Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 09, 1905, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Nficlifitiii
Jedním z nejvýznačnějších mo
mentů válečné historie rusko-ja-Donské
v poslední době je okupace
Sachalinu Ottrov jenž až dosud
poutat k sobě pozornost jen svým
trestaoeckým obyvatelstvem stal
se pojednou předmětem světové
diskuse jež točila se nejen kol
jeho významu strategického ale i
kol jehohospodáfskeceny Utázka
následní íest nro laoonsko tím
r — #
důležitější že je zemí neobyčejné
hustoty obyvatelstva a teay ze
musí provozovat! politiku expan
sivní aby práci hledající ruce
zaměstmla
Přihlédněme nejprve k půdě
ostrova Sachalio je zemí hornatou
z největší částí pralesem pokrytou
prales jest pak tak hustý Že do
morodci jako dopravních prostřed
ků mohou jen řek uŽívati Na
ostrově rostou ponejvíce modříny
a břízy vyskytují se tu vsak i
javory jeřáby jedle smrky jilmy
a lísky Stromy divoce mechem
lišejníky a opínavými rostlinami
obrostlé v bizarrní směsi tvoří
sibiřské džungle naprosto nepří
stupné je-li počet obyvatelstva
na Sachalinu přemalý jest zase
íauna jeho neobyčejně hojná Pří
ležitost k bohatému lovu přivábila
právě též na ostrov osadníky na
východním a západním břebu
Jakkoliv leží Sachalin v mírném
pásmu má přece takové klima
jako Laponsko a Grónsko V létě
vykazuje teploměr značné kolísání
rozdíl bezmála 67 stupňů Celsia
Sachalin má v červenci tutéž tem
peraturu jako Petrohrad a Lon
dýn Počátkem zimy zastaví se
plavba po tatarském zálivu Od
polovice listopadu do května není
tu viděti lodí a každé spojení se
světem jest odříznuto jen kabel
Dracuie avšak i ten po 2 měsíce
zimv není v činnosti Ku konci
prosince nebo počátkem ledna jej
moře dostatečně zamrzlé ze domo
rodci mohou odváŽiti se těžkého
úkoln dopravovali poštu do Niko
lajevska po saních U Alexindrov
ska a jižně od tatarské jiloice jest
jen úzký pruh kol břehů zamrzlý
za to na sever jest vše pod ledem
Není ovšem příiemná a bezpečná
cestí po úzkém poměrně pruhu
ledul
Avšak i toto zimní nedokonalé
spojení jak shora řečeno po dva
měsíce v zimě neexistuje Tu dobu
žije Sachalin sám sobě a žádná
loď neodváží se do mořské jeho
úžiny ani saně po zrádném ledu
Zima jest na Sachalinu krásná
a suchá Třebas že se tvrdí že
Sachalin nezná klidných zimních
dnů východní Sibiře přece jenom
následuje na ostrově aspoB v po
slední polovici ledna a úaora
krásný a bezvčtrný den jeden za
druhým Představa o zemi úplné
mlhy a stálého sněhu vytvořena
byla jen fantasií
Na ostrově žije dnes až na
posléze přišlé Japonce pít různých
národů: Ainuové Giljakové Oro
čonové Tungusové a Jakutové Z
posledních zůstalo tu jet to mužů
a 3 Ženy Celkem páčí se počet
domorodců na ostrově na čtyři až
pět tisíc Jest tudíž ostrov jen
málo obydlen
Ruská okupace obmezuje se jen
na Alexandrovsk a okruh 30 mil
na západním brthtt dáte na menší
území okolo Korsakavska na jihu
Rusko jak známo učinilo ze své
državy na Sachalinu treManeckou
kolonii máť na ostrov! trestnice
v Alexandrovsko Korsakovsku
dvě v timovikém okresu jedou v
Díibeosku a jednu v Kikoviku
To jou středy Kol nich ro
klidí se několik vesnic roittlých
v lese jel č(lii nejvíce po oo
obyvatelích některé jou vůbec
vylidněny Zpráva posledního u
vtntra vypravuje le vojáci pro
oáledujicl uprchlé tielince phlti
na vesnice jel obývali jo dva
lidi ano jedna byla úplní opu-iilaa
To jest pravý obraz okupovaoé
ho ostrova Úapěcb docílený Ja
poncí presentuje se tit tedy jako
pranepatrný— aipol) po hospodář
ské stránce Možná že bude-li
Sachalin mírem Japoptku odou
pen a uchopl-lí se Japonci cntrgí
cky kolonisaČní práce budou-li
míti též dosti vhodných pracovních
sil a dosti kapitálu — vykvete
jednou jim značný prospěch avlak
teprve v daleké daleké budoucno
sti Dnes může se mluviti oanej
výše jen o významu strategickém
hospodářsky odhadnout! se kraj
ten prozatím nedá
Neopatrnosti spůsobcny poldr Z
Louo se píše: Dne 14 m m šel
učefl obchodníka A Setvíoa v
Lounech do skladiStě ve sklepě
pro terpeotinový olei který ze sudu
pípou stáčel do prodejní láhve
Hořící svíčku postavil neopatrně
poblíž a když láhev přetekla
terpentin okamžitě chytil Hoch
snažil se oheB uhasiti ale popálil
se na rukou Vyběhl ze sklepa
volaje o pomoc Domácí lidé při
kvapili ale nemohli ohefi zdolati
pročež přivolán byl hasičský do
brovolný sbor Ježto bylo nebez
pečí že ostatní hořlaviny ve sklepě
nahromážděoé chytnou a vybu
cbnou městská stráž a četníci u
zavřeli ulici v níž požár vypukl
Hasiči použili k udušení ohně z
blízké novoostavby písku a malty
jfž zazdili otvory do sklepavedoucí
Práce jejich se zdalila a po 8
hodině byl požár uhašen
Vralda a scbttralda % lásky
Klidný jinak Život ve vesnici Kře
seticích u Hory Kutoé poboiřen
byl ve Čtvrtek 30 července
zprávou o vraždě a sebevraždě v
lesíku nedaleko od vesnice Zpráva
o hrozné události rozlétla se po
vesnici a místo činu blízký lesík
aaplněn byl zvědavci Růžena
Lejskova sličná 1 7letá dcera
tamního koláře sloužila již od 14
roků v Hoře Kutoé kdesi učinila
známost s jistým šporclem vy
učeným kovodělníkem který však
řemeslo svoje neprovozoval arůz
nou prací re Živil a s neskušn?m
děvčetem známost udržoval Nic
nestálo v cestě jejich poměru V
neděli 16 července byla v Křese
ticích pouť při kteréž se oba mi
lenci dobře bavili odtud pak ode
brali se domů do Hoiy Kutnékde
zbytek dne a noci strávili opět
pfi veselí v taneční zábavě v za
hradní místnosti Lorci V pondělí
pak odebrali se do Kolína kde
patrně uzrál v obou sebevražedný
úmysl neboť Šporcl koupil si v
Kolíně malý revolver Tam nipali
zároveň" dopisy rodiíům'v nichž
se s nimi loučí Zvláště Růžena
žádala aby pohřbena byla v bílých
šatech a oba aby uloženi byli do
společného hrobu V úterý dnu
18 m m vrátila so Kožená domů
do Křesctic a tu matka kárala ji
pro její nestálý život Růžena když
jsjí malý bratr prioel cigarety
pro něž jej poslal prudce vytrhla
mu je z ruky a s slovyže ji doma
déle trápit nebudou rychle odrfila
To bylo před polednem a v po
ledne donesl listoooŠ dopil v
němž se Růžena s rodiči loučí
Ve 3 hodiny odpůldne polní hlídač
1 hrobník jtouca zaměstnáni na
poli zaslechli v lec uěkolik set
kroků z láleném tři rychle za
sebou jdoucí střelné rány Hrob
oík pospíšil k mUtu onomu a
nalezl tam ji! Růženu Lejskovou
mrtvou rukama přes prsa ikří
feofma a růieuccr) kolem krku
Spor:' pakuloliv lanřeleoou Kú
linu vypálil proti sobě fint 1
revolveru když rána selhala vy
pálil proti tobě dvě tiny a
ioplíliv da polovyitchlé Struhy
chU til si pilkí ji rány U ittuny
této byl oaie i crtnlkrm latřtii
a pak do nemuč -uc v Hoře Kutné
v povoie dopraven lUjy jeho
lou vt stulí lehké Mrtvola dívky
tyla domů dopravena a pak do
mároict uloliaa
ř
Není výkonu jejž byste mohli ve světě dosáhnout! který se rovná
dokonalému zdraví napsal již před sto lety Csrlyle a o správnosti
tohoto výroku není sní po sto letech pochyby Málo je však v našich
daech těch kdož dokonalým zdravím chlubili se mohou A ze všech
lidstvo pronásledujících chorob nejrozSířeoější jsou snad nemoci
žaludeční
Choroby iiervíi
iircamotem miziiomu koo
Ncvyrovnatelntfm lékem
jnou
koho
proti třmto nemocem naftí doby je
Sfceny i dívlcy
trpící chorobami jež jnou jen
iením vlaatnf v takových přípa
dech by mčly vidy okamžití užiti
1!
!
Spvpmvn Znludčtií Hořká lí
Sevcrav Nervoton
CMÍlnjc nervy 1 mozek Obno
vuje sUu a nemá ioW rovna při
laboftti pohlavní a nervové vyí
IcnoHti alkohollatuu a vfibec v
každém ufípadé otřesení a tábo
rů
ti nervu
Cena $100
ČiHtti krov
jeat nezbytná k úplnému zdraví
Každý by mél pečovati o udržení
krve v čwtotčV
Severa? Krvcčísttlcl
púíiobí vydatní k pročUtčnf
krve Jcat výtečným lékem proti
vScm nemocem kožním křtícím
nemocem airUUtickým a j
Cena $100
£7? ' '
A
'7
KM
ššMté wttffttl
W f SEVERA CO
1
8
8
g Severovy Léky isou na prodej ve všech lékárnách
Scrcrftv -Regulátor
ženský cit nemocí
který vždy zjedná okamžitou
ťílevu Jet ajiolelilivý při vícch
Xenkých chorobách a ovřžujc
1'mtrojí a podnřcuje jej ku zdravé
einnoti Cena $100
Srdco
jcnt jedním z ncidůlcžitřjSfch
orgánů Zastavení Jeho činnosti
byť 1 jen na okamžik znamená
inrt
Sevcrav Silitel Srdce
posiluje ardce i nervy a jeat
bezpečným lékem při vlech cho
robách tohoto orgánu CenaSlOO
proti nemocem Žaludku je lékem nejlepŠím Nepůsobí-Ji Vaše zažívací
ústrojí pravidelně pozorujete-li ochabování Životní energie užívejte
SEVEROVU ŽALUDEČNÍ HOŘKOU Odstraní všechny nečisté
látky usnadBuje vyměšováoí a podporuje činnost jater Hojí nezáživ
uost a celému tělu tily dodává Cena 50 ctů a lioo
Ctény pane: Srdečný dík za Vaši Žaludeční Hořkou
kterou mám po ruce pořád a budu míti u nebo vždy
S úctou Fnuit Šafránek Littlo Perry N J
Wo?o
"
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha mi na prodej při nízkých
emách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemko rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrali
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
oěnyi pada jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a Četní
jiná prospívající města na dráze
C St 1' M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhi pro
plodiny (armeriké
O bliill podrobnosti pište na
Gt0 W Jlttl
limkof X hontiftl Hudtott Wi
O P A St fini Mla
I)r C Ilosowator
ČESKÝ LÉKAft
Ořiiovna: u "Dee BdIIíIoí"
l4 tl (a 18 luM-
V 4111 cm II 4a ItduM
Tri f AMtfiaš 601 -Tri f kjU Iftf
ar4U-Uvw Hlt JtiaM lk't
"Náslcduito vlaiku"
Velmi levné
okružní lístky
Jih a jihozápad Jedno jízdné více $200
Hot Springs Ark- denně 23-00
St Louis Mo denně #1 j 50
Chautauqua N Y aH červeoce $3400
Dttroit Mich t 13 a 14 srpna $2150
Pittfburg Pa 17 a 18 srpna $1335
Hichmond Va 8 a! 11 září včetně $3375
Philadelphia Pa 14 až 16 zálí včetně 3 ' 75
'Utnift nit dloubou duhu sanUvky a mnohá Jimi
vy tnuty DMbíxfiue na avrebu uvetlvnd
VHn tmi Jctlonlťló nioUou vám proiUti vrikrxué Uttky a vypmvitl vá
u Wnlmiili
Vr boy Ifitkv tiř'd o Waltmk a Cbli-aga u vydíod (xinecUrnjí
fetujícímu fu!Uu ť( T (o jt iteío netiu o (Iráne ue( v olioti mf rm U
ii tMipUué řfiliníly mapy a tlrlik' Inforuix e )lMe l du
WaUub míukí úraduvny v í t(iu Fintám ul aneb dtiptMe
HARRY E MOORtS Cen Agl Pss Depl OMAHA NEB
'msawřwtJT ' "i"::":1 „':"": — """'„
Lefi-Glass-Androosnn llardvare Comn
TWthé yr4Jaé ikkovasl flerh)! fttflat — (1nrt
ltk a aovové ahul Ota4t dlát aUblay HMttřiM
atl iMryalf třl4 srttnl aiH )t tiHtrtuftt aaá
U Harati 0ata Hl