Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 12, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROJC ZÁPADU
Založen lS71Jtoéíiík XXXIV OMr
Y?
4?
'Ji
TK fcTÍiFJJť DM 12 fjKItVJftCti 11105
CÍ8L0 ro
§ ' $ Z AMERIKY V Š
Z VYMhlfljftOflu
fřthltd o Hávu oitnl—Jílihu
Jioot bávali talemntk vilky ítal
it itátnlm itkrtliřtm-Novjru-$hý
vytlanec
Týdní zpráva povítrnostnl úřa
dovny o stavu osení v minulém
týdnu tyla následovní
Severní distrikty zcmémÉly te
plotu velmi nízkou pro rychlý
vzrůst ale v jižních státech byla
teplota velíc příznivá Přílišné
prudké dešti ze středních a západ
nich distriktů při zálivu severné
přef západní čátt středního údolí
ačkoliv odpomobiy luchu v Mil
ourí tyly škodlivé roíity a pře'
kážely velíce obdělávání Stav oa
atlantickém a tichomořikéoi po
břeží byl celkem příznivý DeŠté
jest velice třeba oa jižních placi
nách Kukuřice učinila zosmeuí
týpokroft ve vítší £ittí kukuřičné
ho páima a vyjma v hořejším mís
sourském dolejšírv obíoském
údolí kde dešté zdržely obdélává
ní osení jejt Čisté a dohře pokro
Čilé Značné poiehla v Illínoisu
Missouri a Kansaau Pozdní ku
Itovní vóz a zvláitoí vůz "Joíltť'
v némŽ byl dr Frank Jjíllírig z
Chicaga a celá fáda lékařů Jedou-
cích do Portlandu Ore vyjdy z
kolejí a tyly tak před oh ním
ucbránény Železniční úřadoící
povazují to za Štéslí že nikdo ne
přišel o život neboť vlak uifždél
obrovikou rychlostí když z kolejí
Í Ě š ě M M
novám oznámeno jakmile ae pre
sídeot vrátil z Clevelandu z no
ar ~ i
hf bu sekretáře Ilaye Koot vzdal se vyjel Neví se Čím ncŠtéstí bylo
inlil iuii II mm a M _ mi w ' i w ~ ii 1 _ ~ _ _
ui#uu ciiiuijis vaivy i ic pnu nvincou vsit-iui ucrancni cc
í MÉ Mm - I J 4 1#
ny ze pry mu ma:o vynašel a že muiici byli to pokračovat! v
si mohl zabezpečili lepší příjmy jízdé až na li 11 Stricklcra z
lakono právník společností v New lione City lelaho jenž Je oa
Yorku Tehdy se vyjádřil že více I hlavě potlučen stav ebo je knti
Žádného míta v rríníxteritvu ne- cký Konduktor M V Tíruev
příjme avšak úmyil svůj zmínil
liliím Koot narodil se v Clinton
N V v roku 1845 a vystudoval
oa kolleji JJamiltonove kdež byl
otec jeho proiesorefi matematiky
iv a 0
věnovat se studiím právnickým a
právnickou praksi počal provozo
vati v wtw yorku Vedleiším do
má ob£ nohy zlomeny
Hrozná smrt
Ve Čtvrtek C července ráno
přišel hrozným způsobem o život
32lcrý dčlník Charles Físher z č
577—1 ave v New Yorku který
zaměstnán na stavbě
bvl zamřitnin na atavhA tunelu
nu r ikw iuidu veuiciBJm po- ' 7
voláním iln hvi nAiitib pennsylvanské dráhy pod Kat
1 1 I(lvrm Kiahl lInnil unii
rez zanv vvnik ui (rncm nd """"" # v tv
práci ráno o šesté hodinS načež
I +Almm MMm i L MA'Yél A 1
a pozemkových stal se právním wucw" rywwumi iudcju yy
zástupcem nžkurých bohatých ?e "cHal vytáboooli nahoru Ná-
1 - hňdnu niAA(1i na nlill tiIn !n(
společnosti a získal zoacoe mtn r~ "
dčlníci 1 Fisher byl tudíž zcel
sám když vstoupil do klece vyta
hovadla Klec vytahuíe se do
výše pomocí jeřábu Když byla
klec vytažena do výše Si stop
a nalézala se již témčř u východu
na ulici na rohu 33 uliceax ave
Presidentem Arthurem jmenován
byl spolkovým návladním v jižním
New Yorku v roku 1881 V New
Yorku byl stoupencem Koosevel
tovýmktcrýž jej v roku 1899 jme
ooval tajemníkem války z které
fwMr m umuwawu vtum '"inoz[o uiaau vyiioupii v rok 111 — — -- ji _ r v
kuříce v jižních státech trpí nedo í mot Imenovinf lehá retit™ vysmekla se klec z háku jtíábu a
statkem obdčlávání státním vtlícc nřkvniifl nulak I f ítáJ se do hlubiny i s Físberem
Sklízefl ofieníce římnírlohř nnJuznávl e volha nrMnřfta ktcří n mí Nebožák
kročíla v severní čistí ozímkového lest zaídantfch okolnoati vhortnoii rozrazil si lebkj a mimo to hyly
pásma a jest prakticky skončena v Minulý pátek přibyl do Wash- cky k0B" v fl pře
iilínoíiu Míssourí a východním íngtonu nový velevyilanec ruský tileay Mrtvola byla dopravena
is i 1 o i- -xi i lna nolieeinl atanici v vůchnAni
obilí v kupkách
see a Kentucky jest zároveO mírovým vyslance-n Odpykal ivfij zloíln
larka ookročíla rvchle v celám ruským Navštívil hrabete Cassc Ve středu min iitnt xmíl
pásmu jarní pšenice a pokračuje b° velvyslanectvu a podílel se černoch pracující v pile neJsleko
na nosíme kterouž oditupujicl Kivers v okresu Drew Ark a v
velevyslanec uspořádal podřízené tutéž dobu byla také pohřešována
mu úřadnictvu Odpoledne byl tCletá dcera jednoho bělocha
baron Kosen návštěvou u tajemní- který bydlí v témž okolí Šeríí
ka zahraničného odreru ktervž lamea Gould z Fin lilnífi „n
mi vyjednatíkdy bude moci nový zmizelých pátral a našel je spolu v
veievysianec preaiozui presiaento- městečku Tamo l'ř vez rrřt
vt pověřující sve listiny
dále ve stavu alibném ŇČco rezu
ovšem oznámeno z jižní části a
na nížinách Minnesoty dle všeho
lehne Osení též pokračuje ve vý
boroém stavu na severním ticho
mořském pobřeží vyjma v údolí
Willamette kdež je hmyz neoby
čejoe četný
Pčkná úroda ovsa jeví se v hlav
i Ir Lt-t a
nicn oves pcsiu icicn staiecnpou v-
íeD ncKou ncrmnivycn zprav Iedoe délnfi Hdúo v levern(m
Texasu tornádo provázeno jsouc
Tornádo v Texasu
Ve středu července
a černoch byl zavřen Druhý den
ráno byl nalezen pověšený na le
legraíní tyči půl míle za mčste
Čkem
ohledné tohoto osení bylo obdrže
no bklizcfl jest v proudu v dolej
£ím missourském a středním missi
asippském údolí
nuežto bavlna všeobecné se
zlepšila a dobře rostla v celém
bavlnovém písmu rostlina velice
potřebuje slunečního jasu a obdě-
lávky ve středních a západních
distriktech v částech kde jest
vzrůst příliš bujný Kůzný hmyz
se velmi činí v Texasu a Louisia
ne
Tabák trpí suchem ve střední
evtrní Karolinč a nedostatečnou
obdčlávkou v Kentucky: všude
jinde daří se rosilioS této dobře
Zorávy všeobecné udávají že
úrodá jablk ve všech částech bude
velice tod normálem
Značné sena bylo poškozeno
Ielii v Jowč Nebrasce a fennes
aee V hořeli m 01 oském ouoll a
sverníčáiti středních atlantických
tUlft a Novoanglicka průmčrná
úroda sena byla ssjíEtčna ra řU
11 vvch nodmíiKk
Úřad státního srkrctfře upráni
ritný smrtí Johna llsys jest jíl
fibiajeeu ZodnovMný úřad len
u a 1111 ťin-idrrit {ooevol( liliím
prudkou bouří a krupobitím
nejzuřivěji! sile postihlo mezi 3
4 hod okres Montague kde ničilo
majetek i lidské životy Severní
polovina okresu nejvíce utrpčla
zvlástč pak obce Montague No
cona a balt Creek V Nocona
zabito bylo přt Žen dva muži a
aedm dítek tčžco porančných jest
tam jedenadvacet 1'bČet všech
občií tornáda odhaduje se oa 37
mrtvých a 6a rančných Hrozné
krupobití doprovázelo bouři jež
mimo zničení polní úrody bylo
příčinou lakového pokleknutí tem
peratury že v celém kraji až k
Dallas na too mil daleko museli
se lidé tepleji přiodíli MfiiteČko
Nocona čítsjící 1000 obyvatel
est bouří úplné roivaleoo V
Montague zničeny byly radnice
véienl a asi tucet iiních budov
Skoda na polní úrodě dobytku
lamách dráhách a obcích uřesa
huje daleko půl milionu
ŽileiaUal ncitfnl
I Ba t a
ve civrtif min tftine vyji I a
kolt jí 11 Spilnií jirook S 1)
rychlovlak dráhy (Jrrat Noitlitrii
Kootovl bývalému tajemníku vál při Itml 30 onob philo k sranční
1 Ji 11 ti ) 1 I tlil „I : l 11 IIll t 1
ky ktetýl jej přijal Í'reidn
předminulé úterý li pozval Koots
lo Oystrr Ilay kdrl s a ním o
plvvíitl úřadu diihedl jeho jne
Nlkolik Itleinlčnlch voiA bylo
iniřtno ohněm irnl ihned po
vítal neboť plynová nádrlka pod
kurickfm votttu vybuchla l'o
Co krajností
Zdá se Že zemé tato nerada
volí střední ceitu ale obvčfioč
upadá do krajností NrjvČtŠÍ
snad boj vede se o užívání nápojů
kdežto jedni nadobro se všeho
kromé vody zříkají druzí oočt
nejsilnřjší nápoje lihové volí
Obé strany jiou na omylu tflo
naše v jistých dobách potřebuje
oivížení malé pobídky a posily
kterých ani vodou sni lihem docí
liti nemůžeme Střední cesta jfot
ncjlrpŠÍ- víno svláíté pak to j2
má léčivé vlavtnoiti jako Trna
rovo Léčivé Hořké Víno Ono
vyhovuje v katdé poiřché dornác
novti dá osvČžení pobídku i io
tilu přepracovanému a vysílt nértui
laluilku nrvOm a svalům Wlitm
bolavý žaludek spravili se nsdi
proto viechity léky obsahujíc! ve
liké mnoiatví lihu s stanoviska
lékařského jou navrtěni hodny
kdclto jiné přírodní víno v nimi
itlořruy byly nejlrpM byliny pro
úfiínek svůj na laltidrk inámé jak
Trinrrovo Léčivé Hořké Vlno
mimi kaldým svědomitým lékařem
bfll odporufrno le vlrch chnro'
bách laludku střev v otlaluutl
krve v Medničce vyilbnoitl
lácpfi v stálých bolestetliihlavy
V lékárnách Jns Trliur 7j ) So
Ashland Av Chlco 1112
ZdHenl ni parníku
"Majtitíc' Zkoceániký paroík
linie White Star z Liverpoolu
jenž pomocí bezdrátoé tdegrsíie
byl oznámili když se nalézal
ve středu 5 července o půl jede
nácté bodíné dopoledne 150 mil
od svčtlároy Naotuckttské přira
zil teprve ve čtvrtek večer o sedmé
hodíné k přístavišti Vyšlo na
jevo Že byl v plavbé zdržen rozčí'
lující nehodou- Když 4 července
cestující bylí u snídaní silný vý -buch
otřásl lodí a všichni cestující
ttíďi na palubu Následovalo
jtšié nf kolík otřesů čímž zdčšeol
zvýšeno Když se cestující dostali
na palubu vidčlí mraky páry vy
cházet! ze vzdušných rour Na
stalo obrovské zdčšení Ženy
strachem omdlívaly Poplach
trval delší dobu než důstojníkům
lodním podařilo se všechny pře
svčdčítí že jím nehrozí nebezpečí
ZárnyČka zničila hlavní cylindr na
předním atroji čímž zaviněn vý
buch Malé výjuchy uak násle
uovaiy ne2 se podařilo znovu
zámyčku přídčlatí a unikající páru
zaitaviti Čtyři lodní inženýři byli
hrozné při tom opařeni
li
ÓJÍŘI V AMAUCVu
#:
0 tti 111 im umím it g fjj
H Ve čtvrtek min týdne odbý
ván byl v Ccdar Kspidsích Iowa
za velkého účastenství známých a
přátel pohřeb p Josefa Hrušky
kterýž 4 července nešťastnou ná
hodou přišel o život na tratích
elektrické dráhy ve Wheaton lil
— Nejprve došla krutým osudem
zdrcenou rodinu telegrafická zprá
va že Josef usmrcen byl na trati
Northwestern dráhy což však ne
bylo správným Josef Hruška ubí
ral se zmíněného dne po tratích
elektrické dráhy když tu pojednou
jela proti nému kára Chtčje se
uhnouti uskočil na vedlejší kolej
kteráž však na neštéstí nasycena
byla elektřinou V o obdržení této
zdrcující zprávy vydal se brstr
jeho Václav do Wheaton III by
pozůstatky nešťastného bratra
domů přivezl Josef Hruška syn
váženého osadníka p VácHruŠky
v Cedar Kapidsích byl asi 30
roků stár a pracoval u lJarIor City
1'urntture Co — Váženou rodinu
Václava Hrušky bydlící na D
avené východní vskutku stíhá ne
štčstí kruté Min roku krátce
před 4 červencem prudký vichr
vyvrátil před obydlím Jeho velký
strom a kořeny tak že zůstala
hluboká díra a pařez trčel v ní
Na 4 Července Jan Hruška nepra
coval v dílnách a proto se souve
Jetu jali ke strom jtnž přtkáitl
odklízeli Jakmile uřízli kmen od
pařezu sletěl ten do díry Leč
mezi tím nikdo si nepovšimnul le
malý synáček p Hrušky nčkde
okolo o o naléiá al uslyšeli výkřik
lu shledali že ihlaptČtk plíbato
lil se k dlíe za pnfezern a tam byl
ischyceu usmrcen
% V pálek minulého týdne ráno
isilecbu paulMurio Jechová pru
vdaná dcera Joutfa DrřmUka by
dlící y ČMa (joq 1'aiilield v
Chicagu III v píkeml obydli
střelnou ráiu 1 sththla dolů
kdu nsakyllo se jl hnuté divadla
htaiý otro její křtl tu v Iratolilti
krve mrtev) i levého spánku s
mu linula krev OinnUl klt r
volvtr kalibru 31 kletý vyivÉtlo
val vle Ubohý mul spáchal tn -
btvrašdu tknuté rodiny
domnívají In uf itiít tak náikdktm
ptíliltiýcli klaroití ktrré sl přivo
díl stavbou domu na 1 8 a Vf
field ave Starosti ty doléhaly na
ného tou mčrou že patrné % toho
seŠÍUI a v návalu Okamžitého zá
chvatu učinil Životu svému konec
O ntšičstí byla hned tivédorréna
policie která ponechala mrtvolu v
domé smutku a ohlásila úmrtí
v koronerové úfadovné Již v 10
hodin konán byl ínkvest porotou
koronerovou která vynesla rozsu
dek okolnostem přímčřený Josef
DrŽmíSek jenž byl Oa roky starý
přijel do Ameriky před 34 roky %
Hory v kraji králové-hradeckém
Zanechává vdovu paní Annu Drž'
rníškovou a 4 dítí paní Marií
Jechovou a pí Annu 1'iedlerovou
a dvé svobodné DržmíŠck náležel
k lida Jiří ťodčbradský Číslo 34
Csvs
1 Ve čtvrtek dna 6 Července
odpoledne přišel o Život 29 roků
starý Václav Kolář bydlící ae
svojí manželkou v tli 154 iíamm
ul v Clevelandu O Kolář pra
coval pro kanálního konfraktora
Franka Hlavína z č 1703 Uroad
way jemuž zadáno spojení kanálu
z domu na 1'remont 11 1 1 hlavním
kanálem l'od dohledem kontrak'
tora zamčstnáni byli na práci té
Václav Kolář Josef Turek a M
Némec kteří vykopali osm stop
hlubokou strouhu od chodníku až
pod trsť pouliční dráhy Kolář
pracoval na dné strouhy odkud
vyhazoval zem obéma soudruhům
Kootraktor Hlavín v osudnou
dobu alál na prkně nad strouhou
Pojednou Hlavín spatřil blížící o
káru Véda že zem j t části
hlinitá z části písčitá nepodcefío
val nebezpečí 1 otřasu jedoucí
káry a volal na Ko áře abv ca
nejrychleji možno vylezl ze strou
hy NeŽ Kolář mohl uDoslech
oouti ptiharaŠila kára a obé
strany strouhy sesypaly so na no
Šťastného Koláře jenž za Živa octl
se v hrobé- Hlavín Turek a Né
mec vzpamatováváš so ze zdčšení
rukama i lopatama jali se odhado
vat zem aby vysvobodili nebožá
ka Hyla to práce marná neboť
sotva odstranili nékolik palců
hloubky zemé sesulo so jí uékolík
stop Seznavše Žo takto nedo-
stanou so k zasypanému přivolali
4 Četu háků a Žebříků která pod
velením lieutenanta Flvnna sou
tavné dala se do práce Tcprvo
po námaze trvavší hodinu doko
pali se tak hluboko že vyčnívaly
nohy zasypaného Jelikož nestá
valo ncjmenŠÍ nadéje Že mohl by
být živ uvázán kolem nohou pro
vaz jímž télo vytaženo
Zthlíluí iiciUilní icny do (Jínit West
eru Tni ku v Mannlinr Iowa
1'ouzo jedno jízdné ra okružní
cestu Lístky na prodej každou
nedéll až do ntdčla 17 cáří čttné
Další informace sdilí vám
S D rarkhurat Cieu Akt
50x10 16 1 a KamamSt Omaha
11111110 Nil
ftKXNÍK s malým kanilákm k
vidtní řeznického obchodu v
iiičktttku se 330 (ibyvattdy ve vý
chodili Nebrasci? Ta Ho se (
udánliu stáři a skulrtioiti) 11
I' J Kirchmsu
47- Wahoo Neb
' fWtjtůsa)
Arvnuiil no
1'ékný dům a lot v riřjkpším
pořádku v Suuih Omaaa se vvmřnl
la poacmsk vidélaný nrb m
vidřlaný O t UíM podiobnoitl
dopUle sl ped šiliuti Výullli
na Tokrok íp luM Omaha
Neb i'it
I-
ř
r
í
f
i í
t i
1!
ť -
1
i í
é
V
t