Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 12, 1905, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    & Z přátelských kruhů &
MAD1S0N Neb 3 dtrveocr
Ct ted Volal zda mime velmi
mokré neboť velmi £41(0 prii
Já farmařím již 12 roka ale jeíič
e mi nestalo abych nemohl ovo
int kornu dvakráte do 4 Července
s Letos to víak nebylo možné
VCcra le vte zaie řádně navlažílo
a tak myslím Že nebudu jediný
již nejsou prací tou jeité kotovi
Ukázka na úrodu jeit velmi akvel
v celém nafiem okreiu Pleníce
jest sice pon&kud stlžena řezem
ale jen na spodních lupenech
proto nemyslím že to bude tak
zlé jako loni Korná a ovea jsou
pÉkné Úroda jablek jest velmi
slibná pokud se totiž týče naieho
okresu MoruSí a angreitu jest
všude vidět velké množství na
každém stromě a keři
Musím so též zmfoít jak hrozný
večer zažila naSe rodina ve středu
dne 38 Června Právě jsem od
sedl od večeře když se strhla
"prudká elektrická bouře Praví
jsem své ženě aby zavřelu okna
ježto blesky byly blízké Ona
skočila k oknu jakmile vlak vzala
za závorku znovu se zablesklo
arnvff nhnrtiln rtnvna Avm m nft
[ kroku ode mne a sice za dveřmi
1 _ -1 : ii in 1
u mriywii jsem icugí jick za
sáhl budovu vedle komína prora
zil skrze stavbu díru 10 palců
Širokou otloukl omítku na střeše
a líce na hlavní budově i na pří
stávku rozbil právě nový fcinde
odshora sz dolu v sirce as a)
palců načež po korýtku kterým
se odvádí voda se střechy svez
se do zemř Byla to straSoá rána
Nádobí se hrnulo se stolu vtechno
i se třáslo a jak jsme shledali ná
I bytek pofiiaut byl 1 místa Když
U jsem se poněkud vzpamatoval ze
veng omráčeni onuzet jsem se
nejprve po dětech a napnuv vet-
keré své síly vyvlekl jsem všechny
tri ven načež jsem se vrátil pro
ženu Ta sklesla na mí e nik s ná
dobím a když jsem k ní přítel
byla napolo mrtva obličej měla
stažený a oči vybouleny Fomoh
jsem jí ven a pale jsem běžel ohle
dat kde uhodilo a zdali snad
H staveni nehoří Utevfev dvéře na
r schody spatřil jsem velkou díru
skrz na skrz budovy Zatím se
I děti trochu vzpamatovaly a já je
h stěhoval do aklepa Naříkaly si
vSak jedno více než druhé Jedno
volalo: "Tatínku upadne mi hla
vička" druhé zase si stěžovalo
ze je hlava bolí vynesl jsem je
f láhev s kafrem abych lim bolesti
zmírnil Natíral jtsm jim hlavy
za celou noc jsme neusnuli Káno
jsem je nutil aby něco pojedly
ale Žádné z nich nevzalo ani do
fot liyliť jsme tím elektrickým
zápachem všichni hrozně zmořeni
]'řeje víem čtenářkám a čtená
x řam 1 1 mnoho zdaru a redakci
} mnoho předplatitelů trvám upřím
J l aý vál odběratel Ant Kaslk
WINUSUKi Mo j Července
Ct redakce! Dudo vás I čtenáře
Pokroku" snad zajímat kdyl
' vám oico dollm o úpadku banky
Salmon & Salmon v Clinton Mo
V celém okrem Henry nemluví se
tLj o ničem jiném a připoultl se Že
fit kasír banky iW Casey okradl
- a : t i a 11 _ 11 _ 1 1 i ! _
cucjii oiauniay o ceiy miuion
dollaru a lze ilyletl celé historie
jakým tpasobem si při lom počí
nal Není snad ani jediného mého
soiutda ktirý by nepřilni o ni
ké pnitie od lij al da Jioooa
a jelit více buď jako vkladatel
neb jako ručitel Zpráva o úpaď
ku banky Sihtou & Salmoit ipA
obila ide takové foibofčeul mail
okradenými občany ta 1 po
čátku "leptalo'' o lotu aby tpio
♦
nevěřílý kasír byl lynčován NeŽ
rozčílené myslí se poněkud upo
kojily když zjíltěny okolností za
kterých obrovské zpronevěření se
stalo Na prvém místě zjištěno
Že "Tom" Cssey se stal obětí sy
novské lásky
Goerge M Casey otec kasíra
"Tom" Caseybo sloužil ve vojltě
koníederačním a po válce občan
ské usadil se v Henry okresu Mo
Zaměstnával se výkrmem dobytka
a byl v úzkém obchodním styku s
bankéřem Harvey W Salmonem
s nímž byl sloužil u jednoho plu
ku Koupili společně několik
renčí v Texasu Arizoně a Novém
Mexiku avíak když po Šťastném
začátku spekulace se nedařily
vzdal se Salmon dalSIbo obchodu
kdežto Casey ku své tkodé v něm
setrval Ve své ctižádosti aby
měl nejlepší stádo Shorthorn do
bytka ve Spoj Státech koupil ze
stáda královny Victone býka a tři
krávy za něž zaplatil 125000
byl a jest to nejlepíí býk na světě
zove se "Choíse Goods" a obdrže
loni na výstavě v St Louis prvou
cen j Na to vefiel Casey v ob
chodní spojení maj W A
Towerscm Krmili na 36000
kusá hovězího dobytka když po
jednou cena dobytka klesla o íio
na jednom kusu Dylo to v roku
1903 (V té době vlastnil Casey
Tebo Lawn farmu o 3000 akrech
v uenry okresu lez jst ode mne
pouze 3 míle vzdálena Musím
doznali Že íaiem takových je po
malu Jest tam park který ob
náíí celou sekci a jenž obehnán
jest plotem 12 stop vysokým AŽ
do letoika chovali tam mnoho
různých zvířat jako bůvoly med
védy jeleny srnce a jiná ještě
zvířata ale od té doby co starý
Casey "praskl ' vyprodali vle až
na několik jelenů) Klesnutí ceny
dobytka mělo v následek úpadek
firmy Casey & Towers kterýž se
páčil na půl míllíonu dollarů
Casey pak sim dlužen byl na
jeden millíon dollarů Casey
době svého úpadku v listopadu
1903 dlužil značné sumy peněz
bance Salmon & Salmon jejíž ře
ditclem byl jeho syn "Tom
Tento chtžje otci avému pomoci
zneužil peněz mu svěřených a když
úvěr banky byl otřesen pomáhá
! -11-- I HT M
i 'BUiiaUHII iUIUft A Ulil
Casey podjal se všemožných pro
středků aby banku zachránil před
úpadkem ale vzdor všemu tento
přece ae dostavil Úpadek Geo
M Caseyho neúroda po minulá
dvě léta panující a placení 4 až
procent úroku jej přivodily
Zdá le jako by úroda letofinl
chtěla nahradit ztrátu kterou utr
pěli rolníci po dvě léta minulá
Nepřijde li nějaká pohroma bude
ietoa neobyčejně velká úroda
korný Od jara bylo časem sice
sucho ale teď je vláhy dost 1
korná jil metá a nasazuje na kla
sy 1 bk jsem psai jiz unve my
slím že by ide bylo letos radno
koupili pozemek a jsem radou
těm krajanům kletí hledají dobrý
domov aby sem přijeli na pro
hlídku A te se jim ida bude
Ubil ta lu jim ručím neb se ide
nemusí nikdo ničemu pliuíovat
entit ade vle jako lo bevato u hu
nás M (i Staví
VKíiA So Pak 4 července
Cl redl lluďie lak laskaví a
ropůjčle rnlita těmto několika
mým řádkům v milém mi "ťokro
ku" M til členili mulini vám
oinámil smutnou novinu Ilydtím
Jilnt Uakolě iil po 17 roků ale
něco podobného jako i děje roku
stolního dosud jsem nav de
Šťastni jsma isisll při pěkné po
bodli při jakém ale počasí budeme
sklízet naří úrodu těžko lící
Spoléhali se ale na něco dobrého
to myslím bylo by zbyteční J
se alespoň domnívám ze uz se
blíží soudný den Vtliť nám sde
jíž po třicet dní a lak nám zbýv
k doplnění počtu jeltě 10 dní de
divých a soudný den se dostaví
Voda víude vystupuje každý do
lík a každé jezero ploy jsou vody
a povozem te nelze nikam do
stat Možná že by se mnohem
lépe jezdilo po loďkách A ko
nečne co zármutku způsobilo to
těm nafiím svétitelům sv Džulaje
Ti na to koukali politováním
neboť vfie je překaženo a žádná
zábava se nebude moci odbývat
to pro samé jen bláto a vodu Za
to si ale budou libovat běhouni
kteří jíž po deltí dobu byli cvičeni
k dostihům v nichž mělo býti
zjištěno který z nich jet nejlep
tím bez ohledu na svého pána
třebas by 1 ři tom i celá ušlechtilá
jeho postava provždy byla zoiče
oa Než nač žalovati — jest to
americký způsob a americká zá
bava Na konec se musím ještě
zmíniti že se mi velice líbí dopisy
p Doogresa z Bolivar Mo a je ít
mi doznali že žádoý dosud český
dopisovstel nenapsal dopisů lep
fiích a správnějších A docela
ohledně tobo pána Kodžestven
skýbo má pan Dongres úplnou
pravdu a každý uvědomělý musí
níai souhlasit Pro doešek kon
čím svůj dopis a s pěkným po
zdravém vfiem čtenářům tohoto
listu znamením se v úctě
Vác Vopat
SPENCER Neb 3 července
Ct redl Když tak člověk čte ty
sáhodlouhé epištoly onoho pána
Misaouri tak opra-du neví má-li
se smát či zlobit lak kurážně
on zná toho "zbabělého" Rodže
stvenskeno strnar jaricu pane
Dongres kde pak u všech vfiudy
jste četl že prchal Rodžestvenský
za 35 minut po zahájení bitvy?
A jak to vaSe přirovnání Dewey
bo k Rodžestvenskému pokulhá
vál Dewey se svým mocným
loďstvem dlel v Honkongu když
dostal telegram od presidenta Mc
Kinleye nařizující mu aby se bez
prodlení plavil k- Manile a tam
zničil Španělské loďstvo Celý
svět to věděl že tam Dewey pluje
ale Spanělé v Manile to nevěděli
neb tam nebyl jeStě zaveden tele
graf Tu časně ráno právě když
snídali nic netušíce objevil se ne
přítel a než se vzpamatovali už
se topili Jejich lodi byly skorém
veámět dřevěné tak že ku př
Sestipalcová kule projela celou
lodí po délce
Něco jiného ale bylo tam v té
korejské úřinč Tam čekal Togo
několik měsíců jsa dobře připra
ven a znaje sílu nepřítele y
úzkém mořském průlivu plném
ostrůvků čekal maje k disposici
as 90 lorpédic mimo mnoha pod
mořských Člunů a eskádrou jejíž
sílu Rusové neznali Ty torpé
dové a podmořské lodi byly hlavn
příčinou té ruské "zbabělosti"
Mezi velikány řadíte také Samp
sooa a bchleye uoohy Človíčku
Co pak pro rány boží dokázal ten
"slavný" Sampson? A Schley?
Inu jako Dewey Měl jednodule
velikou nepoměrně velikou pře
silu Uýl Cervera na místě
Schleye tak nepochybně by sat
byl u nemyslících lidi on velikým
mužem Vžd)ť jest jisto Že jeina
řádná bitevní loď byla by u San
tiaga proti Itanělskému loďstvu
úplně postačila
Co o lýče těch "Ilejslovaoů
10 jméno máte jisti vydlnleoé od
ednoho redaktora a Chicaga
který jak se idá obrat si aa tvůj
tivoiui úkol vle na světě kriiiio
val snad vle mimo chicagské
pivo Vle bořil a nic nestavěl
Ale neimljie lim "llejilova-
nftim" 1'řijdo čas ie aa slanou
velikým činitelem světovým
Uitalni srovnávat slovanství 1
úřednickým Ruskem t carským
tamodéržavím jest asi tolik jako
to vaSe srovnávání Twaína a
Shakespeara s Uelíamovou oslicí
Ku konci bych vám pane radil
až zase na vás ten japonský zí
chvat přijde byste si dal něco
atudeoého na hlavu S úctou
Frank ferman
GEDDES So Dak — Musím s
vámi také sdělit co se děje v na
šem to jest Charles Mix okre
su Když asi před rokem za
sedala státní Iťgislatura v Píerre
předoesli v ní poslanci z naSeho
okresu že by měl býti učiněn ně'
jaký zákon ktrrýž by zakazoval
do našeho itátu dovoz dobytka
nemocného často i nakažlivými
nemocemi stíženého ze států ji
nýcb I byl utvořen zákoo aby
se dobytek kterýž jest nakažen
namáčel Státní zvěrolékař byv
pozván k prohlídce dobytka našimi
pány komisaři uznal že jest doby
tek stížen texasskou prašivinou a
že se musí bezodkladně namáčet
Páni komisaři ustanovili Člověka
který jezdí po okrese a jako zvě
rolékář nařizuje o každému íar
meru že musí dát dobytek svú
namáčet ať jest jakýkoliv i cucáj
ky Okresní ten zvěrolékař má
£400 denně Nyní postavili do
bytčí jatky na 12 mil od sebe do
nichž si musí každý íarmer doby
tek dohnat a za vymáčeoí jiho z
platit 20c s kusu Po osmi dnech
se to má opakovat a nejdéle ve
14 dnech se tak učinili musil Dyl
jsem očitým svědkem jak si do
bytek počíná když jest vstrčen do
té vřelé a smradlavé omáčky kte
rá jest zahřívána parním strojem
aby udržela přes too stupfiú tep
la V Geddes uŽ utopili íirmerům
mnoho kusů dobytka Jistý občan
měl plnokrevného býka v ceně
JI150 a také bo utopili Jinému
íarmerovi třetí den po namočení
zcepenČIo 26 kusů Jiný íarmer
měl několik dojných krav avšak
při namáčení se mléčné ústroje
krav spařily a krávy přestaly dojit
Jak by také ne při 100 stupních
tepla Tu so musí dobytek zkazit
Ale zákon je zákon To jest ta
republikánská prosperita jež v
našem okresu včtšinoa panuje
Laskavý čtenář řekne: To jim pa
tří proč si volí takové Spaty do
iegislatury kteříž jim pečou záko
ny tak mizernél Mohu ale uvésti
že byl loni zvolen na demokrati
ckém lístku íarmer jménem Hana
proti němuž běžel pro týž úřad
jistý Welsh na lístku republikán
ském Hana dostal o 160 hlasů
více ale dali to na úvahu vrchní
mc soudci a ten uznal že oněch
160 hlasů jest neplatných a do le
gislatury Šel Welsh Tuková jest
spravedlnost v našem okresu lnu
"že peníze světem vládnou staré
přísloví že se jimi divy stanou ka
ždý hlupák ví"
Město Geddes není přilil velké
při málo obyvatelích ale přec tam
mají pět saloonů a šestý se staví
Jest to věru směšné Město dá
povolení šesti saloonům pro svůj
užitek ale za hlavu města čili
mayora zvolili ti tam temperenclá
ře který dělá na puntík vle jen
dlo tvého utoání Přijde-li do
města venkovan a má li podpatky
u bot uJ práce polní tellapané ui
ho maršál sleduje nemusí mít ani
vodku v hlavě Jakmile ho pak
dostane ta roh uličkydá mu pod
tit avé paličky lak důkladně Že ho
často at omráčí a pak ho tahá ta
vlasy aby lei do basy Onehdy
jich zavřeli seJm metl nimi! byla
i plnokrevná Indiánka kterákJy!
lavřell roabila u baiy okna a
to zavřeni musí pak ráno kaldý
taptatiti I7 iq dle rtgulace-pak
můle jit a mil dáte legraci Ale
aký div kdyl chce být kaldý
liv Mláto Ged let námi přilil na
růlícli ustláno pokud st lýčt
inančnlcli prostředků MatUl do
stává J60 měsíční lak lo muil
doslat oa hloupých venkovanech
Počail máme jakiti kdo přeje
teplo zimu n-thit Drobné obílí
dobře sí stojí fcořiiy obořiv jí se
jíž podruhé S úao i vUm Čtená
řúm i redakci znamenám %
Jo Jks
Mfctm n (Ujitmiitt táhnoucími se
zpět k dobám revolučním a nepře
tržitým záznamem úspěchu v léče
ní nemocí krve a somNvy Klfué
jest Dra 1'elra Hoboko proslulý
bylinný lék Plné podrobností
poStou Adresujte Dr Peter
Parhney & Sons Co 112— 118
So líoyn Av Cbícafo llls
ěů! um mtí
Tábor 9ebraU £ 4771 MWi
oíbvá tfé tr¥M"lné wtititn kMin) tyrroti
t SíljOo Velicí Uonniil Ifr inuiín
uánMi Jun ZnliUu bUét iuhn iMnUoriul
klrk Obit Hrrkimir# lila ImuiUiUtn Hr
ur 6 rodil AMuíi vtihtoi Hrhl Vl Ymii'
Ikft eflkml Htit Vin lAJoJ
Tábor SthrmU Lip ( 181 WOVV
oMijti toMirM VfíMj prrni tM( MvrlnU y
mřulfil y Hokoluvn itn J i4 ui Koimul Jmi
l'opfhftl t„ tiAntitUin Vít })Mt UlurH
Anton Moyík )M Hi lath Hlt imuknt k¥
Movik prbvoŮfA Mul
Užeao Hus ě f„ JUtířú J'rtlil
odhlii tvé (ibli ňruhf nu rif UvrUiU
fllMlf1 # II tll1lM Mllřétm tm MittA mi i
K H fcH„ Kr(J mim m Ho mu Hir
Auum Turynok M vi V ion Novto M
ol K
Těl Jed Hukol v Omaká
odhfá trpr'li1iilia nolJŮZdkttMoudřuhou
itředo nie1ii ilf v tré mUlnoaU U7%
no Hh Ut HIiroiiU II HhvhIUk ujumnlk
Rud fiblnror liiH Wllllnm Hl bfMniK Ait
Much poklndnlk Jo Kvlifof
Hhor Jí rězda Nvré ÍUhj í Hi ičlh
oáhffitfiwhtiw kuMoti 9 nndAII r wtmut
8 hod odp r Národní lnl l'ři'ilillit Annu
Iud úíhIíiIoo Murlo Kiii¥HUiíiir uokliid
nic Muflu Vntifut m Wlllliiin iufuiniilii
HIor Jto!clatft ř ({O jrjj)t
odbyt bfiw kftMou drobou ndř) v iiiMni
f Národní lnl o Uhi bod odp Vyloullá
pfedwdk VlřK!) tutrmiU UM Ho íHh m„
prdtdkft Murlit In-íiui n W lilium Hl„ ná
m'ntkn Kr Klblgitr (ulom ltitnnn I4
UMtttli UlU t ůhitnUm Murlm 1'HboMk
13lb Mftrtba t pokliidil! Annu Tomílj
tm Ho- Wih Ht doínorkyn Anna Mltwki
vboř imiJnlkií Ifrnittítk l'et)k Mrl UnU
tem Uurw l'íbol
Tábor Myrta Čís Oiiií Jt S A
odbfvácbfal prH) ndll v nl(!l vokoi
lká lnl frBdundkft Mnrlu ItoiiUnl řiilnto
tiřndnedk JoM)fHláfim vfnUmMti pfixbnidku
Mary Holi Ujnrnnlťe KMtiiLikM Hon
ku o IHKlHouOi ťiHi poklndribft l''ninllSkft
1'cíiik ksnel řka Kuty Vlwiibovká „mrdál
ku A tnut 7u lk vniťřil MtM Mnrln I'A
cliotit vonkov nitit AnťoolB Vri'ik v
bor mftjnikti Mdrlo Holi Mario 1'Nbyl Hu
tntítiH Vli)(h'rk vyulNrikyná do Ktmsdu
Marbi Kol fiilHtofnUfikynfl Murbt lluukul
Hpol lékař dr JLHvobudM
1'edp Hokol Tyrš ě 1
odtá tfi aciifini dvakrát riiAmCiiA kuMnu
I nndAII k i iioiidAII ¥ m6U:t v lni Mntiovi
Olořořřiíiiohfiodlf ri 1 (i nd 611 v HJnu
pniioiniioníiřw i uhnuli r uuonii c'riiLn
f Ixdnu K uronil ťřndittidit Krunk H voj tok
UUHolU ni mlNtuprtMl Jlfl l'll'li IWIU Ho
Ht UJ Jolin (Jblnborád tm Ho lH(AIiitiilk
Jo H Vr IsťlfiHo tli Ht pokliidnlk V V
Kunci im Bo lí Htr rboř majetku A u
Hiirpán Hlrnori KokUNk 3(tn Nflinwo pruo
rtífnlk llult lloudur vu ur Joř jinir
náelnlk Ant Vtták vu i M Votavu
revlnornl vbor Ant Viíák a lfr Kvobuda
doíorc Win Vftlák
Plp Hukolky Tyrš ě 1
odbývá v4 (ibfi Jitdnou fiifmifnU %
každou čtvrtou nndfill v Utl MhUovA rřu
KidkyiiA Anna l'11'ba tWt Ho Htli Ht tajwin
řilcti Annu Hvojtk tm Ho lllUi Ht n6tlnl!
Kmlllo Oblittiorád IM Willíain Hl„ poklaď
nlcii Anna Urodil KilD Wllllam Hl doior
kyrii Anna Hova vbor majntku Krutni
fka Kunci Mary ilďan úíiitul vbor Maria
líolojl a AIoIniu Jindra
II iÍJ Mariini t U W ('
odbva Hvá ravlditlá nrlifiii víly i niu-
v mfulcl v Hokolovnfi l'řtii1iMtli il AIhImIii
Vanoím mn Ho lllb Hl tiilloilidii llurliora
Holiáítik IMIO Ho Htb Ht„ tajiiniili' Anna
HláliH 1701 Ko Jltb Ht„ ioklit(íini'ti Kr 1'iiáuk
lfUi X Wllllam Ht vftltkyuAM 8ránuk luft
vodkynA M liráxila vnitrní tiráá II liulitk
vnnkovni ktráx M Tomáánk i vlmr niitjnlkii
TnrnxlA IVIIkán Jim Vavllfka Ifr Krajlfuki
bájov lákal Or I HwolMiila
AltSTIt AKT Y
vviioTovuja -
S M Siuller
1 7 ttt aud Faruaiu l'atttruu UU
Zotil(e ir naň u tuuutollitu Tl lil''
Spoliifú Pili]! oa život
7á skutečnou cenu
Woodmeii "ží World
MrvMrA nvii
CivSKii tAuuuy v DMAZK
A SOU r II UMAZlv
t
I