Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 16, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p
O KROK ZÁPADU
6t
úložen 1871~Ko6ifk XXXV V'aHA HKJUI YK BTÍIEDU DNK
_
Z AMEk Y $
10 ŠUPNA 1D0
ClSLO 3
í'
í
1
í
Z Wnhloftonu
Vi íw 1'linici ntfiylii nt vái
nl polkou na Nov i poltovnt fió
uhdtky M lit oad mlr dl A miniu
Jí K llinham mrtev-
Zprávy o stavu úrody za minulý
týden zní dle vládní povětrnostní
stanice následovní) Trxii a Oltla
homi zažily Velíc teplé počasí ač
velice cbladao bylo v severní části
Jezerního okriku e di kaliíoro
ftkém pobřeží jioak teplota bíbem
týdne končícího 7 arpna byla
vicobeco! příznivou Silné deltě
osvědčily i býti zhoubnými v
čáitecb Nebrssky Ksnisiu a Mis
aouri a také ve Flordě a Čáitech
Mississippi a£ v severní Alsbsmí
Georgíl 1 Ksrolioách a ve vělll
části středostkntickýth stálo
obioikém údolí a v Tenncssee délť
jeit nevyhnutelně třeba následky
ucbs stávají ae vážnými vc věllí
eáati Georgíe Délť jest také po
třebným oa eeveroím txhomeř
ském pobřeží V střední a západní
Čáiti kukuřičného páima a v
vitlí čáitietfsdoatlantických státA
kukuřici udržuja a ve výtečném
atavu ač potřebuje délť v ohío
akém údolí atav obilí toho
okriku onom Jeit vleobecně ilib
oým Mlácení zimní plenice jeit
f vetu části ikončcoo v blavoícb
plooičoícb atátech Tato práce
byli ovlem přerutena deiti v Kaa
asu itížnoiti oa ikodu mokrem
zpAsobenou pokračují docházet!
Částí Teoneaaee a itředostlaoti
ckýcb států Orání pro podzímn
rtbu jeit v plném proudu v jižní
Uttl středního úJolí Ač rez na
Jarní plenici více neb méně e ob
ievuje v Dakotácb a alabě v Neb-
raice lowl Mínneiotě zprávy
vleebny natnaCují že obilí to ne
utrpělo Žádnou značnou Ikodu
Sklizen" jeit témíř ikončeoa
Jowí v plném proudu ie v Neb
raice a jižních Čáitech Již Dakoty
t Minnesoty ale dotud oezapoča
v Severní Dakotě kde obilí to je
ve výtečném atavu a dlouhými
dobře naplněnými klatý V Ure
gonu V -dílech ae pokračuje ač
moolatví jeit mnohem menší než
jak ie očekávalo ve Waibingtonu
Jarot plenice dozrává a horké
vítry již jí nemohou ulkodíti Té
miř vlechny zprávy naivědčují že
dobrá úroda ovia byla zinkána
SklizeO téhož jeit ikoočena vyjma
nejeevernějlích okrsků kde valně
pokročila Davloa ukazuje po
teplení v Tenneaeee záp Severní
Karoliol aev Alabímí Mísiii-
aíppl Arkaniaiu Oklihomě a
Indiánském úterní aeverovýchod
ním Ttxaiu a Čáitech Louiiiaoy
alt vlude jinds v bavlníkovém
průbu rostlina ta ie zbortila O
řezu dochází zprávy témčř ze
vlech východních okrsků a také 1
Čáiti atředolbo a západního okr
C aku Bavlnový pilou a bavlnový
'A 'červ dllají značnou Ikodu v Ttxa-
iu západoí Loulsiaol ale ve
I atátu prvoé jmenovaném není jich
0 mooí°' Uavlna ae ibírá po jítnlm
'V Tciáiu 1 také v některých Hled
1 aalch okrei toho Hálu a aipočala
li ibíratl v jlinlch táních východ
nich okrikó Tabáku datilo a
vleobecně dobře ale potřebuj
Jélť a obdllául v Keotucky a il 1
oeíno ve Virginii Zprávy o úrod i
jablek jiuu aepřiiolvé lémtř
1 vlech okiikA Kde nedokončeni
bylo (Uláni eoa doděláno za ve
líce přiznivýtb podmínek
den poltmlitr Corlelyou před
vým odjezdem na prázdniny oa
řídil vydání nových poltovnfch
poukázek jet jak §u aoudf nebu
dou moci podvodníci pidělati
Odbor tento byl nemálo obtížo
ván podvodníky kteří zakoupivše
peuezni polt poukázky oa malé
obooiy jezvýlili a udali obchod
olkům po zavření poltovoích úřa
dA Ač přímou Ikodu ma( jen
ti k'ío poukázku takovou přijmou
eřto poštovní odbor více nevy
plili než na kolik byla vyitavcna
hylo preco naděláno mnoho oepř
mého vydání ipojeoáho 10 stíhá
ním řntícním odiouzením těchto
odvážných podvodoíkA Nové
peníiní poltovní poukázky budou
vydány jakmile nové plotny
oitatní přcdbtžné práce budou
hotovy
Mdioadmirál AodrewE KIien
hír ve výslužbě zemřel v Lake
Mahopac N Y ve atáří 73 let
Dyl členem aoudu jenž razhodo
val ve při Schleyově V roce 1847
Uenham jenž tehdy byl mladllm
Cleoem východoindické eikádry
byl zraněn při chycení japooikýc
námořních lupičů V roce 1851
byl v domácích vodách a v r 1833
učitelem na námořní akademii
kdy povýien 11 podkapitáoa a
1864 za velitele Héliem občanské
války podílel ae na blokádi v již
ním atlantickém oceánu a v zá
padni Čáati zálivu mexického
lúčaitoil ae bitev u Vort Hoyal
na několika líných místech liě
hem IpanČIiko americké války by
rozhodím o cenách zi zabavené
lodi v Savanoab
Vojín zabit střelou
Neopatrným zacházením 1 oitře
nabitým granátem zmařen Život
vojína kdežto jiní dva zranéni
smrtelné a tři tčŽce Neltlst
událo ie v táboře fedenáctéh
pluku spolkové péchoty v reservaci
irow Lretk roreit třicet mil vý
chodnfi od Chevenne Proetl
_ — J
vojín Charles Uutti od letniny G
byl při výbuchu třfpalcového ná
hoje usmrcen prostí vojíni Decker
rurgant od aetniny II L y li tak
zranini že asi zemřou Vojín
nalezli střelu v horách iž tam
před rokem ztratil třináctý dčlo
střelecký pluk a chtěli zaraziti
půlkami do zemí UutN udeří
pažbou do ní načež nastal hrozný
výbuch Liutta Decker a Furgan
vylelčli vyaoko do vzduchu Foln
ambulance dopravily % hor rsnčné
vojíny do Islay kde dáni na
zvláltní vlak a oj vezeni do Fort
Kussdl Kuce a nohy vojínů tich
v 9
:yiy hrozne potrhány
Hrozný Čin illeaé ženy
Minulý pátek nejspíše v návalu
okamžitého lllenství paní Krmní
Winstandleyová maolelka Che
nera vviostiouieye utopila osm
rokA starou dcerulku v koupelné
na to střelila avého mule a pak
sama spáchala eebevratdu poliv!
ksrbolovou kyielinu Wiostaodley
iyl střeleo do levé uriny kule
projela mu plícemi ale jest přece
tt ideje Ie se uzdraví Poilednl
tři týdny byl upojtáa horečkou
t)í"vfti na l6lko lakle ilav jeho
jř 1 y í Miě mrtohfrw ntbeipcč
11 # I i A t vw tli iiuliiiy M((
Wiostaodleyová pravila avé matce
ze uie obvyklého způsobu vykou
pá malou Kuth a vzala díta
aebou do koupelny jež byla od
ložnice manželovy oddilena jinou
ložnicí Dle vieho naplnila van-i
vodou vložila děvčátko do ní
držela je tak dlouho pod vodou
až velkerý Život z nti prchl
Hluk zápasu aipofl nebyl Žádný
lylán Pik vella do ložnice
tvého manžela a usadila ae na
okraj postele Hovořila chladni
jako vidy Jindy Mezi hovorem
položila ruce oa pna manželova a
tázala ae Jel kde má srdce Ks
volver achovala v záhybech avého
latu a pomalu pohybovala jej a
ie doital oa tělo manželovo Fak
vystřelila Winitaodley ač aláb
následkem horečky zápasil a ní
ona ie mu vyrvala a utekla do jiné
jizby Matka její upozorní na
hlukem přiběhla a vidíia už jen
ak dcera pije g lahvičky karbol
ku oblibující Fak vběhla zpět
do jizby avébo manžela vrhla ie
mu do náručí a v několika oka
mžicích akonala
Hrozná zkuienoit ic iíleocan
Jedioě ivé neobyčejné odvaze a
ouchapiitomooiti může děkovat
Mořili ilulae první aniitcnt meř
iké ivětlárny na atratíordakvxl
mělčínách za avAj Život Jediný
rpolečník jeho Juliua Coiter dru
bý hlídač na majáku vyiel aobě
oa pevninu kdež zpil ie tak že
něho propuklo zuřivé líieoitví
V tomto atavu napadl avého aou
druha jehož chtll usmrtili Jia
v oeuitiiém ' oebezpečf ' In by
mohl býti zavražděn a beze vl
příležitoiti ku apánktr byť i jen
na několik minut Jlulie výdrže
na ivém stanovisku po ledm dnů
a nocí nežli mu přiila pomoc 1
nelli mohi líleoce přemoci avá
zati Mělčina atratíordiká jeit v
zálivu long-iilaodikém aai upro
atřed ceity mezi tímto příitavem
a Dridgeportem jeai mlatem
věčně oeamělým neboť i lodě drž
ie od ní na velikou vzdálenost
Coster viděl vlude domělé oapřá
tele i ozbrojil ae břitvou a vyda
ie zk nimi na honbu Pak vza
kladivo a dláto a počal bourat
zeď majáku tvrdě že jaou jeho
nepřátelé ukryti pode zdí Ko
nečně mu napailo že by mohl
avětlo ahaioouti vylezl nahoru 1
počal obraceti skleněné čočky
řlulie a ním měl mnoho práce 1
několikráte jej ahodil ae echodA
Coiter pak ae na něho vrhnul 1
chtěl zabiti leho Byl aico oře
možeo aviak Hulae od té chvíle
neodvážil ae ani oa okamžik opu
titi ivětlo a nemaje žádných ko
munikačních prostředků ao bře
hem musel čioiii vlemoŽoé po
kud vrchní alrážce majáku G L
Rulind nevrátil ae ze avých prázd
nin který Iluleeovi pomohl Co
atera spoutali načež byl dopraven
do rort Jetíeraoo
Zhoubná eclierale
Žlutá zimnici ačkoliv boj proti
této itrallivé nákaze video lest
Qřidolky spolkovými llř( eo ne
ustále a řádí zuřivě po celém atátu
Louiiiaoě Mimo liné vyžádala
ai nákaza tato v oblť život arci
biskupa Chapelia Vzdor tomu
la úzkostlivě skrýval se a nevy
cbázel ani t domu by) zhoubnou
nemocí stllen a nebylo mu porno
ci Uyl stár 6 roky Nejvíce
případA vyskytuje ie oa velkých
cukeroteb plaotálích a ml ae sa
to Ie jil olé cuksrol pásmo jest
poatileoo Karanténa se tam
tllko vymáhá neboť Postižení
jsou samí Italové kteří ztrác
hned hlavu přebíhali z místa na
místo a tak nákazu rozuálejl Na
pliotáli Kcierve oejvřt&í ve státu
objevilo ae minulý čtvrtek jede
náct případA zimníce Fravidlem
jest líce že lidé erůftou jeden po
druhém ale tají ie to a teprve
kdyl je Jich mnoho posle ie o
tom zpráva zdravotnímu úřadu
Froto ae hlásí tolik případA
ua edoou Italové utíkají 1 New
Orleaoiu vzdor vlí úřední opatr
nosti a hlásí aeo práci na plantá
tich kótt 1 v nyne ií době pilno
a inadno ae jim zimfciioání do
itane upatfeni proti tomu ie
těžko provádějí Na kvŽdé pian
táži dovídají ae zdravotní úředníci
že hned jak ae nákazt objevila
opětně mnoho lidí odtamtud ute
klo Jdoa dále a přenáií nemoc
jinam Ve měatě New Orleaniu
propuká nemoc etále víc a více
ne místech kde dotud nebylo po
ní památky Vyhlídky jsou velice
imutné a vyslovuji ae obavy před
následky velice vážnými V pátek
stlien byl žlutou zimnicí ] D
Derry výpomocný námořní lékař
Dyl dopraven do nemocnice kde
bude léčen Fřípad jeho vlak
nevzbuzuje Žádných obav Jest
Texinem aviak v poilední době
uiidlen byl v New Yorku By
Jeden 1 prvních lékařů kteří ode
brali ae do New Orleaniu bojovali
proti žluté zimnici Dr Derry
trpěl záchvatem ilabsf žluté zimní
ce před několika roky v Galve
stonu a později prodělal kampaň"
na Kubě aniž by onemocněl
Vzdor tomu že počet nových pří
padA denně ae zvyluje vrchn
lékař White jest úplně spokojen
ie situací neboť lékaři nahlížej
nutnost společné práce a ním
oznamuji ihoed katdý třeba en
podezřelý případ který se jim
prakii naskytne Na sto lidí za
městnáno bylo deiioíikováuím do
lejll CAti meu Každá jizba ve
vlech domech podrobena byla
jednomu způsobu desinfekce
celá půda bude opet a opet po
kryti dokud moskyti nezmizí
Obroviké množství síry bylo př
práci této spotřebováno
Až do včerejšího dne počet
obětí stížených žlutou zimnicí
oboáiel I1031 a 171 zemřelých
Nová bitevní loď
Spolková novi bitevní loď
"Kansae" byla v aobotu krátce
před polednem apuštěna na vodu
v loděnici New York Shipbuildiog
Co v South Camden Slečna
Anna Hochova z Topeky dcera
g neměře Hocha pokřtila novou
vá ečnou loď jménem Rodiče
jeií a mladší dcerou a celá řada
prominentních osob súčastnili se
ilavnoitnfch obřadů "Kaosas'
lest v pravém alova smyslu moc
nou lodí válečnou majíc anoanosti
1 6000 tun — pravá to plovoucí
pevnost Kýl její položen byl 10
února iqoí: rvchloit ieií určena
eitnaiS utlA za hodinu Vý
zbroj její akládati ao bude ze Čtyř
tapalcových osmi 8pilcových
dvanácti 7pakových dít Daterie
druhé třídy aestávati bude z dva
ceti jpalcových rychlopalných díl:
dvanácti aliberoich polosamočio-
ných lest ilibernlch samočinných
dvou ilibernlch polosamočinných
tři jpalcových polních dvou atro
ových děl o 30 kalibrech a lešti
automatických díl jokalibernlch
by nái tik
Nitfávi ničeho co
uchvátilo jako revmatiirnua v letí
1414 mučící boleni jutě bývijl
vyhojeny použitím St Jakoba Gel
nejleplím to lékem
Dolivar 8 arpna
Konečně ie inid naíe míito
Dolivar dočká nového "court hou
su" Jak je vidět dopadlo to při
volbě 3 t m pro Dolivar dosti
dobře neboť obdrželo 33 hlasy
nad potfebnou vétlinou Ovlem
že to není mnohému vhod ale
jaká pomoc větlina má právo a
bašta! Toť ae ví že budeme za
oněch padesát tiaícoveli něco
chtít mít jak ae říká "čupr íain"
a když povážíme že máme v o
křesni pokladně hezkých pár
floků tu to poplatníci lehko za
platí Hezké ba krámé jeit miisour
ké počaaí tak zrovna jako na
zakázku A korný? Té bude jako
dříví Klaiy jsou jako klacky a slá
ma že by mohl po ní do nebe lézt
Ostatní obilí je též dobré a tak je
vidět každého rolníka v té nej
lepSí náladě
Ve dnech 30 a 31 arpna a 1 a
3 září se bude v Dolivar pořá
dat! okresní výstava a tak budeme
mlti příležitost shlédnout! vle co
ie v Folk okresu pěstuje a rodí
Pročež ae přijďte podívat
Fakli to již musí být tedy so
budeme muset rozloučit s valím
zdejlím permistrem p L W
Dongrcsem Nemyilím vlak že
navždy neboť vím že do měsíce
jej máme jistojistí zpět On totiž
p Dongres vzal na aebe úkol
redaktora nově založeného listu
"Český Oklahoman" v Oklahoma
CítyOkli Přejeme mnoho zdarul
Škatule Ikatule loupejte sel
Ceaké číslo Novodobých Dře-
vařA (M W A) konečně usku
tečněno a co nevidět bude uvedeno
Od 1 t m zde máme českého
klerka v 090bě p los Škardv
který jest zaměstnán 7 oděvním
obchodu firmy Vile & Co a po
něvadž jest Joseí mladík pořádný
doufám že ai dobude přízně jak u
zaměstnavatelů tak i u odkupníkA
Nás český kovář takhle tento
Fr Zahradník jménem koupil ai
ondyno dům a co nevidět ae bude
stěhovat do avého
Prozatím "Na zdarl''
J09 Dvořáček
Dobré časy
Se vlech stran Soustátí dochá
zejí potěšitelné zprávy Že úroda
bude jednou z největšícb a nejkrá
mějŠích a že následkem toho
zavládne vSeobecný blahobyt
dobré Časy pro každého Výmin
ku tvořili budoj jenom lidé ne
mocní a slabí leč by upravili ai
ústrojí tělesné Trinerovým Léči
vým Hořkým Vínem Ono tím
že účinkuje přímo na žaludek
učiní jej zvláště ailným takže
snadno velkeru potravu přijme a
apracuje Potrava půjde jak se
íká "k duhu" protože vytvoří se
z ni nová čistá krev která oživuje
celé tělo Svaly stanou ae tuhými
pružnými a silnými pleť obdrží
krásnou jemnost mysl ae vyjaanl
Není léku který by tik znamenití
ivotnt ailu svýlil jako Tnoerovo
Léčivé Holké Víno Ve vlech
chorobách Žaludku dá' rychlou
úlevu a briké vyléčení jakol i ve
vlech chorobách a uečisté nebo
ilabé krve pocházejících 1'otor
abyste koupili pravé Triocrovo
Léčivé Hořké Vino Vlékltnkh
01 Triofř 709 So Ashlaud Av
Ckicago lt Míjte v létě doma
rinerovu Anueliku Hůlkou bvite
letul choroby hued luuhtt lícili