Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 16, 1905, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mmm4 Wmt#--& j)its jfeiMw
— V líní policejního soudí
odtbrála se minulou středu ránc
scéna nanejvýš dojtmoá Před
policejním toudcem lierkou elál
Chas Dutcb z l 614 jižní 17
lve obviněný z insultovánf ma
lých dívčat na ulici Devítileté
dívčiny Helena Uarkov a Helena
Kyaoova akoočily právě svědectví
m au iiavArlriiifrf Tintrlia nlkiiiiit
ku ta vinu mu kladeného a soudce
již chystal ae vynéit] nad ním roz
sudek kdy2 pojednou pí Mollíe
JKyanová 1 1 816 jižní 18 ulce
'matka jedoé z děvčátek jei svěd-
Cíly proti Dutchovi prodravši te
ipestrým davem stanula bojácně u
'stolku soudcova Sdělila policis
tovi Van Duaenovi Se bv ti nfiU
—
promluvit! k soudci načež ji
tnuAra ltítm faaLaul uiílMI l
mu sdělila via co má na srdci
Paní Ryanová zaujala místo před
soudcem vedle ní byl Duích za
krývajícl si rukama obličej a za ní
sedila paní Dutcbová t robátkem
i týdny starým "Soudče" pra
vila Kyanová "jsem matkou jedoé
z těchto dívek aviak když popa
třím na onu malou matku sedící
tamto s drobounkým svým robit
'kemjsem puzena požádat! vás
abyste vězně propustil ne íe jest
oevinen nýbrž k vůli jeho man
želce a dítku Rcete mu soudče
když bude pobádáa k zlému aby
pomyslil oa avou Ženu a dítko aby
I lei a popatřil do jich obličejů
Dejte mu lekci ale neodlučujle ho
od rodiny Manželka jeho mi
tekla Že bude muset dáli dítko do
nijakého ústavu bude li manžel
její odsouzen Jsem matka a tak
jest i ona malá žena tamto K
voli ní vzoáším tuto cnažnou žá
dost Šlechetná Žena skončila
přímluvu avou za hlubokého ticha
Dutch ae dal do pláče a malá
matka přivinula k sobě dítko těs
něji Soudce Berka rovněž po
hnut uložil Dutchovi nominální
pokutu $5 1 zjpravení soudních
útrat což znamenalo vlastně že
ho propouští z obžaloby neboť
provinění Dutcbovo bylo nsnejvýi
vážné
— Ve středu odpoledne ocitl
se v nebezpečí života George C
Rushlau zaměstnaný jako napínač
dratfiu Omaha Electric Light and
Power Co když pracoval na
vršku sloupu na x 1 a Leavenworth
ul Rushlau fiv oděv promočený
_!-! I - ! HÍJ
nnipm nriRRi nn hivuii y i v v rii
„ r -'i
drátem a silný proud proběhl
tělem mužovým a tento popálen
byl těžce na krku a zádech Byl
dopraven v policejní ambulanci
do Clarkson hoipitalu a jest na
děje na úplné jeho uzdravení
Městský elektrik Michaelsen se
vyjádřil že Rushlau vyvázl Živo
tem téměř zázrakem a zachránění
jeho přičítá pouze tomu Že proud
nesel jeho srdcerr Proud zasáhl
jej do ramene a spocená spodní
košile jeho stavŠi se vodičem
přenesla proud po těle do ramene
druhého při čemž proud minul
srdce Tedy mokré kotili děkuje
Rushlau Život tvůj dle náhledu
Michaelsena
— Uolver Fieihcr stavební
kootraktor bydlící v č 3338 sev
28 ul byl předminulé úterý ráno
vážně poraněn Sndeloval střecfiu
na nové budově blíže 38 ul a
Dtwey ave klyž se s ním čáit
Uíeoí štítila a Flesber tfítíl se na
itm s výio as 35 stop Byl raněn
na hlavě a snad í vnitřně V době
ne&iěttí nalézali i s aUn na lešení
děloírí Cbriit Thompson s George
Scott Thompson byl lehce po~
hmožděn Scott visk vyvázl bez
pohromy Zraněný Flcsher dopra
ven byl v kočárku do svého obydlí
lékařem ošetřen
— Dr Jos A Kohout prakti
cký lékař v Ord Ntbr přijel do
Omaby na kratičko) návštěvu
Přijel ve čtvrtek večer a v sobotu
ráno jíž odjel Jsk s námi sdělil
líbí se mu v Ord a doufá Že ai
mezi inteligentními krajany tam
ními zbuduje dobrou existenci
Přejeme příteli Dru Kohoutovi
vlcho zdanil
— Minulou středu potěšeni jsme
byli návštěvou p T A Tíkalské
ho rcd anglického časopisu "The
Verdigre Progress" a pozemkové
ho jednatele Doprovodil do
Omahy iglelého synovce svého p
Fr Houžvičku syna p Antona
Houžvičky íirmera u Verdigre
Neb jenž trpěl hnilobou kosti za
pravým uchem Ošetřující jej lé
kal Dr li II Chedeck uznal za
nutné aby těžce churavý mladík
podrobil se operaci a za tou příčí
nou doprovodil též aám pacienta
do Omahy Zde svěřen byl ne
mocný péči Dra Kálala kterýž za
pomoci Dra Allisona provedl na
něm v nemocnici sv Josefa v
pátek ráno operaci jež setksla se
se zdarem Nebohý mladík Hou
žvička roznemohl ae asi před třemi
měsíci nebezpečným zápalem plic
a tehdy bylo o uzdravení jeho
vážně pochybováno Než konečně
z oemoce té ae uzdravil brzy na
to vlak shledáno že počíná se mu
kaziti koať za pravým uchem Lé
kaři doufají že asi po rodeoním
pobytu v nemocnicí bude se moci
těžce zkoušený jinoch vrátit!
uzdraven do krubu avých milých
Pan Tikalský odjel domů v pátek
za avými povinnostmi
— Pan Frank Pop farmer od
Wefcton a p Tomáš Mach farmer
od Plzně Neb navštívili nás
minulou středu Pan Pop prodal
předminulé úterý v trhu south
omaŽakém Čtyři káry pěkného ho
vězíbo dobytka za kterýž dostal
druhou nejvyššl cenu $} 10 a
tudíž netřeba ani podotýkali že
byl s prodeji jak náleží spokojen
Jak a námi p Pop sdělil byla
letoa úroda drobného obilí kolem
Weaton velmi dobrá a též jst
skvělá vyhlídka na výtečnou skli
zeň korný nestíhnc-li ji nějaká
pohroma Bylo nám potěšením
pohořiti ai chvilenku s oběma
našimi dávnými přáteli
— Minulou sobotu dopoledne
poctili nás návštěvou pp J L
Voborský notář J E Zárobský
fiditel Národní Tiskárny a John
Ilúebler náčelník Plzeňského So
kola a nakupovat pro Koláčkův
obchod vesměs z Chicaga Páno
nové tito učinili ai výlet do Colo
rada navštívili tam některá zna
menitější mdlá pokochali ae roz
kolnou vyhlídkou horského obra
Pike's Peaku prohlédli si Denver
a osvěženi vraceli se přes Omaliu
Dobřo učiníte když si objednáte
tvrdó uhlí zavčas u Pittsburg Goal
Limo & Bldft Supply Co Jos No
vák a synovó majltoló Cona jost
$1060 a v krntoo raůžo so zvýšit
Úřadovna 1264 13 ul Tol 4221
do Chicaga Zastavili se v Omaze
a v průvodu p I' J Kutáka red
"Osvěty Americké" drobet si ji
prohlédli
— Rozvrh daní pro rok 1006
jest již stanoven a bude obnášeli v
okresu Douglas "pouze' 877 millf
pro účele státní okresní městské
a Školní a z počtu mills případái
Na stád
mhu
Všeobecný fond 45
Školní fond 3
Universitní fond i o
Státní dlužní fond lo
Celkem # JiO
Na okrtsi
Všeobecný fond 9 n
Silniční fond % 5
Mostní fond 3 3
Uoodový umořovací fond 13
Vojenský výpomocný fond 3
Celk cm 1 1 3 w
Naměito!
Všeobecné účely 1730000
bondový umoMond 1330000
d8 pro vodárenskou komisi
% 1 00000 330
školní fond 130
Celkem 630
Rozvrh len učiněn byl na zákla
dě jedné pětiny ceny majetku dle
nařízeni berního zákona přijatého
legislaturou roku 1903 okresní
erjualizační komisí minulou středu
načež okresní komisaři rozvrh ten
schválili Pětina odhadnuté ceny
veškerého majetku v Douglas
okresu obnáší 139819300 proti
Ja8 863639 Městská pětioa ob
náší 31391649 Rozvrh daní
pro okres jest týž jako loni slilní
jest zvýšen o jednu milí v eouhls
su se zákonem Sheldooovým jímž
ustanovuje se imill daně pro celý
stát jejíhož výnosu použito bude
k uhražení atátního dluhu za to
městský rozvrh daní byl značně
zvýšen proti roku minulému jak
vysvítá z následující porovnávací
tabulky 1
li m
Stát 130 I 40
Okres 3 16 316
Město 8 10 1040
Škola 160 360
Celkem 1306 1736
Otcové městští přijali tento vy
soký ba nejvyššl možný rozvrh
daní přes veto msyorovo pouze
radní Zimmin a Iloye atáli při
mayoroví- Dříve naŽ přikročeno
bylo k hlaaování o přijeli rozvrho
vé ordinance přes veto mayorovo
městský návladní Drcen a výpo
mocný návladní Herdmao mluvili
horlivě ve prospěch ordinance ač
Brčen souhlasil s mayorem že
rozvrh pro účele školní jest příliš
vysoký vzhledem k zvýšenému od
hadu OpU jednou se ukázalo
že pošetilým jest ten Ldo věří sli
bům předvolebním Za mrzké vy
dírání poplatnictva mělo by ae do
stati všem dobrodinečkům zašlou
žené odměny — vyhazovu
— V aobotu večer naléval Da
vid White zaměstnaný ve Fred
rieksonově kolně pro automobily
na 13 a Capitol ave( gasolio do
nádržky jedné automobily ne
povšimnuv ai že světla v čele jsou
rozsvícena Pojednou padla jiskra
ze avětla na kapku hořlaviny a
v okamžiku celý obssh koovica
ocitl se v plamenech Konvice a
hořící tekutinou vyhozena byla ua
ulici a gasolin pak rozlivší ae po
cementové podlaze zavinil velký
polár klerýi však v braku byl
uhašen Mladý Whito popálen
byl v obliěeji a na pravé ruce ni
koliv však oabeipažnŠ Doslalo
se tnu ošetření v lékárně Ilowello
vě načel byl dopraven do svého
domova v Č 60 J ev 17 ut
— V neděli tavili sa v Oma
ae pp Joití Koilovtký aa Cedar
Rapidi la a joul Dostal vále
obchodník a táhol mtna Na
Union nádrall očekával je alainý
strlant Tony Vsřlous jenl milé
hoity po dobu pobyla v Omate
proválel Pánové Koiloviký a
r
Kandidát pro noiiliiarl m foilU r repuMlkiiinbcli philuilbkU
Jelikož blíží se doba předvoleb
v nichž kaodiJátl pro různé poli
tické úřady budou nominováni
soustřeďuje se veřejný zájem v
charakteristice několika uchazečů
Když přehlížíme seznam ucha
zečů o nemioael pro šerifa se stra
ny republikánské tu zájem náš
bude ihned upoután na Fred Hoye
Na pana Iloye upřeny byly zra
ky veřejnosti po mnoho let a jeho
nezdolná poctivost a jeho ryzí
neporušenost všeobecně byla od
poručována V politice jako v
obcho IS slovo jeho jest jeho záru
kou Jest jedním ze vzácných
příklsdů mužů v Životě veřejném
který se odváží jednat! správně v
každém úředním jednání a mi od
vahu říci oe na každý návrh kle
rýž přijde před něj jako veřejného
úřadoíka jenž jest nepřátelským
zájmům města
Bezmála lest roků byl pan Iloye
členem městské rady a rekord jeho
v době této byl rozhodně bezvad
ný Netřeba vypočítávat! co vle
chvalitebného vykonal jako radní
Překvapují:! příklad eho oddáno
sti zájmům veřejným byl onen
během pamětihodného boje o daně
roku 19011 kdy lid Žádal o zvýše
ní odhadu osobního majetku kor
porací Pan Hoye bojoval o to
aby zvýšení toho bylo docíleno a
od té doby trvá stále na témž Ha
novlaku Toť pouze Jediný z
mnohých jeho činů v úředním jeho
životě jejž by si měl uznalý volič
připomenout)
Veřejný úfadoík který plní do
bfe svou povinnost vůči lidu za
sluhuje podpory
Pan Iloye bydlí v Omaze od
svého útlého věku a jest nyní 40
roků stár Čím jest stal se vlast
ním svým přičiněním Započal
jsko zedník a stále pokračoval až
se stal mistrem Před 14 lety
ustavila se kontrsktorská firma
Bridges Si Hoye a dnes mnohé z
nejkrásnějších omažských buuov
veřejných í obchodních jsou po
mníky povolání líoyeova í pro
fessionální jeho schopnosti
Co činí činí dobře a poctivě
Zdálo by se že nezlomná vůlt
obchodní schopnost a ryzí pocti
vosť Fred Hoye doporučí jej lak
voličům že ho budou ripublikáné
nade vši pochybnost nominovali
za šerifa Jost pro úřad len úplně
spůsobílým a vedl by jj obchod
ním spůsobem ku cti své a k uži'
tku občanů
Fred Hoye má za manielku
svou Češku a I sám česky so do
mluví Mezi Čechy vyrostl a čítá
mezi nimi hojně upřímných a do
brých přátel kteříž zajisté v před
volbách budou jej volili
Fred Hoye pokládán jest velmi
značným počtem občanů za logi
ckého kandidáta pro republikán
skou nominaci za šerifa
Doslal učinili si ddší výlet k ti
chomořskému pobřeží navštíví
Lewis a Clarkovu výstavu v Port
iand Orrgoo a vůbec všechna
důležitější místa oa pobřeží tom
— V úterý min týdne podrobil
se zkoušce před stitn! lékárnickou
komisí která v tu dobu zasedala v
Omate náš mladý nadaný krajan
p Oicar Růžička syn p M C
Růličky bydlícího na jižní 16
ulici blíže VVilliam Pan Růžička
dříve utažen byl na farmě v okresu
Plalte blíže Lindsay než asi před
rokem a půl přeildlt! tvou
rodinou do Omahy aby ide svým
dítkám dal přístup k lepšímu
školnímu vzdělán! Zkoušku mla
dý Oscar jemu! je sotva ao roků
provedl 1 velikým úípěchsm oeb
jeho celkový grade byl 'A col
velmi iřídka kým i dosahuje při
podobných akoulkách Den před
louio ikoulkou graduoval idejftl
lékárnickou kollfl kde meii 11
studujícími byt druhý alskav cti
kov arada ue procent Utaiuiu
itm mladému krajanu k eho tkvě'
limu úspěchu jikol I jeho rodičům
přejsme radost navl avymUiuem
HIMIMa
1)I'II ('!! í! I
VíflKl llllttyill Jllí IlIlMlttjf
11100 pil poi-oiln IKI) v lim woi
pluilclirttilli l mohu (!0 pinktleluiii
porodní Imlilfíi 11 mj lipu oclportifflti
11 n KrtklmlA vinut nf svil luiíono!
pt Josefu Šloirrovou
H:U Jižní li ul„ proti knttiilrMiim
koitulu klnnt pil uitiin iloMl Ut
Mm piTuilu ml lu nnJliipM prť'l
vímovmIii Jultoii jmi lu iitiku5n
iiřjM a uvolni uliorii itplno Kiniht
ponulul IMIm vtiovKtl mfiAu
Marto T'inřoii
M'Jd Wlllliim Ht OmhU
Upozorněni ct krajanům!
Nlžrpsaný uvádí ct krajanům
ve snámoil lo cUvřrl úřadovnu
tvou na ib a Wi!am ul 1 KIpš
pti(má objednávky na dodávku
uhlí všeho druhu Tvulé ulil! pro
dává tunu sa 11039 a krajané
uíltil dolte kdyl si e nvčai uti
jednají neboť cnu jtho v Inku
vstoupne Vjbuiuou 4
spiavvdlivou válm satuhi
a— Jan Hvuboda