Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 12, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
li Z přítomné doby
t-ftaV-I
►V
V4avV
Německá vláda pobouřena šíře
ním se amerického souboje
Německé úřJy i vláda v Berlí
ne jity jitou obavou tu hrozný
americký Houbo zaujme místo
oubojc německého Foplsieny
vzmáháním te tohoto nanejvýš vra
fednéhu způsobu souboje způso
bu Jenž má v zápětí jistou imrt
Jednoho ze soupeřil Činí úřady
opatření aby položily meze další
mu vyrovnáváni sporo tímto zpfi
sobem
liozbofčení Nimcíi proti ame
rickérnu souboji vyvolal nedávno
truchlivý případ kdy mladý íuie
š A tm to
nyr American i manželkou tvou
l Čtyřmi Jitkami itat ne obětí sou
boj') takového
Alfred Fletchir mladý a hezký
Američan po dvanácte roka za
městoaný inženýrskými pracemi v
zájmu své spoločnoati v Německu
zviasie paK v ovou elektrickém v
západních provinciích a hlavní
riřadonou v Berlíně cjjsul o do
hádky poručíkem německé ar
mády Btdříchem z Markheitů
Hádka vznikla skrze choť ameri
ckého inženýra kteráž za svobod
na nazývala te Emma Nisbaumn
va z Magdeburgu Ačkoliv rodina
její náležela pouze do itavu střed
ního přece stičnost a hudební
nadání povznesly Emmu na krá
iku magdeburgikou a i mladí
Šlechtici a studenti z rodin zámož
ných závodili o její ruku Bedřich
z Markheitů byl jedním z nich
Znal jí již jako déčko Když pak
vyspěl v muže a dosáhl hoď
nosti důstojníka ve vojstě po
ikvělc odbytých studiích ve
Ikolách vojenských vrátil se do
MsgJeburgu a zde oslněn byl
krásou sličné děvy A ve své
pýíe a domýšlivosti dělal si na ni
právo dříve ještě než se s ní po
oejprv setkal ťo nijaký čas se
zdálo že děvu těSiU pozornost
rázného v pilkách si libujícího a
milého mladého poručíka posté
ze ale domýšlivost a jefiitnost jeho
dívku omrzely a zamítauvsi žádost
jeho aby se stala jeho chotí sdě
lila mu že se neprovdá dokud
nenalezne muže jejž by milovala
Mladý muž hrozně jsa uražen
a pokořen odkvapil pak ale pro
hlásil že provdá li se za jiného
muže muž ten musí se mu zodpo
vídat! Krátce na to poiláa byl
Bedřich z Mirheitů za službou do
Západní Aíriky a odtud přeložen
byl do Číny kdež prodělal boxer
ké povstání
V roku 1895 přibyl Fletcher do
Magdeburgu aby zde pracoval na
projektu nové elektrické dráhy
pro £svou společnost Spatřiv
li mm 11 Nitíbaumovu zamiloval se
do n( na prvý pohled a i ona vře
lou"láskou k němu zahořela Na
podim téhož roku vedl Šťastný
inženýr sličnou nevěstu svou k
oltáři načež se mladý pátek od
stěhoval do Berlina Zde Žili
život íťastoy vzdor tomu že ná
sledkem uantalé paniky akcie
elektrického podniku klesly čími
příjmy rodiny inaíně byly zraen
feny a l Marosl! o vzmáhající se
rodinu přibývalo l'o roce naro
dila se mladým manželům malá
Emma o dva roky poz Jél syai
čt-k Bedřich pik Karolina a v
Červnu minulého toku konečné
(íreta FUtchnovi měli v áms'u
navltíviti vUť ialiuýrovu Ame
tiku ivlak provtde&t úmyslu toho
rok od toku odklidili
Ztlím sltčiii poupi madebur
lká rozvilo o v spanilou rftlí a
ač rodina lila v pomlwh vtlict
ustovoltiýth přece překvapujíc!
kiia lt ' oé pl I Utchsrové a její
Jíl tas pauirla k sobě vlrobvcno 1
p jieioOM vlade adkol ta ebjt-
vily l'ří jedné vycházce setkala
se pí rktchřrová Bedřichem
Markheitů kttrýž se před néja
kým časem vrátil 1 plukem svým
do Uerlína Zvěděv že jest pro
vdáoa gratuloval jejímu manželi
a požádal ustraBenou a chvějící se
hněvem paní aby mu sdělila Že
ho navštíví Večer když Flct
cher přičet z práce domů zvědě
od své choti co se stalo Zaks
bonil ae hněvivě oad drzostí dů
stojoíka pak ale políbiv ŽeouSku
upokojil ji pravé Že to byl pouhý
chvast a že by drzí muž ten učinil
lépe kdyby se mu vyhnul f cesty
jinak že by sc mu mohlo néco při
ho Jiti
A to "néco'' přihodilo se bu
Joucí neděli Vtal Fletchcrová
procházela so v paiku ae dvěma
dítkami a chůva vezla nemluvně v
malém kočárku když pojednou
přistoupil k paní Bedřich z Mark
htitů a drze se jí nabídl za prů
vodce Aby zabránila skandálu
svolila k tomu avšak chovala se
chladoě ku amělci Sotva vsak
došli do polou parku objevil se
Fletcher a přísným pohledem
změřil průvodce své choti
''Můj muž poručí' z Markhei-
tů" děla paní Fletchcrová
"Alírcde poručík z Markheitů
byl můj přítel jako chlapec"
Muži ae Škrobeně uklonili
"Ano' pravil poručík kroutě si
kníry a uSklíbaje se "Byli jsme
před lety velkými přáteli Byla
mou — "
Dříve vSak než mohl poručík
pronést! urážlivé slovo dopadla
pěst Fletcherova těžca na ústa
utrhače že se tento až zapotácel
'fitpěchavší parkovní policisté
roztrhli rozzuřené muže Fletcher
pak chtěje pomstíti drážku milo
vané choti ve tvář vmetenou vy
zval prostřednictvím přátel svých
poručíka na souboj avSak tento
prohláiil Že německý důstojník
nemůže se utkati soubojem a civi
listou obzvláště s cizozemcem
Odpověď uraženého manžela zně
la: "Sdělte mu že jej veřejně
spoliČkuji pokaždé kdykoliv mi
přijde do cesty"
Setkali se dvakráte jedoou v
restauraci podruhé v předsíni di
vadla a pokaždé splnil Američan
svou hrozbu Pokaždé byl zatčen
a značně pokutován Tímto způ
sobem podařilo se mu konečně
pohoouti poručíka k tomu že se
odhodlal k souboji s Američanem
Soupeři se sešli a tu v nezměrné
nadutosti své nabídl poručík z
Markheitů Fletcheroví souboj ame
rický Fletcher prohlásiv Že by
se vyrovnal ae svým protivníkem
nejraději pěstmi aneb revolvery
na deset kroků přistoupil koneč
ně na souboj v němž ten kdo
vytáhne si kuličku černou jest
povinen se usmrtit! Podivoo že
choť Fletcherova zvěděvSi o za
mýšleném souboji uznala jedoání
mule svého za úplně správné a
prohlásila že osud nebude tak
krutým aby odsoudil jej k smrti
že spravedlnost rozhodne v jeho
prospěch a ie abavl jej nepřítele
Bohužel naděje jej! se nesplnily
Dostavit se roíhodoý okamžik
Souftři každý provásco třemi
přátel) selil se v jedné proslulé
pivnici berllmké šest sekun
danlů sanerhavla soopefe u stolu
na okamžik ae vsdálito kdyl pak
se viátiii přinesli skřínku v nll
oalesily se dvě kuličky čciol a
bliář
"TáhoíteMpril kapitán Khrs
liog drie skřínku dvěmi kuli!
karol nad hlavou Poručík 1
Matkheilů táhal a chvěl se da
polou poidvihl ruku tvou pak ala
ji opit spustit pitrnl třesa
"TáhultaM svolat opil Uhra
líug nakloniv svou hlavu aměrem
k Fletcheroví Američan sáhnuv
rychle do skříňky sevřel kuličku
ve svých prstech načež vytáhnuv
ruku 1 kuličku akrývaje stál klid
ne pozoruje souoefe kterýž se
ještě chvěl
"jest bílá nebo ČeruW" tázal
se poručík hlasem alabým
'Táhni tldný pse a vynajdi
tol" odtušil Fletcher
Popuzen urážkou tou pokročil
Bedřich z Markheitů v před a vy
táhnuv ruku svou z osudí a ra
dostoým výkřikem ukazoval ku
ličku bílou
"Prohrál jsem" pravil Fletcher
pokojně
Kapitán Ehrsliog v jehož obli'
čeji zračilo se velké pohnutí po
dal mu avou rukir "Jste statečoý
muž" pravil "Nemohli bychom
nechat záležitost tu padnouti?"
"Nemožno" odvětil Fletcher
klidně "Zemru"
Společnost se rychle roze&la
Fletcher a přáteli avými kráčel k
malému domku v Rytířské ulici a
rozloučiv se s nimi nastoupil po
slední cestu k domovu kdež če
kala naS zkouška nejhorÉÍ— -svěřili
se a neblahým osudem svým mi-
ováné Ženě
Co se potom událo v malém
onom domku lze toliko tušiti
Nebohá žena jsouc zdrcena hroz
nou zprávou tou nepochybně z
počátku naříkala pak se ale upo
Lojila a přemluvila chotě svého k
činu kterýž způsobil v Berlíně
velkou sensaci
Příští ráno' nalezeno bylo v ma
ém domku Best mrtvol Dítky
vypadaly jakoby pokojoě spaly
Otec matka držíce se v těsném
objetí vyhlíželi Šťastni Otrávili
se Malý lístek jimi zůstavený
vyavětloval vše Paní Fletcherová
trvala na tom aby ona í dítky
zemřely raději 1 otcem než aby
ponechány byly na milost poručí
ka z Markheitů Plakali nad ma-
ičkou Gretou avSak uváživše že
by zde zůstavena byla bez peněz
bez otce s mužem ukrutným ho
tovýrj pronásledovat! její matku
11 osudem zdánlivě jim nepřízni
ým uznali konečně za lepší
lyž společně 1 nimi zemřo
Poručík z Markheitů vystoupil
vojska za dva dny po hrozné
oné události nemaje odvahy čeliti
spravedlivému rozhořčení jež v
Berlíně proti němu panovalo
Přátelé jeho omlouvají jej že prý
to tak nemínil a že jest takměř
šíleným hrůzou při pomnění na
ýsledek avébo jedoání
Zatím se německá policie snaží
všemožným způsobem zabráoiti
"americkým soubojům" kteréž
sou příliš vražedné pro soubojov-
níky německé
ririf rf 77i
2M
Willow Springs Pivovar
au v a
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
Z $300 ze!onch Trari
ag Htaiupi a kaMou bed
nou HTiltH k NTKirťM
(2 tucty pintových lbv()
-cenil
#lS2f5
PPI
ZMOO zelených Trnu
ItiK Bturnp s kaWou betl
nou
HTáltM k MTHlťEH
(2 tucty kvartových lahví)
—cena
#8SÍ5
Metu HJstva ve středověku
NejvětŠÍ metlou lidstva ve stře
dověku byly růzoé epidemie hlav
ně cholera asiatická která vždv
ako blesk aasáhla celé krajiny
Mimo této hrozné metly máme
ovšem ještě jiné Jrubv cholerv
ku př choleru morbus choleru
dětskou a p Tyto řádí ponejvíce
období letním a každý by se mil
proti nim v Čas zabezpečit! opa
třením si Severova Léku proti
choleře a průjmu o které praví d
Skála 1 Mitchell Teon: "Lék
proti choleře a průjmu jest zá
zračný Snad bych byl zahynul
tak mi bylo ale ale využil jsem
ednu láhev 1 za dea jsem byl
sdráv" Neocenitelný proti průj
mu Icnl nemoci úplavici kolice
křáčím a choleře— Ctoa ajc a
joc — Na prodej v všech lékár
nách antbo přímo u V F Seveia
Co Cedat lispida lowa
Ono Vás posilni
KAHLOVAKSKlt Hořké Víno
Mftdové ntjltptl lék pro laludek
v lékárnách u českých obchod
níU oa sklapl 4 7 & 4
! A V KOUBA
jfit sltvk vln t tUtuKtor (Vl(
S
FamaiDite
Kromti tolio 7e doMtancte ncJlcpKÍ lahvové pivo ifonta
nclo U:) dvoJiiftHohtiou hodnotu v zelených "Trud
Ing Htampi''
Objednejte sl poštou uch telefonem 1800 nebo 1085
u]2afMpaía
jhtorz
BLUE RIBBON
1TMII IřAWDILV ma91
Ono obsahuje výživné látky kteréž
mohou býti přizpůsobeny nejchoulo
stivějŠímu žaludku Ono udržuje vás
zdravými a dodává jídlu vnady Lékaři
je odporučují ježto jest čisté Dobře
[uložíte peníze budete li mti bednu
doma '
TORZ DREWING CO
Dolller ©MAMA
Něco co povzbudí vaši energii a
dodá vám nového Života za parného
dnejest sklenka Čistého a lahodného
Jest uznáváno všemi milovníky
dobrého piva za nejlepší v trhu
Pijte "METZOVO" k vůli svému
zdraví
Telefon ÍIO
METZ BROS DREWING CO
Pro stůl r-
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše HGOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící ae a řízné a jako jest zdravé jest
chutné Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody— -neníť v něm ani jediné přísa
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepšícb
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte si u avého obcťjd
nika aneb telefonem — Tel Omaha 154a So Omaha 8
JEITER BREWINO CO Táli a labTOjl Títoé plTO
SOUTH OMAHA NFU
'
Riloy Brothors Co
VELKOOBCHODNÍCI
Likéry a doutníky
Oll Mllllary Ityo Diamond U Hyo
N H Archer Uourbon
illN lfiniiiiti Htm OMAHA
3C
JONII LINOER volkoobctiodník lihovinami
má aa skladě
f ílfíii stará ImWmů i denicí ?ina kořalky a Iiíf
KlUtl tto proslutou 1 r 1881 OFCd JSTaytor
Xa jakost ticho itli i rrčl