Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 09, 1905, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Nebezpečí tuberkalosy
V "čiiopiiu pro veřejné zdra
votnictví" p't n nebetpefí tubeř
kuloiy hA 'úi Mloer oáilt
dOvoéi
" TutHrkuloM jouc trudoým
řiJsMkeíii txiiteoinlh") boje oa
Uti ve ipoltčnjilí lijiké Hile
pfíinivé podnloky ku tvému trvá
ní Kti světlu Ufeof m ku volbi
ivých oběti Z txisteoíoíbo toj
rodí ae fiicka dt-geoerace a jak
zoámo Mberkiiloia se vrhá oa
achltralé é vyllcaé m tich jest
velký počet i'ro ohromné roálífe
ol hlálá te oám jako lidová cbo
roba a jestli otoaCcoa byla jako
neúprosný jav lidové pstbologU
lze výroku tomu jen pfisvédčiti
Kodl ifl síca iuberkuloia oikatou
oa jejím vjoiku a lífeoí vlak rrujl
největll vinu trudoé sociální po
míry v prvé řaJé i tam kde bída
nejvíce mhhi Um tuberkuloia
nejvíce fádíj Lída která t Četných
kouta zírá rozvírá dokořán dvéfe
vl:m íofckčnlfii chorobám nejvíce
slu tuberkuloie Dnei počínáme
cbápati le tuberkuloia jeit sociál
ním zlem aociáloím nebepeřím
aociálol otázkou a to znzíí tolik
U celá lidiká apolecooit kaidý
národ i každý atát mají zájem aa
tom potírali chorobu která pro
velké rozlífcní ohrožuje jich exi
ileoci pří oej nenlím jích blaho
byt Na pracovní aoutéží ivých
obíauů atit zakládá svojí aílu a
pochopujeme výrok proalulého
francouzského alátníkat formule
státu jest práce opit práce a stále
práce Jak velice tuberkuloia díl
noit potkozuje vyplývá z někte
rých tícbto udáoí Svaz vídeňských
společenských pokladen íltal r
1900 105363 iivnoitenských pra
covníkú ze zemřelých Cleno těchto
pokladen térníř dvé třetiny pod
lehly tuberkulíie ve vlku od 275
- 41 1 roku 1'amémý spis cen
trální komise nemocenských po
kladen Dcrlína a okolí tt 1899
vypravuje že z dvou zemřelých
dělníků jeJen podléhá tuberkulo
ie Z mužikých dělníků průmy
slových závodů kteří před 6o
rokem žití ku prácí neipůiobilými
te stávají více než polovina trpí
souchotinami Z 1000 neduživých
dělníků německé říie 548 bylo ve
věku od ao do 24 let % 521 ve
věku od 25—29 let tuberkulonou
poiliženo PoJle úředních zpráv
bylo r 1898 — x 901 v Čechách
načítáno 1227 nem pokladen 1
průměrným počtem 658 331 dleoů
a 299 887 nemocnými za rok V
období tom roznemohlo se tuber
kulózou úhrnem 33 337 osob tedy
průměrem za rok 1 1226 tudíž z
tooo Žijících Čleoů 16 91 zemřelo
pak dohromady tuberkuloaou 7526
a průměrem oa rok 2419 t j z
1000 členů 3 67 (ťelc) Uvedené
číslice úmoru i nesp&sobilosti ku
práci nám praví jak velkou d&le
títoit tuberkulóza v národohospo
dářském ohledu má a v jaké míře
lidskou společnost ochuzuje O
roisl(eal tuberkulosy mezi lidem
pracovným a o tom v jaké míře
národohospodářský majetek po
Ikozuje nelze sobě- aoi přeioého
pojmu učinili Nejen atát ale i
zemské a obecní zprávy vyciťují
břemeno které jim tuberkuloia
ukládá Chudý 2 — 3 léta chuia
vlci souchotinář který několik
měsíců před skonem byl k lůžku
upoután vtikeié úipory vyčerpal
uedoftatkem trpí přiměřeného
olctřováal l lékařů atrádá utíká
e do nemocnice 1'oíet soucboti
nátů řovaných v nemocnicích
iet velký a obnáll jen v pražské
nemocnicí d#átý díl vrlkerých
uoitocoých t j aios ae ao 000
oMlovaujch V lstech 189) —
tii bylo v aemocasclch hrát
čviklbu piAmlitm do loká 5600
Oib pta tubarkuloiu v Učen
přibila Stiv4 li kaldý 1 těchto
nttujcufch průměrem aa dnů v
ůiiiv4 pak při olctlovactut platu
a korun daant výlohy ta oletřováa
tiUcfývh ao jehetiuářů v pratiké
nemocnici obnáiejícf do roka
96800 a ve veikerých čfskýchne
mocnících 250000 kor Toť Jkou
jen výdeje za ošetřování souchotí
náfů v léčebních ústavech Nemo
censké pokladny důležitý stroj v
nalem aociáloím zařízení mají
také příčinu na velké tubcrkulo
tou zaviněné oběti aobě itěžovati
Ze zdravotoí zprávy dv rady
Felce vyplývá Že nemocenaké
pokladny v Čechách v pětiletí
1896— 1900 průměrem na rok Čí
taly 9594 tuberkulosních se 439'
86a nemocenskými doy a průměr
oým ošetřováním o 46 dnech Po
čítáme li opět a koruny za den na
osobu obnUÍ úhrnný náklad ta
oletřováoí souchotinářů v nemo
cenských pokladnách 1879264 K
V Německu před zařízením sana
torií do kterých tuberkulatní
dělníci na počátku ivé choroby
pokladnami z oekooomíckých dů
vodů posíláni bývijí tuberkuloia
rok od roku vyžadovala na poklad
nách ohromnou aumu 30—35 mi
lionů marků některé z pokladen
musily dokonce polovinu avých
příjmů za léčení aouchotinářských
Čleoů vynakládali Tuberkulosa i
pro avé ohromné rozílřeoí i pro
velký národohospodářský doiah
nespadá toliko v kompetenci léka
ře nýbrž jest předmětem sp)le
čenské úvahy'
MU Id Lék neudrží ae sto let
leč by měl záiluhu Sloučení
bylin a kořínků jež (volí Dra
Petra Hoboko objeveno bylo před
více než sto lety od starého Dra
Petra Pahroeye Vykonalo od té
doby velkou práci v čistění krve a
vracení zdraví Prodávají je potí
ce místní jednatelé líoboka Do-
pilte na Dr Peter Kabrney &
Soni Co 113—118 So Hoyne
Ave Chicago III
Lékárna na prodej
mim Ě m 1 i a _ Š 4 i i If
VCJlka Mníte zasoucna jcKarna cer
stvmi léky ho vkuanou sodovou fon
tánou na iinrxlJnu a ne vím přfaluen
stvímje na prodej 1 volné ruky v Kt
IVouiau v řeak Čtvrti Vťborna přílc-
íltr StUn UkLrttlím Kř1o 1)V
lékárnu tu chtíl kouiitl ať potle Ú
hlá&ku do redukce Pokroku Kápudu
Omaha Neb 13
Z nedostatku známostí hledám
touto celtou družku Života Jsem
vdovec 30 roků itár a vlaatním
dobře zařízenou farmu filedám
divku aneb bezdětnou vdovu od
25 do 36 roků itáfí Za přímou
mlčenlivost ie ručí Všechny do
pity adresujte pod íiírou 11 Pokrok
Západu Omaha Neb 44tí
Upíiié liiDlí l wm
CarsiDallasalooiian
Píijme ss nap
Rád bvch ořiial hosoodvni na
-#
'svou farmu v Kalifornii Může být
itará od 35 do 50 let Moc práce
není a bude-li pít každý den víno
tu dojista omládne Jsem vdovec
a proto bych rád itarfií ženu která
by zde mohla být do amrt Datlí
otázky zodpovídá písemně
1x3a 1'rank Janák
Cottoowood Shaita Co Cal
Mě mim
Canon 1 lati vzdálen jeat 2 míle
od Milladore Wii a jeit to oej
věltí itavba ve vůkolí 96 atop
dlouhá a 58 atop liroká Při Car
on Ilallu jo 40 akrů pozemku
33 akrů bez pařezů oieto je tra
vou 7 akrů paitviitě Čsrson
Hal! nenf aico zrovna v mfslě ale
nalézá ae v místě hustě farmáři
obydleném Jeit mnoho lidlkteííž
hledali mít to k zařízení ai obcho
du při kterémž mohl by míli
farmu Zde naskýtá se pro lanové
vhodná příležitost rub kdo by to
koupil mohl by ai zařídit též ob
chod kupecký Vtdle Canon
ifallu jeit aýrárna Dojíždí atm
dráha Wisconsín Cenler Mília
dore leil mezi městy MarníHd a
Slevena Poiot Canon i ln prona
buď za hotové aneb dle ['fáof kup
ce spokojí ae nějakým obnosem
peněžitým a zbytek ponechá ku
splacení na del&í Čas známý kou
zelník 49 "
Josef Pacourck
P O Milladore box 27 Wii
Farmáři Iclo pozor na
vaShlríibez!
ktat dobrý a laciný lék který zamezí
AI utMiSIn m 4ll1f llllllt MA "MrlH'í'IM
HUV VKJt F " Iá ae jukoXto podklu
dek do kurníku a uumrtí vScchny clxo-
t)fiinlky na awidcicii a ve nnizoacn
TU m nfin vvfcuřiiH kurnfkv fcflhlic
vfii-cliny fnicllky vít a Stčnlce které
v trlilinacn a metl praný naiezaji a
kaldi to velce ručím íe vykoná co
iiír iiví-diu) a Wdví ti v ad m'avMPl
lo tak kaídému ocbotwé vrátím JpIio
pcnlzc cena vaiec je aisu iucci jw
tuctu 8S centů Bila vejce vydrží 8 mé
Mfrfi 1'filňíta tmnkovnl tKuká%kU na
takový obnoa nmolio-ll vajec chcete a
14 varn Je taMu ntica m exjrcu
twtnX iiiwivftn na vircUv dotazv
muč taalané 1'MloZte 2 c t známku na
odjwvíď
Illwlím Jtlintol" kt TS I7 cllí M ro(Ul?i
nim okolí "MtihhifH Vil fl t
niuju txnj oi M rJu tIi
40tf JOS Kl iUmK ffabton M
11
vládnoucího malýit kapitálem (ře
bas jen f 1 50) do dobrého obchodu
o jehož skvělém úspěchu není ni
žádné pochybnosti Kdo by chtěl
podílníkem obchodu te iláti musí
mluvili anglicky Illaste ae ihned
neboř nyní právě jeit nejvhodněji!
doba pro obchod ten Hlaste ae
v administraci Pokroku Západu
kde vám budou ochotně sděleny
fodrobootti )]3
lMtllt M
rvKZNlK a malým kapitálem k
vedeni řeioickélio obchodu
měittčku íe ito obyvately ve vý
chovtot Nttratce Talt ae (
udánlui atářt i akulaooiti) tt
P J Kirihman
47— Wahoo Neb
Český zvěrolékař
JDx ECollor
5W lllue loland Avenue
C11ICA00 ILL„
vyrábí tyto ©svědčené Ukj prokouří
Lék vroi kolikám nádlay moíl
plntuváUliov II 00
Miuť pio vyulocnu a h4:eiié
him8 1100
Mn4nl na otoky (pro lid! I tviUU)
Si plutu AN: 1 pint 1100
Ootrá mf 111 ntilury kuitul a na
IxjuIb 1160
Mť a i rtluk na riuy a odfmilny
ubu léky lf!
Irky proti IVrv&m kuHl a hHlmt
Vritky pmil lychvf n"il kont II 00
ťrtik proti cbr pca knll a riiM-liiHl
ku IráUlu I Dl m 10 jli la 00
Iék pro ncinfwn kopyt ailaral4
riuy tiutuln) I plut II W
Pak tyto níkollka ntjr díkůvzdání
©dpuručťiié léky pro Udit
I)r Haaura priiky proti rvua
tUmu II 00
Krlovrká 6t uuiAlá-vfun4
ni r lék proti iim iii llmUu
Mrln a Jater M Uury IM I libra II
Zíláitul léky dl pupUu nenioce
přlpravrnét aílám la f J00
'ro uailf v iili li aié litb y tloud h
prtHlávaJtuloiliiu poicliiué Jwlutl 4ft
oioiioiioatoioitooeioiioostoo
] Dr A Svoboily Hořké Víliof j
liřoalulélio Kkafo oilnoruřitno od vínrli
1 010
výl( fnf5 Wlvá 2 i
ll slalmall fa- f 1
M '
n
_ i i
m ripraverifl uio prcupiNii iohowi ihhii
2 lékařskcb aiilorlt v lurnocfi li Mludku a vnllrnoBlf
2 tyf mi nl(nXni II ralí li ltvládí li Miniu llftl ll7lUI0(
▼ 7rf
unikli malinu k jr-iiti mrnni oou itwcn v"ytuj t s
1'roilávano Junt v plných kvartových lanvicu amijio o u tíh
dudáni v Vitích Iťpiklt Imkfvh lioilluclcb ojf
ML7
a m k i i t i iiii tir a i r ir i i' lir f u iiini lna iiiituivn "
ÍWtilícIm ImliiMlulťrn lunt nan
21117 FAIIXA NT OMAHA MiH Tťlřoii 427
o
4T-
i
tm HICU NT OMAHA MU
ctaoiiotoolaolioliotoota )McH(aoktuaio)ao)ao)ao]flovaoiiokoao'4io'ioMOMo J
AI RUM M PRoTlPIANd f
llaaMWIII ""
Uspořádal ANTIIONY L MARL3 (
Bkliidbtt tichto píanf Jcnt lehká vklc populárnfi aonUvcriá řdtera alocbi '(
lahodící tak U tvoíí Jednu krásnou amíía tenkých píanf — Nlo takového
úoaud vydáno nebylo--mezi těmito CO pímii ml jrtou Ml náHleduJícfi %
YiA Iktrouiikou A TUnmn Kdybynh Já v1ll ž-f ullfka kuká Mm lat Jaoin Via r
H tf volky napojím ' vodou Kdyl jnmn k Vám olioillvat O Volvary Na Um prabikéia f
tiwMta ťod dubain Ka llllá tori lloro horo IIAtullnko KdaJ nlAUk NantĎJta tnU-
ámwt ty aadláka pán Hrály dudy VOnra n xl I byla llonlavto krámá inANlo " '
KdyS Jnm }i ty kotil áal Kdyl tí vidím Tátaw aa proo im Hlovnn Kda wftj JwkraJ
iMuhitO Wu£aul jloydUmáinyUitarodávuycUplaut Cíl Altům lOttuiluu 151 i
1803
BUĎTE STALI
25000 zdíirma
1005
lili rl ~-' Z i7 N l '
iVi aMMI'5iirTrr ni — i "IV-"!! I A
5
i
mm
niplWilatfi lioáii-
:% iff T3 ťl Ofi W'"!-! -
li tu fj ii urn iiiki
auly liitie tm k l
ttéuiu liKllfluutl lilo kré
u ni''t ! Ilrét4
9 UfVJItWII) TA4VIIIU
It biHliiikylovDcki pit
luk lUu]U I llm
- lil-M klltltn 4pl
Ut tl If dťui ktrolkstu
f u ti nifvl iiby lirak a
10 iak imiu ijmi iittH
ktífi rv)tiiuky b'rnii p-'U
hhli o t'!íki í"iuír !
kli nfeiuú a pMf ttttl
átaJutkc Vll II Uo tut ilUH l k-
illakf a n'kt- t l V"'l'i t l4j4h
(i Vt4 íl llM wt-)U!t
útm uSlií pí Iv Hvt n&l Um
'uf ptil tmou ti-!u
If-ťl bHlik pH ll
tu tkltu íl Kii vutiU UII
tl tUiHm k tlwi H PI ! tf l
X llllll i tt Wkra# Jawilm
N(t vi mít itu II I
Přczkotiiucjto vilo a podrřto ni to ttejlepftf
Dr K C COLLINS M I it "lflJ lMríw vřlof
hlcdítl najipřt rrn svojí adániou rořnf prňcl kterou vykonal vc proapfťli
irpklho Jiilutva Volvt uidravmyYh lilí roku UM přcvySuje pořtt vl?
řeřich v MilnuVch Icteťh o iiinoJio JVArc avřtoznámílu) ncwyorWlio k-i-ialíaty
PKOP COLLINSlí dolilft ílokoimloatl ft vyiínula c ruistuiH ft
lirjvVftHÍ
!
'
!
KAŽDÝ NIMOCNÝ wl ott ňtf nn lékaře ncdií ai injlfívc pMtc rfy
rn2 nroř COLLINSHM m imanou kiiiliu
tttiru£ nroř COLLINSHM m imanou kniliii
Vwdcc ku zdrtiví"
Tuto kniha obnaliujc lt-kafuké sikuSiiioali ft vynAlťíjr celí doby nn-
A - „_ul 1 l„flť trntf l'řrřltlli 1 lil fl 1( tlil lit
)# XtlHlUJC IIVHlOťlIjrill JÍIIIYIJU VBIM WMH --
$ noainAtc povolni o pHifHU vsál nemoci Jokoi I zpttuob liťonl
f Knílift tato tWffiui Jíí íaťlirrtnilrt íivot it na vždy íukUuic rrtiU-ctii
I" - i i 1:1 r (1
Olijcdllfttc-li ki tuto klllUU a Viomc-lt o naiu iicaona
cnfl mtk dostanete ji úplní xdarmu
Z mnoltíth listu patrných pacienty rafte al přcííatl iiftuletlujTUt
a a V f MMt
4'
Chory a itrdce pria
ledviny
Vylůčotm asCavoniy
nebezpoinů pllctil nemoci
4'
i
J Frank liezttoHka
R P I) No 3 Witltcr Ukitu
Vyklený z nstUiny
Veřejná odporufinl
m „t 4 ti iM Ímmii il lií la nu lak zvanou itstlililil f ili V
J - J ' ' J i i 5ÍL i Li l Lolitil v itrtMiti ti: ! '
4 WííiLí l l lit! Nemoc tulo itiS velite trapilit ďiUtttl nn w itrooratil
-i! i '1 i Jí
v
4
í tlmtt I i vnukl ne iiiuli
4 i 1 l I S l i' um r I
UMil flll lli KlIrAV tli ťt 111(1 IU UIKIIVIH tlHVUe 1JOIIH
í '
l-mlllo Ponplcliul
R I' D No 3 Claiknon Ni!
Jii1
4
4
-rt
4
4
f
4
1
4
J
K I
i!'l
i'
'V
i
TA!
I
i
l
Oř
II KliiiHjmu noi
iui aliivnflio pnl aiHetaiiftti který nic t teto nemme tn j
L' im i nLii j SAU6 Ukuř ati1!!! tliwrobv tuno tievyUeltt proto iiliyth í ' f
r „V - - „ t O "I I
i x il 5 i t u'li oili-ml w iii
il tifeavetiťtl iinno aiaviiomiH- iowihhbuj v nV -
- ix „i i utliii iii'kiiviii ví iiouS naiiu li
lovitit mu ta to lu-ivřiU iM avé tliky ft přeji ai tiby wA pudobiitiia ti ten
' i I k- Mi 1 i
V
ttí lit byly uveřejněny V fitotimeli h pfntrUkoit tou
' Jiltt Sunu li Duklami R I 1' 1
Chory un t-race pru I icaviny
4t
1
iOX
íi 1 a i - iti fl L 1 1 tlat f h
MuhIiii vntit atliMiti ie jwnt m! vrtu oImIiíI tbipia ve Uemn ao ta-
í 5 I'l 'SI
MUHiiu vinu 'ii' vj""
Jvte jak ae inetmi nvuovi iluři ťill a flplní wtcAv: um 1 kv uunk vah
titanu uil n iitoln vátu ia vai rvelil-ot puiiMť mUuie tliUiii tt u [u
fujš VM litethtxbl WWnf Nieitt kiajandnt aiiAmím S ftetoit
J l riuik lU" krt R I I' No a Walter !'!
MilkU kulatí JvtS lepil Mv£dcwt%l itvl tyto í %£
ltll nutit na uiHliliiUitl wliliť t Imlli lte tnntlii1 vyltHíovuli iv-
j Muje tVlnf K'kř iteiuoltl At ptttii a vhoruby plieJtr I Uíu
loúMfe l iUulkU livli atfeV lAitikv paintuae uumii i„ iviiuii
i mi i i
n ( iu i i ikL u iiiKť ran ihuku rcuu lanu i in iti i f
tajní h Akiiltv lunaKe leb k-lvl J ikAklitr nem U tAjl
jiite H4 Ur I! C CHUat itle Iluh U tujUpM Wk'Nl'Ot tn- a
t lffuřWii U'ky bruW ? %S'U alritt a't CVliv nt ti( a
i i ti i a
iitvdtc j a leuilklAitíjte tivtii p"o w m tif (inujt tahu
Dr EC COLLINS'
MI'l)ICt INSTITUTU
( MO W31 St New York Cit}-
4
Ca v
:h
V 'i
ti m
J f i
Iv
I
11
á
Jí
t
I