Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 02, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Založen 1871 -Kotník XXXV
w slz rar a Tif r?rifV
=7 -f ti-
s i
0 tMMwlt
Pokrok Západu
As
JB YK STÍtKDU DNK 2 8JITNA 15)05
0ÍSLO 1
Z Wfthlnftonu
Týdtnnl tprdva o nastávající úrod!
'vláill tkliinl plenice a virůttu
kukuf let bylo polail přízniví —
Uvítáni Taft a vjapontku — Gin
Thom li fíarry přediedouvá
Ulné rady Nor vilika iádá Spoj
Státy ta umánljako ntodviilý ttát
Pravidla pro dopravu dobytka
upravt na
Všeobecný přehled o itavu
úrody za minulý týden sestavený
povětrnostní úřadovnou jest ná
sledující: AČ přílišné vedro sucho
panovalo v částech středoatlan
cichýctit v Kentucky a v Tennessee
během první čisti týdnekončícího
24 července a pomčry stejoé byly
v severních rovinách a na sever
ním tichomořském pobřeží vše
obecně teplota byla příznivá
PřeháBky zdržovaly prácí a zpú'
sobily nijakou Škodu na osení ve
Virginii Zip Virginii částech
dolejšího Ohio v středním a jižním
missiisippském údolí Oklshomě
a Texasu deště viak jest potřeba
v Novo Anglicku Tennessee Ge
orgii Alabamě Kansaau po celém
rovinovém okrsku —
Příznivá povětrnosť urychli
vzrůst kukuřice a jen a malým
výjimkami úroda jest ve výtečném
stavu Kukuřice počíná potřebo
vati déiť v Kansasu a Alabamě
pozdní kukuřice potřebuje oborán
v Arkansasu a Kentucky a nčco j
bylo poškozeno v Louiaiaoě
Sklizefi zimní plenice jest téměř
skončena v předních pšeničních
státech a mláceni Jez valná po
kroillo ukazuje zrní dobré jakosti
a hodni v Kansasu Deště zpo
zdily mlácehí ve Virginii a Mary
landj a nadělaly další škodu obil
v snopách a stohách ve Virginii
Kentucky Missouri Oklahomě i
Texasu Na severním pobřež
tichomořském zimní pšenice rychle
dozrává ve Washingtonu kde
sklízefl je v plném proudu a vle
obecn£ se sklízí v Oregonu a nsdřjl
na velké množství Jarní plenice
stále roste příznivé v krajích járky
sáhy setá má klasy a dobře se
plní a později setá metá v severní
Dakotě Časná dozrává v jižní
Dakotě a Wbconsinu a téměř do
zralá k sekáaí jest v Howi Ač
černí rez objevil se porůznu
Minnesotě a Dakotách žádná
značná Ikoda není vidětl a a pří
znivým povětřím neočekává se
nebezpečná Ikoda Stížnosti na
anět dolly a jižní Dakoty o Čer
veném retu s Colorada a většiny
polí ze sov Dakoty a o lehnutí
ve Wisconsinu kdežto ve Waib
loKtonu vysušující větry byly
Ikodlívé úrodě právě nalévající
se a způsobily zakrsáof
V blavnkh o-caných státech
ikliuft obilí toho sdílní pokročila
kdežto v sevtrnéjšleh okresích
nvrs metá ranné setý doirává
rychle a ovsMiá left bude vlude
Lihem příštího týdne Oroda vln
obecně sdi se slibnou ač téměř
vlrchn Ir II v Ohio a něco stll
luoitl o Uhnuli dollo i Waihhg
tonu
AČ slepeni M iNimým
ťiittíh tlmíř vlcth bavlnových
slita titul vlol scoým aul aus
trlným Ač bylina vyrostla f ychl
a viníme umíravé ▼
(teotitk Aliba-uy Ttaiu a Mis
sourii illžaoit) a nťiipakojUéut
dozrání docházejí z Karolin Mis
sísiippí Alabamy Tennessee
Ukianomy a o rezu a padaní ze
viech částí Hmyz dělá značnou
Škodu oa bavlnlku místy v Texasu
ač vteobecné o žádné veliké zkáze
zpráva nedošla — Bavlník počíná
e otvírati v jižní části pásu
sbírání jest v plném proudu
jižním Texasu
labak rychle vyrostl a lest ve
vfieobecoé uspokojivém stavu
lest zarostly a nčco bylo ho po
topeno v Kentucky poSkozen
místy deSti ve Virginii a jest chu
dičký na lehké podiv Marylandu
Vyjímaje Oklahomu Kansas
Wisconsin neutišené zprávy
hledoi jablek docházejí ze vSech
částí
Diláol sena bylo zdrženo dešti
ve Virginii a částech ohajského
údolí aznačná Škoda nadělána na
senu v Oklshomě Missouri a
jižním Illinoisu Na jioých místech
dobrá sklizen dostala se domů za
příznivých okolností
Cesta tajemníka Tafta na Fili
piny jest mnohem důležitější nežli
bývají cesty úředníků vládních
Jedná ae tu o nápravy ve správě
ostrovů neboť mnoho přicházejí
cích důstojníků a Filipín oznamuje
že na ostrovech jest mezi c-byva
teli veliká nespokojenost a že i
žádají více samosprávy Taft m
za to ze snad se mu podán za
jebo úřadováni pro samosprávu
jejich něco učiniti a že jim poříd
viadu zastupitelskou Aby se oa
vlastni očí přesvědčil o tom zdil
lest to možné a jak by se to dalo
pořlditi odejel na ostrovy Tsft
kterýž na ceati své přes Japan
přibyl do Tokia byl slavnostně
uvítán a pohoštěn císařem jenž
celou družinu hostů tvých proved
velikým císařakým parkem jent
byl založen před 300 roky a do
něhož ještě nikdy nevkročila noha
cizince Na počest jeho a družiny
a alč Alice Rooseveltovy uspořá
dány byly mnohé bankety při
nichž různé řeči navzájem proná
šeny byly
Urigádní generál Thomas II
Barry byl vybrán presidentem za
hlavu válečné rady Generál
Barry jest nyní v Mandžurii a ru
skou armádou Narodil ae v New
Yorku a do vojenské akademie
byl poslán 1 Července 1873 Po
graduováni v červnu 1877 byl
poručíkem v sedmém jízdním plu
ku u něhož zůstal byv povýšen
za prvého poručíka a kapitána až
do 19 ledna 1897 Idy povýšen
na majora a pfiaeien do niavoi
úřadovny ganerálské V této hod
oostl provázel generála Klwella
S Olise na Filipíny V minulém
roce ta Července povýšen byl na
plukovníka řadového vojska a po
návratu Manily byl ve východ
ofm vojenském okrsku na ostrově
Uovcroerovttv New Yorku
Otáika uinánl Norvélska aa
neodvitlý ttát jest nvol před pre
lidřolem 1'oosevtltem jemu! ji
předložil výp sahranifal tajemník
Ade Při četných přítetitotltch
rsvuluČot strany Žádaly ta uiainl
tso asodvltlý oirod ale Norway
se aioddelilt od švédska revoluci
pouie viilt (tupět svrchovanou
klrtou jednou králi Švédk4tu
prepdičila Mnoho Norválan?
sauMoma poiuaio opojena Mít) 1 4
za uznání nového atátu a(J Haug
jenž až do rozluky byl prvním ta
jemníkem vyslanectva švédského
a oorvéžského předložil formální
íádost zahraničnímu odboru který
ovšem nemá úřední právomoc
Všechny tyto Žádosti byly předány
presidentu
Pravidla pro dopravu dobytka
dle osmdvacetihodínového zákona
o krmení odpočinku a napijenl
při dopravě byla dokončena země
dělským odborem Káry v nichž
dobytek je vezen musí míti pře
nosné žebříky na seno každý musí
být! ttopu dlouhý a zavěšen po
stranách káry od dveří ku konci a
tak upraveny aby mohly býti
senem naplňovány z hořejška káry
Všechny káry musí míti koryta na
vodu z galvanizovaného neb litého
Železa ne méně než 12 palců na
hoře Široké s prohnutou vnitřní
stranou tak aby udržely vodu a
mohly býli tak upraveny aby
tnadno te daly z veoku vedou na
plnit] aueb vypustiti a musí býti
udržovány v čistotě Krmivo a
voda musí být vežeoému dobytku
dána nejméně ve 28 hodinách a při
napájení dobytka každá kára musí
zůstati nejméně pět minut státi
během doby té koryta musí býti
naplněna čistou vodou a všemu
dobytku dána příležitost aby se
napojil By si dobytek mohl od
počinout! káry nesmí býti přepl
ňován a musí v nich býti pone
cháno tolik místa aby aspoň
třetina mohla si vždy najednou
ulehnouti Počet kusů dobytka
jenž může býti dopraven v 'iáře
36 stop dlouhé řídí ae dle váhy
jak následující ukazuje: 23 kutá
hovězího dobytka když každý kus
váží 700 liber živé váhy aa kusů
při váze 800 ai kusů při 900
librách 19 při 1000 18 při
iaoo 17 při 1300 16 při 1400
15 při 1500 14 při x 600 13 při
1700 a za při 1800 librách
Alice Rooseveltova obtžžována
milostnými dopisy
Tajuplná cesta spolkového de
tektiva vyslaného samotným pre
sidentem Rooseveltem na
Governerův ostrov byla vysvětlena
když proBtý vojín james G Jooes
pykající trest pro útěk od svého
pluku ve tvrzi Willisms byl na
zvláštní rozkaz odtud vyveden a
duševní jeho atav zkoumán Ač vše
bylo v největšl tajnosti vyšlo na
jevo že Jooes posílal z vězení
delší dobu milostné dopisy pre
sidéntově nejstarší dceři slečně
Alici vyznával jí lásku aujiSťova!
ji ze jest jediným člověkem ni
větě který ji může udělali iťatt
nou Mikdo si tóno nevšímal
slečna Alice u tvého otce neza
kročila Vrchol počínání jeho
nadešel když poslal ostrý list pí
Rooseveltové v němž ji obvifloval I
ze ona stoji v cestě jeiio sňatku s
nevlastni jej! dcerou Prohlásit že
kdyby Uooseveltová dala pouie
svoleni Že on bude korunovali
život presidentovy dcery Štitlro
hol ona toutl doli Psiol to
dollo do Oyiter Hiy minulý lýJ-n
president ihned poslal jednoho
se tvých tajných straica vle
vyšetlitl Jones jest pěkně urotllý
iladkého obličeje Nyní byl jit po
druhé uvíinín pro útěk od pluku
Odveta
Z Han Frtocitka t oinamujr
místní obchodníci mající tájem
aa obchodu a tmou ou polekáni
právami le Čiňme- ispočali
obchodní válku proti amtticklinu
rVoil ! vlechny velké mtťuy
itbiliudy moukou ubdritly iď
tvých jednatelů z východu zprávu
aby objednávky přestaly přípra
vovsti ježto Čínští obchodníci je
odvolali Čína ročně objednává z
ciziny zboží za £220000000 Z
toho na Spojené Státy připadá as
120000000 a na San Francisco
as kol 14000000 Třetina z
poslednějšího obnosu jest za
moukukteré ae vyváží na 500000
sudů ročně Čína která odmítá
kupovali americké výrobky po
něvadž její obchodníci nebyli do
Spojených Států vpuštěni ucítí
odvetu kterou jí Spojené Státy
zasadí Ztratí hodně dojde-li k
tomu aby objednávky Spojených
Států v Číně byly odvoláoy V
roce 1904 Spojené Státy přivezly
z Cíny zboží v ceně $29345 081
Tento obchod budou li Spojené
Státy stejné stejným odpláceti
Čína ztratí
Poprava Hochova odložena na den
25 srpna
Johano Hoch "Modrovous" a
uavědčený mnohoženec na němž
v pátek měla býti vykonána po
pravá pro otrávení jedné z jeho
žen ušel šibenici v okamžiku
když již vše zdálo se ztraceno
Hoch byl již amířen a osudem a
byl připraven na poslední cestu
Guvernér však odložil popravu na
25 srpna Tato zpráva byla vr
cholem několika dramatických
hodin života odsouzencova stále
prohlašujícího nevinu tvou K po
pravě bylo vše připraveno Porota
lékařů — novináři a několik hostů
šerifových Právník Voj II Thom
pson přinesl do okresního vězení
peníze za něž možno Hochovi
se odvolat k nejvýš soudu Thom
pson byl v okresním vězení
chvíli před tím nabízel ček ale
ten odmítnut a musel ho jít pro
měnit Telegram ze Springfieldu
přišel po 12 hodině polední
Státní poslanec Comeríord pra
coval tiké pro odložení popravy a
a byl prvním který milost guver
nérovu mu oznámil Hoch byv
mile překvapen zvolil: "Odloženo!
Díky Bohu hurá guvernétovi
vše je ve světě možné!" Ostatní
vězňové když zvěděli o tom a
zpiáva šířila se celami jako pré-
riinl oheň mohli se jásáním ukfi
čet Ti kdož čekali aby byl
svědky popravy dali se jásotem
strhnouti k projevu souhlasu po
tleskem Davy zvědavců jež stály
před okresním vězením když
zvěděly o změně v soudu odsou
žence projevovaly radost nejen
křikemale i tancem Zřízenci ža
lářní očekávali takový obrat Šeřil
byl hned ráno uvědoměo že
guvernérem je vyjednáváno tele
fonicky Slč Kora Wilsooova
přišla k šerifovi a představila se
ii „ j _
mu co přítelkyně guvernéra a
ibovala zakročit telefonicky ve
prospěch Hocha a říkala že má
připraveny peníze kterými by
odvoláni mohlo být umožněno
Mimo ni Lou Ilouaeman Abe
Franks a doktor Franci McNa
ruara nabízeli štrilovi větll část
potřebných peněi Guvrroér De
neen dovolil státnímu návladolmu
Healymu zdržet popravu na tak
dlouho jak aákon jen dovoluje
neb čekal stále na sehnáni penis
Hoch probudil se o 7 hod ráno
Spal celou noc dobře Kdy! vttal
a vidli oblohu tachmuřcoou
prohodil k strážcům) MTohla je
skutečni četný pátek'1 V tu dobu
prlelo jen se lila i venku byla Ima
Jak v pytli Pak te ptal tda při
Šly nějaké správy od guvirnára
Kdyl mu bylo tápornl o Ipaviitao
Yidychl ti To vlak bylo také pra
něho jakýmsi posilněním v oče
kávání smrti Hlad neměl žádný
požádal pouze o koflík kávy a
rohlíky Když nepřestávalo pršet
pravil k stráží že příroda as pro
něha pláče Dále pravil že je to
hrozné když nevinný člověk musí
zemřít na šibenici jen proto že
nemá doit peněz k odvoláni te
Stavěl ae také hrdinou "Jsem
nevinný a půjdu na popraviště
mužně vše by bylo v pořádku ale
zdá ae mi že žalrdek se mi zpro
nevěřil jinak je mi dobře" Pak
ai aložil všecky Šaty do bedničky
od mýdla Sám byl oblečen v
černé náprsenka bílé košile byla
hodně naškrobena měl nízký
límec černou mašli 1 diamanto
vým špendlíkem Pak ai připíchl
kytici na límec kabátu Když
byl t uspořádáním osobním hotov
vyžádal si noviny péro a papír ku
psaní Když četl noviny zapálil
ai k tomu doutník Teprve po 9
hodině přišel k němu duchovni
rádce a bylo mu sděleno že
paprsky naděje na jeho zachrá
nění přece prolomily mračna
věštíc! jemu záhubu a že snad
peníze budou přece sehnány To
te také stalo neboť Fr Fargo
od st-louitské Tribuny upsal
I400 t podmínkou Že bude se
hnáno dalších Í700 Hoch
vydělal obsarováním hodinek a
psaním pro noviny lioo Právník
Thompson dal I500 a v úřadovně
státního návladního sebráno $100
Zde zahájil abírku poalanec
Comerford Tisk zápisků soudních
bude ttát aspoň tisíc dollarů Ob
hájci jsou ti jisti Že nejvyŠŠI soud
zvrhne rozsudek Btnrti že dostane
se mu nového přelíčení
Z mŽstské rady
Letos vydala městská rada chi
cagská řadu důležitých pokynů
pro lid jak má se chovali během
letní doby by uchránil své rodiny
nebezpečných chorob letních
Všechny směřují k tomu aby
udržen byl v první řadě žaludek
v pravidelné činnoBti a aíle Náš
lid ví že Trinerovo Léčivé Hořké
Víno tento úkol plni nejlépe ba
můžeme směle říci jedině neboť
žádný lék jiný nemá tak rozhod
ného účinku Tohoto vlna mů
žete užívati ve všech nemocech
žaludku jater a ledvin ve všech
nemocech jež jev! te nechuti k
jídlu nebo tělesnou slabostí ve
všech nemocech krevních n kož
ních Pro zdravé jest to nápoj
osvěžující a sílivý jenž během
letní doby udrží a sesílí zdraví
V lékárnách )os Triner jediný
vyrsbitel 799 So Ashland Ave
Chicago III
Vyasvltiiíf
Pan John Dvořáka Crete Neb
vyzývá avou sestru pí Mary Pro
cházkovou v Ocooto Ocooto Co
Wis 1 by te k němu plittěhovata
ta hospodyni cačel bude dobře
odměněna x
UpozornOní ct krnjuníím!
NejlepŠI tvrdé i měkké
uhlí všeho druhu došla
oela vždycky u atarého
inámého
I
715 IŽ 13 11
TKL 1918
Tvrdé uhlí jest ta Jtio-50 tuna
a dobře učiní ti kdo! ti je tavčat
objednají jtlio cena )cho v krátké
době bude ivýleoa Dobrá vAha
rychlý dovoa 1—
Iluiuitiut "TfthUvf Turtk" tu&l#
w JMé -vloutHi tty t pM)tUtii
lam ol tUtkit i