Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 09, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p
OKBáftK ZÁPADU
Jínřník YYXV £ 7 KKIIII VK KTÍIEDIL DKK ÍK HlďNA 11)05 - ClSLO 2
Haložen 1871-Ko6nfk XXXV
9 9999 9 9 9 99 '9 9 x
S I Z AMERIKY
VIK
fc trik Bg hasiWasl fjs W Jai Bakaasl kfeatf tatti aaasl áafca assfcW íWBYjatJ yfcjJ tih kfc tawÉ
99999999999999999
Z Wst)lnftoou !
Týdenní týráva o ůrodl Mokré
potaši tilrlujt mlácení v tnisiour
ském údolí — Vyteiřovánl tem'
dfhkého odboru — indiánské po
ttmky najmuly — Uřadnt lasopis
Vládat povětrnostní úřadovna
uveřejfluje následující zprávu o
Uvu árody za poslední týden
končící 31 červencem: Blbém
týdne končícího 31 červencem
obíoské údolí t leverní části stře
doatlaotických států a novoaogli
cka měly velíce nízkou teplotu pro
dobré výsledky ale jinde povětr
nou byla příznivou Deřtě pře
kážely farmářské prácí v míssour
kém údolí v severním Texasu a
v Částech dolního ohíoského údolí
ve východních okrscích kol zá
livu dešť pak potřebují v Georgii
v částech Floridy severním Mis
sissippi severním Illinoisu Ohio
a severJÍm New Jersey
V obioském údolí vzrůst kuku
řice byl poněkud zastaven stude
nou povětroostí ale v ostatních
hlavních kukuřičných státech obilí
to výtečně pokračuje Ve všech
okrscích na pobřeží silaotiku bude
výborná úroda V Tenoetiee
Arkansasu Indiánském území v
severním Texasu kukuřice není
t ái fis 1 1 bíooti ' ' ""-'"
Mlácení zimní plenice bylo pře
kaženo mokrým počasím v jižním
Illinoisu a v částech missourského
údolí a v středoatlantických stá
tech ale viude jinak práce ta
uspokojivě pokročila Sklízeli
zimní pleníce jest skončena až oa
malou Část v Michiganu a New
Yorku
Jarní plenice se sklízí v Ne
brasce lowě a jižních částech
jižní Dakoty a Minnesoty Obilí
to příznivě pokročilo nedošly
Žádné zprávy o rezu vyjma niko
iika polí v Jižní Dakotě kde anět
také poněkud ho hubí Pozdní
jarní plenice byla značně polko
zena ve Washingtonu horkými
větry předcházejícího týdne ale
ranná unikla velkeré pohromě
Žně jsou v plném proudu v Ure
gonu s průměrným množstvím a
jakostí
Ovesné žně příznivě pokročila
a jsou téměř viude v severnějších
státech Vyjma Ikod způsobených
na sklizeaém ovsu v Missoufi
Oklahomě Texssu a Virginii
zprávy o obul tomto došle jsou
velice příznivé
Zlspšenf ve stavu bavlny po
celém Texasu te jeví a ač o ry
chlém vzrůstu a neuspokojivém
dozrání se sděluje z Oklahomy
Arkansasu Louisiaoy a Mississippi
vleobecné oviem le skrovné slep
lení nastalo i v tlohto státech
V Alabsm! rostlina tato se vše
obecně pokalila v Oeorgil rychle
doirává kde dostateině pršelo
ale v ostatních krajích toho státu
potřebuji nevybaulelné delť kle
sání rezavění černání jest via
obecné O rychlém virůslti a
Uhnutí dolly správy Tennessts
Kaolin a Ploiidy kde není vidi
Nlnýrtt ládné sltpliol leda na
hlinitých poiemcfch v iin( Karo
linl kdeito na písčitých poitm
cích v téml stílu ioMlini ta se
pokaalla
V Marylaudu a Virginii tabáku
st dobře oadsM ač 1 poileJntjltho
státu dolly správy a ilpteul
faké oznámeno zteplení z Ken-
tučky kde oviem rostlina ta po
třebuje obdělání a trpěla delt! a
krupobitím v severní čáui V
ostatních státech tabák rodících
vyhlídky na dobrou sklízefi jsou
příznivé
Až oa málo výmioek zprávy
oznamují Že jablek bude letos
pramálo
Dělání sena bylo zdrženo v Čá
stech Iowy sev Dakoty a Vírgi
níe ale zprávy vleobecoě osma
čují že hodoě dobrého sena bude
viude sklízeno
Snad ve všech oborech vládních
panují smutné nesprávnosti Pří
vyletřování odboru zemědělského
vychází na jevo že někteří vládou
placení úřadnfcí v úřadovnách od
boru používají výzkumů a udáoí
za drahé peníze získaných pro
uveřejněni u tomu aby psali o
tom články a podávali zprávu do
odborných časopisů dříve nežli
může vláda zprávy ty sama vy
ískoouti pro vleobecné poučení a
dávají si za to platit! zvlášť Ně
kteří úřadníci používají i íotogra
fických obrázků jež vládu stály
[veliký náklad aby si je opatřila
pro avé články začež berou také
plat Tak mnozí z úřadníkú jsou
buď redaktory nebo přispívateli
do chicagského časopisu vědecké
ho The Mining World a vládní
zprávy se v něm uveřejfiují dříve
nežli je vláda sama může ohlásiti
Takové jednání není sice proti
zákonu poněvadž zákony spolko
vé jsou v tom ohledu nedokonalé
ale jest to přece kořistění a ne
správné jednání a vláda bude míti
mnoho práce nežli to všechno
odstraní
čtyři sta tisíc akrů půdy na
reservacích kmenů Kiowa a Co
manche v Oklahomě najmuto bylo
tajemníkem vnitra pro zemědělské
účele Nájem zní na pět roků od
1 ledna 1906
Tak'zvaný atálý výbor jméno
vaný presidentem Rooseveltem za
účelem vyletřování method vlád
ního řízení v různých departmen
tech spolkových bude co nevidět
obírati se otázkou zřízení ňfsdolho
listu jenž má býti zván "Oflicial
Gszette Publikace podobného
druhu byla odporučena presiden
tem v dopise instruktivním zasla
ném stálému výboru časopis
zmíněný má býti informačním
prostředkem ve smyslu vládních
záležitostí jakými jsou na přikladl
kontrakty pro viřeja4 práce
oznámení nastávajících vyietfová
ní ve smyslu civilní služby změny
ve spolkové službě a růxué jiné
záležitosti
Nov vyšálit EdlsonSv
Minulý Čtvrtk večer prohlásil
Thomas A Kdison v Orangu N
J le se mu konečně podařilo ros
lultit otásku elektrického odtáh
ni u automobil Při pMIclilouli
té popřel nedávné extravagantní
ujilťaváol jal byla jemu připUo
vána jel týkala se jeho eUktil-
cké zásobovací bátfiie KdUoa
pravil te během několika týdnů
íahájeue bude pláce v tovární bu
davl na Lakvside ave v nit vy
'tábtny budou uové jeho baterie
Tyto tnutou s to poháněli ebycoj
nou sáhevnl automobilu rychlostí
au mil ta hodinu da vidálenotli
150 mil Nejlépe vlak ručiti za
to že jedno nabiti vystačí oa
vzdálenost 100 míl Na nové
baterií ivé pracoval Edison plná
dvě leta a zdokonalil jí prostředky
Čistě mechanickými Snížil vlhu
baterie o čtyřicet liber na jedou
kofiskou sílu Problém pro auto
mobily turistické dá se rozluštit
jenom tehdy když bude zřízeno v
zemi více napájecích nebo nabíje
cích stanic jedna kofiská síla
pří obyčejném dopravním voze
bude stálí s novou baterií 58 ctú
Těmto velkým dopravními k ob
chodním účelům určeným auto-
mobilám věnoval prý vynálezce
dle vlastního doznánízvlálmí péči
Stav obenoju a pr&myslu v zení
Dle poslední zprávy Dradstrce
tovy obchodní agentury stav ob
chodu a průmyslu jest následovní:
Obchod a průmysl ae lepší s uzrá
váním úrody Podzimní obchod
ač není ještě v plném proudu jeví
známky vzrůstu a obchod na zá
padě začíná o týden dříve než
loni Počasí jest pfízoivo pro
vzrůst úrody i sklizen Obava
před poškozením járky rzí zmizela
a kukuřice slibuje znamenitou úro
du NejlepŠÍ zprávy o obchodu
přicházejí z jiboipadoích krajin
kde byla sklizeA ozimky dobrá
vlak ručnicová karanténa v údolí
řeky Mississippi má účinek na
poptávku i zásilku V následek
hojného zasílání pleníce do trhů
dostalo se hojně peněz na venek
do rukou farmářů a vybírání po
hiedávek obchodních je zdařilé
Průmyslové závody mají na viech
stranách hojné objednávky a málo
strojů stojí v továrnách Továroy
na látky jsou pilně zaměstnané a
obuvnické dílny též Některé
odbory ocelářských hutí jsou za
městnány objednávkami na delií
dobu do předu Viechny pokroky
v obchodu a průmyslu za měsíc
červenec byly daleko leplí nežli
byly poslední čtyři roky Zahra
niční obchod v new yorském pří
stavu vykazuje minulý týden do
voz i vývoz o jeden a tři čtvrti
milionu dollarů větší Plenice
mouku v to Čítaje bylo vyvežeoo v
New Yorku 1041695 bu proti
723314 bu před týdnem a 1379-
198 bu před rokem stejný týden
Korný bylo vyveženo 1013 675
bu proti 773520 bu před týdnem
a 373465 bu před rokem Ob
chodních úpadků bylo otoámeno
minulý týden v Soustátí 177 proti
197 přeď týdnem a 1669 před
rokem v Kanadě 26 proti 27 před
týdnem a 23 před rokem
Z ovzduli záletné ieny
Ve středu min týdoe zahájen
byl ve Wooater O Ikandllní
proces za rozvod o něj! žádá
major spolkového vojska Klmer
K Taggart od své ieny (irace
Culverové přijaté dcery Williams
Culvera bývalého předsedy chi
cagské bursy Armádní důiloj
oícl v uniformách a elegantně
oděné ženy tvořili malebnou scéiiu
v soudní síni soudce Kvanse S
velkou pečlivostí a vkusem oděná
veselá a s úsměvem na (válí idra
vila paní Taggartová své armádní
přátele a nich i mnoií přilil aby
svědčili v jednom 1 nejivnaačněp
Uch případů vojenského sákullil
Paní TsKgtrtotá jl sa svobodna
byla jednoii 1 vyhlásaných kraia
vio chicagikých proválena byla
k soudu před DÍlIll objevila li
jako lalovaná svými synky jtde
náctilf lým a sedmiletým j t stulí
míli od soudu přiřknuly —
Celá síéia působí ve vojeuikých
kruzích nemalé rozrušení pověst
mi o skandálu který přetřásán
bude v soudní síni a v němž přímo
i nepřímo budou zapleteni armád
ní důstojníci zvučného jména
Praví se Že do skaodálu zataženi
jou mužové prominentní ve spo
lečnosti ne méně v půl tuctu mě
stech a že také příbuzný presiden
tův povolán bude na stolici svěd
ků Žalobce major Taggart jest
jeden z nejznámějlích armádních
důstojníků Viní ženu svoji z
nevěry opilství a týrání dítek
Manželkou svou viněn pak je sám
z krutého zacházciií Svědectví
na obou stranách sbírána jsou po
mnoho měsíců téměř ve vitch čá
stech země na Kubě a Pilipinách
— kdekoliv nalézají se armádní
důstojnicí a jích ženy a dceryt s
nimiž rozvaděný párek se stýkal
MajorTaggart viní manželku svou
že jej opustila a udržovala důvěr
né atyky s četnými muži mezi
nimiž jmenuje kapitána L Iiashe
poručíka Kithera poručíka G
Forteeque C Spencera a pluk
Ch W Mincra kteří přítomně
situování jsou v Columbských
barrakách v Ohio V dodatečné
petici své nejen Že Taggart objas-
Dui žaloby z pronevěry v nichž
jako spoluvínníky jmenuje ksp
Iiathe a poručíka Fortesque ale
cituje i další případy záletnictví
své manželky s několika důstojní
ky spolkové armády Prohlašuje
zárovefl že kap Poore a pluk
Miner spikli se proti němu majíce
v úmyslu vězniti jej v hospitále
pevnosti Leavenworth jako člově
ka stíženého akutním alkoholem
Plukovníka Mioera jmenuje jako
muže jenž udržoval nedovolené
styky s jeho manželkou— styky to
k nimž m4 více důkazů a jež
sloupí za hlavní podnět k rozvodu
Nebezpečí Žluté zimnice ae umírfluje
Na všech Mnuách činí su vše
možné pokusy jak by nejlépe dalo
se předejiti Šíření se této hrozné
tpidemie K židosti guvernéra
lilancharda bylo aloženo jenerál
nímu lékaři spolkové námořnické
nemocnice Wymanoví aby se
ujal řízení opatření proti žluté
zimnici Wymao má k ruce četné
zkuiené lékaře kteří působili při
potlačování žluté zimnice na Kubě
v Mexiku a jinde Doj proti žluté
zimnici se povede nyní na základě
vědy Tento týden započalo vle
obecné čistění města Kapitán
Knglish a mužstvo miasissippské
lodi "Tipsy" jež byla zajata loui
slánskou parní yachtou "Tom''
byli vsazeni do vězení Na sta
rodin uprchlo do farnosti St
Tammany kde není karantény a
také Žádného onemocnění na Žlu
tou zimnici At do dnešního dne
bylo onemocnění 4B2 úmrtí 93
V posledních dnech se neudilo sa
hranicemi státu nové onemocnění
na Žlutou limeici a myslí se že
se nebudo jil epidemie Křiti
Vlak v Ntw Orleans počet one
mocnění roštu Situace oviem
není beznadějná Vu fiinosiech
Kapides a ChaUisbn byt sruften
lákaa prujltděnl vlaků a New
Orleansu ale pataléíi s nich tam
nesmí vystoupni Mnoho leka
li ič o leh itíaěiiců nechalo a stra
chu před limou aimnicl práce
Ovocné lodi ae Střední Amtiky
musí nyní veiměa ptittávati iU
jetlo jinde nesmi Ve stáli Mis
lisaippi pauuje boykot proti při'
veaenémit ovoci a js i sakáaáui
projilJInl vlaků 1 ovocem —
l inantol miniilr Sltaw nařídit te
legraficky kapitánu Poisovi celní
alulby ktviý koat Inipekínl slut-
bu v Portlandu aby odjel ihned
do New Orleansu a převzal tam
řízení karantény V jenerálnlm
pQ&tovnítn úřaié bylo prohlášeno
Že jest dosavadní porušení po
Itovní služby ve státech Missis
sippi Louiswně a Texasu násled
kem provádění karantény nepatrné
proti dřívějším letům Poštovní
odbor se podrobí karanténním
ustanovením ale bude hledět udr
žovat poštovní službu v okresech
stížených karanténou tamními
lidmi Poštovní zásilky však vy
kuřovány jako se dříve dělo po
něvadž se jimi nákaza žluté zimni
ce nešíří Z těch lidí kteří ze
mřeli v New Orleansu na žlutou
zimnici nebo na ní onemocněli
jest většina Italů — V Illinoisu
vstoupilo v platnost nařízení
zdravotního státního úřadu o ka
ranténě proti žluté zimnici z jihu
Každý vlak z Louisiaoy a z jiných
nakažených krajů je zairžán na
hranicích států a lékaři prohlíží
vlechny osoby na něm zdali by
neměly známky nemoci a kdyby
byla některá podezřelá jest zadr
žena v karanténní stanicí I osoby
ve spacích vozech vezené musí se
představiti lékařům Podobně se
děje na řece Mississippi se všemi
loďmi z jih j přicházejícími Žádný
cestující není propuštěn dále
oemá-li z domova svého lékařské
vysvědčení zdravoty své Zdra
votní rada v Missouri připravuje
také zavedení karantény
Strašný zločin
Na jižní straně města Chicaga
nalezena byla ve svém obydlí
stará paní matka jedné z předoích
hereček amerických mrtva a vše
obecný úsudek zněl že byl tu spá
chán strašný zločin Vyšetřová
ním bylo však zjištěno že ubohá
žena zemřela otravou lihovou čili
Ikaholismem Jaká to výstraha
pro ty kdož posud chtějí churavý
Žaludek napravili nápoji ze suro
vého nebo dřevěného líhu připra
venými I oni pášou strašný zlo
čin na sobě a na své rodině Tri
nerova Angelica Hořká jest jedi
nou tak zvanou Žaludeční Hořkou
připravenou z čistého vína a léči
vých kořínků Ona Vás téměř
okamžitě osvěží vzbudí hned
závidění hodnou chuť k jídlu a dá
celému tělu novou energii V
každém lepším hostinci Přímo
zalle vyrabitel Jos Triner 799
So Ashland Ave Chicago III
1 Krajan Joseí Koláček farmář 11
Manitowoe Wís jehož stodoly
stáje aiýpky předmin- pondělí sho
řely oznámil že před šesti měsíci
obdržel anonymní dopis v němž
mu bylo oznámeno neodstěhuje li
se z okresu že bude vypálen
Žháři hrozbu provedli
% Minulou sobotu odpoledne
přilrl nešťastnou náhodou o livo(
Jot Šebek bydlící vř 713 záp 17
ul v Chtcgu Téhol die odeSe
ze svého domova a na 16 'ul mea
VVood a Lincoln ul zasažen by
vlakem C II Q dráhy a lémíl
okamlitě usmrcen neboť byla mu
hlava takřka úplně od těla oddě
trna — Mrtvola byla odvelena
policejní ambulancí do pohřeb
nického lávodu kd teprve dru
hého dna byla Kulmou jeho sto
loiuěna Joieí SebeW byt to roků
stár 1 aannhává cd manlvlku
Annu a ttiděti jednoho Ženatého
syna a dvl provdané dcery Do
Ameriky plijtt 1 Dolního Hra
dili! v kraji plieflakém před 40
roky
i