Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 16, 1905, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -au
2?
cl
i
13
& Z ióřátelskVch kruhů P4
AUIIJ Neb 7 trpná — Cl
redakce! lest lomu jil hezky Jlou
ho co jtem neptal Jo milého moft
'4V poněvadž zde máma
bilní Žne a tudíž rolníci míjí pilno
Ni viech stranách ozývá le hřmot
lacích strojů jez napořád koní to
vlnici se moře zlitých klatá uro
di vyžaduje péci rolníka 1 mnoho
namáhavé" práce tudíž již 2 toho
zřejmo la každý když se přiblíží
toužebné očekávaný čas ten snaž
fcejej využitkovatí až do posledního
okamžiku Co se týká drobného
obilí jeet úroda tohoto bohatá
obzvláltě plenice lest dobré jako
iti Kukuřice se nalézá ve stavu
normálním rychli poknCujo ve
vzrostu plíznivá povétroott jett
nápomocnou k zdárnému její vý
voji tak že nelze pochybovat!
dobré aklizni téže
Milicionáři není mým ánryslem
psáti jenom o ťí rode neboť kdyby
chom ku př viichnl pojednávali
aneb dokonce ptali dopity o jed
nom předmětu vypadalo by to
bledě My víme že zahrada 1 jed
oo kvítko v ní nejménfi oku laho
dí Musíme pojednávali o různých
theoriích 1 soažiti ae podali pravý
názor o pravém přcdmřtu vždyť
máme dotti látky 1 materiálu
disposici 1 nemusíme tudíž vytí
tm ii m ě
nu zaaoe remamy 1012 tahali po
nějaké zbrani jak bychom zhano
bili Cest svého druha jelikož prav
du bychom mohli piáti vždy
Pojedná li se vlak o ní někde ob
iíroeji spůsobí nepříjemnosti
Stavba mlýna pokračuje rychle
Zvenčí již bude co neyidřt hotova
též umísťováním atrojů na pa
tfičné jich místo se již zapotalo
Nevezme to již dlouho že mlýn
tento započne svou Činnosti jsme
přesvědčeni že každý bude více
než spokojen 1 jeho výrobky
Jak ten čas rychle ubíhál Již
záhy naskytne se nám vzácná pří
ležitost spatřiti opit slovanské
shromáždění 1 sice v neděli dne
3 září 1005 Iiude to něco velko
lepého 1 významáého Zdcjtl fiád
Havlíček Borovský ZČDj otevře
v den ten okázalým ilivnottním
ipůtobem svou novou spolkovou
slfl Krajaoé přijďte všichni vy
znání jakéhokoliv budou na váa
Čekati břatříi náručí otevřenou 1
stisknou bratrsky vaii pravici
Přijdte ať poznáme lak v míru
by blaze bylo být! Slovanem
NechťkažJá atopi neaváru prchne
t hrudí nafiich jako zora prchá
před žhavým jitrem a pěstujme o
pravdu to přikázání látky: "Miluj
bratra svého 1 pak budet pravým
křesťanem!' My musíme vcleti
jednou svým citům jako kdysi
mocný Perun velel hromu svému
Zábava pořádaná p JDonátem
dno 5 srpna vydařila ae známe
nitě Není také divu Pan Dynát
za svého zJe pobytu sítka! si
mnoho přátel a tě&l se přízni svých
krajanů Hosté ae bavili výborně
al poidě do noci A což ty párky
zamilovaných! Ne! mnohý si pře
ce len odoetl kol 1 jiný zate iár
ve svém irdcčku jet nedotáhlo
po Čem nejvíce toužilo Nu bů
žek látky nemůže přece vždy a
každému vyhovět Utude otude
jak jti mnohým nrptíinivýl Co
jedněm Životem růže nejal jiným
ae tak trpce odménujell dal lid
stvo mi v tib chovat jelti důvě
ru kdyi noohý ttált se mutl
chviil poj Kil tvých ádefůř! S
přátelským poidravím
Jot (loutka
MUNIWN Kat f trpná
Ct led! Mutlm late oanámit I
tttámt dotti mokré počatí O vodu
tudlt není nouie ale to Je také
co nám je tady ? Kantátu
dovoleno pít Proto tím více pře
kvapen jest ksždý kdo má příle
lítost po Kansasu cestovat Já 1
len Sajp 1 Joseí Plachý vyjdi
jsme dne 37 Července tohoto
roku podívat se na ten západ
kansaský kterýž jest prohlášen za
veliký suchopar My vlak musím
tvrdit opak toho neboť na četlo
z Munden až do Jennings jíme
ehlcdali že není velikého rozdílu
v úrodě ledi toho Že dál? 01 zá
pad mají více plenice Když jt mt
přijeli do Jenningt čekali tam jil
ni nás páni bratři Prank 1 jouí
PetráČkové Naložili jíme tedy
svá zavazadla a upozornili Jíme
pány Petráčky žo jtrne už jako
hotovi vydat se 01 cestu liyla
nám dána odpověď abychom jen
počkali le i oni budou nakládat
Čekali jíme tedy a hle jak oás
překvapilo když jsme vidÉli kou
let sudy 1 tím ovocem jež so v
Ksnsasu nepěstuje a proto musí
býti vie dováženo z východu Když
bylo vše v pořádku naloženo dán
pokyn k odjezdu Jeli jtrne asi il4
míle jihozápadně 1 povoz zattavil
liylo nám sdělenožo tady ostane
me uyio to obydli p Praoty Pe
tráčki a tu čekalo na nás překva-
pení druhé Uylo nám totiž doma
povídáno že tam přijdeme do do
mu který sám sebou rotte totiž
do drfláku a my pojednou stojí'
me před kráiným stavením jehož
stavba stála alespoň tři tisíci dol
larůl Jdeme dovnitř a i tu bylo
vie pečlivé zařízenoba ani varha
ny nescházely Když jsme si vln
prohlédli byli jsme voláni k veío-
ří a tu čekalo na nás opět nové
překvapení Mélať pí PetráČková
nachystáno tolik výborně uprave
ných krmí Že pod nimi iž stůl
prohýbal Pan Petráček měl zase
práci tím ovocem tsk že náile
dovála rána za ránou ale rány ty
působeny byly pouze "špuntem"
Netřeba snad ani podotýkat že
jsme se bavili výborně aždo boží
ho rána Pokrsčování příitě ne
mám právě Času na psaní
Anton Stránský
HLLSWOKTií Kas (srpna
Milený "Pokroku"! Moje vypra
vování dospělo aŽ k tomu když
jaem se atal praktikantem při my
alivosti Fořt můj představený
ucházel se o moji sestru a chtěl ji
také pojmouti za manželku Tehdy
každý vrchnostenský úředník mu-
bel míti povolení k sfiatku od mi-
lottivé avé vrchnosti a proto také
00 zadal pítemnížádost tvou oněm
třem kráskám byl ale se svou žá
dostí odmrltěn ježto prý ony ne
dovolí nikomu vcítí si za choť ně
kterou ze svého panství Že prý
by se pak dělaly v lese různé par
tyky Pomysliv tí že snad nttní
Žádott bude lépe fičlnkovit zajel
ai do Prahy aby je poprotil o do
volení Ale ony ho tase odmrlti
lyt při čemž křivobuhá Koloř pr
sksla prý jako kocour křivíc ústa
a! po ucho le prý může zůstat
svobodný le ony jtou také svo
bodný a že to mutl vjdržet To
ale neřekla fe jo nikdo nehet
Střílí vlak přálo letnímu a mé
sestře Uyl vyptán konkurs 11 a ob
tateol riilita nadletnlho pod 1'elll
Uhráchletol sedal ti tál ládoit
míiloto obdržel a mohl je ihned
oiMoupiii Zaťal okamžitě výpo
viď milostivým putnám podo-
tknutím Jeta mltlo bude il vy
tlthováa Nyní jil nebylo překá-
ky k ifiatku a novomanželé ili
hovili se si tulila na tvé mtilo da
Uher Já rttlt jli nimi ale moje
matka oechllli to dovolit po ně
vadl (tem byl jil poiltdnl Vyvu
I (tem il pik ttmetlo jiné 1 tlce pe
kařtké Uyl jttm jenům dva toky 1
ni učení Tehdy byly jetti cechy
a když nastoupil učtfl musel být
přijat do cechu ztíež mu bylo
zaplnili 30 zl do cechovní pokla
dny Když pak vytli lhůtí jeho
učení dotta) za vyučenou a za to
mu nu I opět zaplatili 20 zl Když
pik chtll dělat prosbemutel být
mittrem což stálo 30 zl Pak mu
sel jcllě plstit žívnottenskou čěfi
tak zv "Kvtru kterýž lll pro
pekaře ročně 6 zl 1 přirážek bylo
ježto jednou tolik Od mého učení
dal (t itrychů plenice (Sirých neb
korec jeti dva a půl bulle čili ly
Ib ) Plenice tehdy platila 13 zl
ttrych tedy učení mě stálo 90 zl
Když pak byl plíjírnáii za roíttra
mutcl každý provésii jeltě nějaký
mistrovský kul Každý od svého
řemesla musel ncco předttivit a
vlak oni vždy na výrobku jeho
nalezli nějakou chybu a tu byla
mu uložena pokuta obyčejné mu
sel zaplatit! vědro piva á Jtem
jim' udělal rohlík jak byli pec
dlouhá 1 přinesl jtem jim ho do
hostince ns rameně Tam se ale
už ni mě pilo Pik si ksždý kdo
byl přítomen krájel z mého rohlí
ku 1 já zi to byl jeftte plísněn od
hottioikého že prý fe hoslé Daje
dli rohlíku 1 jaternic Že riu zby
ly Než musím 10 vrátit zpět Když
jtem li mučil tolik le jem už
umel po pekařská snítt housku
poznal jsem fe se tam už ničemu
více nenaučím Měl jsem se učit
jeítě půl roku a tu žádal jsem
otce by promluvil mistrem dal
li by mně za vyučenou On k tomu
volil jestli prý mu otec dá itltě
dva strychy plenice Otec na ina
žnou mou žádost plenici mu dal
já dostil ca vyučenou
Stále mni jen vrtalo hlavou
kdybych už tik byl za sestrou v
Uhrách a tské jsern se hned při
pravoval navindr Piogl sm zdi
díl po bntrudřevěoý nové mody
vypiial jako kufřík a vieobecné
se nazýval bouřka a k němu polí
díl jsem li dvě klandy a politář
pod záda Dal jsem li ho znovu
netřít a bouřka byla jako nová
Zkusil jsem jak mně bude sluiet
ale matka moje dala ae ihned do
pláče jakmile is na bouřku podí
vala Pracovní knížku jtem ob
držel a též I povolení ni dvě léta
poněvadž mně bylo teprve 15 let
Do Uher uce povolení nedávili
ale ji se tam dostal přec Jeden
již starý vandrák mi poradil
_i a tra i # 1 a
nyen set ao juince a outuu ze se
pak inadno dostanu po Dunaji do
Vídně a rovněž 1 do Uher těmi
co plaví dříví po řece Popaal mi
též dobře ceatu do Lince Jistý
liéiáč nál přítel byl portýrem
"landhausu v Linci a já jtem mu
měl doručili psaní od jeho seitry
Hozloučiv se 1 obdržev mateřské
požehnání a přání na cestu by se
mně nic zlého nepřihodilo rázo
val jsem spokojeně do neznámých
krajů Za Mýtem potkal jtem dva
vandráky kteříž mě zattavili
pravilii "Dejjarnlkuna kořalku!''
(Takový nováček nazýván byl jar
nik) Měl jtem v kapce pár krej
carů a ty jtem jim dal a řekl jim
le více nemám Oni ale počali ho
1 t 1
iemi oomuarjovat udoiiqu mou
bouřku a vzdor mým prosbám
spůtobili jí mnoho modřin Po
hrdinství tom lehli si pod strom
Jdu dále 1 tu vidím le proti mně
přicházejí jiní tři Ti ite byii hod
oi neboť se mě tázali co že mám
tak otlučenou bouřku já jim vy
právfl co se ml přihodilo 1 tu se
ihned sebrali a lli ni ony dva ilé
viudráky a bombardovali ute je
jích aáda Já pak bouřku sundal a
na každou tu ránu naplil a uhlí
kem ji namasti — Podruhé dálo
Zatýlám vám předplatné od nové
ho čtenáře p V Jindry 1 Kila
wotlh Kant Poidrav vluuil
Jos Skalický
lUmtiuMu "TvMotiUvť Turvk" uM
tu ItltA iifiloutlli NMlíltt iftliUm
Um t) tf'4Ui
PRO TOHO HEJMLADŠÍHO fpX
VÉ TAK JAKO no ~DÍ DLČkA
Jet netoliko dobrým pro doupiSlé lidí
ale Jet nuzncíio mítl pro ůlti zdnobu
on pcmA
Hon
OKO
vMy nu ruc Urovnává jejich malé choroby — vyčlťuj rulu
dlckou vlhkoť a vyrMky — činí alliým a otužilým lělo Jcnt
to dokonalý domíUíí lk pro e chnii atlíí VyČliťujo krev za
jl6ťujJ niíKjňý a 'dravý oběh hlúí žaludek a vo!tínotl ožlvujo
JAtrait dav ledvinám Kprávný diod Není to lékárnicky Hk
ímt dodáván lidem pilino majltcloni
dr( nnn rAiiUNtv ii2-iu íiž itom Av„ ciiicaco ill
POMNÍKY
kulové 11 mramorové
Frank Novák
1413-15 SoIJth St„ Omaha Neb
(riuprilf HnUiiit i'rnhn)
Volký fckliiil křÍNftá pridn o mriihum Ifuptt
tl pomník v Omnm (In uAoi )! yMiIf
vdm v: mít contu
Kdykoliv potřehujete koWř kj o
hlii bhoI k vyJíílJ'!) objednejte s
JJ v oJvřtíí ifijřovní koní k povo%fl
Palaco SLablog
v n( ni:i(iuo mjM
roh 17 ti Ditvcíiport ul
KoMry Jtou vjliřívíny a proU
možno v nldi podnlknoiitl 1 th)kl vj
lt l'ovoy možno tl objednat! tó
telefonicky TKb S7 811
ťlldfille la na Pokrok
li Mdli (9 CuU Itjo
pouie
McJobHliiiiJií tfleilUke ( cclifl z Omaliy I venkova J hI
ElogitntnS zařízený HOSTINEC
um
Too XTovdlr &AM íž 15 u JíovvunI ul
VfUttnf KfiJKfiv "('nblnet" tldle na í!eiu Jdkož I nejlépe piva Irtbvo
vá N mUlttdň in pouze ta nejlpí vln Joiitrid likéry a výborná doutní
ky ('liutnv zAlíímck vid v lut tuna
ili- o n ojí) on plíxcn kranfi UtU
4 -♦-(-♦- ♦--♦-♦-♦H
JOM NOVAIC
1 1' liro
pro svého syna
líuplo mu za vodilo vanou ítirmu v uír iiom uatin
ntbo v Severním Platte údolí Není Židuých nezdařilých ťirod
na rolnických zavodňovaných pozemcích Víte kde můžeto
koupili rolnické pozemk) v krajině 0 deftti 7% $23 akr kde vy-plácr-jící
te droda jett rozhodně zijiíična rok od roku? Nevíte
Než nyní můžete koupili zavodňovaný pozemek a úplnou zá
sobou vody za tu cen-j dnes Krajina Itig Ilorn jett tak roz
sáhlá jako stát Massachusetts a jett budoucím státem jedno z
nrjvčtlích překvapení v rozvoji západu bude objeveno v něko
lika přídích letech v Dig Horo Uatin pro budoucí pokolení
ítrmerů a protpeklorů
llerhi ú7'im!Miidvlj Mfite dotaísyi ftřle pliy o IHjf llorni pozoi-ujle
on 11 krajinu a JťJÍ (tiivodrtovticl jHidiiiky Hruviiiivejtu roíuí vj?iioi úro
dy A fart-ui laiiiiiícli nynSJM ceimit KnvodAovaité farmy Kdy! e ih
uvídiMtti o rulndiiá JUUjtiS farmařeni ytl zuvu lilivání lawU-to 111 lil v
toni iíAJi'iu Kdo a Juk )fl4t( jMikoliMil iiíiIiihIu dulirýalt finem v t'lu
fťini Hcdiii ct tUío vynieiiovulcft pflcliA( mřiifl nit iiíiío bfi liyi při
iMiflttijtu k lomil n14 přlru'iiý přírftutfk urovnejte tento vísrintt idtyvn
{cUt vit (dmiťKiinuu roxUduiii novýcli rtdnickch HJiíenikft u nclniile
iicmiadno uliyto vypoí ítalt budutici kciih dolní rnrmy
AdreMwai
VAl'£Jflri"ICY
(Uniemi PuxiiMiijnr Aiteiit
Omalia 3iTob
SEVERO-NEMECKY LLOYD
Pmvldnhiá puMuyiil inrUvvlni ibtmv
iillmti kk Htivfuh ilmlrituluřt h y4tuitUtki iutvliilt tt t M duIMHm iuu utwtiniii
Vm llifUltliilii awluUmniT l'rttkfuitllrtMtU'ttti#t t'WulUNr k
11 kiiliitn x llultlmoro do llmncn od ICO uuiioru
Tť 'ill MJt 'hi )lnu tliiU liJaiMl t im'f ) Jlm II kJuu
VíN Jmmm eriH)( )'" !'' ' iiMnt mit uy iu
koj kjuHl m Mluť aliinii Mt#iltnil w li 'ri
iit iiiU-ř M'"IH Hrlnl Jltii
A SCIIUMACIIKU CU„ Na 7 iy Stí lUliimoie Md
11 UAUSKNIUS A Ct) 9 tVttoni M Chictgo lil
auU J]i tMu'l v tvmi