Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 19, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
Pokr&k
_ %y - '
Založen 1871— lioéník XXXIV Vv mÍ£7 Y
— -— v m
ZÁPADU
HEBJ1 YK BTÍIKDU DKE 11) CERVMCJJ 11)05
OiSLO 51
1UC11IYI
1 UMV
v
Z Washingtonu
'VAJ-I i
J junt WITUVH V IIUVU lil OIIV — KU
iký vy$lante přetltla ven presidentu
tiooitvtllovi-
I „„„ _ JtÁ li l
i vriuuuiiui uituuvui pouava
následovní zprávu o nastávající
úrodě n uplynulý právě týden: V
krajinách na výcho-J od Skalných
Vrchů teplota byli vleobecně
pfíznivcu ač spfle chladni v Mis
ourském údolí Ve mnohem větfií
části země od jižního Atlantiku a
táta pří zálivu na sever k poje
zemím krajům v Minnesot6 a
Ďakotácb pífliloé deltě značně
byly na závadu oborávání uipííily
vzrůit plevele a na mnohých ml
stech polkodily seno a sklizen
obilí Žádných delťů nebylo v
Novoanglicku pouze slabé pře
háňky u střeJaího Atlantického
potřetí a žádný dtiť v krajinách
í Skalných Vrchů a na tichomoř
ím ském pobřeží V střední a severní
r Kalifornii a v částech Orcřonu a
Washingtonu nesmírné horko pa
novalo ku konci týdne
Kukuřice měla velice příznivý
týden pro vzrost mimo hořejší
missourské údolí kde rostla velmi
zvolna z nedoststKu dostatečného
tepla a slunečná
V sklizení osímky polt raíuj
v severních okresech a všude jinde
U již jest skončeno
Ť~ I í - i i _l!l
ij JBIUI pscuiCS HSlVB lilUDOU V
ev ttchomořském pobřeží ač vy
tavena úmornému vedru během
poslední část! týdne
V Karolínách Ciřorgii a Florid
ve větií části Alabamy a v iižo
Mississippi bavlně se velmi dobře
dafilo
O přílilném vzrůstu dochází
zprávy odeviad mimo Karoliny
Floridu Mokré počasí v Texasu
' % napomáhal? vzrostu plevele který
velice tkodí v koumané
liaron Kosen ruský vclevysli-
nec a mírový ruský splnomocně
ncc byl představen pres Koose
veltovj na Sagamore ilill Celý
obřad tím spojený trval pouze
několik minut Kosena představil
třetí výp zahraniční tajemník II
D Pierce President vyslovil po
ač bylo dvakráte ztaoěno do ruky
kulcmi ež po ní černoch vvstře
lil přeco se jí podařilo doplavali
ku urenu ačkoli byl člun pal
druhé míle vzdálen Sest dní na
to nalezeno bylo ubohé děvče
bioudlcí žunglf jsouc polofillené
bolesti a utrpením
Když McFíeld celou posádku
zavraždil tu několikráte jeltft do
každé mrtvoly kopnul aby zjistil
zdali skutečně oběti leho iiou
9 i ' — —
mrtvy nsčež zamířil k podpalubí
k němuž vchod snažila se Mores
oová se svou sestrou a její maože
icm zahradili Nežli jim to
vfiak podařilo tu McFíeld stál u
nich namířenou putkou a zahnal
je do kabiny kde je zamknul Ve
smrtelných úzkostech co se s nimi
stane strávili tak několik hodin
co mezitím černoch v kapitánově
kabioé se zabýval vypáčením že
Oběti Černé bewtío e stalv tvto lezné ookladnv což mu vfiak riin
osobys Kapitán Whíte Buih John hodně práce neboť rány kladivem
uyuei ncison uodderi uenton na zamex pokladny slyšeli uvěz
Nickersoo William Godfrevnl nění po kolik hodin
i _ '
mornici lodní Kuchař Walter Konečně černoch otevřel kabi
nuse cenu ici cio manželka a nu v n ž hX Mnu r?A
w - i
tříeol že může uvítai Kosena
této zemi a veievyslsnec v odpo
věc? ujiBťoval jak on sám i jeho
panovník vysoce si cení presiden
ta zemi americkou i lid jejl
Černá tesile
V těchto dnech doila do New
OrleansstrsElivá zpráva o krvavém
Činu černé bestie zovoucí se Ko
bert McField čin tohoto černo
cha rovná se těm nejhro2nějfi(m
činAm piráta kteří kdy i řádili u
ostrova západoindických
Kobert McKield dobře známý
lodní vykládač u pobřeží Hondu
rasu tschvácen krvcžUnivont! a
jouliou po penězích ubil jedenáct
osob meii nimi J cestujících a
kapitána t malou potádkou na
obchodním aoglickém skoneru
l()lympia To vylouptnl lodi ve
Jřlunu odplul na pivoiun avlak
dlouho nrliiilso a krvavého svého
lupu ntboť byl v jedné lpeluRc
dopaden salčrn a pOiJřji lynfo
ván Jediná osoba čtrné bntii unikla
a sice ijlcti Kltit Moranová jil
děcko 6 týdoa staré Addala IJod
denóvá devatenáctiletá dcerka ná
mořníka IJoddena a Anna Con
uorová třináctileté děvče
Slečna Mortranová do několika
dnech se zotavila tak dalece že
mohla vypravovati o strašlivém
činu černochové který samojediný
se zmocnil lodě To se stalo dne
července Loď Olympia malí
ouciiodnl ikůner připlul do Utilly
ide naložil různé zboží V
přístavu každý věděl žo kapitán
Ulympie má vždy v zásobě niko
hk tisíc dollarů aby mohl za ně
nakoupili různé zboží Mďíeld
obrovský černoch se potloukal v
ten den neuitile ti doku kde byla
Olymp kciivaaa itíZ U% UCfll
zel u kapitána o místo sluhy na
lodi byl vsak odmrštěn
Kapitán před vyplutím z opatr
nosti prohlédnul a kormidelnlkem
celou loď zdali se snad někdo na
ni nevloudil a pak na palubu svo
Isl celou malou posádku k ztotoŽ
nění a když viechno ahledal v po
řádku tu k večeru loď vyplula
z přístavu k Truxillu Lehký vá
oek pohrával vlnami moře a na
at i
uzimceni a tento v zoufslstvf se
vrhnul na hrdlo černochovo tU
' m
srazil ho vsak k zem la nem
byl vědomí až teprve za niko
lik minut Na to McFíeld Doručil
oběma k amrti DoatraSeuvrn i
nám aby se postavili zádv k db
zeni a přivléknuv dcerulku IJod
deoovu postavil 11 taktéž k paženi
a pozvédnuv revolver zatilíl
jednou ránou paní Koseovou a
druhou dcerušku námořníka Bod
deoa Po zavraždění těchto dvou
osob černá bestie uchopila slečnu
Morganovou za ramena a zasípěla
k ni "Uuďte % ticha a nestane au
vám nic lá vás chci mít nro
a " "
se tíe '
V tom nose nabvl oo&t vIJómí
a pukuail se povstati černoch ho
pozvédl a nařídil mu aby Mor-
gaoovou a mladičkým děvčetem
i r
a woonorovou ae odebrali na
palubu a sám je následoval Na
to rozkázal Koseovi aby spustil
člun na moře a když tento to uči
ml černoch vicm rozkázal bv
vstoupili do člunu a sám po pro
vazovém žebříku se spustil napo
m
aled a usednul si v předu maie
tila džunglí aby nalezla nějaké
lidské obydlí Jak dlouho takto
bloudila sama nevěděla jedině si
psmatovala že se živila kořínky a
listy a kůrou ta stromů
Dne 7 července několik černo
chů na' plantáži ii zahlédlo u El
Provicnicr Její laty byly roztr
hány na cáry levá její ruka tkrvá
cená visela bez vládv u ieiího
# 9 9
boku a tvář její rozškrábána
roStím jímž se muselo ubohé děv
m J mm u
ce prodírat) £ úst vyrážela ne-
arozumitelná alova a výkřiky i
vzdechy bolesti Morgaoová byla
černochy zavedena do vísky a zde
lékařem oSelřena a kdvž onět
nabyla vědomí počala vyprávět! o
bestiáloím činu černochově
Na to hned zavedeno po černé
bestii pátrání a táž nalezena v
jedné lpelulee kde vyhazovala
peníze plnýma rukama
McFíeld byl uvězněn druhého
dne lid ho vyvlékl z vězení a vzdor
jeho prosbám a zuření pověsil ho
na kmen stromu a provrtal as xoo
kutěmi
Tak zahynula Černá ta krvelač
ná beatie smrť ta nebyla vlak
doatatečným trestem za její provi
něni
nebi planuly třpytivé hvězdy Dyla státe půlku pohotově k výstřelu
- ' i _ " #
to překrásná tropická noc a cestu Kosea na to přinutil aby vyse
jicl i posádka zůstali na lodi až do kal díru do boku skůneru a kdvž
desáté hodiny a pak oiebrall se voda počala voikati do lodě i tato
w m I " —
palubě zůstal
Hydes a ná
na odpočinek a na
jedině kormidelník
mořník Dodden
asi o půlnoci na palubě se
strhla jakási srážka a tichou nocí
rozlehlo se oěkolik výstřelů Slč
Morganová se svou sestrou vy
bshly z kabiny
klesala na bok tu člun bvl odra
žen od nl a v tom okamžiku černá
bestie střelila lioso-a do hlaw a
— —
tělo jeho spadlo do moře Na to
McFíeld vyrval nemluvně manža
ii o i k
iu nuicQvycu siecne Mortzanové z
náručí a vhodil ho do vln m
VM WWW WS T W I ~ — — w" ' 'viní
'I i n °
aby se podívaly BU onoorova ae scnoulily v
co jest toho pfíSina a zahlédly nro v atrachu na dno lodi
kapitána Uuthe jak vylézal po že- McField přiložil hlaveS půlky
bfíKu již na palubu Kapitán obě P nivu loonorové i zastřelil ji
ma Ženám nařídil by zůstaly pod mrtvolu její vhodil též do moře
palubou a tyto uposlechly Zi olcčoa Morgaoová Černocha zapři
" I _ J L I - _ I W fc I ii k
chvíli rozlehlo se opětně několik ""' °y "setru eiino tivoa a
výstřelů na palubě a hned na to
zaváněly výkřiky několika mužů
Morgtnova si dodala kuráže a
vylezla na palubu a co zde sahléď
la to zastavilo jl téměř krev v ži
lách černoch Field stál na pa
iudc s uverna revolvery v rukou a
naproti němu za stěžněm skrýval
ten i příleroým úsměvem ji ujistil
že se jí nic nestane Pak uchopil
se vesci a zamířil člunem k novnl
ně Slečna Morganová sosnovala
v hlavě své Ptán lakmile Člun
se přiblíží poněkud blíže k pevni
ae ze skoci do sioře a také to
provedla Zmýlila se vlak a sko
- w a i i u ím ilklll VIII ! I " — i " m VV
se kapitán llush po němž černoch f kJy lyl tm ví dálen UM as
střílel Kapitán neměl iádué paldrulié mile od břehu Sotva
ibraně i uchopil několik ltles vynořila i vln Černoch počal
PO nl Stříleli a lv kula a 1 h n ii I u
chovi který vyrašil proti kapitánu l ° ramena i nichl jedua rostří
čtvrtou ranou 110 skoiu naeel i vsjor tomu poua
černoch přiskočil k beiviádné nu
tělu a kopnul do něj několikráte
V tom samém okanižfku drusl ďa
námořnici a kuchař vylešti na pa
lubu a černoch prvnt ranou skolil
jednoho a n:ch diuhý námořník
te schoval v sidi lodi a kuchař
iua se uuvaioe uivce udrieti se
nad vodou a naulvadl noc se ros
ložila nad mořem černoch ii více
nemohl pronásledovali Montano
vl se dottata k pobřeží do rákosí
a kdyl se nim propletla a dostala
le konečně na pevninu tu sklesla
v beivřdoml na bteh
Vědami nabyta opět Čatnl
nclli se mohl ukryti byl také
černou ťťilil suttelen načet tkla
černoch cbiřl unéili Siatečnéi VkhlediSa uschovaného nlmoínlka tána Hána il uůiotula tuUUa
a 4 I 1 láft!llft 1- Li Ik 1 1
aevceispstic osvoureii tcriiuniT mui iuio a um raioti uo ruavy poieiu a lomu hlad Ji vysiloval
bestii skonto Člunu ut more a iio usmitiia 'WC ubohá Ulvka přece jen pu
RUSKO
Witte jmenován vyjednavatelem o
mír — Kůtko tbuduje vttU lot?
tvo neili mílo — Gen Stasel
tatítn v
Car konečně jmenoval za hlav
w4ht m(r41 mm-mmmmitm~-SS'l%~
teho který jest předním státníkem
ruským
Sergius Witte jest 56 roků stár
a jest jedním 1 mužů kteří do po
litického Života ruského během
posledních deseti neb patnácti let
nejvíce zasáhli Začal z nízkých
začátků a z železničního úředníka
vylinul te prací a vytrvalostí k
úřadům v říši nejpřednějfiím Mi
nistrem financí byl 13 roků a v
úřadě tom mnoho vykonal Posta
vil Kusko na tak skvělý finanční
základ že jeltě dnes má vlude
veliký úvěr i když ve vojenství a
v životě političkém jest zdiskredi
továno O postavení dráhy sibiř
ské má oq zásluhy větií nežli kdo
koli jiný neboť opatřoval pro ni
peníze Jest vlak člověkem přilil
samostatným nežli aby mohl byti
dvořanem a ministrem ať v Rusku
nebo kdekoli jinde' kde vládne
kamarilla Když počalo biti
zjevno že MandŽurie Cíně vrácena
nebude a ke vlemu leltě ustano
ven Alexejev mfatodržitelem způ
aobil Witte takový výstup a mlu
vil k carovi tak bezohledně že jej
urazil a odpykal to sesazením
úřadu Stal se kancléřem mini
sterstva col jest úřad bez moci a
vlivu Pak přilla válka a čím
dále tím více událos'1 dávaly Wit
teovi la pravdu Vzdor tomu vlak
se a ním jelitoý car nesmířil vel-
kokoížata proti němu broiila
Witte byl v oemilosti do roledoí
A 9
chvíle la okolnost že lei car
přece do Washingtonu posílá
jest důkazem naprosté slsbosti a
bezradnosti carovy
Při tom není Witle také nrost
chyb Těžko jest posoudili co je
pravdy na tom co o nim nepřá
telé rostruluji ale kalJíru řádem
loulil velmi často aa nástroj veli
kým mesioirodnttu iioančnlkům
hlavně lidovským kteří leml dů
kladně vssávali — pod jeho
ochranou Jest jednostranným
pro průmysl by udělat vlečko
vlk semlJělstvt sansdbává Pod
jeho vládou nebyla pro muliky
uíinluo naprosto nic ilespochyby
neměl st lomu ruotU
Očekává re od něho že vymůže
na Japancích pro Kusko podmínky
příznivěji! nežli každý jiný ba že
je získá pro allíanci s Kuskem
To by ovlem byl úspěch daleko
sáhlý Úřadof oznámení ustanovení mí
ttoadmirála Iiirilcva nástupcem
Avellanovým a ministrem námoř
ního odboru v Kusku jež bylo
dne 13 července učiněno je pro
vázeno carským výnosem kterým
ae sploomocfiuje nový ministr ku
zřízení nového loďstva ruského
jež má býti %xÁVxit větČÍ než zni
čené eskádry na dalekém východě
t reformování a rcorganisování
celé soustavy námořní
"Nala žizfi' uveřejňuje zprávu
že byl generál Stessel v Carskoje
Selu zatčen Tato neobyčejná
vzrulení způsobivlí událost byla
výsledkem vyíetřování komise
před níž byl povolán gen Stessl
aby se zodpovídal z obhajoby a
kapitulace Port Arthuru Čestný
kord věnovaný Stesilovi francouz-
kými ctiteli tomuto odevzdán
nebude
Zatím co jsou konány přípravy
k míru nelení atrana válečná a
plány ksesílení armády Linevičovy
jsou uskutečněny Devatenáctý
sbor armádní již obdržel rozkaz
aby byl připraven k odjezdu na
daleký východ a kromě toho bylo
mobilisováno 6 pluků donských
kozáků
— "-tecnrwor — —
Nic méně a nic více neslibuje
nám proíessor Matthews z univer
sity chicagské Pracuje na před
pisu jak máme upraviti ai potra
vu tak aby tělu stále dostávalo se
tolik kolik na udržení života jest
potřeba Jsme zvědavi na předpis
takový a připravíme se na recept
professorův tím že si náležitě
upravíme žaludek aby vio snesl
Trinerovo Léčivé Hořké Víno to
učiní v každém případě Dnes
každému jest známo že v choro
bách žaludku jest výhradním
lékem jenž žádným jiným nahra
žen býti nemůže Ono bolavý
žaludek vy hojí svaly jeho sesílí
nervv utiií a vymělováni upraví:
zkrátka uvede viechno ústrojí v
pohvb Začněte ho užívat! hned
jakmile chuť k jídlu bude poruše
na Upozorňujeme na to že lidu
nabízeny jsou mnohé napodobené
přípravky místo pravého Trinero
va Léčivého Hořkého Vína Račte
si vlimnouti nápisu na láhvi
V lékárnich Přímo zalle Joseí
Triner iediný vyrabitel 769 So
Ashland Ave Chicago III
Zprávy upolková
Tibor Jtobnunká líiu Čts:j WOW
Upozornění členům! Členové
kteříž nemohou dostavili se do
schůze aby tam sapravili povinné
poplatky mohou lak učinili u A
F Nováka u Nebraska Cloíhintr
Co
PS— Vlichni Členové iiou 1a
tklivě žádlnisbysev nlném nořiu
dostavili do pílštl schůze kteráž
s bude odbývali v Sokolovně ve
čtvrtek dne a o července ieiiuni
íedléhá jednání naoejvýldftleiíté
JQi A F Novík klerk
ftáaowaka ři 111 tsvs
Členové dostavte 0 vlichni
tlili sobolu určitě v M hod Vrícř
do spolkové síně p J V Kaipara
oa jil ii ul odkud vvkld a
společně oa soukromou sibavu
vádu Ilvělda Svobodí čít mw
South Omilt Přilďu vlichni!
Ani Scmik laj