Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 26, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zpráva ČSOPJ tt druhé ItvrlUU 1905 koniící dnem 31 fcrvcflw
11
10')
105
5
5&
M
66
33
46
17
48
36
12
43
4
26
ThJJmT
li dubna 1995 v pokladní
Svatopluk č 1
MladoČecb č 3
Slovan i ]m H i 11 o 11 immi 11 1 m
Karel Havlíček 14
Bratří v Kruh t 5
Jan Amos Komenský č 6 ♦ #
Karel Veliký č 7 t # 1 #1
Kovnoit C H11 H H H H 11 H H 11 11 11 nu H 11 1
Česká Koruna Zl Dolu ř9M
čecboslovao Č 10
ČcCljÍ£ £1 lín 11 11 11 11 11 1111 11 11 11 1111 if 11 1'
Chrudim č 12
český Lev Č í} ii in 11 1 11
Ladímíř Klácel č 14 1 1
J in Hus Č 15
Ncbraaks i 16
Uratří Severu i 18
OfOky # # # # # í t $ 9 9 0 9 0 9 9 9 0 0 0 9 # # # # 0 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Celý příjem
VYDÁNÍ!
Dubna 8 St Paul Newi ohlášku výračoí zprávy f 2000
8 Václav Tyra ccitovoé kauci a jiné 1 1040
8 F 4 Krch tajemník za první #letf 1903 služné 5000
8 A V VrtiS jízda a služné 460
8 F M Vrábek " " a tisk 75 00
8 F ř M 1 x t " ' ' 11111111 1111
8 M A Krch nájem i
8 W T Hanzal překlad itanov
15 J W Willís právník k soudu
28 Schránky pro úřadovnu
28 Aat Engravíng Co rytina Tobísky
28 F A Krch express razítko 1 poštovné
30 A- K McGÍII 500 obálek malých loGo
14 Pokrok Západu orgán březen s duben 2768
14 A K McGÍII 500 obálek prostředních
26 Jot Mašek avčdek u loudu ze Seaforth
26 Frank Sbístek " " "
26 A P lonei stravování avždků (5 dní)
června 5 Anton Míeien ítríí volání svčdka z Anoka
" 6 Frank Shístek vydání konstebloví hledání
Tobiika
6 Frank Uělka evéJck u soudu
6 Václav Kotnour ' "
6 Horáček a Pařízek hledání Tobiska v Seaforth
a Cai 1
20 Jos lhmák vyhledávání důkazů a obftarávání
avčdků v Seaforth 1
20 F J FavleČka svfdek u loudu
20 F A Krch vydání při loudu
20 A VV Sbílha 1000 obálek velkých a tiik
20 T Shilha hledání mrtvoly v Anoka 5 osobami
30 Václav Tyra ceitovné telegraf telefon atd
C L Dohrn Hlavní Lékař
F A Krch expreia telegraf telefon atd
t
n
tt
n
n
n
t
n
KvÉf
tt
tt
n
tt
tt
tt
1 1 1
12 55
800
1500
2000
3-33
150
290
tt
iti 11
'
30
30
30
1090
2030
2030
600
1155
4 75
400
750
3950
2600
700
9 43
3'7J
2590
a 30
1300
859
Otto Iiremer k uložení pod úroky t 1000 00
I316736
Celkem vydání 11488 37
' STAV JMfeNÍj
1 dubna v pokladní ' $ 1020 3 3
Vo 30 června příjem 214703
Celkem
VYDANÍ!
Od i dubna do 30 června i 1148837
Zbývá v pokladní jl 1678 99
MAJETEK JEDNOTYí
1 dubna v bondecb $ 1700000
15 června koupený bond 100000
V bondech 1 18000 00
Na hotovostí 1 167899
Ve knihách diplomech atd 495 00
Úhrnný majetek Jednoty $2017399
Údů oznámeno 940 rozvrh na člena jett $2146
My nlžcpsaný účetní výbor potvrzujem tímto Že knihy tajem
nika a pokladníka Hlavní Jednoty úplné se ihodují
Antonín F VrtiS
Frank Mixa V výbor účetní
V M Vrábek
V Láace llratratvl a Svornosti
VÁCLAV TY?A předieda FH A KHCH tajemník
Z KRUHŮ Č S D P J
GLENVILLK Minn 7 čeř
venca Ct vydavattlslvo orgánul
Ačkoliv teď mnoho čaiu netbývl
přeca jen chápu a péra abych
sats nčco nového milým bratrům
přeJoal a do oiteho včtlinA bra
tří milého liitu néco napial
Spolek Jan Anma Konitniký l (t
ČS)'J odbýval poalednl uchAil
první uadéli v červenci v 1 hodinu
odpoledne V ničilcl irpntt bude
spolek nál přijímali dva nové čo
kance jov( Makovikétto a Jaro
lava Vrabce mladé to ailné a
iporidané mule ilavu ivobodnlho
I tfi oioby lenikého pohlaví leuy
bratro nateho apolku Dále jeat
10 mi zmfoitl o včel jejíž uvedení
ve inámoit bratřím nebude zajisté
na Ikodu V Aualin Minn
janeili ae míitní lékaři fe oebu
dou čekane prohlížel levnKji než
aa lioo Ma Itčití jeit v aou
ledním mčitA (ílenville lékař
který béře ot prohlídky pouie
$100 Proto rnyilím přátelé a
bratří proč bychom mfcli platili
$loo kdy! toul ilothu vykoná
nám jiný lékař aa $t ooř— Dne a
červenc byU polldána bratry
aa Amoa Komemký lannčoí ai
bava klcrél ae aúčaitnill idejll
krajané bratří v dani hojném
poftu ačkoliv počatí nebylo po
hoJIné ábava tyla irdrČoá 1
nenucená 1 potrvala až do rána
bílého Jeil ml íelti poJatj amut
nou zprávu fe jednoho ze atředu
oalebo potkalo oeltéatí alce
bratra Fraotitka Svobodu kterýž
pojednou léžce ooemocnčl Ne-
mtlkaje odebral ae milý nái bratr
do nemocníce v Kocheiler kde
byl operován na alepé itřevo Ač
přelrpf ti muiel velké boleiti přece
nyní jíž doati rychle ipřje větříc k
avému uzdravení což mu vlichoi
ardečol přejeme — Jeitl jeden
kráte vyzývám vlechny milé bra
try štttty aby do orgánu více a
Čaitlji dopíiovalí oviem vyjímám
ty kteříž Celky pláli neumí ' Ale
chore pilné navltčvovati a dbiti
roztífeoí a rozkvet milé natí
Jednoty toť povinnoití viechl
Znamenám ae a bratrikým po
zdravém Václav Hrabák
GLKNVILLE Míon 12 čer-
věnce— Ctěný pořadateli orgáoj!
Nebude aoad na Ikodu když uve
řejníme že čekane! v našem okolí
za lékařakou prohlídku platí v
Gleoville pouze $roo ti ale již
by ae dali prohlížet lékařem v
Auitio muií platit $200 Tohoto
by ai mélí poviimnout zvláště
bratří výborové kteří jdou k léka
ři zárovefi čekancem— V tomto
období přijato bylo k číalu 6 tří
oáct údkyfl a nyní máme navržené
dva mužaké čekance jíž jiou do
aud avobodni Jeat to tedy přece
jerom pravdou že ty dámy "tá
hnou" a jeit jen žádoucoo by jich
přitáhli jeftte více- N£kteří bratři
oaicho apolku přáli by ai Špendlí
ky na veatu proto ctěný apolek
aneb bratr který by nám mohl
dáti zprávu kde možno tyto ob
jednat a zárovefi doitati vzorek
velice by ae nám zavdččil Pan
Zerzao v Omaze Neb jak nám
edélil líce je dčlá ale nemá Žád
ný vzorek a proto jej nemůže po
altt Pan Víia v Chicagu byl by
volný je dělat chce ale míli 50
kuaa zajištěno neboť by muiel
dělat zvláštní formu S bratrikým
"Nazdar!" Joe Straka ta
OWATONNA Mino 20 čer
věnce —Ct vydavatelatvoorgánul
Žádám váa laikavě byate opět
uveřejnili těchto pár řádků v na
šem orgánu Chci ae zmínit Hra
nu toho adreaáře o němž jsem
paal v minulém číale orgánu Ct
redakce čtenáři a Čtenářky mně
laakavi odpuatí neb nemaje doati
čaiu abych to důkladně vyavětlíl
narazil jaem na to trochu prudce
div že jaem ai hlavu nerozbil
takže mně poaud ještě v ní zní
Pravil jaem Že jeit nějaká mýlka
nyní ale vidím že jaem ae mýlil
aám Ale jak? Ano mýlil jaem
ae tím pádem že jaem to nevěděl
Hedakce praví že jeat mi známo
že jeit adreaář odvolán oáiledkcm
zřízení orgánu já ale pravím
nikoliv mně to známo nebylo
Nevěděl jaem že uveřejňování
adreaáře tak řídce bylo zařízeno
jedině mně bylo známo že bude
me mít orgán jednou za měiíc na
jednom Hitu "Pokroku Západu'
Nebo aoad orgán a bdreiář jeat
jedno jak podobně Jem kdyii
zaalecht Já však myalím že ne
Já myalím Že orgán je celá orga
niaace apolková jako jaou dopiiy
účty adreay atd novinky apol
ková a vůbec vše co ku ipolku
patří Jestli 10 ale nemýlím
adreay mají býtl uveřejfiováoy Ča
atějl lotil adreaář apolkový Sta
ne ae innokdy a laké ae již atalo
že jeat achůie před vyjitím orgi
nu Ve achůil té itane ae nějaká
tměna aby ae to poilalo do orgi
nu jeit jii poide a tak ae niuil
čekat celý měilc ba i déle set
měalc at jeit laae achůae a pak
leprve přijde ten orgán v nimi
amloa ta jil oinámeua To jeit
trocha adlouhivé A to mi být
iprivné? Též le přihodí le ae
itane imlna ve acbftil že jeit
ichůie odložena na jiný čai do
orgánu tél to přijít namůle lak ry
chle A tik a itane le le mnu
tiý Člen chce lam a tam podívat
chce jet do achúze obzvláště když
k tomu Číilu nálež hledá v adre
aáři kdy ae ach ů ze la bude odbý
vat a v ten čaa jak v adresáři
udán jest lam jede Aviak lam
ae doba cdbýváof schůze změnila
achúze ae odbývá jindy a člen ten
jeat zklamán a má zbytečné vydá
ní A to má být také správné
(jak ct redakce praví)? Nikoliv
10 není správné a já to za správné
nikdy neuznám a uznat nemohu
Uiaívlm že tím redakce yínna
býlí nemůže neb ona by to zajisté
uveřejnila kdyby to uveřejnili
měla Když to ale na sjezdu bylo
ujednáno a cl redakce praví Že
většina úředníků této Jednoty se
spokojí jenom orgánem tedy i
já nemám ničeho proti tomu a
musíme se řídit dle toho jak bylo
ujednáno a aby mě někdo v přípa
du tom nenazval kopalem žádám
za odpuštění neb jsem to nevěděl
Nechci být nikdy moudřejším a
nikde napřed raději couvnu do
pozadí Jelikož tedy většina
úředníků epokojí ae jenom a orgá
nem tedy i já se 1 ním spokojím
a ct red bude tak laikava a ne
bude mi posílat 'Tok Zip"
každý týden neboť jen k vůlí
adreaáři chtěl jsem míti ony no
viny každý týden Mám novin
dosti a ze ssmých novin Žít ne
mohu Orgán je dobrá věc toto
zařízení jest cbvályhodno ale
adresář má jít čaatějí
Na čtvrtého nás navštívil bratr
Jacob Tesař ze St Paul Potěšil
jsem se když jsem ho spatřil
avšak nemohli jame spolu dlouho
pobyti neb on jel na návštěvu ku
své dceři která je zde provdána
a já zase do Ulooming Ale to
škaredé počasí nám tenkráte zka
zilo vše a vůbec všude celou osla
vu čtvrtého července Proto ale
přece jaem byl od tamních bratří
vřele uvítán a poctěn začež jim
vřele děkuji O naší schůzi min
neděli bylo opět takové vedro a
dusno že jsme mohli sotva dý
chali ale proto přece bratří od
Ulooming ťrairie Vafious a Motl
nelenili a přijeli se svými manžel
kami do schůze aby mohli býti
do schůze uvedeni Při tom nás
navltívili začež jim též děkuji
Tak to patří tak jest to správné
Mnozí bydlejí blíže ale do schůze
nepřijdou Přijďte bratří přijďte
sestry přijďte do schůze ať se
uvidíme Ano jsou ještě někteří
jichž certifikáty jest třeba opravi
ti ale oni toho nedbají a tak je to
atáie roztaženo a nejde to k žád
nému konci Pro tentokrát tedy
doat a pokračování příště nebo
později S vřelým pozdravem
vŠen čtenářům a čtenářkám
Anton ] Vafioua taj
Vyslovení soustrasti
Jelikož chladná ruka amrti na
vštívil kruh ná$ brutnký a
avjhn neéproaným právem vy
rvala ro iitfedu na&cho milova
nou námi neutru
KATEŘINU ROČKOVOU
která po dlouhé trapné nemoci
ukončila Slvot vftj v pomllli (tne
3 Července l'J05
My aixiluliratří a oliiťttry
vyulovujcme hlubokou koum! raut'
pu%nUlá rodlué nud Ktrátou
vxorné niHtiIky a pečlivé mat
ky kterál jo pro né tic nahradi
telnou Hiiolťk (Whoklovaii strácí v ní
upmiiuoii kcKtru a milovanou
ntwlff nlil kU-rdi vidy ochotou
prUollU ruky nvé kde m jnliulo
o dutiru iMolku aneb ké veřej
mitlvĎUC luutU JI Hťinfl leh
kout kimlck Ccholovnu ( 10
ChUVJ Karet Kuhii
V4 1'loyhart
re vťboř
liiuu tUltvU MUh 14 Uifuum Ift4
Johánek Bratři
první trMtly niiIixiii
IlOi niltUw klUwakarb
Dobrá vlát likéry a dnutnikv-Útulný
iikuioa mj p
Čcíko-SlovDílnlcké Podpied
MImÍwI'I'I Joí I pru
WIikíohUii a MU:bÍKn
til utni JrJnuU f Ht I'uí Muu
tMukl a áfMiaim vl#rw ae Hdwi
tUrrÉ kflliO Mvftlfclí tinttr %l-
ilerJky jlnnf uiifohiviny tutám V
wvÁHit Jířttva a tím tn')hem Hiwtf
veikerou tninmt obánl
Velkfiiřadnícl JkUí
VhuUtuH VlrUf Tyt Jfo(klniMlnn
iíto fřil I'lr Htmka Mlřifi(-f"lll n
Mlnn % mhunúmt M V l'tř NW
1'rnviiM Mlnn Talutnintk Vt A Kn h
Ht í'ul Mlnn 1'okMník Yt Bkok
Ht Paul Mlnn lil JVtkar Cljarloa h
hAtm m K 7th Mt„ Ht raut Mlnn
Vřmlovn 043 W 7th Bt„ Ht faul
Mlnn
ZnrAtv tvrtlulnf AKnamovanv buaoti V
Oriťínu Jednoty v dubnu řerrencl říj
nu a v klinu i
Č I f JfontKomerr Mlnn
Hifrá iré acbAM kaMoa tiftUtů oadlll V
fli:l ťrndwia lun V Hiůlff mfoUtpHá
Vitlar Kovář Uťmf'k tt Min Htnlk
i K NuXol vp ú'iUifi inu Uhlíř poklad'
ilk v oji "Mu w' prvvnun K-fii v iiri'iaui'n
i)6vmHri v'iavihaKatrani vmiar
lM)d Vfhnr (fMlnJnn Nimtánitl Váo Wo
dra a Jim Novoto
C II Xladoěcch r Le Huecr Center
Minnesota
odhré tvéwMiiM fcaddoa S nJll t mlmcl
fini IOOK Vtvii: K „ Vráno '! f Munur
(Jntř Mlnn) tiiimniiriií] rr nrmi
jM(iijr ťnntjiri titJ J II KnlrittlMiuř
VunUr tt+t í Mlcak IHBiiř OrolorMloa
Hloran tti III Ht I'aul Mína
MHtt av4 lehnu kaMmi It atlalu v fnl
I(í'lu Ci' ftfá Martin Kapl talamnlk I V
1'kIimIí KUJimonii ai ofi-tíiia vraní
Holka 4IT Krla ttt pokl 9t llanal
Karel llarlíěek JJorerak ě IT
Mlnneapolls Miaa
ollftiifé (ihfita kutnou I nadlll r mhki v
Slul t Ki cornr til Witiiii((Un k Uodarava
o pNulftinila Kru ii k K'iJr)iiřii4H uilio-pM
jimi Hallii taj l'tslr Htraka WM~ at M
AiiuiK jqwt ABDrHani tví miwnor nirmt
M U„ pokladník Jan fttrlfalda m Ontario
Str : K
6' V T Nové Praze Mlnn
odtivlav afibdia kafdou 4 nadíll v mMol
flnaa vac nrita niiM(ir(i ín r no
hut dUtnlk V T Harmiil tajemník Ma fj
V Htiít pik)ai1nlk Václav l'owl urt
vodil Jan Krauu hvil vnllhil tr V Fak
tor vankovul atrií Mfrauuti dbvtrnlk ITr
fornljv
J A Komorník č VI v llayward
Mlnnciota
odbráav4 aobftM I nadíll v rusalčí ťtada
Mat Honnl AuDtlnMInn Klt Nol( taj
Jim Htraka (ilMnvIlla Mlnni ííntnlk Voj-
t''h fatiovak UinnviifH Minni pokladniK
viiav aroui ijimoviiih aiion
Karel Veliký í VII v Nerá třeboal
MlnneNoUt
orttivl iv4 ichřma kalidou S nadlil v mlf(i
l'r(ioa voj uiinr M(inivom4rjaiinnHH
Noi nilaťyradi ittn K litin MoiilkoniMrjr
Min „ H It Noíi tajwmiitk Václav A ledol
Kllknntr Mlnn H lt No ll ď-tiilk Jan
ťnilolll K llkiinnli M na H lt Nu II OOk
Ína H K!lipk MotitKnnierv Mlnn ít II
o St průvoUÍI JcídliiilitU Kllktinojr Mlon
U It No I
t VIII Kornout Ovratonaa Mína
odbviavaoh&a katdou S nadlil r mhtei v
Jndnu hodinu odol v afnl C S I' 1 1'tndinada
AUoir HoriM initlliriii umonni 1'uoki
thtmi!k AiiVm J Vařloiia 134 W Wlrmna
Ht i flftnfk I) mino Moravan ISTT K Nonn
Mi r OwitUma Mlnn pokUdnlb frank Horák
it it rtu 9 uwatonna Minn
8 polti k í IX v ťlne CHr Mlínieaota
odbf vi av4 aclíita kaádoa S oadáll v tnáafcl r
ihododp 1'radnada Tom flaUK nlatoiifml
Jan Nainliatir tHlnin Váu 'IniiiKub poklad
Vádlav Karaa flíatnlk Jobn llJda
t X Čechoaloran r Ollrla Míno
Odlévá vámliřufl druhou aob tu vl bod
odp kuMf utMa 1'MaadaAni Uok nl
atopf Karnl Svlliovím tajamnlk J J Ilrtok
srniria vauiav rioxnart poaiania narai
Čechle i XI v Ho Omaha Neb
Odlií vá Mihnia kafiU druhf etvrtak v ml-
ol ooro liodln var v linl Vt Laltuara I'M
aiidaJan fiarvao 0 aQ mlakipř Vt falt
nr tnlmiiíilk aátntnlk A duli alk M
Horlit au ui„ pok i vocr)ii iiih
Číkle XII Chrudim v Kaelae Wla
Odlivásv acbuia kaidoii tlett nadáli val
liil o S bodlo odp 1'fadwda Joa Sulillk
nvia MlIwauWaa av„ uiUUiuřnd frank filtrr
m MlUaukaa av taj Mika Moucha líM
lhiukla h fH limy unmai "t jout
i poklNdntk JlmJaimta 1781 ti Krta t
lliuiiiia Win
Číale XIII (kj Ier f Heaforta Ited
woud Co Mina
odhfvi auliaaa kadliiudrubnu ndlll v utltl
HlMilit Kami lloiitwk Vtnin Hlnn I liiinUi
prda Václav l'ltu k awnfořlh Mlnn UJ
} 1'iMalmnr NcKirtb Mlnn ářinlk Aat
Kotval Vta Mina pokladulk Jau Kotvai
Vait Minu
fiale XIV Ladlmír Kláeel
V Tu tulila rl Ut
otllif vé adblta kaťliiu druhou nadlil v mtlnl
')Hia AHrl Hiifa Jn pouiup uniut
blmlt ulauiNik Ván llaiiim a Jih IUv
ifetuik Joa Krakulwo pokladník
Jaa lina t XV lUpklas Mlaa
mllfvá a'láa kaldf drvUik vlk
v Kolittiá l l'l fli 3( (lit!
lo ktt tnliiiiiil Ji Hromádko Ul J
IUU lloi ll It Mfcttt ! Vtliii fitulk ¥l
HvjrdtN pokladu fe Jau aUoaka
Hekrailaé XYI v Uwaka Mtb
illfáclii l prvat lf f wlef
t i'tudit t (ilt' kltl
tiMlk tiik Jfkuu Ml tatu au i
ai pkUlalk kar MaM R am
a4 niiiHi St
(Mé XVIII llratřlNetara
r lřjaJ WN
iotlllit áMHttilltdalkf i plMtMda Jj
!i4tli miiíIJ AIU Yit t)tii
lohmuli Jtitk li Bttáa uji„l piti
a vmi a mi t4tn