Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 11, 1905, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ®ěééé-ěééééé-ě4éé4)0
W7
š$&$t& Hospodářská
Pořádá JAK JANÍK
Kukuřičná scnovloi
Farmáři kttíl mají dobytek
který může spotřebovat! celou
úrodu kukuřičnou ztrácejí dvé
pčtmy její krmoé li od noty pakli
ji nezužitkuji jako krmiva v podo
bě itnoviny siláže anebo jako
píce drásané Aby ae mohlo
kukuříčuými stonky výhodou
krmili musí ae kukuřice aklfzeti
zavčas když raool druhy již do
matečné zatvrdly a když list ooČÍ
ná usychali pli stkáni pozdnějším
i rarjnřjĚlm ztratilo by ae na krm
ne nojDote jelikož nalézá ae
kukuřice ve itavu ke krmení nei
způsobilejším pouze asi deset dní
je žádoucno miti to tak zavedeno
aby na razných polích dozrávala
kukuřice v razných dobách tak
abychom stačili ji v pravý (as
klidili
Posekaná kukuřice ataví ae do
kupek jt-jichž velikost řídí ae dle
podnebí krajiny V krajinách
teplých a luthých mohou být
kůpky velké kdežto v krajinách
chladnčj&ich vlhkých je nutno
stavětí ji do kupek malých aby
lepe a snáze proschla V státech
západních kdrjou deltě akrovoé
měly by se kopky stavětí velké
alcspoft na ícstnáct kopců do
Čtverce poněvadž takové lépe
vzdoruji větrům a sněhovým bou
fím Takové 'opky neodporučují
ne vfcak v krajinách deštivých
Také způsob j a kýto se kůpky
staví se v různých krajinách růz
ní illavuí vřcí vSak ať je to v
ktt-rékoií krajině jest postavili
kůpky tak aby klály rovně aby
po nich voda náležité stékala
Aby e v takové poloze udržely
íe nutno n va?ovati
Pří používání kukuřičných ston
kú ke krmení jest žádoucno aby
byly skrmeny před polovicí února
Mezi larmáři panuje ustálený ná
hkd že kukuřičné stonky nemají
už mnoho ceny jakmile se přiblíží
mísíc březen a náhled ten jest
zcela správný Krávy po době té
již senovinu kukuřičnou nerady
žerou Po zmíněné době ztratila
již sláma kukuřičná velmi mnoho
na krmné své hodnotě jmenovitě
látky dusíkaté neboli svalotvorné
kterých není ani v nejlepíí kuku
řičné senovině nikdy nadbytek
Proto by se nemělo nikdy s krme
ním seoovinou příliš dlouho od
kládali nýbrž měla by se skrmiti
brzy v zimě Jetelové vojtěfikové
a jiné seno může se ponechali až
na jaro neboť tomu na krmné
hodnotě neubude
Přívoz a vývoz koňstva
Spojené Státy mají kolem sedm
uácti miilionů kouí ale přes to
jejich vývoz jest nepatrný Během
sedmi měsíců končících červen
cem 1905 vyvezlo se ze Spojeních
Států asi 31383 koní z nichž
bylo 13357 odeuláno do britické
semni Ameriky kde byli prodáni
průměrem po Ji 03 1367 do Me
xik4 po # 135 a 676 do Anglie po
I33Q Zbývající počtt koni byl
roíeiláo do lůtojch zemí Prů
mírná cnu vlech koni vyveaeoýcb
ntobailcla ani sto dollarů aa kus
lifhtwn tél doby bylo da Spoj
StáiA pfíveíena asi jooo koní 1
nich bylo jich 1300 určeno k
íUclům plemtoitby Z Aoglít
bylo jich přivtíeuo 300 po 1 4 g 3
35 Franciu po J3S0 407 1
brufcké cvf rul Ameriky po f jqo
t{ jiafeh lemf Průměrná
tru ttpUvoiti aa imponované
ktuí bjl Í41 $ ia ku To by!
VI s
vcsKereo cizozemsky ODchod
naíimi koflmi za uplynulých sedm
prvých měsíců letošího roku
Povážíme li že Dočet nalehn
koRstva obnáli sedmnáct millionů
jest vývoz jeho takřka bezvýznam
ný Je to věru faktum podivu
hodné povážíme-li Že v Americe
lze odchovávati koně mnohem
laciněji nežli v kterékoli jiné
zemi civiliiované na celém avětě
To nelze vysvětlili jinak nežli že
neodchováváme koRstvo dosti
dobré anebo že potřeba kofistva
této zemi byla v posledoích
několika letech tak velkou že
příchovek nestačil pro více nežli
ku kryti domácí apotřeby Takové
poměry nebudou zajisté trvati
stále Zde musí nastat! a také
nastane změna My budeme se
musili jednou ohlíželi pocizozem
ském trhu pro naše kofistvo aneb
se budeme musiti spokojit! tako
vými cenami jaké budou ti přeby
tek kofistva zdejSího nabízeny v
zemi
Čtenářové se zajisté pamatují
na doby kdy neměl zde kúfi
skorém Žádné ceny kdy bylo lze
dostati jej takřka za cenu ohlávky
Za dvacet pět dollarů bylo lze již
dostati koně pěkného Dnes
ovíem není se třeba obávali že
ceny koní opět tak nízko klesnou
aviak nebudeme-Ii se snažili abv
enom oacnovavau kout kteří se
pro cizí trhy hodí stane se opět
během let cho koní nevýnosným
Proto je žádoucno aby se věrfova
la odchovu koní větSÍ pozornost
nežli jaká až doaud se mu věnuje
Půda a podoebí ve Spoienvxh
Státech zvláště v poříčí Missis
sippi a jejích přítoků je všeobecní
způsobilou k odchovu těžkého
kofistva tažného koRstva takého
které představuje v cizozemských
trzicn veikfl ceny a které eat tu
# — —
vždy hledaným Ačkoli dobré
kofistvo jízdní a cestovní přináší
dobré ceny lidem kteří dovedou
koně takové cvičiti farmář mysl
hledali avúj prospěch v kofiatvu
těžkém poněvadž kofistvo takové
vyžaduje nejméně cviku
Největfií překážkou při chovu
koní těžkých jest nedostatek dob
rých způsobilých hřebců Až do
nedávná byli jsme úplně odkázání
na hřebce importované Násled
kem tobo se cenv hřebců těch
přívozem a velkým výdělkem im
portérů tak zdražily že jednotli
vec se může zřídka ku koupi
podobného plemenníka odhodlali
Následkem toho musí se zakládali
společnosti
Nyní však počíná nadcházeli
doba nová kdy jest možno koupili
za poměrně mírnou cenu dobré
plsmeonlky americké Na takové
ho hřebce může se odvážili
samostatný farmář má li v okolí
sousedstvo které za ním stoj'
Iiez dobrého hřebce nelze odcho
vali žádoucí kofistvo Ale přes
to přiblížejeno i ku klisnám neboť
na klisně záleží též do velké míry
zdárný výsledek Přihlížejme také
k tomu aby ani klisna ani hřebec
neměli žádných dědičných vad
Na krmanl hříbat hned od ne
útlejšího mládl záleží velmi runo
ho Z nedokonale krmeného
hříběte nikdy neodchováme koni
který válil by od 160a do aooo
liter A tací kont jioj hledáni
Ačkoli rauši mít! mlaJf kód do
statek pohybu nikJy ocvysaaujme
ho přilitu! nepohodě aa! otočt
kávejroe la můle o pouhá pastvi
kukuřičná přesliti celou limu
Tíiký kůB talaý který vyniká
těžkou kostí a svalstvem mul
být! krmen takovou picí kteráž
obsahuje dostatek látek ku stavbě
kostí atvorběavalstva potřeboých
Odchovávati koně jací prodávají
I se na Kubě po čtyřiceti dollarech
se nemůže Žádoému farmář! vy
Ipláeeti Takových koní odchová
se doststek na renčích jižních
států kde odchov jich takřka nic
I nestojí Kdo chce chovat! kofi
Istvo 1 prospěchem musí odchová
I vsti kofistvo těžké a silné
Zrnka lkláky
Nežli zakoupíte tento podzim
plemenoého kance postarejte se
o to aby měl ve své stáji nejen
pohodlné místo k ležení ale I
volnou procházku Plemenníku je
třeba pohybu a dostatek pohybu
má li konati dobré služby
Turky isou dobrým příkrmem
pro mladý dobytek vepřový aviak
není radno dávat! jich přilil
mnoho dobytku krmnému Turky
obsshuií velmi mnoho vody a
pouze nepatrnou Část látek výživ
nýcb Necbá-Ji se dobytek na
žrati ae do sytosti spotřebuje pak
jen nepatrné množství zrní ná
sledkem čehož jeho výživa trpí a
dobytek takový roste a tuční velmi
zdlouhavě
Mnohé nemoci u vepřového do
bytka jsou jedině následkem ne
dbalosti při krmení a neletření
zdravotních pravidel Na podzim
vzniká u vepřového dobytka ná
sledkem nedostatečné ochrany
proti změnám počasí nemoc která
povsžována je za choleru Abyste
nemusili vyhazovat! v zimě peníze
za prásky a různé medicíny
opatřte nyní řádně stáje pro do
bytek vepřový abv v nich měl v
zimě sucho a přiměřeně teplo
Český zvlrolékař
2Dr R DEZollor
565 Blua hland Avenue
CHICAGO ILL
vyrábí tyto osvědčené léky pro kouči
yiniuvs iner IlUU
Matť pro vyplocana a achvacn4
un 1100
Mátáni naotoky (pro Hdl i ilrata)
0tri uMť ni utdory kottaí nit
uouia SI SO
Mť tirilvk n ríoy oůluntof
b léky 750
frky proti íervůra koal bbt 75c
ťrAlky proti dychavlínontl kont f 1 00
ťritok proti cbrlpc kulil a nechuM
kli Crá11n It Uil lfl I ťj fVl
iBK pro niirnoce Kopyt a tant&rai
rány (flHtule) 1 pint SI 00
rak tyto několika sty díkfirzdáni
odporučené léky pro Udit
Tirtl II fotru r o nvallUw tntfl uvma
4 át éJt
nit liti nrtri Naminiam lt hiribii
iKdyln a jatnrVi Uury 76c 1 libra SI26
ZtláStní léky dle popluti nemoce
připravené zahílára ta 1200
Pro oa(ly t nlcbtte m4 léky doaud nn-
prootvaji mttaáio ipoivunv jaoauiat
Jižní Dakota
Zem hojnosti
Uohatá půda mírné podnebí á Sojoost vody
učinily Jižní Dakotu jedním i nejleplích rol
nických států v Unii
Půda Lymao okresu je-t neobyčejně bohatá
Jest to černá hlíoa ae Žlutou hlínou ve spodu
Prodloužení tratí Lymao okresem zbudované
nedávno
Chicago Hilvaulíco & St Paul
drahou
otevřelo část onoho státu dosud spoře obydle
nou Pozemky ae nyní prodávají za cenu od
18 do JJ15 akr a jeat celkem pravděpodobno
Že cena jich během jednoho roku vzroate o
100 až 300 procent Jižní Dakota skýtá velkou
příležitost pro člověka malým kapitálem
Koíha o Jižní Dakotě za dva centy pottov-oého
ťbeitoJJ zdarma kalby a brožurky o Jižní Dakotě vyplňto lakkav
frnto knpon a aatlele Jej pottoo dnes
F A NllHÍl GW AM 1524 Firoan St Oltiullll Noll
Jméno
Adraa ullfa
t
Méato Hiát
ZaraýSlený cíl
_ — y_
"iViíiIcdulte vlaku"
4í A
Vvlstv s
—
návštěvníků domovů
30 listopadu
Do mnohých míst v Illínoinu Indiáni Ohiu Kentucky
Západní Penosylvanii New Yorku a Západní Virginii za
velmi snížené ceny
Wabaah má solidní podklad tratí kamením vyplněný
prostor mezi kolejnicemi t novou výpravou sedadlové vozy
a opěradly ("sedadla volná)
O poplnné předměty mapy a viellké Informace zajděte šl do
Wkbanti mčnUkó úřadovny v 6 1001 Farnam ul aneb doplfite
HARRY E MOORES Gen Agl Pass Dept OMAHA NEB
1
H)
r
Česká
Ústřední
Pozemková
liillirrliir
vennjo tůM pozornost lito
Zabývá
l?rodítvrt ii prijímit clo prcadufc) dobró
í uriny v ciolýcjh Hpojotiýah NtíitcíiU
jii a malým kapitálem chtějí stát! se aamostatoými farmáři
I a jil saadoo upadají v ruce neivědomitých výdělkářů
KDOŽ HODLAJÍ ZAKOUP1TI PAKMU NlillQ
POZUMUK
dobrých a dosud laciných posemků ve Virginii kde je dnes ofjlcpll
pole pro dělníka a řcmtlnlka itáti se samostatným
v kterém stála plejete i! posemak nebo larmu lakoupiti postaráme
ae o váa
FosIcrtojB sioiii rada úi
1
Sí
SdťSlto nám
Vůocimy dotasy vyíldl o cotvotou
JAH JANÁK řoditol i1!? f"'"i CUeaeo IU