Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 19, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ií
i
' t
4
i
- jív
'1
- i
1 t
tg z pni
Tajemný domov nejstaríího mnít
na svití
Knrico líernandez jia stár 141
rok považován jest za nejstsrlího
muže na tv£tě t jeho sousedé v
Kosarío dolní Kalifornií oíkoíík
míl od zálivu a ve stínu mohutné
opky de lai Virgenes tvrdí že
prodloužení věku svého dlkuje
kouzelníctví a čarodějoictvl
líernandez se narodil 9 března
1764 což dokazují farní záznamy
v Nazas Mexiko kdež byl rozen
Že by člověk mohl žiti po dvi
doby života jet zvláltaostl imo
o sobě ale že po více než padesát
rokfl nevypadá o nic stárli a že
požívá pojivoé a tajemné stravy 1
žije neobyčejným sposobem v ne
obyčejnějším jc6tě domě činí jej
daleko zajímavějlím A jeho po
divné jednání jeho tiloiť jeho
měsíční Iplháoí na úbočí sopky
de las Virgeoei zvětiífy pověsť
jeho jako kouzelníka a špaoělové
a Aztlkové a více jelté Yiquííové
bojí it ho a koří se mu problaiu
jícc že jest oesnrtelný a ve spolku
s Tezcopoplem bohem sopky
Praděd Heroandezáv provázet
dobyvatele Corteze do Mexika
dle vypravování jeho pravnuka
dožil se velkého stáří Pojal za
manžílku ženu aztéckou a plebý
val v městě Mexiku byv přidělen
k oiobnímu itábu jednoho z místo
kráia až do své smrt! Zůstavil
dle Enrícs devét synn a pět dcer
a Ricordo jeden ze syno kterýž
tvrdil že jest "gachupine'' (rodilý
Spaněl) ač byl smíSenec oženil
se s ženou aztéckou kterou dle
kdež obs luhoví la posvátny věčný
oheň
Z tohoto sfiatku syna Ipinll-
ského mořského loupežníka a ve
stálky ukradené z chrámu pollo
pouze jediné dílko a sice Enrico
llernsndez Toť stručné vylíčení
původu nejttarftlho muže na svité
a domorodci věří že Enricova
tajemná moc pochodí od jeho
matky - kněžky
Narodil se v Nazas kde naro
zení jeho jest zaznamenáno a kde
i záznamy o smrtí jeho otce a
matky se zachovaly Žo je to týž
muž kterýž se tam tehdy narodil
potvrzuje svými dokumenty a
svým vypravováním o chlapeckém
viku prožitém v městě tom Pa
matuje se dobře na panování Don
Juana V G Palmo jednoho z
vícekrála jehož Ihota vyprlela
kolem roku 1780
Enrico lieroandez zdědil divo
kou krev svých předka smíienou
s nedatklivostí aztéckých svých
příbuzných a v časném věku muž
ném bojoval v řadách Mexičana
proti Španělom Myl důstojníkem
pod Miguel Uidalgem za revoluce
v r 1H10 a po porážce vlastenco
prchaje před mtivýml Spanilý
odebral se do dolní Kaiiforoie a
sice do La Pac pouhé to tehdy
indiánské vesnice Zde bydlel
bezmála 10 let když vlak uslylel
o novém povstání pustil se přes
tállv a hory aby se připojil k
vojtku Iluibida a líčí úchvatní
prrálku a vídání se 0'Donoju-a
posledního míitokrále a iřlienl
mexické republiky pn utvořeni
cítařitví a korunovaci Iturbldovl
V roku í4'íK vrátil se Enrico
opět do Ii Pas a utadil se lam
llyl tehdy 64 roky stár svhk
tnutém statným a spoluobčané
jeho v domnění ie má nadpliroie
nou moc ůtkottlivl 1 tnu vyhý
bali llyl silný svalnatý ovonav
ný vyhllltje více Jako) Asték osl
Spaní I msje pleť snědou a modré
oci Mimo 19 uctívat nesnámé
bohy -aUipofl Indiáni a smtlenci
to Ivtdili Uyl prý do pňl století
spolčen Ccoteotlou bohyní kor
ný a Tlaloky boby Jcltě kteříž
sesýlali mu áíiť když jinde pa
novalo sucho a též mezi sebou
leptali že má známost 1 Kipem
bohem zlata kterýž mu ukazuje
kusy zlata na sopce de las Vit
genes Asi před třiceti roky opustil
lieroandez krajinu La Paz kde
žil jako poustevník a usídlil se
na kousku pozemku mezi Kosarío
a sopkou Zbudoval ai tam podiv
ný dům Stavfn jettdoltverhranu
z vepřovic a obehnán jest zdí
rovněž t vepřovic zvýlí 10 stop
Pí obydlí nalézá se malá zahrád
ka mající asi čtvrt akru výměry
Domorodci nepřibližují se nikdy
k dámu tomu — pouze kotli os
vltíví někdy starce aby mu vnutili
duchovní útěchu avlak křižujíce
se odcházejí jako ze tídla ďáblo
va Dle vypravování těchto lidí
nalézá se na jedné straní domu
sedm velkých Železných tyčí ve
doucfcb od podlahy až ke stropu
jsouce několik palco od sebe
vzdáleny a tyto kusy Železa jsou
plny kouzel Jsou uhlazeny pilo
váním a třením kamena a plny
zlé moci kteréž se Hernsodezoví
dostává ze sopky Toto ovtem jest
pouze tvrzení osob kteréž je
víděiy
Jednoho dne když líernandez
pracoval ve své kukuřici velel
jeden milenec puzen jsa buď
loupeŽívostí aneb zvědavostí do
tsjemného domu Zde nalezl jej
llernsndez 1 rukama přimknutýma
na dvou ze železných tyči a vřeltí
čího hrůzou a bolestí Nelťastník
ten svěřil se později svým příbuz
ným a prateiom Vtui
ruce aby dotekl se oněch tyčí
tyto vlak že ruce jeho uchvátily
sevřely je těsně a třásly ním až
mu dolet dech a ielti oak jel
nepustily nýbrž přiměly jej ku
skákání a tanci po podlaze po
celou tu dobu držíce se jeho rukou
až koneční přítel lieroandez a
vybavil ho t ďábelského toho pří
stroje Když jednou zvědavec
chvěje e vyprávěl Hernandezovi
o tomco se událo tento se hrozní
usmíval
V uzavřeném dvorku kolem
domu roste vinná réva kterouž si
líernandez přioálí zpět se sopky
kdykoliv na ni vystoupí a též s
sebou přioálí síru kterouž béře 1
jícnu sopky Zvědaví sousedé již
jej pozorovali praví že vaří cu
krovou třtinu a trochu vína po
několik hodin v hrnci a když to
vychladlo přimíchá do toho síru
a jí tuto "ďábelskou smfieninu"
jež Činí dech jeho sírostým a tělo
jeho za noci zářícím Toť oviem
jsou pouhé báchorky neboť žádný
ze sousedů neviděl aby tělo jeho
bylo světelné ač mnozí nakukovali
přes vysokou zeď a viděli jej
spícího na dřevěné lavici pod
lirým nebem
Stsřec nemluví anglicky a jeho
Ipaoělltina jest sraiieoina čisté
Ipsnělltiny 1 řítí attéckou čte a
píle Ipanllsky Několik Američa
nů jil ae ofl zajímali následkem
vysokého vlku a neobyčejné po
věrčivosti jeho sousedů vzhledem
k jeho osobl soslili se 1 ním
sspřísti hovor Prodal jim několik
neobyčejní vkusní ipracovaných
kusů slata Iperky vyřezávané
vlastníma jeho rukama 1 rysích
kousků zlata
Američané vidor vltm povlrám
jeho se týkajícím jsou toho ná
hledu ie oolch sedni teleinfeh
tyči jest pouse msgaetlsováno
nijakým procesem známým toliko
ICnrlcovl a la teato ml oljskou
vláltnl ideu ohlsdnl prodlulo
váni svého livota sa pomoci
elskttiey ívrdldále li celý Ijvol
jeho zařízen Je tak aby prodlouž í
svou existenci a že vycházky jeno
k sopea koná jediní za tím účelem
aby nabyl síry a oařezsl si vinné
révy ač připoultí též Ie snsd
nalezl na úbočí sopky nános zlata
Nápoj který si vaří jest pouze
jiný spůsob syrobu— síry a melaiy
olitbpíedkůsmíicnýchse tťárou
zvláitoí borské vinné révy íŽ tak
pečliví pěstuje O Spaní jeho ped
lirým nebem praví Že to je pouze
část systému jeho pro prodloužení
Života
Jský vlak asi systém ten jest 1
tím se llernsndez nesvěřil nikomu
a nikdo také tajemství to na oěm
nevytéká má-li jské Nedávno
dva Američané kteříž slyicli o
tajemném stsrém muži přeplavili
se k němu t Gusyamas přes záliv
ksliíornký a měli Ilrrnsndezem
dlouhý rozhovor týksjící se jeho
osoby Vvprávěl jim fvláltoím
starobylým jazykem o svém běhu
života ale pouze se usmát kdyl
byl tázán jakých prostředků po
užíval ________________
Prei prarléle blalsaestl Musíte
míti zdravé tělo Bez zdraví oenl
blaženosti Jste-li nemocni prv
ním krokem musí býti dátí sou
stavu těla do pořádku Chudá
krev musí býti živena a lenivý její
oběh zrychlen K tomu účeli ne
víme o Žádném možném léku
který by se byl setkal větlím
úspěchem než Dra Petra Hobo-
ko Pošlete poituvní lístek Dr
Peter Parbney & bona Lo 112—
118 So Hoyne Av Chicsgo III
I mm it i
Willow Spnngs řivovar)
Adresář íú% mil
Tábor Nebraskef 477 XWi
Qtihffí prtrldalnS icbfiM kiMou erroa
Mrll nuda v milc) v otru bodla flti
r Sokoloro Valící kontul linň
niíMi to Ztbfaa Ualcf John C'blabnri4
urtrodíf A Muill rnítfo itrél Vt Vn
Um vtnkoimi itríl Vio UoUJI
Táber Itebraaská Mpa i 188 WOW
tVtlii tfíb&M ktUf první Uatf ťtrtW ?
AbIío Mořtk íf Ho mh lr Inkr A ¥
nvnii ytoruuhi jma mmij
Uie Jaa Has l f Urtířl PtbU
oňhlil iri Kblx druh řtrftmrrtk
K U 4 9 Ýri HláínJWI Ifth ttr
knum tariMk M ut t Jut Novák M
otU
Til Jed Sokol v Onaba
odbrvl irSprvldtla4 tokSctkkMondruboii
tftdu f rnitlul vítf rt tvé rulitoottí wt'A
o litu Ni eurotu K Htvtlk ttitmalk
Rud ťlMnrtř U)% Wlllřn t„ Aet
Hbor Hvězda Seré Dobr I $0 JÍD
oáttfii tri tcb(M kaidon t BtdSIl r nttiat vt
n4 oni v Htroaoi Dni frMMdk Anna
Duda Sfetnlua Marl Kniralilialitr uoklad-
nlt Marta Váni at Hlt Wllliaia tajamolot
vita narKii rovitioo re
Hbor Iteleslara ř 60 JÍD
odbri vihhtf kaldou drahou nadljl v mMrA
v mroaux tmi o b bod odp vyiiouíiié
pFtdttdka Vtiu-l fitrmlk 1U4 Ho lítli t„
pfadtadka lit rit Bafán I a Wltllam Ht„ ni
Mtka Kar ťlbir lalaui Botunn ťaaka
i4)iv b ivn ai anainiua tiana rriiMirikt
líili A Marlba Mi pokladnlca AnnaTomlA
l4Mao iih ML dourkné Anna Mlfarká
vfbor tutlat ku Vraaillka ftluk Marta kul
(tra Maria rtcuuia
Táber Mrrta Čís 921 B H A
odbŤví cb6il první nadlll mlalcl vaukow
tká tlnl fradatdka Maria Koukal uU
Íradtadk a Jotara Hlimt vt itouíHá pfdid ka
arr Hullf lalarnnlca frantKka Hou
ui UlOtfuih 11 H pokladnic Kraaiitka
1-fcíek kanul fka Katy Valixibovtká uiarliť
ka Anna Žabka vnlUiii airál tlarla Pi
řliota vunkov ttráS Antpnlt Vank í-
wir mainiku Maria 110117 rfltifl
Uiflna Val:hoirikf vriíaiikrnl áú iUhIu
Marta Hol mltlovralkakrnt Marlt Jtoukal
apui ittar or avuuuua
1'odo Hokel Ti ri I 1
Odbtá irá Mibtit dvakru mátiéal kaldov
i aaatn a i uonat i v mtiici a ai Mauota
uMirocnititttoan7fi tt i ntatii v riaa
ptiiaioiaubaMiaaatii vaubta a cmtitiai
t Itdaa t trpná rrtdttda rrank aoHrk
PUH Mil It ti niltUiprtd JIH 1'trba á
EíTlaJ John UlaiMirtJ tm ku li kt áCntulk
Jot MH ir II St pokladník V V
kaaol fMkáu li Mír rUr aitjttka At
ttrpáa Slmoa Kuknttk jot Ntmae prauu
rWalk Itali iloailar tfu u Jottt Jimira
ailaik Ant Valák u aí' M Votava
ravlturat vfbor Ani Valík a Vt Svoboda
aomna wat vttti
l'eé Hskolhy Tfrl I ll
Odbfvi tvá tohiit lad tou mttital k tlri
katdou eifiUiu ailIl v tlal Mtuovl Ita
alot AatHro)ik nu ko Ikth kl átib a
Iwllla Obiaborá1 lhot WiIMm kt poklml
BMt Aaaa Mfnlil Ulá Wllliaia MÍ duto
král Aana Muva vUir majetku Vrtat!'
Ika Kaaol Mary Haa áíttul vbo Mti
l()áa AloUia Jlt4ra
JI AI Marika I IJ W ('
wllřrt tvá uravldtlaá Ma vllf 4 aadill
éUi v lobobivitk lJlk AkoUit
Vakooa tk a 111b Ml ktitioptttli (taritoia
Sukártk IwlS aN St UIxníMb a Aaaa
Uba in to Ittk pokUJaxa řr faáak
MM A WllllťB SI vHikruí M Irliatk prl
vudkrai M Hiá3a valital niti W 1'uUk
{akMvat tráá al fujnituk l lMf jHtlikii
Ítia ttiU4n J Vtďkt Irajlbl
kijwff 14 ar ťf U SwolHHla
PřtMÍplftťto ho nu Tokrok
Ví
dAvvAv
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
Klnýi1l TřavJ í !
r i
U-
Z t 00 uhnfi h Tra!
ng Htampas kM'u bed
nou HTAUH k miiWM
{% tucty plDtovýrh JmIiví)
#125
mi
liiiřHiami)lkaM'ubc'l r i
' r
nou
MTAKH a HTKIPKH
(2 tucty kvarto výt:b labrS j
BM lili
í 1
ifiiaiííí
li
Pana
i n 11 1 _„ 1 -
l_:t I 1 „! I I tu w yliii) h "l rail f
018 log manpa: g
Objfténfjte 1 ptUa Bí-b Uirtontm 18J aieba
ST©KX
ST!
„ ' yri
TUK fiYNOWTH ř Ult ruitn if
Vl m a -lr r
Nejlepíí ječmenný slad česky chmti a r
ktI artézská voda — úzkostlivé euty a moucmi r v
nivnvii — ve tnntVnt znaloátí a vědomostí TÍ
p'C Storze mistra-sládks 3oletou zkuleooítl v ťfy
7Č Německu a ve Spojených Státech - postačí igý
J hv "Stori Ulue RibLoD Ucer" učiněno bvlo ) 1
Jt ' T i - sA ♦ 1
čistým a zdravým Mějte ueaou ve svem -
"i Hornovi lit to uložení Dcnřz f~'
x t r
8
onAriA 1 — — -Ti i
Něco co povzbudí valí energii a
dodá vám nového Života za parného
dnejest sklenka Čistého a lahodného
"Metzova" piva
lest uznáváno vlcmi milovníky
dobrého piva za nejleplí v trhu
Pijte "METZOVO'' k voli svému
zdraví
put nnn? nncw r o nn nHiMmií
inu i i uhuui uiiiif inu uui
výborní plvo
Pro
stůl — -
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOl% lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest z nejlepSího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody — neníť v nim ani jediné přísa
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejleplích
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb palntových Objednejte si u svého obchjd
nika aneb teleíonem —Tel Omaha 154a So Omaha 8
JETTEB BREWIN0 CO fařl a laUTHli TtHorné plfo
SOUTH OMAHA NKH
n
I
4
Riloy Brotliors Co í
VULKOOUCHODNlCi
Likéry a doutníky
Old Mililitry Ityo llltuiioiul II Kyv
X II Archer llourboti A
IUH Ifii-iuiiii Nl OMAHA
JOflII LlfJDEli velkoobchodník lihovina:
má na skladě
fýtBCna stará imporloFaná 1 domácí vína kořalk? a IikeJ
tviiltl ilo proslulou ir 1881 0FC4iSTiylor j
U jakost vlřho iteil se lučí !
i
n