Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 09, 1905, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦1 úterý ta pomoc! slldných pso ajtu nímž Hayden Hron itaví dť
~VI Ha -Míl
_ _ §1 mrtvola Jeho Monccnt naiezai partmentni oucnoo Jiayuen mos
1'ftllMIÍ SIÍ ihned řádná Česká
dívka k vaření a vykonávání prací
domácích Práce atálá a plat do
vbrý Ulast se u Mra Mátl Cla
GoG jiiol 13 ub oahote
a —
j 1 ilt n U í) o nnpaue yiiiniwu o 1
' i dva Jcat jich třeba ihned Dobrý
i nlit a Dráče po celý rok Adreau
í sdijí ochotné administrace I'ok
yZáftdu Omaha Neb 52x3
' vt ťftlJMK SE řádný dospělý
: chlapec oa učeni se pekařství a
' V neb třebas i po vyučeni Hlaste
e u o AVafiáka č 1238 liž 13
jul Omaha x
I — Krajany naSe potWÍ zajisté
noho českého expressáka více
ťaa limil M Dobrý bydlící v č
1127 iiž ix ul stčhuje nábytek
i í obstarává velkeru dopravu zava-
K V zadel a vůbec koná vfcco do obo
' ru toho apadá dobře správně a za
Vrceny přiměřené Pan Dobrý poří
dil si dva povozy z nichž jeden
Utojí před holdem Praha na rohu
13 a WíJliam ul druhý pak na
' rohu 16 a William ul Úřadovna
' 'íeho nalézá se prozatím v hotelu
Praha Tel A1814 Doporučuje
me vřele p Dobrého tfiem našim
krajanům
i
1
— Předminulé ňterý večer od
Ibúvána bvlt okresní konvence
Strany sociální v níž četní řečníci
rt i I í rlííiln titnn n rif v A
' vtolbách přijatý poslední legiala
urou ježto prý účelem jeho jest
y joztrhání strany sociální a zabrá
fflfcnf aby atraua ta nemohla ai
V } posiaviti lístek propříltf podzimní
& r volbv '1 Zároveň zvolen byl výbor
t kterýž má ihned zahájili soudní
r j 1 tut 1 1
jednaní onieune osiavoosu zaou
toho a jenž má zároveň" domáhati
'se soudního rozkazu jímž by byl
nlirn( klcrk Drexel donucen dáti
V-ociilQÍ kandidáty na lístek voleb
ní Konečně byl jmenován tento
V lístek: C W Adair za okresního
klerka W G M Jacobon za
okresního pokladníka E C Mor
row za okr fierífa J V Lewia ze
South Omahy za okr koronera
W C Hodgsrs z Waterloo za okr
V měřiče I A Bowen ze boUmahy
za okr soudce pí Parker Con-
í lditová z Omahy za okr Skoldo-
l t zotcc Edward Whalen za pohcej
( nino souace pro umanu 1 1
1 Ulili ťvn - - ww-
MOmahu Když v8ak ve středu ráno
Parker S Condit a C W Adair
oředseda a tajemník okresní kon
věnce dostavili se k okresnímu
OrrKťlovi ahv ho DOládali
í b zanesení okresních tiuvržeocu
iťMřel [JřrXtí žádosti
i pMwtp-#"f - — -r
ť 1 Itiicli vvhoěti iežio prý při jme
h 1 nování navrlencú nebylo vyhověno
I iioiimlnkáiii stávajících zákonů
"J ff Výbor strany sociální bude se do
mUiati práva cestou wouJnt a při
činí se zejména o to aby Dodgeftv
zákon prohláften byl z neúnavní
Národní sociln[ vyber ptupei
1 mlMnín-u výberu oa vedení pře
— Čírnoch Wiliiam Miles kte
Iríi minul líden írauil břitvou
ipřed Csmbridgo lioteljm Harry li
áiMcGechiaa předveden byl minu
II" J ou střt-dii ráno před policejního
f f soudetí Herku aby se zodpovídal
II z svého zločinu Než Miles se
V vzdal předběžného výslechu a
ViiAJca jej odkáial pod zárukou
I tunnnn k UlliriKIQimu iuuuu
ČeiuocU ital obvinia x vraždy
druhého stupufi
U - Předmioulý pátek odjel
řjmslikí právník liaac H Aa
árrwido OdarCretk v(Usi okre
iim 4 til IilLnuArit
i dol Týl den po vtčtři vylel al
rn lov veverek pouti leteiuicoun
tiitl a od é doby nebyl k nale?
ol lyo po nim pilně pátrána v
lili v nandélt i t
předminulé úterý asi v 8 bod i a v
čer v řece Plsltn u Cedar Crvek
John Daviscm Ve středu fáoo
odbýval korooer Henry U(th nad
mrtvolou mkvest a oált poroty
zněl Že Andrewa přiSci a Život u
tonutím spadnuv nrfifistnou uá-
hodou do řeky Platte Tělesné po
zůstatky Andrewsovy převezeny
byly ve středu do Omahy a v pátek
odpoledne pohřbeny oa hřbitově
Provpect líill — Aodrewi byl 3G
roků stár provozoval prakci prá
vnickou a zůstavil po sobě man
želku a iGIctého ayna
Ve středu večer slavili stáři-
čti manželé John iíoye-ovi zlatou
veselku v obydlí syna svého rad
n(hn Fred i love v č 2008 Oak
" — — -
ul čtyřicet pět členů rodiny ze
17 bvlo přítomno vzácné této slav-
nosti Vystrojena byla bohatá
hostina a starouikové obdařeni
byli četnými dary každé pak z
osmi dětí Žijících dalo rodičům
ivtfm zlatý desetidollar Manželé
llove-oví slavili sfiatek svůj
Londýně v Anglii a do bpojených
Států se přistěhovali dne 11 bfe
zna 1860 Nedlouho potom při
stěhovali se do Omahy a zde ae
trvale usadili Syn jejich radn
Fred llove má za manželku
Čelku
— Jednoroční dítko bylo by
bezmála zavinilo"zhoubný požár v
obydlí llarria unssicka č 1105
již 13 ul minulou středu ráno
Grissick vstal ve 4:45 hod ráno
abv uookoiil plačící dítko Kozsvl
tiv lamou posadil dítko do vysoká
židle stojící u stolu a zrovna před
samou lampou a al 6e mu připra
vovati láhev mléka Mezí tím sra
žilo dítko lampu ae stolu a plame
ny v okamžiku zachvátily lůžko
na němž ležela pl Grtssicková
lcdioě duchapřítomnosti p Gris
sicka lze děkovali že matka i robě
unittly beze vlí pohromy Dostaví
vfií se požární odbor ubaaíl plame
ny dříve než natropily značněji
Škody
— Omaha Casket Co jejIŽ to
várna na a Grace ul zničena
bvla cyklonem v měsíci květnu
postaví novou továrnu na 17
Izard ul nákladem $40000 Nová
budova bude o třech poschodích 1
baaementem a postavena bude t ci
htl Zaměstnáno v ní b jde 18 až
20 mužů o polovic více než nyní
Ku stavbě má býtí přikročeno 1
září
— Předminulé úterý večer píi
Sel k zmrzačení blíže Florence
aaletý Robert W Collins z Lima
O Při pokusu vyskočili na ná
kladní vlak spadl pod vlak pF
čemž mu rozdrcena byla levá ruka
mimo to zraněn hjl na hlavě
liyl dopraven do Clarkson nemoc
nice kdež mu byla ruka pod lok
tem odůata Collios jel na žně
Sioux City
— Opětně naskytne se kraja
nům nafiitn strávit! příjemný den
ve volné přírodě Tentokráte sna
livý Katolický Sokol uspořádá v
neděli dne 20 srpna výlet do
Pla'tsmouth kdež v krásném stin
ném háji bude o velkeré pohod
ct obecenstva náležitě postaráno
Jelikož toto Jest prvý výlet Katol
Sokola lze se nadít! veliké ná
vltivy českého obecenstva Jízdné
bude značně sníženo tak te nikdo
nemusí se obávali velkých výloh
-— I L lirandeia a Synové o
snánitli měaiulete budou na něm
domáhati náhrady za Ikodu li
utrpěnou jakož i za íko Juktt rotí
v budoucnosti iestě utrpí na ebo
m
{( naléiajíclm se v basemcotu ob'
chodai jejlctt budovy na if a
Doutnat ul ua 1 srpna sa
prudkého deltl aatopila voda ba
semeni llostou Horu 1 mstitel
tvrdí ie se tak stalo uáitedkem
toho le místo dovolilo llavdmi
Uros vytrhat! chodník a vykopali
tem oa Pouglst ul naproti lotu
musili sloŽíti rámku v obnosu
toooo abv iřiřsto chtinfmo bylo
před každou Žalobou ua odlkod
něnou tu nepochybní majitelé
JJoston Storu budou se domáhati
záruky té
— Smíleoý obchod Johna Paa
m ě M Ě a
a ve Florence navštíven lvi
minulou atředu v noci lupiči kt
ž vnikli do obchgdu otvorem e ž
vyvrtali v podlaze Nitroiflyceri
nem vyrazili dvéře pokladnyavlak
málo hotových peněz ukořistili
Sebravše dvojci hodinky a několik
medailí získaných Paulem ve
střeleckých zápasech zmizeli
Lupiči prý přijeli do Florence t
Omahy
— Ve čtvrtek v noci ulehčil
neznámý dosud dobrodinec ]
Duchatkovi z Nw Yorku o llio
Duchatka probudil i v pátek čas
ně ráno ve vysoké trávě za návÉIť
ní tabulí a když shledal že peníze
eho zmizely oznámil ztrátu svou
policii a udal Že bydlí v £ 109
21 ul v South Omaze
— John Steel generální jtd
natel Northwestern Mutual Lila
Insurance Co vyplatil ve čtvrtek
pí Eduard W Nashové $113033
bona různé pojistné i a dívídea
damí jež měl zesnulý její manžel
v oné společností Jest to oejvětlí
pojistka oa život Jaká kdy v Ne-p
rasce vyplacena byla kteroukoliv
společností
— Doba vvlctu zdel Sooieoé
pěvecké odbory Kádů Slovan a
El Přemyslovna ZČUJ pěv
odborem Těl Jed Sokol pořá
dají pH5tl nedělí 13 srpna v
Military parku u Denson přá
telský výlet při němž provedou
zmíněné odbory' hojný pevný
program Pro dalii pobaveni ú
činkovati bude Kořisků v orachestr
Očekává ae Se lak bratří a sestrv
zdejších fádů ZCUJ tak I vlichnl
příznivci ieiích v ho nostl se do
staví Park sám jest příhodný
tím že pouliční dráha jedoucí po
11 ulici každého doveze ku aa
mému vchodu parku Vstupué
pro pána dámou jest jen 25c
Za spojené pěvce zve výbor
— OmažskéSokolkvuipofádají
taneční zábavu v Sokolovně v so
botu dne 2 září Vstupné pouze
2c osoba Každý lest uctivě
zván 2tí
— Čilé naSe Sokoikv uspfádaj
pro četné své přátele a příznivce
pěknou taneční zábavu v Soko
lovně dne 2 září Zábavní výbor
pečlivě se atará iiž od nynějška
aby připravil milým hostům svým
zábavu v každém ohledu dpko
oalou jak jest cbvalným jeho
zvykem Připravte se na sobotu
2 září
— Minulou sobotu večer uspo
řádal český hostioský Joe Wssko
na 13 a Dominion ul na oslavu
šťastného nivrstu dcery ivé
Chicaga pro aousedy své a pfá
tele sousedský večírek Před půl
nocí když ae účastníci nejlépe
bavilivrazili do taneční místnosti
policistéi hotlaského p Wasko
zatkli a děvčatům nařídili aby II
hezky doma Pan Wasko dopraven
bvl policejní stanici a vznesena oa
něj žaloba ie vydržuje neřeitný
dům Když vlak v pondělí ráno
předveden byl p Wasko před po
licrjnllio soudce Herku a vyllčl1
tomuto sa Jakým účelem lanečn
zábava ona byla potádáoahyl beie
všeho propuMen
— Na xdejll hlavni polil na
létali se náiledu ícl dopisy se
zdánlivě Jmény Českým) ei pro
neúplné adresy nemohly být Uoru
čeny Při lilásvnl se O nl udcjtfi
le byly oná:neiiy miuulý flvrtcki
Mulskét Itartol M llradiky M
Kosa J — Jeuiká: llarlol A At
Kamarád A Štípán Mra 11
— fvád Dobromila a Palacký
ZČIll uspalá lili sroličeittkitu
ptáleUkou lábivu v sobotu dne
2) pálí Ibavnl výbor npuča
)il 1 předběžnými pracetul
Nojlopňí IIOHTINEO v mčstó vlastní
4ti Ho JSfli m PII AQ II CTII I CD roU
()mtm blIflUl Ul O I ILLaCIlf í Wwtr
Má fa iklwdá nM SmpifUtuni a AwuktA
Vnfnf Huttif Um s'l nhfn JIf4l píra Ubv'ivl iM
Clmtflý úktmk Ai fm w OUnhUn norni Telefon A 'tm
i(mHiA v ttiÉiy i 1 nkia Um mWnh l&Aini alv mu iKtiiíxnimuitH
tm isí-mfi Au tnfutt i uihin zsutarítl u mriim mhimut V li Htll)rs
Ozti ii tri mf fa tiirt I n tIUávsAúní
Illubohýii iUtoiii UHřtú MHmuin vn přátelĎMi a známým
triejilvou zvM U m)vn munM tAn a vakř
In 11 Nový
po óeim IrajKié ntmwl vyrván byl % uAmío fcruím mUvi v aolotu
ňnn 2') fervvttc 'h a v fíl?rý lu i trym xM)mn byl kalolkký
hřbitov v Huuth Omaze m íí'Jmtlio r)WMf ví tM známýcli—
Vttkhí zesnulý romi yl v Khufi kraj plňkf v íliách a 60 Ame
riky a nice ňo Omaiiy pílMhoval m ruinou YuuyUá iv(mn roUy
Jei tttllvu vMnuurti naáívzáU arJ:nalíky vfttmi jižním Htfm
kollv ttvbmihetii v třiilné rio4 iéUt vyptmiitiH a iMmfrnf hn náí zmír
niti sřiaXIlí yvláAlní vřrM tiiUy t4t nálí!í vl ÍUuříkovi za fo
emni slova ťilcliy a vykonání ixftmíli nifuA(i v chrámu l'áé v
Václava et (ÍMníkfím Rálti Tábořil 4 UH UMh k nimuiánhf
zennulý náležel za vykonání ánmn ffU obřadů nimlUovirM v ůtuňovnA
hrobníka p Vr htirty fit vý borům ndňn 'l íborllt a Táboru Králov
akeh iMiXelr za artCanlnní prhfbu alarování krásných vřncnjakoí
i vfcm ostatním dárcům akvoslnýth vttnlt Naía ard!n4 díky ttf
paní (Jormanová za darování čtyř avteí HovuH d4kujm nriítni
fcnktmu pobrobiiíku p Kř Jandovi z vzorné vypravení pohřbu Na
konec dekujeme vroucní vm Um Utvtif draMlio znMho v době
nemoci Jeho navátívovalí a Jí k poaldnímu odlnku Jl doprovodili
Nechť Jsou iiJKMnl U tyto projavv přáMská nevymizí uíkdy % sáitnk
naí paniíti Jttté Jfldiiou vřelá diky vtem!
II A R II O HA NOVÝ
íruchlUt manltlka a dítky
Jitu Mlttlva a Jan Vahián Ivakří
Dorota 1'alilán a Jlarbora Aílnlva Ivakrové
fcouth Omaha Neb 1 srpna VM %
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i
I Skvělou $ zábavu
na oslavu 7letáho avého založení uspořádá
i Tábor ř1ynac 922 KrtlfovsKých Družek
JLv M-4 mtmm
v fini J V Kalpars na jíloí 13 il
I v oolootix dno' 3 z&Ýl 'OB
Výborná hudba bude účirkovstl
Začátek v 8 hodin večer Vstiipré osoba 25c
tv návlifivl zva v flcll Pořdtlaiicl vibor
tvX
První velkolepý Výlet
y uspořádá
Cf Ž Katolický Sokol f
A) ) v nedéll 20 Nrpna 1005
V
do UoIslin6'8 parRn t FlattsmoatbNBD
Vlak vyjede po Iiuglíngtoo dráze ve 12 hodin
v poledne Návrat v 10 hodin večer
2 —
Si Cena lÍHlku 0(5 Dítky oil 5 do 18 let Mc
'(Uí)'ťiioi0 (((ijiika Binpnq 011'flJI
'ÍÍUJIIH UIU IlOdf Ill8) MHOUfA WJtaa4l)l( IUÍJI V IUIUl oqasa rs
lon oiiioohím (ift 'ijí'(fii gaw oyi ym mlíí N
eziuio Mnos a -jn 'fj f Mt au
eoTaoo '-o 'eor
— (irocoták H UUvman v t
11)6 snv H ul oloupen byl ia
blllho dno o f n M hnitou středu
asi v 1 1)0 liod odpoledne plilel
da h obfhodu slulnl odřriý
mul a poildsl ol chodnlkaaby mu
ditvolll poulili trUlonu lUsemin
dav clsliwi své svolení vidálit le
na minutku do aadnl čául obcho
dii kdylia vcítil byl tUlurc jíl
pry a a nim imlirlo lároveR I73
s slsuvky v rrnUtm 1'ollcie jil
se m mátou tvou svtfildouU
sa ji pciiUtl plička poliphi
pekařský obchod
vtul
liud T Klrclnior
v tis 1504 William ul
Ktslsul uMd iMlo kdyla?lv '"
Joitiiajt nli u Kinliners liíl i!
A lity řetnv rUMtwá tnf iklaU
rukllky knbliy a fh kuW f" '
lAotil liil k "btlwvAnl
illitiA krJiuB m(
iitl
Ulil J KIlU HNřH