Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 09, 1905, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '
l
{
-i
A
4
-
i
'"I
I
v1
í
"v
ťOKROK ZÁPADU
řUBLISHED WEfcKLY
iibllbjl by Pokrok Vuhílnhiog Co
18K 1311 HowarilHt-Tcl2U19
íbtcrlptlon by malí - $100 per year
VYCHÁZÍ KAŽDOU ilkt )U
řfídTá: Vydaratelská Spol Potroka
vA dukeS MlUl
1109 DII Howirí gl - Tílefoo 291)
mini t dodávkou do domu II K
f tnUtS dodávkou poltovot IIUC
oStou pro 8uoJn Státy a Kanadu II OC
flcn UK
OláAkr
orolu4 rfin oiildSIty Mvufrjnulflni pou
li kily ucnírH k uli)'iiiívi" pNIow-iiy J i
i droliim (tlilfíŘU idiyi-fjiiá VťHumU niř
tnijl I intli'1' C'lnni(i 7f -'iit fi ii třikrát n
111A niíii'iil lilihoplliií líiiirll a Jiní Filé
id tii ' tri i kiiló uvch Jnřiil
Vtliť ki 'f piol liHluJi iilijiiliiávi'ii lulik
cníí Jiik velken nhliiíliu míli l pMii Vny
lliiii-k nu Ji'li)í tlobu Oííminl lo iMíliolii nn
(i:'iUunl
Ziioliby pcnex
w niJin)'pi)řiif')í lolví koupi tm poíiH
- i!iiri-BHU "Mu 'ťy ínili-r" it ty nám
tt-íln Té v n-trotirovmifiii liiplt linul) k
r'íkoii liitiikuviil jrHt hAnIIIoi JIhIu hilo
'hne plutllt uluokfur na Imnk rmWiť wiíln
iWcmilíi vli' prolo ÍÍO toljlí iiiiiníiiiii plullt
i nuku ku kolrkcl hiii-I) uť kniipl Miliónku
Jiufi) tut OmuIiij rhlruKO nul) Niw Vork Nu
niMift drutuiý'l jm-ik" píJJiiifino lií I I-
J-ťřntovrf líolk' Vái-chny ráxllkjr nmíhť Jtou
:iláiiy poU juuiKMlucliou iidrtiwiu puum luk
i) Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 9 srpna 1905
NAOfcjK ŽE MEZI HUSKKM A JaPoN-
Bkem uzavřen bude mír z&staoou
nepochybné pouhýni nadčjcrai )
Japonsko zpito úspěchy válečný'
tni a jsouc popichováno hrabivým
svým spojencem kramáfskou An
glií předloží asi Rusku takové
podmínky £e je toto nebude moci
se ctí pfijmoutt Ruský medvid
třebas ochromen cítí v sobi jeété
dosti síly k dalšímu boji 9 japon
ským kohoutem
Že možno ve Spojených Státech
velmi snadno obdržeti rozvod jest
vicí všeobecně známou Mnohdy
postačí i ta DcjmalichernČjSÍ příči
na aby muž neb žena vymohli si
zlatou svobodu Tak v minulých
dnech povolen byl rozvoď jistému
Robertu IIMcConkeymu z Carne
gie Pa- na základě těchto důvo
dů: McConkey byt minulou zimu
těžce nemocen a když se prý počal
uzdravovali tu manželka očeká
vajíc Že jistě zemře stálým dota
zováním se ho který pohrobnikby
mu byl milejSÍ při výpravě jeho
pohřbu konečné uzdravení jeho
velice zdržovala Nyní pak když
se uzdravil rozhodl se že e ďá
od nedočkavé manželky své rozvé
sti — a soudce také Žádosti jeho
vyhověl
jAťONCl DODĚLALI SE NOVÉHO ÚBl'E'
chu válečného zmocnivše se tak
řka bez boje ostrova Sarhalinu
trertanecké to kolonie ruské Na
ostrově tom nalézá se mezi aoooo
až 30000 ruských zločinců jež
jak se oznamuje hodlá Japonsko
propustili na svobodu Jest sice
pravda že mezi trestanci tími na
lézá se mnoho třeh kteříž depor
továni bylí oa Sachalio jedině t té
příčiny že se vzepřeli proti tyran
skému byrokratismu a že oivoto
zení těchto nešťastníka bylo by
jen lidské a spravedlivé Ale též
jest pravdou ie větlina trvitaoca
estlvá i nebezpečných stoiyaot
lupičů a vrah&i a budou-li oivo
boieni i tito tu si lapomko ia
jisté neiiiká vděk ani těch největ
lích lidumilů et jisto že by
lotrasové ti netůitati oa nehostit)
ném ostrově nýbrl saplavili nrj
dřív bibiř Maadžurii a jiné iqu
idal krajiny odtud trounli by
do celého světa A při pouhém
pomyšlení le by nlkteiý tata
vyvthel lidtké spaltcnom poctili
mohl nivlitvQu svou i Spojené
blity d)iiávit jtl pitu ArtitnJ
né k AI i
vili vlltkch tich pivic jtl
hřvlic na slihait lidskou poj
lůiuýmt limtnkaiiii anall i vy
itlvati vhlédoulé obili tvé o
těžce uspořený groi podali paní
John Schweizerová t Loi Aoge
lei Cal Jednoho dofi zavítal do
obydlí její jakýsi cirinec a předsta
vil i jako městský zřízenec po
věřený sbíráním úmrtní statistiky
Při té příležitosti dotazoval se pí
Schweizerové událo li te v rodině
její poslední dobou nějaké úmrtí
Paní mu adělila Že před několika
roky zemřela jí v Dostoně matka
načež "zřízenec" zdvořile jí podě
kovav odeíel Za několik dní
opět k ní zavítal i předložil jí
rám podobající se otevřené rakvi
lemovaný stužkou i černého lati
nu na níž se nalézalo mstčíoo
jméno a na okrajích průpovědi t
písma svatého Nabídl jej pani
Schweizerové za jistý obnos avlak
tato odmítla jej koupiti Na to se
panáček klidně posadil a počal jí
předčítati z bible Paní ho požá
dala aby lo Čtením přestal ježto
ona zni biblí lépe než on Když
však "zřízenec" četl dále sdělila
mu klidně že bude pro něho lépe
když se vzdálí Na to % jí pani
ček tázal jakým právem odmítla
balíček avšak tím paní jelti více
pohněval A tu mu přikázala
neodstraní li se okamžitě Že ho
jednoduSe vyhodí A když paná
ček jeětě okouněl chopila jej pí
Schweizerová jednou rukou za lí
mec a druhou za nej&irSÍ Část kal
hot vynesla jej ze dveří a uhodila
s ním o sloup porte a pak skutá'
lela jej se schodů Pak znovu ho
uchopivši donesla jej k vratům a
vyhodila na ulici načež ma vlepila
na cestu ještě notoý políček Zba
vivši se takto dotěrného človíčka
vrátila se klidně do domu ku své
práci zatím co sousedky kteréž
byly svědkyněmi celého výjevu
doprovázely se smíchem a úštěpky
vzdalujícího se ničemu A táž pí
Schweizerová nejen že se sprostila
sama poťouchlého mamiče peněz
ale ona upozornila i policii na po
dobná tři individua Tím spůio
bila mezí sousedkami takové nad
šení že jsou nyní přichystány uví
tat! podobné ptáčky po příkladu
pí Schweizerové
Zažehnání žluté zimnice své
feno vládé
Vzdor všelikým opatřením zdra
votním jaká učinilo město New
Orleans na potlačení Žluté zimni
ce šíří nákaza tato přece měrou
tak úžasnou že se úřadoíci měst
ští úřadníci zJravotof jakož i
obchodníci new-orleanští obrátili
na guvernéra státu Louisiaoy st
žádostíaby požádal vládu by ona
vzala si na starost vykořenění
zhoubné nemoci té Guvernér
Dlanchard vyhověl rozumné téio
žádosti a v dopice zaslaném pre
sidentovi slibuje vládě veškeru
pomoc jak úřadnlků městských a
státních tak i všech zdravotních
a lékařských organisacl
Toto jednání mayora města
New Orleansu a guvernéra státu
Louisiaoy setkává se ke všeobec
ným souhlasem neboť převládl
přesvědčeni te jedině vládě po
daří se nakažlivou nemoc tu vyko
řenili Máť t polková vláda iijisté
prostředky aby se nesnadného
úkolu toho i úspěchem zhostila
Mimo zkušený personál zdravoto!
stojí jí it alulbám tél osvědčeni
iřUenci námořních nemocnic jimi
ia pomoci minských a státních
úřadů podaří se ujisti nejen ob
matiti nikam a aabrlniti llřenl se
jct dostálů jiných ale i učtniti i
opatřeni aby oakatlivA nemoc ta
v přtltltn roce opit se v měně ne
sahnlidila
Nepochybně i bude poulilo
na potlačeni náiaiy v Ntw
Orleansu l}'thl roiiřdka jaaých
byla svého času adnni poulilo
nt Kubě kde ta vlády tpaollsU
vytádala ti Huti smnu lildo
ročně aa tUfce obMt Jakmile
tisk Spojtné Slily ptoiily
oáiřov trn v pfosattmnt avovi simí-
vu věnovaly Ittaval alttsl ivftj
opatřením zdravotním dodělaly
le ve iměru tom skvělých úspě
chů Proč by ledy nedodělaly atej
oých úspěchů f y New Orleansu?
Převzetí kontroly vládou v New
Orleansu vyloučf možnost že by
oaslati mohla neshoda mezi úřady
městskými státními csbezpečí
naopak ochotné spolupůsobení
všech interesovanýchtak že k po
tlačení nákazy přikročeno bude
ivoroě jednomyslně a jsk se
všeobecně očekává dobrým vý
sledkem Spolková vláda sice jest
zmocněna spolupůsobili ae stát
nimi a městskými radami zdravot
nimi pokud ae týče provádění
jejich nařízení majících za účel
zabránili Šíření se nakažlivých ne
mocí ze státu do itátu avšak ne
může převzíti vrchní kontrolu
dokud tomu oedovolí místní úřa
dy A tu stává možnost že hrdost
a ješitnost brání zodpovědným
úředníkům domáhali se zakročení
vlády i v případech nejnebezpeě
nějších Takovým hrdopýškem
zdá ae býlí též guvernér atátu
Mississippi Vardamao kterýž jest
prý přesvědčen že může sám o
chráoiti svůj stát a le by to bylo
na újmu jeho důstojnosti kdyby
byl posluŠen rozkazů nějakého
vládního úředníka Málo bude asi
těch kteří vidí v jednání Varda
manově nějaké zvláštní velikášství
a převážná většina souhlasí jed
oáním guvernéra Iilancharda jenž
osobní hrdosť ivou podřídil při
ním a potřebám obyvatelstva své
ho státu
Komise míru
Tak konečně i Sergěj Witte
hlavní ruský splnomocněnec do
koníerence míru přibyl do Spoj
Států Když loď "Kaiser Wil-
helm der Grosse ' přirazila v New
Yorku k pieru odevzdal Witte
proí De Martensovi listinu v níž
děkoval americkému národu i zá
stupcúm tisku za vřelé a okázalé
uvítání V listině chválí ae též
japonská statečnost Nejdůleži
těji! však statí téže jest doklad že
ruští zástupci přijeli do Ameriky
aby zjistili požadavky japonské
Witte prohlašuje:
"Podmínky které nám budou
podány musí býti napřed zjištěny
a posouzeny jsou-li pro Rusko
přístupné nežli ae bude moci při
kročili k formálnímu vyjednáváni
Doposud bývalo v podobných pří
padech zvykem Že se napřed vy
řídily všecky podmínky nežli se
míroví plnomocníci sešli tak Že
lito již jenom práci dokončili Ta
okolnost že se car odchýlil od
tohoto starého zvyku diplomati
ckého a ustanovil komisi aty vy
šetřila a zjistila podmloky našeho
atatečného nepřítele jeat nejlep
Ším důkazem přátelství které do
sud u nás trvá vůči lidu americké
mu Pravím "trvá poněvadž
nikdy v dějinách nebyly vztahy
mezi oběma národy jiné nežli sr
dečné Ku konci bych rád sdělil
vašemu lidu který tije více pro
přítomnost a budoucnost nežli v
minulosti i jest vroucím přáním
císaře i národa ruského aby se
nadále sílily a utužovaly svazky
přátelství kleté al dotud trvaly
mesi oběma národy Jenům v sou
hlse tímto upřímným pláním
odlolil car vscky jiné ohledy a
bel váháni přijal poiván! prvního
valcho občana a geniálního vndee
A kdyby moje poselství v kaldém
jiném ohledu oavldcuo ae oeflpet
ným a kdyby aoaha vyoajlti spo
léčný liklad k mírovému vyjedná
váut nevedla a clil pro dobu pil
lomnou tu víinamoí dftkai při
lelstvl }n)dn tulím carem a
ruským oitodetu aftstaue jettl
ladv itku památná událost a bude
mtil jutě Mahoditol nlsledky pto
oba veliké iirody na lipsJě i ua
víchodě
gvlilit alt afdtčaého uvliiul
dostalo ae Witlema íleny ilovan
iVtho idtuhol pod vůJcoislvhu
p Tomáše Čapka kteří vyjeli mu
vstříc oa vléčoé lodi "Lewís Pul
ver" Na této vlál lííbarevoý pra
por slovanský jenž byl Wíttem
ihned zpozorován jakmile loď do
stala ke na dohled ku parníku
"Kaiier Wílheem der Grosse"
Týž smekl klobouk a mával jím na
pozdrav kdežto zástupci Slovanů
new-yorských počali mávati sou
časně látky i klobouky Na to pp
Čapek AmbroseSokoloviČ odebrali
se na parník aby Witceovi ode
vzdali adresu Slovanského sdruže
ní Za zpěvu slovaoské hymny
pokračováno bylo pak v plavbě ku
dokům brémské společnosti v Ho
boken kde mnohotisfeový dav
lidu očekával příchod ruského
státníka Po návštěvě presidenta
Roosevelta v Oyster Day vyslovil
se ohledně osobního dojmu jejž
nad při návštěvě lé president uči
nil následovně: "Osobnost pině
Rooseveltova naplnila mne nej-
vyŠŠÍ úctou zvláště nápadnou by
la mně jeho energie a jasné pojí
mání všech aktuelních otázek Já
mám pocit že jest to požehnáním
pro Spojené Státy že mají tak vý
tečného muže v čele své exekutivy
chápu úplně důvody jež vedly
ku jeho volbě pro tento zodpověd
ný Čestný úřad"
V sobotu představeny byly obě
delegace míru pres Rooseveltovi
v Oyster Uay což dělo se za ob
vyklých ceremonií President po
té uvítal splnomocněnce obou
stran na lodi "Mayílower1 Mezi
jiným vřele přimlouval se presi
dent u obou stran aby docíleno
bylo míru v zájmu lidskosti a civi
lisace Po těchto obřsderh Ja
ponci odebrali se na loď Dolphio
kdežto ruští zástupci zůstali na
Mayílower načež nastoupena ce
sta k Portsmouthu
O vlastních podmínkách míro
vých sděluje 9e toho mnoho ale
jistého z toho není nic Jen se to
zdá býti jistým že budou bodně
přísné
Japonci v době kdy se mírové
jednání zahajuje hledí svému ne
příteli vnutit! přesvědčení o své
sile svého vojska v Mandžuru a
zárovefi líčí Linevičovo postavení
jako zoufalé a praví že jest J a
ponci se všech stran sevřen tak
že se nebude moc! hnouti
To však nijak nezastraší ruské
aplnomocněnce a Witte se vyslo
vil že Rusku netřeba uzavírat!
mír za každou cenu neboť také
Japonci počínají trpěti tou nevý
hodou že jsou již daleko vzdáleni
od svého domova kterážto okol
nost velice Škodila Rusům na po
čátku války když byli daleko
vzdáleni od ruského úiemí Voj
sko gén Lineviče bylo stále aesi
lováno a ještě nyní pospíchá voj
sko z Ruska na mandžurské bo
jiště Co se týče vnitřních záleží
(ostí říše ruské ty sice dle tvrzení
pana Witta nejsou normální ale
nemyslí že by byly lakové aby
vyžadovaly uzavření míru
Upozorněni ct krajanům!
Nižepsaný uvádí cl krajanům
ve známost že otevřel úřadovnu
svou na 16 i William ul kdež
přijímá objednávky oa dodávku
uhlí všeho druhu Tvrdé uhlí pro
dává tunu ca $1050 a krajané
učiní dotře když si je savčas ob
jednají neboť cena jeho v brsku
vstoupne Výbornou jtkost a
spravedlivou váhu tituluje
a— Jan Svoboda
DB JAN t
hvikj lékař
mí Gnnl Union Tci Store
tlili A N Hlrt
V SOUTH OMAHA NUU
1'Mul ftUay O l I la It kod doj
IM I ta a tul (Htt
Ul 1 4a a o4 vvf
Telefon V úřadovně 141
Taleloa v obydli 109
Zprávy osobní
Minulého týdne po několik dnů
meškal v městě našem za obcho
dem p Vác Kašpar zdárné pro
spívající mlynář z Prague Neb
Dle jeho uimívavé tváře dalo so
90udítí Že i tentokráte 9 výrobky
svými znamenitě pochodil
V pondělí min týdne potkala
vážná nehoda p Leo barochs
majitele plumbafského závodu
Když ubíraje ae za obchodními
záležitostmi vrazil pojednou do
něho na 16 a Durt ul bicyklista
přičemž p Uaroch utrpěl bolest
nou ránu do nosu Zraněného o
šetřil Dr Louis Svoboda a jak
tento se vyjádřil nebude mít! ta
nehoda pro p JJarocha zlých následků
Předminulé úterý vrátil ae zpět
do svého domova náš oblíbený
hostinský p Prokop Kruml se
svou manželkou z návštěvy svých
přátel u Cotesíield Neb Byli
milými hosty svého švakrap L
Vlacha kterýž tam vlastní pěknou
farmu Jak 9 námi p Kruml sdělil
líbilo se jemu i manželce na ven
kově znamenitě V krajině té mají
prýsnaživí rolníci pěknou vyhlídku
na hojnou úrodu Byli by se tam
zdrželi mnohem déle však stesk
po dětech jež doma zanechali
nutil je k brzkému návratu
Minulou středu vyjel sobě ' na
krátký výlet do Boyd okresu p
Adam Sloup chvalné známý náš
hostinský provázen jsa manželkou
s synkem Pan Sloup má v okresu
tom hojně přátel a známých a až
všechny tyto navštíví vrátí se te
prve do svého domova Na zpá
teční cestě zastaví se ještě v Prague
Neb kde rovněž bude hojnými
přátely vřele přivítán
Pan Vác Brabec kapitán ha
sičského sboru v South Omaze
utrpěl minulého úterý vážné zra
nění na noze tak že bude nucen po
několik dnů o berlích chodili
Toho dne p Brabec stříhal je
dnomu koni dlouhé 'rousy' na no
hou když tu pojednou kůfi něfeho
se ulekla Václavovi pod ním se
nalézajícímu pravou nohu v
podkolení zle pošramotil Vezme
to delší čas nežli p Bnbec bude
obtížné své služby opět schopen
Díkůvzdání a odporučeni
Vzdávám tímto nejurdcČHČjSÍ
díky Táboru Myrta č 922 Krá
lovkch Druíek (KNA) a jeho
váZentfm lí f adnicím ta anrávná a
brzké vyplacení úmrtního po- i
jiitenl v obnoau $2000 po mi ze
nulé manželce
Kateřině Kiliánové
Ía odporuSujl co nejvřeleji apolck j
' Královských Družek (Koyal i
Neltfhbora oř America) každému i
▼ kdo chce být dobře a bezpečné J
X pojiStěn jako polek nanejvýš i
f apoienuvy
v octe jménem rodiny
JOHN KIMAN
manžel
Oinlii T nu IWJ6 a
1
MMtltlt5St3§ltXSSS1
SRDEČNÉ
blaliopHní k sňatku
Iďny
JENNIE KOHOUTOVÉ
a panem
JOSEFEM MATĚJÍČKEM 1
otlbjřvaiiťiH ve HcUtijrler v utt '
dřli dti 24 fervenct VniS
akUdají !
ŽU Tábor Myrta t sSi Králův j
MarU ltukal )rvU 1
ť'ran Houkus laj ]
Omak tli 14 Iit- ui
CssíStsEsstst9)itst:A
[j Louis Horku
český právník a veřejný cotíř
lt lift IIM„ Oaaka
V SMt tUHHt kJyullu j 4„
S
i
r
ř