Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 11, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ř
POKR#K Z
_ N _
APABU
Zuloicn 1871--ltoiník XXXV
? 5KIIK VE BTÍIKDU DNI! 11 ftlJNA 1U0&
(MO II
& Z AMERIKY
Z Washingtonu
Vládní povitrnoatol úřadovna
vydala následovní zprávu o navu
úrody Podmínky povětrnostní v
týdnu koočíclrn dnem 3 října
byly celkem oeobyčejnš příznivé
zemědělství Pod vlivem teplé a
všeobecně suché povětroosti v
středním údolí v pojezeroícb
krajinách atlantických pobřcŽ
nich okricích pozdní obílí rychle
dozrálo piorída a část středních
pozálívových okrsků utrpěly
značnou Škodu nesmírnými dešti
zatím co velice potřebný déšť ae
ineil ve Skalních bórách a v kra
jínách na aeverním tiebomořském
pobřeží Střední a jižní atlan
tické atáty a jižní Texai potřebují
ilélť Mrazy udály ae v středních
okraclcli Skalních hor a v hořej
ším ohioikém údolí jižoích po
jezerních krajinách v aeverní částí
atředoatlaotíclrých států ale ne
nadělaly žádné značné Ikody
Velíce příznivá povětrnost pa
□ovála v hlavních kukuřičných
tátech Neobyčejné moožatv
krásné kukuřice jest nyní zajištěno
po větší části kukuřičného páau
jenom pramalá část obilí tobo na
severní střední čáati odhadnutá od
2 do 5 procent z celé sklizně zú
tala vystavena poíkozeoí od mra
zu ale i ta nyní rychle zraje Ku
kuřice v Míssouri byla značné
větrem polámána ale vzdor tomu
značné Škodí záříovými povod
němí způsobené v tomto státu se
jí velmi mnoho sklidí
Celkem zprávy sdělují o pozo
rubodných zrninách ve stavu ba
vlny u porovnání předešlým
týdnem slabé zlepšení ukázalo se
v aeverní Alabamě a v částech
Texasu kdežto v jiných okrscích
v posledně jmenovaném státu na
stalo slabé zhoršení Bavlník
mnoho trpěl od hmyzu v Louisi
ani Arkansasu a Texasu bavlno
výcb pilousů je mnoho v posledně
jmenovaném atátě
Slabá úroda jablek jest oznamo
vána odevšad pouze několik ne
důležitých v jablkovém trhu států
oznamuje uspokojivou úrodu
Následkem značného rozSířeuí
aněti a hnití v hlavních brambory
rodících státech skrovná úroda
brambor špatné jakosíi se vSeo
becné slibuje
Podzimní období bylo neoby
čejně příznivé pro orbu a seti v
středalm údolí v pojezerních
krajích a v středoatlantických
atátech V částech jižních států
a na sevtrnlm tichomořikém po
břežf vyschlá půda nebyla pří
hodnou pro tuto práci
Ctíki zatčena
V Clevelaodu zatčena byla v
nátek odooledo v bytu Václava
Hulína č 38 výcb Clark ul spol
kovými tajnými slečna Anna Ne
Jedlá domnělá Česká aosrchlstka
po oli jit úřady fakouiké dlouho
pátraly a bude nepochybně po
láne fpěl vydána rakouským
úradám Aona Nejedlá jest mlaJá
ivobodná dívka a pocháil 1 Urna
na Moravě kde! společně s Jnero
Opletalem vjdávila Časopis "Ma
tice Svobody" list prý směru
aoarchiititkého Dle iptiv ra
kouskýml úřady Uo CUvelaaJu
lailtoých byla ilftna Najedli
dne 7 srpna 1902 zatčena a od
souzena pro křivou přísahu poda
řilo se jí však uprchoouti do Loo
dýna odkud prý hlásala učení
aoarchístické Do Spoj Států
přijela 24 dubna 1904 bydlela
nejprve v Patterson N J pak ve
YVaabíng onu a před dvěma měniči
usadila se v Clevclandu kde prý
se svými stoupenci konala tajné
schůze Kskouští tajní ji sledovali
až do Soustátí a konečně zatčena
by!a v Clevelandu spolkovým mar
šálem Chandlcrcm S ní zatčen
byl též Bulín jakožto podezřelá
osoba a zárovefl zabaveno bylo
mnoho anarebistícké literatury
Slečna Nejedlá dopravena byla do
okresního vězení a přístup k ní
přísně byl zakázán
Hrozný zíoČIn
V Middletown N Y spáchán
byl minulý pátek hrozný zločin
jemuž padly v obfcťtří lidské životy
a ožívotě Čtvrté oběti se pochybuje
Dva bratři Willís a Fred Olney
ové byli zastřeleni $letá Alice
Iogeríckova byla zavražděna a
její matka G Ingericková byla
smrtelně zraněna logeríckovájež
nežila se svým muíem spravovala
domácnost bratrů Oloeyú Starší
dceruška její i4letá Lulu jež se
vrátila na farmu z Middletown
teprve k večeru objevila hrozný
zločin ten Mi se za to že podnět
ke hromadné vraždě té zavdala
pomsta Zločinci nebyli dosud
vypátráni
Kam Jiti k otídu?
Nesnadná odpověď pro toho
komu nikdo neuvaří po chuti
jehož žaludek jest zkažen různými
pamlsky a silnými nápoji Vy
hledává pak stále dráždivějšl po
krmy doufaje Že jimi chuf
jídlu povzbudí Často marně pře
mýšlí co by měl vybrati Mnozí
však připraveni bývají o chuť I
jídlu nevinně jsou churavými
ale nechtějí to sami sobě přiznat!
V každém případě mohou však
lidé spoléhali oa to že Trinerovo
Léčivé Hořké Víno jim novou
ráznou chuť k jídlu přinese pro
tože jde rovně k zřídlu choroby
Dá do pořádku žaludek i střeva 1
tak učiní je achopnými nejen při
jímai každou potravu ale atráviti
každou potravu Jak začne všech
no ústrojí zažívací pracovati vy
čistí se krev sama vypudí všechnu
nečistotu a nahradí ji novými
čerstvými součástkami t pokrmů
řádně strávených vytvořenými
Tím dá Život celému tělu sílu
všemu ústrojí I'ro choroby Ža
ludku a střev jest to jediný lék
oa nějž každý může spoléhali
v imroach 101 umer 799
So Ashland Ave Chicago III
Ct ctcBářia t lesitaréma pofSiinil!
Chtíce se přesvědčili na jak
dlouho máte předplaceno na PZ
potřebujete pouie přihlédnout! k
adrese kde vedle Vileho jména
nalétnete znaménko loačícl měsíc
akol i rok kdy doba Valcho před
platného vyprší Dále žádáme
osle ct pllioivce pakli uenl jich
kvitaoce iprávoá aby oám to co
nejdříve lukavě osnároili x
OMAHA
— "Národ český národ zpěv
oý'' plně uplatnilo ae minulé
tředykdy ve středisku naší české
osady a dechem zstsjeným s my
lí nad všechnu všednost povzná
šenou oaslouchalí jsme našim
zpěvným perlám našim zkazkám
z dáloých luhů českých které co
pozdrav dálné vlastí přinesli nám
osši slavící—České 1'ívecké Kvar
tetto Dylo zliti že v srdcí kaž
dého posluchače nebylo jedaé
strunky jež nebyla by ae roze
chvěla vzpomínkou a nadšením
vyvolaným uměleckými přednesy
pěvců již jediným rázem získali
si přízně a sympatie nadšení
četně shromážděných svých obdi
vovatelů Ku cti obecenstva na
šeho doznali dlužno že aífi byla
nabita a Že zachována byla po
zornost až úzkostlivá od začátku
až do konce jakž ani jinak býti
nemohlo neboť zpěv abychom
tak řekli magnetizovat veškeré
(o četné obecenstvo — Program
zahájen byt krátce po osmé hodi
ně kdy zákopolci a šiřitelé české
písně objevili se na jevišti po
zdraveni byvše nadšeným applau
sem A v brzku na to vážné a
relebné zvuky Thomasovy "líym
oy Slovanů' nesly se hrobovým
tichem celé síně hned slavně
velebně opět pak zlehka odumí
rajíce by v příštím konečném
momentu plnou silou vyzněly
neutuchající potlesk přiměl ku
nřidáoí oár písně ''čtyři kont
idou" iež rovněž co oejvřele
byla přijata Páně Šefrliúgovo
tenorové aolo z opery "Dvě vdo
vy" přímo posluchače elektriso
valo uplatBujíc plně bohatý
jemný i v nejvyŠŠÍch passážíc
úplně jistý blas Nadšený potlesk
přinutil p šírliaga ku přidání
Angrovy dumky "Perníkové srd
ce" Po té představilo se kvar
tetto v náladovém sboru "Na
rozloučení'' po zapění jehož nad
íeol bylo všeobecné zvláště když
kvartettu podána byla kytice
jménem místní "Lyry" za niž
pánové poděkovali přednesením
"Kominíka'' z nár tanců Dalším
Číslem byly páně Svojsíkovy
"Písně" které posluchače přímo
uchvátily Pan Svojsík vyznáme
nává ae lahodným obdivuhodně
hlubokým lanem jejž plně úplat
nil při avých "Písničkách ' a při
nucen byl k opětnému vystoupení
Pátým Číslem jež předneseno
bylo anglicky "O Sweetest Darl
ing" uvedeno bylo obecenstvo do
neutuchajícího applausu jenž ne
ustal dokud opětně pěvci naši
neobjevili se Zapěli "Cibuláři"
nár tanců — Druhý oddíl pro
gramu zahájen rozkolnou baint
Saensovou eííektní serenádou
"Vis-a-vis" v n(Ž pěvci neobyčtj
ně věrně hlasy svými nápodobili
doprovod sólového zpěvu ua ky
tsry Nadšení posluchačstva ne
znalo mezí a bouřlivý potlesk
otřásat celou budovou Naši sla
vlci kteří nikterak nebyli skoupí
k obecenstvu tak vděčnému při
dali eííckiní polku "Záběhlickou"
nit nápodobili hru na lesu! rohy
Na hlučné plání a potlesk odpo-
věděli rozmarnou skladbičkou
Mallátovou "Ntuí teplí nel mladá
léna" Druhé Clilo duet Jeníka
a dohazovače a 'Prodané tievětty'
Ujato bylo s vděčnou pietou a
é m š á t 1
po ukončeni pouninicn ivuhů
řiouceol pánové štltling a Svoj
sík k opětnému opakováni H01
lomilým číslem bylo následujíc!
prostým neodolatelným humorní
oplývající "Po kázání" během
kteréhož často proniknul tlumený
smích poaluchaíů jichž bránice
byly na neJvyŠŠÍ míru pokhtáoy
Obrovské nadšení přinutilo pány
k přidání dobře známého "Žofín
ského valčíku" a po lé přidány
ještě "Fialky" od Novotného
Dyla-li až dosud všechna čísla
sledována nejvyŠŠÍm zájmem a
napnutou pozorností doznalo 4
číslo přímo oejblubšlho obdivu a
vděku liyly to národní písně
jež nevyrovnaidným pochope'
ním zapěl pan lan Novák Jeho
měkký ladnýčístý bsríton okouz
loval přiváděl do nadšení Zapěl
"Andulka šaíářova" po té "Ce
atíčka" na to "Hájku Zelený" a
konečně "A já vždycky sárn" a
obecenstvo pořádá ještě nemohlo
nabažit! se těch našich věčně
krásných národních písní a před
nesu tak vysoce uměleckého
Posledním číslem byly Mallátovy
"Zpěvy lidu českého 11'' po
nichž přidána humorem sršící
neodolatelná skladba "Stará Kmo
cháčková" při přednesení kteréž
obecenstvo smíchem zrovna se
prohýbalo Koncert zakončen naší
hymnou "Kde domov můj" —
Úspěch koncertu jest dokonalý a
můžeme říci že málo málokdy
viděli jsme účastníky tak spokoje
né rozjařené a nadšené opouštěli
koncertní slři Kvartctto uspořádá
již tuto neděli 15 října divadelní
představení operu "Jíígenie
Jak jsme zvěděli jest to samý
žert samá švanda a legrace od
začátku až do konce a zajisté že
nebude jednoho jenž přítomen
byl středečnímu koncertu kdož
nepřišel by ae opět pokochali
rozmarném obrázku 'Ifigeuie' Po
představení zapěje kvartelto ještě
několik čísel Kdo ví kdy zase
za kolik roků budeme mít tak
vzácnou příležitost k vyslechnutí
oejlepšího kvartetta světového
protož neměli bychom na žádný
pád vynechat! operu nedělní
— Podo Sokol TvrŠ £ 1 ob
držel min týden dopis z Čech v
němž sděluje ae následovní)
"Slavnému sboru Sokol Tyrš č 1
v Omaze— Nešťastný osud mú
který všude mne pronásleduje
nedopřál mi ani tolik abych dříve
zvěděla ekutečnou pravdu o po
hřbu a pozůstaloati po mém muži
Prant Lacinovi který krátce
před svou smrtí k slavnému spol
ku Tyrá t 1 se přihlásil Ač do
spolku uveden ne'jyl a nároky na
spolkový pohřeb neměl přec se
tsk stilo Po té za pozůstalost
jeho která jak jsem přesvědčena
daleko takové ceny neměla obdr
Žtia moje dceruška pouze jen
přičíněním Vaším 15a zl 10 kr„
B'J 1 I Í i fa J fc
jeoiuo to rji jmění a veno po
otci Za šlechetný skutek tento
dobrotu srdci Vašich přijměte
všichni mé nejsrdečněji pocítěné
díky Prosím za prominuti to
diky povinné nyol teprvé mohu
složili nevěděla jiem dřív
komu a kde je vyslovit al
teprve dnes kdy p Jen llivllirk
člen slavného spolku Tyti a náš
blliký rodák o vinut tom mě ipri
vil aačel a hloubi srdce vděčnost
svou vyslovujeme— Anna Lacino
va Q}'é rosu stará iictruikaj jo
sela Lacinovi choť Ktuccititurk
tj srpna lyoj' K dopisu lomu
ua vysvětlenou po lots ume i
'rank Lacina lamětiaánlm pekař
semiti roku 17 po ntdUuhé
chorobě a Podii Sikul Tyti sí
adna k tilmu ještě aul uvedvu
nebyl postaral se o jeho pohřeb
a prodav pozůtafot po něm za
slal čáttku strženou vdově jho za
oceánem
— Hodina váženého krajana p
Aug fiprpán včil 1414 již 15
ul truchlí nad ztrátou nejmladěl
ho svého člena týden starého ro
bálka již pohřbeno bylo sobolu
odpoledne Zarmoucené rodině
platí upřímná naše souslrasť
Píknoiii příjemnou zábavu
programem odbýval min soboly
Podp Sokol Tyrš t 1 v síni p
J V Kašpara kteráž málokdy
byla svědkem tsk dobře provede
ného programu jako sobotní
Program olevltl případnou řečí
oblíbený krajan p &im Kokflk
načež následovala ouvertura se'
hraná preclozně orchestrem pana
Ltlovského Na to představen
smíšený sbor Lyra klrrý zamluvil
so přednesem pitně "K tl irští
muzikanti" a plidsl "Híchod
jara" Na to zahráno hudební
číslo po němž přednesla roztomi'
Ion žertovnou básefl sl Kůž
Svobodová načež program za
končil mužský sbor Lyry zapěv
"Moje přáni" a přidav pěkně
sezplvanou "Cibuličku" Po té
vrhli e TyrŠácl (žel U jich bylo
tak málo) i čttoě přítomným
obecenstvem do plesového víru
jejž v nejvělší spokojenosti udržo
val výtečný orchestr který do
kola strhl vábnými zvuky svými
kde koho Duáme že výbor
uspokojen může býti dobrou ná
ladou obecenstva které jen nerado
rozcházelo se v pozdních hodinách
ranních
— Také karneval uspořádaný
min středu p J V Kašparem ve
vlastní síni těšil se pěkné pozor
nosti obecenstva jež rozkoši
uživilo veselosti a šumného víru
plesového
— Dlouho hledaný únosce
útočník Pat Crowe nalézá se ko
nečně pod pevným bezpnčným
zámkem v policejní stanici na ti
a Dodge ul karnŽ dopraven byl v
pondělí v 8145 hod večer Vězefi
s oběma tajnými přibyl do Omahy
po U P dráze a všude kudy
vlak projížděl očekáván byl po
věstný desperát zástupy zbrklých
hysleriků kteří málem se nepo
rvali aby spatřit! mohli obávaného
zajatce který cestoval v ntjlepš!
spací káře rychlovlaku jsa na no
hou i rukou spoután Také v
Omaze očekávalo příjezd vlaku
několik tiaíc lidí kteří nechtěli
přijít o tu 'alávu' hhlédnoutl
obávaného vězně a mnozí z nich
ve své mělkobti dali sestrhnoutl i
k jásavému pozdravu Crowe do
praven byl ihned na stanici kdel
tvláfiť extra pro něj objednána
dobrá večeře a restaurantu a vůbec
zacházeno s ním spíš jako a něja
koti vysoce váženou návštěvou nel
jako se sprostým zločincem kttřll
před lákonem všichni jsou prý sl
rovol 1'at roshodně odepřel mlu
vili o ifléřa Cudahyho
Módil h dobry frvzufk
Mleto o ijq obyvatelích v Hul
ler oktssu Neb potřebuje řeaul'
ka Myla by to dobrá plllvlitoit
pro řemlka s malým kapitálem ku
tbudováiil li dobrého tťjcliodo
Na dalll podrubttoti talie se ul)e
paanlhot udojte stáli sUlmoit i
obuui kapitálu l' j Kircbmani
J— Wahou Natu