Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 26, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKI
ÁPADU
Založen 1871--]toéník XXXIV Lh§?Ák% HEUR VK BTÍIK1)U D5K 2tt OEltVMCK 1M5
ČÍSLO 52
Z AMERIKi
fr - r
Z Washingtonu
Týdenní tpriva o nastávající úrodt
Vlídní povětrnostní úřadovna
podívá následoval správu o stavu
úrody za minulý týden: 1'říznivl
teplota panovala během týdne
končícího 17 července po celé
zemi Nesmírné vedro na ticho
mořském pobřeží během poslední
Části předešlého týdne bylonásle
dováno nižší teplotu Silné deště
překážely práci v údolí ohioském
ve větší Části jižních atlantických
států a státech při zálivu avSak
skoro vSeobecné nedostavení se
deště v západních státech při zá
livu pouze s lehkými prSkami
nad velkou částí missourského a
a horního mississippského údolí
skýtalo příznivou příležitost k ve
lice potřebnému obdělávání Deště
by byly k velkému prospěchu v
krajinách jižní roviny
Kukuřice učinila skvělý pokrok
skoro v celém kukuřičném pásmu
rozhodně se zlepšila ve státech
missourského údolí kdež dřívější
její pokrok zdržen byl chladným
počasím Ačkoliv vSeobecná vy
hlídka na úrodu kukuřice jest
velmi slibná utrpěla něco škody
na nlze položených pozemcích v
Missouri a v částech jihoatlaotiku
1 východních státech při zálivu
a nnf tohf ohdílanl v ěástech
ohioského údolí Další zprávy o
škodě na sklízené pšenici došly
c východního mississippského a
ohioského údolí středních atlan
tických států Texasu Oklahomy
a Indiánského území avšak žádné
stížnosti toho druhu nedošly z
Kansasu a Nebmky obé jakost
I výnos v posledně jmenovaném
tátě jest lepší než se očekávalo
SklizeO kde nebyla dokončena ve
více severních distriktech dobře
pokročila
Jarka měla týdea příznivého
počasí a pokračuje ve stavu slib
ném AČ rez dosud převládá v
Dakotách a do jisté míry v Min
nesotě nevzmáhá se v prvně jme
novaných státech a jest ho jen
velmi málo v Minnesotě Jarka
krásně ntlévá na severním ticho
mořském pobřeží kdež horké
větry předešlého týdne spůsobily
len nepatrnou škodu Kez se
vzmáhá ve Washiogtoou Ve
středním mississippském a ohi
oském údolí a v Částech středo
atlantických etitů sklizen ovsa
byla přeušeoa a značná škoda
sklizenému i ovsu na stojatě byla
sposobeoa mokrým počasím
Sklizeli jest většinou skončena
vyjma v severnějších distriktech
kde dobrá úroda se slibuje
Ač o příliš rychlém vzrůstu ba
vlny a o lehkém semenu velmi
všeobecni se sděluje 1 celého tu
vlnového pásma zlepšení se jeví
v mnohých distriktech Hostlina
tále trpí nedostatkem obdělávky
tvlálti ve středních a aápadntch
částech pásma kdei nicméně po
čas: minulého týdne bylo přlanivé
k ČistŠol polí práci to Jel mocně
byla poháněna ku předu 2 Mlssl
sippi Lousiany a Arkansasu
docháiejl stálo správy o opultl
oýth polích Skoda bavlnovým
pilousem v Texasu spJiobeoá oenl
většinou velká ač v některých
místech soaJná
řídil mnohi delťa ipatobilo
škodu na tabáku v Kentucky
Virginii a Marylaodu kde rostlina
trpěla nedostatkem obdělávky
než navzdor tomuto stavu vy
hlídka v Keatuckyjest slibná
Znatelné zlepšení pozoruje se v
Ohio Pennsylvanii a NewYorku
a rostlině daří se dobře v Novo-
anglicku Indianě a Wisconsinu
Připravování k prodeji jest
proudu v Karoliních kde jest
sklizen nad průměr
Mnoho sena bylo poškozeno v
středním mississippském a oh
eském údolí a středních atlan
tických státech avšak v Novoan
anglicku a missourském a horním
mississippském údolí dělání sen
pokračovalo za příznivých okol
ností
temer vseenny zprávy nazna
čujl Špatnější úrodu jablk
Hrozný výbuch na dílové lodici
Bennlnjfton"
V pátek kolem io:3ohoddopol
postiženo bylo loďstvo Spoj
Států opět velkým neštěstím když
na dělové lodi "Bennington vy
buchl kotel a veliké množství lid
bylo zabito a poraněno Výbuch
provázen byl hřmotem jako by
řádila bouře a byl tak silný
všechny lodě poblfzku se pohnuly
V okamžiku vzduch byl naplněn
křikem a bolestným sténáním zra
něných jejž bylo na břehu slyšeti
a létajícími knsy lidských těl
kusy roztříštěné lodi V násle
dujícím okamžiku krvácející ná
mořníci ač zmrzačeni bojovali
vodou proti smrti a ihoedze všech
stran pokud pára a voda mohla je
hoáti připluly loďky a lodě ubo
hým ku pomoci Většina oámoř
nika byla pod palubou nad kotly
když výbuch se udil Tam také
udály se oejhrozQČjŠÍ výjevy
Nikdo živy nemoae vypsati co
tam vše se sběhlo pouze krv
potřísněné stěny lodi jsou toho
mlČenlivým svědkem Tam odtu
nejvíce mrtvých vytaženo Na
patnáct jich bylo výbuchem odtud
ven vyhozeno Když se výbuch u
dál byli velitel Young a lodní lékař
Peck na pevnině a velenína lodi mě
poručík Yates Jediný důctojnlk
na lodi jemuž se nic nestalo jest
poručík Wade velitel Young
sveuev o vycucnu okamžité na
loď spěchal a ujal se vrchního ři
zení sáchranných prací Dal ne
prodyšně uzavřití oddělení
zabránil potopení lodi a dat
plavit] skladiště s náboji
dalšímu výbuchu ubránil
rozkaa vlečné lodi Santa Fe
aby
za
aby
Dal
aby
Uennington zatáhla na mělčinu
Kdyby ae byl výbuch udál o dvě
hodiny poideji kdy loď měla
býti již na Širém moři bezpochyby
neštěstí by bývalo daleko větší
Do 9 hodiny v sobotu ráno bylo
nalezeno 49 mrtvol Z těch jest
4a v řasných mírnících a 7 jich
plove ve vodou naplněné kotelně
Dosud ae k nim nemálo ale
budou také co nejdříve vyneseny
Některé mrtvoly nemohly být
itotoloíny V rosných veřejných
I soukromých ueniocnicích jeli asi
30 poraněných a asi aj mulů se
dotuj pohřešuje Někteří a pora
něných semrou a myslí se Je bude
přesahovali počet mrtvých 60
Také v sálivu bude jMŠ asi natě
šeno několik mrtvých Jak velice
jest loď poškozena nedá s nyní
ještě zjistili Lindo to možno te
prve až bude voda vyčerpána i
loď jež jest silně nakloněna opět
vzpřímena Velitel Young nechtěl
učinili sdělení pro veřejnost
Pravil pouze Že myslíže vybuchl
kotel ítD'' a Že zkotle "B" při
tom unikala pára a tak hrůzu
katastrofy zvýšila štěstí prý bylo
že se nestalo neštěstí o a hodiny
později když byl "Bennington'
již na Šírém moři neboť pak by
seznam obětí mnohem větší
Young pravil také že jest možno
že bylo na některém z kotlů něco
v nepořádku ale pokud prý ví
nebyla na Žádném z nich nějaká
viditelná chyba Však poraněni
plavci vypravují něco jiného
Praví že se mluvilo nejméně šest
měsíců na lodi o tom že jsou
kotle špatné a mnozí se obával
již po dlouhou dobu že se něco
stane Jedeo z plavců praví Že již
v únoru minulého roku když byla
loď v Magdalenském zálivu by
poslán na ni strojník z křižáku
New York aby prohlédl kotle
ohlásil psk Že jsou v dobrém
stavu Když pak byla později loď
v San Francisku opět se smlu
vilo o jejích špatných kotlích ale
nebylo nic v tom ohlndu učiněno
Horní paluba nešťastné lodi jest
plná trosek a v trupu jest několik
děr jimiž tam vnikla voda Lodn
praporečoí Ncwman K Pcrry jeat
jediný důstojník který byl př
výbuchu usmrcen Stál v tu dobu
právě na hořejší palubě uad kotly
Byl spálen skoro k nepoznání
Zemřel po pětihodinném trápení
President byl nadmíru dojat zprá
vou o hrozném neštěstí na dělové
lodici Bennington První sdělen
došlo ho telefonem z Oyster Bay
kam výp tajemníkem námořnictva
Darlingem bylo telegrafováno Zni
čená loď byla postavena r 1888
nákladem I490000 a měla 16
uustojnikQ a mi mužů uyia 330
stop dlouhá36 stop Široká a měla
17x0 tun nosnosti Její rychlosť
obnášela 165 uzlu za hodinu Jak
se ukázalo praskl hlavní kotel
síla výbuchu byla tak veliká že
bylo vrženo mnoho námořníků
do výše až aoo stop Vrak ne
Šťastné lodi byl odvlečen na měl
Činu V jeho vnitřku se ještě pátrá
po raněných a mrtvých
Zdánlivě nevřléčltelna
Paní Anna Kvintová z Uallets-
ville Tex píše nám: "Tímto
vzdávám vroucí díky náhodě kte
rá přiměla mne k užívání známého
Trioerova Léčivého Hořkého Vína
Trpěla jsem po celé dva roky tě
lesnou slabostí jež zdála He býti
nevyléčitelnou poněvadž mamě
hledala jsem úlevy a vyléčení v
různých lécích Konečně obrá
cena byla tiaňe pozornost na Tri
nerovo Léčivé Hořké Víno které
liste melo na mne zrovna zázrač-
jý účinek Sil mých vůčihledě
přibývalo a za krátký čas nabyla
jsem předešlého zdraví svěžesti a
síly a cítím se tak spokojenou a
zdravou jako nikdy před tím
Jsem matkou dvou dítek Dopo
ručuji kaldému tento lék " Tri
nerovo Léčivé Hořké Víuo má
toíhodný účinek na tvořeni ae
nové krve která jest hlavní pod-
mlukou Života sJraví a tily
Začnete li ho užívali hned jakmi-
e dostav! se nechuť k jídlu nebo
tělesná slahott vyhnete se mno
hým nemocem Mějte lék tento
tile doma V lékárnUh Přímo
a!teJoe(Trior 7y6 So Ashland
Ave Chicanot 1U Na léto uifite
oma Triaerovu Angeliku Hořkou í
Z Hlavni Úřadovny t S D P J
Orným ipoMm a ťlenňm ČSDPJJ
Bratřil Po prozkoumání přilo
žené zprávy shledáte že jsme na
členstvu hodně získali — ač nejsou
ve zprávě té udáni všichni kteříž
byli získáni poněvadž je některé
spolky při zásylce peněz neozná
mily Proto udávám jich jen tolik
kolik jich úřadoě bylo oznámeno
—a proto také třeba jest aby
úřadníci pozorněji spracované
zprávy zasýlali
Od -několika spolků obdrženy
byly stížnosti Že Členové nedo
stávají pravidelně orgáu kdežto
od vydavatelstva orgánu mám zase
zprávu že poštmistrové oznamují
aby tam orgán posýláa nebyl Že
jej adresáti nechtějí z pošty vy
zvednout! aniž přijmout! Ná
sledkem toho vydavatelstvo orgá
nu neví jak se má v případu tom
zachovat Náhledem naším jest
že jest zapotřebí aby se Členové
o svůj orgán hlásili na poštách a
tam kde jest poštovní dodávka
aby se hlásili ofl 11 listonošů a i u
tajemníků Jest nanejvýš nutno
a jest též přáním naším aby se
všech stran poskytnuta byla po
moc k zastavení těchto stížností
tak aby se v budoucnosti více ne
opakovaly a doufáme že jak se
strany vydavatelstva orgánu tak i
se strany členů stane se všemožné
aby záležitost tato byla v pořádek
uvedena
Přišlo několik dotazů a jelikož
byly všechny skoro téhož směru
nebylo odpovídáno každému spol
ku zvlášť—ale odpovídá se na ně
tuto
Dotaz I — Zdali manželky jež
byly pojiStčoy na $100 kteréž si
ale nadále přeji mít pojištění na
£250 musí platit za certifikát?—
Odpověď: Ano 50c dle stanov
Dotaz 2 — Zdali musf členkyně
platit reservní fond a poplatky na
Hlavní Úřadovnu? — Odpověď:
Ano musí platit reservní fond dle
výše pojištění
Dotaz 3 — Zdali mohou být při
jímány do Jednoty dámy jichž
mužové k Jednotě nepatří? — Od
pověď: Ano musí však býti navr
ženy jako čekanky jak Článek 5
lil I nařizuje
Dotaz 4— Zdali poplatky na
Hlavni Uiadovnu musí být posý
lány ku předu aneb pozadu vždy
půlletně?— Odpověď Na sjezdu
bylo usoešeno aby se poplatky na
Hlavní Úřadovnu posýlaly se
čtvrtletními zprávami — a tak to
také tajemníky sjezdu ve protoko
lech jest zanešeno — a sice v dub
au červenci říjnu a lednu ale při
opisování stanov stala se mýlka
tím žo tam stojí Že se tak má
dm Yi letně a mimo to vloudilo se
do stanov více jiných chyb — a 1
té přIČiuy bylo úřadovně raděno
aby celé naše stanovy byly zoovn
sestaveny a opraveny sice že
může nastati případ který by
Jednotě více ublížit nežli ztráta sa
nově opravené stanovy kteréž by
před soudem mohly obstáli Toto
est věc velmi důležitá a zasluhuje
bedlivého uválení ode všech Čle
nů svláště ale tich jil se stano
vami jiných spolků jsou obezná
meni Vzdor všemu upoioiftová
ní aby si členové stanovy pečlivě
pročetli docháieit mnohé dotaiy
skřiv stanovy Kdyby s stanovy
pilněji čily tu by si členové mohli
totasy podobué sami rozluštila
lodpovidit a necítili by se ikráce
ni když dá rozsudek úřadovna ve
smyslu a v souhlasu stanov — a
jinak ani nemůže
Opětně upozorrlují se bratří
úřaduíci aby pří vyplRováoí žen
ských žádostí o certifikát užívali
formuláře: Žádost o certifikát a aby
vždy v žádost tu vepsali certifikát
— kteráž jest uschována a zůstává
jako důkaz jejího stářf v ten čas
kdežto je-li stářf udáno na jiném
listu uschová se list ten jinam a v
budoucnosti kdyby ho třeba bylo
nebyl by třebas k nalezení A
pak jsou Žádáni Členové a bratřf
úřadníci zvlášť aby užívali
tkiUdostlo tlenstvi" jen v těch
případech když členem se státi
I chce anebo když si přeje pojištění
ze 350 zvýšit
Doufáme tudíž že upozornění
tohoto bude uposlechnuto sice
budem jinak nuceni žádosti vrátit
sby na patřičném formuláři byly
vystaveny
Soud s pí Tobiakovou stojí
Dne 14 t m podány byly soudci
nové důkazy aby nové líčení bylo
povoleno Soudce důkazy ty vzal
v úvahu druhý den však odjel na
své prázdniny tak že nám nenf
možno udat na čem teď jsme až
po jeho návratu
Jest nám velice líto že musíme
oznámiti úmrtí sestry Kateřiny
RoČkové členkyně spolku Čecho
slovan č xo dne 3 července
po obdržení úmrtnf zprávy buda
nadace vyplacena Kdo ji znal
miloval ji pro její velkou upřím
nost milou srdečnou a líbou po
vahu a vzorné jednání Budiž jí
země lehkát— Dále jest nám ozná
miti úmrtí sestry Magdaleny Lim
bergrovy Členkyně spolku Svato
pluk č 1 v Montgomery dne 8
července a sice po porodu Úmrt
ní důkazy byly již obdrženy— jeli
kož však odkaz učiněn jest dětem
jichž je jedenáct ve stáří od 7 dnů
do 26 roků musí být někdo pozů
stalostním soudem (Probate Court)
ustanoven za poručníka kterýž
by mohl peníze ty pro děti obdr
žet! a jemuž by je mohla Jedaota
vyplatit- Po obdržení úřadních
listin bude nadace— $350— vypla
cena tomu kdo ustanoven bud
poručníkem
Zde udál se případ na který
bylo upozorněno ve květnovém
orgánu aby totiž odkazy učiněny
byly tak aby kde to možno vy
hnulo e soudu pozůstalostnímu
fest zde 7 nedospělých dítek a
než nejmladSÍ z nich stane se
plnoletým bude to trvat 18 let
Nule mnoho li zbude na dítě to
když se rozdílí 1250 mezi 11 dětí?
Všeliké potřeby a výlohy pohltí
celou tu dadaci a dítě si bude
jednou stěžovat že po své matce
ničeho nedostalo A tomu se dá
předejít když muž svou ženu a
žena svého muže za dědice svého
ustanoví a po nich teprve pak se
děti rozdělí jestli se tak nestalo
již dříve Opatrnosti uikdy nikde
netbývál
Kádi bychom viděli v orgánu
vleo dopisů od růiných spolků
Tajemník Jednoty jest dosud pilně
taměitnán s vyhotovováním čerti
íikáta jel tak triy jak br před
sedou jou podepsány spolkům sn
odesýlajl— jinak dříve poslány býti
nemohou— prot)! bratří mějte
trpělivost vidyť já ji musím mít
také
IVkrtAtváiit nt itriuťo 4