Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 09, 1905, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rirairlr4alrrir
Pl Z nřátelskvcti krutni £
JKWING Kaní 31 července
Ct redl Teď mime krásné poča
tí Jcit líce pravda ie jest tro
chu bláta ale my rolníci lí 3 toho
praoic oedélíme a ti obchodníci v
mhti také oe Oni též počítají
na dobrý obchod jako my rolníci
na dobrou ťírodu Letoi pak ae
můžeme radovati všichni Mime
dobrou vyhlídku na hojnou úrodu
Pšenice a kukuřice jsou vétiínou
pékné Pfieníce mi zrno dobré
jakou! a má přes váhu Nikteré
ovay byly krátké na lekání ale
mají též dobré zrno Seoa bude
též doat Teď ae pilně pokračuje
a oramm uost nam namoklo i
ka£dý si pochvaluje jak pékné ae
to oře S krajanským pozdravem
v&em milým spoluftcnářom a ipo-
luctenářkám trvám v úctě
Frank Soudek
MILLADOKK Wís ao čer
věnce — Ct redl Již dávno jsem
nečetl v tomto listě žádný Jopís z
naif České osady a proto musím
sám a£ nejsem rolník podati ve
reinosu neiatcou zprávu jak ae
nám zde vede Sena už zde budou
sklizena ječmeny a žita ae počí
nají sekat a všechno si stojí dobře
Také se musím zmínit že dva
muži už po tři měsíce probledi
van pozemky mezi Kudoiph a
Milladorc Wood Co Pozemky
prohlíželi pomocí skel ale nikdo
se nemohl dovědět co hledají
leprve ane 27 července jíme
zvěděli že hledali železnou rudu
a vynaíli ji podél Míli Crče ku
Pak fili ku každému majetníku po
zemku na němž dle jich mínění
železná ruda ce nalézá aby a ním
uzavřeli kupní smlouvu Za kaž
dých 40 akrů nabízejí pět tisíc
dollaru a pět akrů ponechávali
že na tom nebylo dosti Museli?
jsme zastat! ještě na večeři
i _ _ a mm m
zmrzlina a aort Kterýž lak se
pan Iítle chlubil sám pekl chat
naly nám znamenitě Též jsme
se tam setkali 1 jistou paní jejíž
jméno jsem zapomněla Havili
jsme se výborně až pozdě do nocí
načež jsme nastoupili 1 manžely
Hofmanovými zpáteční cetu do
jich útulného domova v Haveiock
Nechť přijmou obé vážené rodiny
oase srdečné díky za vse
a ř 0 m ta
uruny aen jeia jsem se synem
Lumírem do nim viem známého
a pohostinného města Wílber
Uývalý koosul p J J Langer če
kal již na nás na nádraží a pí
Langrovi jež jest výborná ku
chařka měla již připravený vý
tečný oběd Po obědě přiSla
pozváním dceruika p jiskry (pí
Jiskrová jest sestra pí iiospodiW
z VV ilber a pí K W Birtoíové
Omahy) Odpoledne měla jsem
čest seznámit! se a panem Uraie
rem a váženou jeho chotí s kte
rýmiž jsem se oanejvýi pobavila
Pan Urajer je zámožný rolník
zoámý co nejchvatněji po celém
vůkolí Slíbila jsem jim že se
nim té 5 podívám než cesty byly
zlé a pak jsem nestačila ani ve
Wílber na to pak jefitě na venku
Až zase podruhé — Večer náa pří
íla navštívit pí F Sabatová
dceruškou a bylo nám velmi milé
s nimi ae seznámení Druhý den
mne pí Langrová provedla mě
stem Učinily jsme několik ni
vltěv a aíce v nisledujícím pořád
ku: U pí Anny Jindrové která
náhodou nebyla doma ale druhý
den setly jame se 1 ní as pí Hyn
kovou z Chicaga u pí Jiskrové
pi 1 apirkove ez tez byla mimo
j _ f 11 n_ '
každému miemfk fcflUm Uhn aumí pi JV" "ovou zasiiniy
im„ w u„ n w P- Cb Šťastnou a pí Chaloup
kovou U manžela F J Sadil
kových byla naše poslední návfitě
va to odpoledne večer nak hrne
" v"
strávily na návštěvě pí Šestákové
a bavily ae u ní naneivýft srdečně
Ve čtvrtek byly jsme na hostině
u pí Jiskrové a večer byl koncert
pořádaný tamuími přísluinlky
methodistského kostela Dávali
operetku "The Merry Maida '
níž účinkovalo mnoho tamních
Českých ail jako mladý p Langer
jemuž jako "Commodoru to ná
ležitč slufielo dále pí Chaloup
Ková slečny Špirkova aSadílkova
a jeStě několik jiných slečen jichž
jména vsak jsem si nezapamato
vala Operetka byla pěkně po
dána a velice se všem líbila
V pátek hned časně z rina vy
rukovaly jsme opět na návštěvy
Chtěla jsem totiž v sobotu již jeti
domů a tu nebylo Času k maření
Navštívily jsme pí J K Mallajo
vou pi M Chaloupkovou a pí
Horečkou Pí Ii J Valikovou
nezastihly jsme doma neb odjela
na návštěvu do Melvin la Odpo
ledne s pí Langrovou a pí Seitá
kovou jely jsme na hřbitov kde
byl právě odbýván pohřeb malé
leerulky českého rolníka p Cvan
čary při němž řečnil p J A
Hospodský Také jsem měla čeit
seznámit! se s p Sifařlkctu a
jrho paní pl Heřmanovou a
vycházku svou jsme zakončily in
VÍlěvoU obydlí p lloipodikélio
odkud jsme ie nemohly ani vy
přivit neSoť nám p Hospodský
ukiil celé své hospodářství
obydlí
pooecbaji mu také jen pět akrC
'není-li však na pozemku Žádni
stavba tu těch pět akra nedosta
_ _ fk I M f M H M t
ne xxekteri se jiz uvolili Ze za
cenu nabídnutou pozemky své
prodají a těch je většina Někteří
však si myslí Že dostanou později
ještě více Na dvou místech za
čali už vrtat Pro íarmery v bllz
kém okolí bude to dobré když
bude vedle nich desti price Jak
se praví železni ruda nalézá ae
na pozemcích v rozměrech pěti
čtverečních mil Mezi těmi na
jichž pozemcích nalézají se ložiska
železné rudy jsou též tři krajané
a aice farmeři bratři Jechoutové a
Jos Pacourek majitel hostince a
Caraon Uallu To jest pro dne
šek vše příště více S pozdravem
starý váš zoámý
čmuchálek
OMAHA Neb dne i srpna
Ct redl Žádám vis za laskivé
přijmutí těchto několika řádků do
vašeho ct časopisu Dne 12
července vydala jsem se na dale
kou cestu totiž do Havelock
Neb kde se již nalézal můj syná
ček Lumír na obvyklé výroční své
návštěvě u rodiny p V Hofmana
Také ji byla jsem manžely Ho(
manovými vřele uvítána Neděle
nim za přátelského hovoru tak
utekla že jsme ji jit nemohli do
honit V pondělí jrme jeli jsouce
proviteni manžely lloímunovými
do Lincoln navštívil válenou ro
dinu p F J Fitla Dalo nám
to trochu namihanl nel jame ji
ualeili neb kdo zná paua Filla a
jeho choť v( aajUté le nejton Večer nis pak mile překvspily vi
lak velké postavy aby byli snadno leoé paničky jimi jit v minulém
k nalesení Nel konečné přece čísla I I vídala jsem povinný
se nám podařilo nalétli je a la svůj dík tuto jen připomínám
liraplci svou odmtoío! jtme byli ie příjemných chvil jel jsem v
laikavým přijeilm a skvělým po přátelském jich kruhu ulili vidy
hoillttlm Samo sebou ta roiumí budu vdcíuft vipomlaall
Chtěla Jsem jet domů v sobotu
ráno 0I nemehla jm se vypra
vit až odpoledne Za to dostalo
se mr" příležitostí omluvit! se váže
oým manželům frajerovým Ž rr
nabylo lze laskavého pozvání jic
k oivltěvě použiti Na nidraží
rrovizely nás rodina páně Lao
grova pí Jiskrová s dceruškami
pí Šestáková Kůžmkou Na
stalo loučení tak jako bychom se
brali we svita a já zatím již opět
muoruji jak mis se tam zase
podívám Teď teprve dovedu si
vysvětlili proč pan Langer ne
chce bydlet jiode než jen ve Wíl
ber Jest tam vskutku útulno
veselo
Drazí přátelé! Ještě jednot
vám všem crdečoě děkuji za pří
zefl i lásku nim projevenou Vy
pak s nimiž mi nebylo možno se
setkati neboť mi to ča již nedo
voloval doufám že mí to laskavě
prominete a lěiím se již ze 11 to
podruhé vynahradíme
S přátelským pozdravem zna
měnám se Míl Durešovi
Jak jsme ce před nějakým Časem
zmínili odejel p Henry Vávra
chvatně známý hostinský omaiský
na delší návštěvu ku přátelům
svým ve Farwell Neb aby otře
sené zdraví své poněkud osvěží
delším pobytem na zdravém vzdu
chu Na výletu tom doprovázely
ho choť s díkami a tchyně jho
pí Franclová manželka p Ant
Francia spolumajitele hospody
"u šflupce ' V těchto daecb ob
držel přítel Aoton od zetě Henry
bo dopis jehož část s dovolením
p Francia uveřejňujeme
"FARWELL Neb 29 č'ce-
Drahý psntáto a přitelél Dnes
jest sobota a posekáno mime již
všechno Hromádky ovsa již stojí
pšenici máme sestohovanou
Strýc Vác Hurt panímáma Mary
děti a ji jedeme se dnes do Ord
podívat za babičkou a Kasalem
Na zpáteční cestě stavíme le u
strýce Josefa Francia asi přes noc
Zde prší akoro každý den anebo
noc tak 2e se múze ustavičně
pomalu dělat Mně je již o mnoho
lépe jen že jsem ie spadl asi o
17 liber Teta Uabry povídala
abyste sem jen přijel le prý Vis
vykurýruje — — — Pište zdali
mite nějakou práci a kdy máme
přijet Pozdravujte všechny známé
Co dělá Sabata a Vrána? Má už
tento mladé kozy? Pěkný pozdrav
ode všech sousedů Vám a "Po
kroku Západu I Přijměte též od
nás všech srdečný pozdrav a mějte
se hezky S pozdravem zůstáváme
Vaši Henry I Vávra
babička a děti
Pan Aoton byl velice potěšen
zvěděv Že se jeho milým dobře
daří a aby je upokojil vyhledal
ihned veškeré psací potřeby
vřelými slovy vylíčil jim smutnou
zde svoji opuštěnost jest si téměř
úplně jist že tklivý obsah dopisu
toho zvláště paní Franclovou do
mul Jak o přátely svými sdělil
est prý ochoten "trudnou svou
opuštěnost" ještě po delší dobu
odhodlaně stiášeti jen když pobyt
na venkově půjde jeho rodině jak
náleží k duhu Nyní čeká dychtivě
aký "tííekt učinil dopis jeho na
věrnou družku jeho i ostatní
Ono Vás posilní
KAULOVARSKti Hořké Vlno
Medové nejlepŠÍ lék pro Žaludek
v lékárnách a u českých obchoď
nik & na skladě 47x8
A V KOUUA
vyraMtul muilovývh vln v lluuhlur Cela
Prodá se
pékné místo
pro obchod
ťau llilberii má na prodej cen
né obchodní loty přiléhajíc! k no
véniu českému opernímu domu v
lowetli Výborné mláto pro hold
salon neb jakýkoliv obchod-
fikílio strávního domu jest v
iowelli velice Iřeba
Oeorgt llilberii
inu llowtlli Nib
} — agar jr na 1 %t jwMWcsmmr" '
o
1 fi
!
-m r - — — " Yr n 11 Tar y
BLUJE RIBBON
IR
í
ODINNfl pivo jest lepší než jarní lék Ono
vyčistí krev zesílí celou soustavu tělesnou a
připraví vás pro horké a vysilující letní
rrfl měsíce
Přítomnost jeho dodá rozkoše jakož! zdraví
tašemu domovu Objednejte si bědou nyní
STOJtZ DRJWINO CO -
OREWERS OMAHA COTTI Ef{$
CT
Hostinecl#Juliu8 Treitschke
obchodník Imjwrtovanýrnl a domácími (t
viny likéry a doutníky l
501 a B9U JInl la ullůe 6
CticeU ll koD{illl kořiilky ln-b vína xJ1Ui k o'mu mi iflkf řkluJ t} JkIio Suti f
14 nJIll Jukontl-íDyJooa mlnj~'IVI(!řoil 1HU
4
Id
IÍT-I
POMNÍKY
A - ~
WJL žulové a mramorové
m Frank Novák
dm
1413-15 So 13th St Omaha Neb
(naproti Hotelu fraba)
Velký íklad kradná práce a zaručena Kuot
vrr- al 1
pomník v Oniaze Co xúisiftio zaplatí
varn více ne7 cetii
Lumír Rye
Pravá řltá HOmožItná 10 rokli fctará
i úi6 kvarty $IJ50
3 irnllony v soudku neb v láhvích 050
41 " " ť 44 1550
Vefikcré dopravní výlohy až k Vám
platíme sami
faflR 711 A DM A zlemc objednávkou 5 gal-
LUnUllln lono kořalky vín ntb likérů
JEDEN CALLON dobrého vioa(vy)ma piva a lihu)
D
Sf JMK-
SíímiíierAW TÍklUil
der
Jediní ícítí obchodníci lihovinami to Hp Ht
1232 So líith St Oinahii Noh
niií 11" 'IWlia
I Bw I
Plánujte nyní
pro svého syna
Kupte mu zavodňovanou farmu v Hig Hom uasin
nebo v Severním ťlatte údolí Není žádných nezdařilých úrod
na rolnických cavodflovaoých pozemcích Víte kde můžete
koupit! rolnické pozemk) v krajině s dtÉti za E a 5 akr kde vy
plácejíc! se úroda jest rozhodné zajiltěna rok od roku? Nevíte
NeŽ nyní mažete koupiti zavodňovaný pozemek s úplnou zá
sobou vody za tu ceh'i dnes Krajina liix Horn jest tak roz
áhlá jako stát Massachusetts a jest budoucím atáicm jedno 1
DřjvětSích překvapení v rozvoji západu bude objeveno v n£ko
lika přdtích letech v Uig Horn llasin pro budoucí pokolení
farmera a prospektorú
llrl liíailoiutUi ílflto ilťtaxyt řtftu i'Uy o J% Itoioj jmíurujto
onu krajinu a ji-jl savodAuvací iHnlniky Krovuávvjttó ronl výmm ún
1y (arciu iHiiinlch m nyníjí cenou navotlAované íarniv Ktlvi n iře
ivfdiMtť o roxhiMlné jUUtí fariuufvHÍ 4V tftuvánf lui lo míli v
toni x4jrm Kila a jak tiil 'kulml natmilu tlolt)'ťli fan iu v ttu
iciiiW Hi-itin l lU'o vytřluVttlft flťhUI totwí na ntir Itfcliy
imiMďjlo k tnimi nál pTiroxníV přiríutik ruvnct tento vnrAnt livv-
IcUlVM MUP0U'O r'uuit JMV V i l tulllíl k V ll (Kiítlllkú H llf lilltla
triMilm tiylo vyjHiíittiU tnntumi cenu ihU4 farmy
l-i W WjVKI21sICY
Omaha 3STo"b