víno jej
tomu donutí neboť iciílf jej tak
že sám se bude o potravu hlásit
'éhnt pak pracovat! pravidelné
Člověku bude jak by znovu ae by
narodd Na tento lék můžete se
bezpečiti Dostanete li pravé
Tríncrovo Léčivé Hořké Vlno
jitlé poznáte jeho výborný účinek
na žaludek v každém případě
Dá Vám chuť k jídlu zdravý apá
nck krásnou pleť silné nervy
pravidelnou činnost srdce Čistou
krev Lidé bledí a slabí měli by
en tohoto léku užfvati V lékár
nách los Tríner 700 So
Ashltnd Ave Chicago III
" P i iimiiiiil lij
Kam to spéjeme ?
Omaha 16 října 1905
U redl— bo zálibou a uapo
kojením Četl jsem článek v "Pok
Záp" v němž slovutný český
SDíiovatel p lan Havlasa tak
spiávně vystihl život nás Čechů a
oašf mládeže— Věru Že každá
věta jest jako noa kladivem na
naše tvrdé palice
Záhodno by jen bylo abychom
podobných ran dostávali více
častěji aspoň" v každém Českém
listě jedenkráte týdně
Odkaz nám tak svatý— výchovu
naší mládeže úplně opomíjíme
krásnou českou řeč u ní svévolně
zanedbáváme li 4 dejme si ruku
na srdce a přiznejme se upřímně
Že jsou bohužel i mnozí češt
rodiče jíž se sami za Českou řeč
stydí anglicky ani neumějíce!
Kam to spějeme?) Všude zřítí
jest jen samý chlad výskot a ta
nec V takovém ovzduší vycho
váváme naše dítkyl To jest ta
Škola kterou jim a chutí popřá
váme řl
Co jest nám platná sláva našich
předků když my jejich potomci
hodni nejsme slávou jejich se ho
nosit !
Američan ná nebude nikdy
posuzovali podle našich slavných
předků nýbrž jen dle toho jak se
mu přítomně jevíme
Což jt to něco tak těžkého
naučit! dítky naše česky mluvili?
Nikoliv jest to naopak velice
aoadno Jen mílí dobrou vůli
umínili si mluvili a nimi doma
pouze jen česky a o českou Školu
kde to jest jen poněkud možno a
chutí e starali A dále— -naučit!
se preu uitkaml vl iv len siuine o
naší české vlasti miuviti a úplně
zanechali oněch snižujících po
známek v nichž si tak mooil
ibujll
Doufaje že tyto řádky mé po
rot umě ní dojdou znamenám se
úctě M C UůŽžčka
— V Alcrý navštívil nái známý
proiplvajícl podnikatel p A V
Kouba 1 Uoulder Colo vyrábíte!
dotde inlmfho medového vína
'en Kouba nalézá ae na obchodní
ifsii a libuje si l mamenité
sboll dobře j 1 oa odbyt Nalézá
se na cestě do Texasu
OJVI AI I A
— V lobotu byl k smrtí opaře
rok a půl starý synáček maoŽelů
W A Klsssenových bydlících
blíže Florence Týž den matka
dítěte prala 4 naplnivši itroj valící
vodou odešla na malou chvíli na
dvůr Děcko mezitím přibatolilo
ic ku stroji a vytáhlo odtud zátku
Vařící voda polila ubohé robě a
popálila jej aa celém těla tak že
v krátce na to zemřelo Pozor oa
dělil
— V sobotu došlo konečně sku
tečně ku zmenšeni policejní boto
vosti našeho města Ve schůzi
požárního a policejního odboru
propuštěno bylo 33 policistů na
tak dlouho dokud schodek v poli
cejním fondu nebude vymazán
Mezi propuštěnými nalézá ae taká
krajanům naším známý aergeant
A Vafioui Kada tvrdí že počí
nala si při vybírání jmen propil
Štěných zcela nestranně vyškrt
nuvší 19 seznamu každého druhé
ho muže Náčelník doufal že
Že obchodníci omaŽŠtl zamezí ve
vlastním zájmu zmenšeni policejní
hotovosti vyjma vlak tří oevěno'
váno záležitosti té ae strany ob'
chodníků žádné pozornosti
— Pat Crowe o jehož zatčeni a
příjezdu do Omany předešla zprávu
jsme podali postaven byl minulé
úterý před policejní loud kdež
vznešená byla proti němu žaloba
pro střelbu úmyslem zabití a z
poraněni policisty Jacksooa aa
17 a Center ul při poslední ná
vštěvě Patově v Omeze Crowa
prohlásil ae býti nevinným a pře
líčeni odloženo oa itředu ráno
kdy byl dán pod záruku Í5ooo
V pondělí předveden byl Crown
před okr soudce Vinsonhalera
kdež podána byla žaloba pro
uoešení synka Cudahyho a pro
oloupení VA Cudahyho o 25000
Crow opět prohlásil se nevinným-
Sudí dal jej pod záruku $7000
načež Crowe odveden byl zpět do
vězení kdež vyčká dalšího vývinu
událostí
— Povolsní k sflalku vyzvedli
sobě p Rudolf Řezáč ae slečnou
Barborou Langpaulovou oba t
Omahy '
Druhé vystoupení českého
Pěveckého Kvartetta nedělo!
představeni "Ifigenie" bylo opět
né svědkem velmi Četné a intcllí-
gentní návštěvy Děj opery který
jett psán slohem lehkým a dobře
záživuým polehtsl rozhodně brá
nice všech přítomných a sífl takřka
bez ustání hlaholila srdečným smí
chem Ale i se stránky hudební
umělecké dostalo se bedlivému
obeznalému pozorovateli příleži
tosti ocenit! některé nádherné mo
menty Všichni Čtyři pánové v
rolích avých úplné vynikli jak po
stránce herecké tak i talentem
svým zpěvním jím! dokázali na-
irosté ovládáni úloh a perfektní
iatotu zpěvů Všichni účastníci
zajisté Že dlouho v mysli uchovají
nevýl komickou operu "líi{nil"
'o divadle zapělo kvantito za
všeobecni napjaté poiornoiti žer
tovný sbor "Pijácká'a M ie
utuchajícfm hromovém potlssku
přidána humorem silici "Koči
čina" a po té jtliě jfdtn sbor
)luino podotknout! I smítaný
ibor Lyra ispll před započetím
ivadla dva obstojů! nacvičené
sbory "Hrajte dál" a "Předtucha
ara' jel byly a potleskem přijaty
L
!
i '
ř r ' "
'ké pí J I" IluulUy dcera p
Vi Vodičky taiplvala dvě ktáiri
anglická sopránová sola